Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8.12.2010 r. ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

 Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013", w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej "pomocą".

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
2015.07.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) beneficjencie - należy przez to rozumieć beneficjenta, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

  2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);

  3) projekcie - należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

  4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2;

  5) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć działanie realizowane w ramach projektu przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o udzielenie pomocy, zawieranej między beneficjentem a przedsiębiorcą;

  6) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

  ___________________
  *) Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1.07.2014 r.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Pomoc może być udzielana, jeżeli spełnia kryteria pomocy przejrzystej, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 5. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

2. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy:

  1) przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą na projekt realizowany w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, w formie bezzwrotnego dofinansowania;

  2) przez beneficjenta na przedsięwzięcie w ramach projektu realizowanego w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, w szczególności w formie:

   a) bezzwrotnego dofinansowania,

   b) dokapitalizowania,

   c) nieodpłatnego użyczenia aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach realizacji projektu,

   d) oddania aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach realizacji projektu do korzystania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielana, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu.

§ 6. 1. Pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowalnych, spełniających kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do:

  1) celu i zakresu udzielania pomocy, o których mowa w § 5;

  2) kumulacji i intensywności pomocy, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

  3) maksymalnych wartości pomocy, o których mowa w § 8.

2. Pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, może być udzielana, jeżeli dodatkowo zostaną spełnione warunki odnoszące się do:

  1) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6;

  2) trwałości realizacji projektu.

3. Pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, może być udzielana, jeżeli dodatkowo zostanie spełniony warunek zgodności przedsięwzięcia z wydatkami kwalifikowalnymi projektu beneficjenta oraz trwałością realizacji tego projektu.

4. Warunek odnoszący się do trwałości realizacji projektu uznaje się za spełniony, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.)*), w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - w okresie 3 lat.

  ___________________
  *) Uchylone przez art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), ze skutkiem od dnia 1.01.2014 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do rozporządzenia uchylającego, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV do tego rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
2015.07.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, składa wniosek o dofinansowanie projektu do podmiotu udzielającego pomocy będącego instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera w szczególności:

  1) nazwę przedsiębiorcy;

  2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

  3) cel realizacji projektu;

  4) opis projektu;

  5) opis rezultatów realizacji projektu;

  6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

  7) wartość projektu;

  8) wydatki kwalifikowalne;

  9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

  10) źródła finansowania projektu.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, składa wniosek o udzielenie pomocy do podmiotu udzielającego pomocy będącego beneficjentem.

4. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera w szczególności:

  1) nazwę przedsiębiorcy;

  2) tytuł i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

  3) cel realizacji przedsięwzięcia;

  4) opis przedsięwzięcia;

  5) opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia;

  6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

5. Do wniosku o dofinansowanie projektu albo do wniosku o udzielenie pomocy przedsiębiorca załącza:

  1) kopie zaświadczeń albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;

  2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 11. 1. Podmiot udzielający pomocy będący instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o:

  1) warunki, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2;

  2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*).

  ___________________
  *) Uchylone przez art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), ze skutkiem od dnia 1.01.2014 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do rozporządzenia uchylającego, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV do tego rozporządzenia.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, może być udzielona przedsiębiorcy w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części lub całości wydatków kwalifikowalnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 12. 1. Podmiot udzielający pomocy będący beneficjentem przeprowadza ocenę wniosku o udzielenie pomocy w oparciu o warunki, o których mowa w § 9 ust. 1 i 3.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, beneficjent może zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu udzielić przedsiębiorcy pomocy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, na podstawie umowy o udzielenie pomocy.

3. Podmiot udzielający pomocy będący beneficjentem informuje instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą o udzieleniu pomocy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
2015.07.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu albo umowy o udzielenie pomocy, przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

  1) kopie zaświadczeń albo oświadczenia, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 1,

  2) informacje o wartości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezbędne do udzielenia pomocy z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo wniosku o udzielenie pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 236, poz. 1562
2014.07.01
zmieniony przez
2014.12.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1719
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 15. 1. Do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych złożonych i nierozpatrzonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185, poz. 1317), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 216, poz. 1370).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.12.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60