Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8.12.2010 r. ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8.12.2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

 Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1535

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej "pomocą na szkolenia", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008".

§ 2. 1. Rozporządzenie stosuje się do pomocy na szkolenia udzielanej przedsiębiorcom otrzymującym pomoc na realizację projektów w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, do których zastosowanie mają przepisy art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Pomoc na szkolenia ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez poprawę kwalifikacji pracowników mającą wpływ na wzrost konkurencyjności regionu.

3. Pomoc na szkolenia może być udzielana na szkolenie pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektów, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  2) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć osobę szkoloną, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

   a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy,

   b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub równoważnego odpowiadającego poziomowi ISCED 3 określonemu zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) ani wykształcenia powyżej poziomu ISCED 3,

   c) najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie ukończyła 50 lat,

   d) jest osobą dorosłą:

    - samotnie wychowującą dzieci, będącą panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, lub

    - samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną,

   e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danym sektorze lub zawodzie,

   f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141, nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. nr 31, poz. 206 i nr 157, poz. 1241), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

  3) pracowniku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  5) szkoleniu - należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 4. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na:

  1) koszty zatrudnienia wykładowców;

  2) podróże oraz zakwaterowanie wykładowców i szkolonych pracowników;

  3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały i dostawy bezpośrednio związane ze szkoleniem;

  4) amortyzację narzędzi i wyposażenia, w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji szkolenia;

  5) koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem;

  6) wynagrodzenia szkolonych pracowników, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowalnych określonych w pkt 1-5.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 5. 1. Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych, wynosi 25%.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o:

  1) 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy udzielanej na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy udzielanej na rzecz średniego przedsiębiorcy;

  3) 10 punktów procentowych - w przypadku gdy pomoc jest udzielana na szkolenie przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

3. Pomoc na szkolenia udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

4. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 1 i 2.

§ 6. 1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na szkolenia, jeżeli zostaną spełnione warunki:

  1) o których mowa w § 2;

  2) odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 4;

  3) odnoszące się do maksymalnej intensywności pomocy na szkolenia, o której mowa w § 5.

2. Pomoc na szkolenia jest udzielana w trybie udzielania pomocy na projekty, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Pomoc na szkolenia może być udzielona na szkolenie realizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7. Jeżeli wartość brutto pomocy na szkolenia przekracza na szkolenie 2.000.000 euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 8. Pomoc na szkolenia jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 9. 1. Do wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie pomocy przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych w zakresie pomocy przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185, poz. 1318 oraz z 2008 r. nr 111, poz. 711 i nr 224, poz. 1482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 216, poz. 1370).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10.12.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60