Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3.06.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3.06.2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-20201)

 Dz. U. z 2015 r. poz. 787
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 181

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "pomocą".

2. Pomoc jest przeznaczona na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców.

3. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 787
2017.12.23
zmieniony przez
2019.01.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 181
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa wniosek do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

3. Pomoc jest udzielana pod warunkiem złożenia wniosku przed rozpoczęciem prac nad projektem.

§ 4. 1. Pomoc stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 rozporządzenia Komisji, oraz pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w art. 25 tego rozporządzenia.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli są spełnione warunki określone w rozdziale I rozporządzenia Komisji.

3. Projekty badawczo-rozwojowe, o których mowa w ust. 1, stanowią eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji.

§ 5. 1. Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.

2. Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

  1) nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

   b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

   c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

   d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

  2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;

  3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

  4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

   d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej 3 lata;

  5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - okres co najmniej 3 lat;

  6) spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

3. Koszty sporządzenia opinii rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

4. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

5. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

6. Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe przeznaczonej na pokrycie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 5, określa się zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. c oraz ust. 6 rozporządzenia Komisji.

7. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2 i 5 oraz w § 6.

§ 6. 1. Przedsiębiorca może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

2. Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 7. Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 8. Pomoc jest udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

______________________
1) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.06.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60