Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1941
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1826
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 959

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, zwanej dalej "pomocą", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 2-4 i ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  2) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093);

  3) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. 1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, o którym mowa w § 1, zwany dalej "projektem inwestycyjnym", nie może przekroczyć równowartości kwoty 15 mln euro.

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 8. Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 9. Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 10. Pomoc jest udzielana w formach wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego.

2. Koszty kwalifikowalne ustala się w sposób określony w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:

  1) przygotowanie projektu inwestycyjnego;

  2) zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;

  3) nabycie praw związanych z nieruchomościami;

  4) roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów;

  5) sprzęt i wyposażenie;

  6) wartości niematerialne i prawne;

  7) podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.);

  8) inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne.

4. Do obliczania kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności pomocy stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1941
2020.12.29
zmieniony przez
2021.10.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1826
2021.12.29
zmieniony przez
2022.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 959
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć intensywności określonej w art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:

  1) 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;

  2) 5 punktów procentowych - gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego*);

  2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub na obszarze następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kampinos, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym, Żabia Wola*).

____________________
*) Obszary określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196, Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/1755 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1).

§ 13. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie, zwany dalej "wnioskiem".

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 14. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1.12.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60