Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17.06.2010 r. ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17.06.2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

 Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1774

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
2014.06.19
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1774
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju, zwane dalej "projektami", w ramach regionalnych programów operacyjnych, udzielanej jako:

  1) pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 z późn. zm.)1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008", lub

  2) pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013"

- zwanej dalej "pomocą".

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
2014.06.19
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1774
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) badaniach podstawowych - należy przez to rozumieć badania podstawowe, o których mowa w art. 30 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  2) badaniach przemysłowych - należy przez to rozumieć badania przemysłowe, o których mowa w art. 30 pkt 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  3) eksperymentalnych pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 30 pkt 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  5) organizacji badawczej - należy przez to rozumieć organizację badawczą, o której mowa w art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  6) personelu projektu - należy przez to rozumieć pracowników badawczych, pracowników technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie;

  7) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  8) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
2014.06.19
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1774
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. W zakresie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

  1) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;

  3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081) w przypadkach, gdy:

   a) wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub

   b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

2. W zakresie pomocy de minimis przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
2014.06.19
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1774
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom.

2. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe nie może być udzielana ani wypłacana:

  1) przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

  2) mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, spełniającym warunki zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081);

  3) przedsiębiorcom innym niż mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, spełniającym kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

3. (uchylony)

§ 5. 1. Pomoc jest udzielana na projekty realizowane w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym i ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

2. Przedmiotem projektu objętego pomocą jest realizacja co najmniej jednej z następujących kategorii badań:

  1) badania podstawowe,

  2) badania przemysłowe,

  3) eksperymentalne prace rozwojowe

- zwanych dalej "badaniami".

3. Projekt, o którym mowa w ust. 2, może być częścią większego projektu.

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty lub wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione na:

  1) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności lub odpłatnego korzystania z gruntów;

  2) odpisy amortyzacyjne od budynków lub budowli;

  3) nabycie, odpłatne korzystanie lub wytworzenie środków trwałych:

   a) maszyn i urządzeń,

   b) aparatury,

   c) wyposażenia technicznego dla prac biurowych;

  4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu w postaci patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   a) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   b) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

   c) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata;

  5) bieżącą działalność bezpośrednio związaną z realizacją badań, w szczególności wynikające z:

   a) umowy najmu,

   b) zakupu usług:

    - komunikacyjnych,

    - komunalnych,

    - grzewczych,

    - dostawy i przesyłu energii elektrycznej,

   c) zakupu materiałów i środków eksploatacyjnych,

   d) innych kosztów eksploatacji pomieszczeń;

  6) zatrudnienie personelu projektu obejmujące:

   a) wynagrodzenia brutto,

   b) składki obowiązkowe, w tym składki na ubezpieczenia społeczne;

  7) zakup usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji badań;

  8) realizację badań przez osoby trzecie wykonywanych na podstawie umowy zawartej na warunkach rynkowych.

2. Jeżeli projekt objęty pomocą dotyczy więcej niż jednej z kategorii badań wskazanych w § 5 ust. 2, wydatki kwalifikowalne przypisuje się odpowiednio do jednej z tych kategorii badań.

3. Gdy środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, wydatkiem kwalifikowalnym mogą być wyłącznie odpisy amortyzacyjne.

4. Cenę nabycia oraz wartość odpisów amortyzacyjnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5. Jeżeli nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, następuje na podstawie umowy leasingu, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu obowiązywania umowy.

6. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o naliczony podatek od towarów i usług, chyba że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 7. 1. Maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych, wynosi:

  1) 100% - w przypadku badań podstawowych;

  2) 50% - w przypadku badań przemysłowych;

  3) 25% - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

2. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wzrasta o:

  1) 10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

  2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80%, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1) realizacja projektu polega na współpracy pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami, którzy nie są ze sobą powiązani, przy czym:

   a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikowalnych realizowanego we współpracy projektu oraz

   b) realizacja projektu obejmuje współpracę z co najmniej jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub odbywa się w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  2) realizacja projektu jest związana ze współpracą między przedsiębiorcą a organizacją badawczą, przy czym organizacja badawcza:

   a) ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz

   b) ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań;

  3) wyniki projektu realizowanego w zakresie badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

   a) na konferencjach naukowych i technicznych lub

   b) przez publikację w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub

   c) za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

4. Przez przedsiębiorców, którzy nie są ze sobą powiązani, rozumie się przedsiębiorstwa inne niż przedsiębiorstwa powiązane określone w art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081).

5. Współpraca, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie może być realizowana na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 8. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu, inne niż określone w § 6, spełniające kryteria, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przeznaczone na przygotowanie i realizację badań, w szczególności na:

  1) przygotowanie ekspertyz, badań poprzedzających kategorie badań wskazane w § 5 ust. 2, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych;

  2) przygotowanie dokumentacji technicznej i nadzór techniczny;

  3) zakup usług doradczych.

2. Maksymalna intensywność pomocy de minimis, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych, wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
2014.06.19
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1774
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych sumuje się z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Pomoc de minimis, która nie została udzielona w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów kwalifikowalnych, można łączyć z inną pomocą publiczną udzieloną przedsiębiorcy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/20081) lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.

3. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 10. 1. Pomoc jest udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów:

  1) celu i przedmiotu projektu, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2;

  2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 i § 8 ust. 1;

  3) maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 7 i § 8 ust. 2;

  4) trwałości realizacji projektu;

  5) o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.)2).

2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełnione, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/19992), w okresie 5 lat od dnia zakończenia projektu.

3. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy podmiot udzielający pomocy może skrócić okres, o którym mowa w ust. 2, do 3 lat.

4. Jeżeli działalność gospodarcza związana z projektem będzie prowadzona przez przedsiębiorcę w okresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, to wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na postęp technologiczny stały się przestarzałe w tym okresie, nie będzie uznana za niespełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 11. 1. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części lub całości wydatków kwalifikowalnych.

2. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej "wnioskiem", w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

  1) nazwę przedsiębiorcy;

  2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

  3) cel realizacji projektu;

  4) opis projektu;

  5) opis rezultatów realizacji projektu;

  6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia projektu;

  7) wartość projektu;

  8) wydatki kwalifikowalne;

  9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

  10) źródła finansowania projektu.

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty niezbędne podmiotowi udzielającemu pomocy do dokonania oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

§ 12. Podmiot udzielający pomocy informuje przedsiębiorcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na którego podstawie jest udzielana pomoc.

§ 13. Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu wniosku przez przedsiębiorcę.

§ 14. W zakresie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, podmiot udzielający pomocy przed jej udzieleniem musi dodatkowo stwierdzić, że we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę założono spełnienie przynajmniej jednego z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081).

§ 15. 1. W przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081) pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

2. W przypadku udzielenia indywidualnej pomocy na projekty badawczo-rozwojowe o wielkości przekraczającej 3 mln euro na jeden projekt podmiot udzielający pomocy przesyła Komisji Europejskiej wymagane informacje zbiorcze zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081).

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 754
2014.06.19
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1774
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081).

2. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

______________________
1) Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1.07.2014 r.
2) Uchylone przez art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do rozporządzenia uchylającego, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV do tego rozporządzenia.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.06.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60