Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1810
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1810

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomocy publicznej, zwanej dalej "pomocą", na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację, zwane dalej "projektami inwestycyjnymi", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Pomoc jest udzielana, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 2 i 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  2) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  3) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. 1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro.

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 8. Pomoc jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwane dalej "podmiotami udzielającymi pomocy".

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1810
2017.06.24
zmieniony przez
2021.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1810
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 10. Pomoc jest udzielana w formie dotacji.

§ 11. 1. Kwota pomocy jest obliczana w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z realizacją projektu inwestycyjnego.

2. Koszty kwalifikowalne ustala się jako różnicę między kosztami budowy lub przebudowy jednostki kogeneracji zapewniającej wysokosprawną kogenerację, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014, a kosztami budowy lub przebudowy jednostki konwencjonalnej wytwarzającej ciepło o porównywalnej mocy.

3. W przypadku gdy jednostka kogeneracji spełnia wymóg wysokosprawnej kogeneracji, kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty projektu inwestycyjnego na budowę lub przebudowę w celu uzyskania wyższej sprawności.

4. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:

  1) przygotowanie projektu inwestycyjnego;

  2) zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;

  3) nabycie praw związanych z nieruchomościami;

  4) roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów;

  5) sprzęt i wyposażenie;

  6) wartości niematerialne i prawne;

  7) podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.);

  8) inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne.

5. Do obliczania intensywności pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1810
2020.12.30
zmieniony przez
2021.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1810
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Intensywność pomocy nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych, obliczonych zgodnie z § 11.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:

  1) 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;

  2) 5 punktów procentowych - gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

§ 13. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie, zwany dalej "wnioskiem".

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac, o których mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

6. Podmiot udzielający pomocy informuje pisemnie przedsiębiorcę o braku obowiązku notyfikacji pomocy oraz o numerze referencyjnym nadanym przez Komisję Europejską programowi pomocowemu, na podstawie którego udzielono pomocy.

§ 14. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60