Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015 ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1363
2020.12.16 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, następujących rodzajów pomocy:

  1) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną,

  2) pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach,

  3) pomocy na badania środowiska

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

4. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", mogą być również:

  1) partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

  2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 6. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, są podmioty wdrażające instrument finansowy, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

§ 7. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, udziela się, jeżeli:

  1) środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zostały przekazane do instrumentu finansowego w co najmniej jednej z form, o których mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) zostanie zapewniony wkład prywatny zgodnie z art. 39 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

  4) wybór niezależnych inwestorów prywatnych, w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014, został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, a dodatkowo zapewniono spełnienie warunków, o których mowa w art. 39 ust. 8 lit. c-e rozporządzenia nr 651/2014;

  5) instrument finansowy został ustanowiony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014;

  6) instrument finansowy jest zarządzany na zasadach komercyjnych w rozumieniu art. 39 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014;

  7) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, opracował mechanizm zapewniający, że pomoc jest przekazywana przez niego zgodnie z art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana na:

  1) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej, zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach, zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami lub projektami, o których mowa w pkt 1 lub 2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014. 

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1363
2020.12.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się również o:

  1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;

  2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.

§ 12. Wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, zwiększa się zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Do obliczenia intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalny ch stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. Pomoc, o której mowa w:

  1) § 1 pkt 1 i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,

  2) § 1 pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. t rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

§ 17. Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 19. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.09.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60