Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.11.2016 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.11.2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1944

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich, zwanej dalej "pomocą", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) gwarancji - oznacza to gwarancję w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inwestycji kapitałowej - oznacza to inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) inwestycji quasi-kapitałowej - oznacza to inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) niezależnym inwestorze prywatnym - oznacza to niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;

  5) podmiocie wdrażającym instrument finansowy - oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

  6) pożyczce - oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;

  7) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. Podmiotami udzielającymi pomocy są podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

§ 6. Pomocy udziela się, jeżeli:

  1) instrument finansowy został utworzony zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014 i pełni funkcję funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 57 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) podmiot wdrażający instrument finansowy pełni funkcję zarządcy funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 58 rozporządzenia nr 651/2014 i został wybrany zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

  3) zostanie zapewniony wkład prywatny zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  5) niezależni inwestorzy prywatni zostali wybrani zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014;

  6) potrzeba przyznania na rzecz niezależnych inwestorów prywatnych preferencji w postaci asymetrycznego podziału zysku albo ochrony przed spadkiem wartości, o których mowa w art. 16 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, wynika z:

   a) oceny ex ante, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), która określiła poziom tej preferencji lub mechanizm pozwalający na jego określenie,

   b) przeprowadzonej procedury wyboru niezależnych inwestorów prywatnych

  - a dodatkowo zachowane zostaną warunki, o których mowa w art. 16 ust. 8 lit. c i d rozporządzenia nr 651/2014;

  7) zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 8 lit. e rozporządzenia nr 651/2014;

  8) instrument finansowy jest zarządzany zgodnie z art. 16 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana na projekty na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 59 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. 1. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc jest udzielana w jednej lub w kilku z następujących form:

  1) inwestycji kapitałowej;

  2) inwestycji quasi-kapitałowej;

  3) pożyczki;

  4) gwarancji.

§ 9. Maksymalną wartość pomocy określa się zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, przy uwzględnieniu w przypadku pomocy udzielonej w formie:

  1) pożyczki - art. 16 ust. 10 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) gwarancji - art. 16 ust. 10 lit. b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 12. 1. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", do podmiotu wdrażającego instrument finansowy.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje, wskazane przez podmiot wdrażający instrument finansowy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

§ 13. Pomoc jest udzielana do dnia określonego w art. 58 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.12.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60