Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 U1 z 2007 r. nr 246, poz. 1817
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 11.06.2013 r.

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2010.11.20
zmieniony przez
2011.01.27
zmieniony przez
2011.04.11
zmieniony przez
2011.10.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.01.02
zmieniony przez
2012.05.01
zmieniony przez
2013.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
 
2013.01.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:

  1) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7);

  2) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K);

  3) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8);

  4) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-9M);

  5) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23);

  6) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24);

  7) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);

  8) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

  9) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);

  10) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A), informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B) oraz informacją o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (VAT-UE/C);

  11) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);

  12) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);

  13) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O);

  14) informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

  15) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M);

  16) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K);

  17) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R);

  18) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M);

  19) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K);

  20) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R);

  21) (uchylony)

  22) informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK);

  23) informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1);

  24) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

  25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

  26) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R);

  27) informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A);

  28) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

  29) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

  30) podanie - uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU);

  31) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);

  32) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z);

  33) informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U);

  34) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37);

  35) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36);

  36) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38);

  37) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L);

  38) informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O);

  39) informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D);

  40) oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K);

  41) informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M);

  42) informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B);

  43) informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z);

  44) informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG);

  45) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21);

  46) informacja o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14);

  47) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23);

  48) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

  49) deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L);

  50) (uchylony)

  51) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

  52) (uchylony)

  53) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);

  54) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);

  55) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

  56) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

  57) (uchylony)

  58 - 60) (uchylone)

  61) informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R);

  61a) (uchylony)

  62) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40);

  63) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

  64) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

  65) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

  66) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

  67) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);

  68) informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A);

  69) informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B);

  70) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);

  71) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);

  72) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);

  73) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);

  74) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);

  75) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A);

  76) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B);

  77) wykaz udziałów w spółkach (SSE/A);

  78) rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R);

  79) rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (SSE-R/A);

  80) informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST);

  81) informacja o zakładach (oddziałach) (CIT-ST/A);

  82) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7D);

  83) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39);

  84) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo);

  85) podatek akcyzowy od alkoholu etylowego (AKC-4/A);

  86) podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (AKC-4/B);

  87) podatek akcyzowy od piwa (AKC-4/C);

  88) podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu (AKC-4/D);

  89) podatek akcyzowy od samochodów osobowych (AKC-4/E);

  90) podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (AKC-4/F);

  91) podatek akcyzowy od energii elektrycznej (AKC-4/H);

  92) podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych) (AKC-4/I);

  93) podatek akcyzowy od gazu (AKC-4/J);

  94) podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K);

  95) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);

  96) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe (POG-5/A);

  97) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry liczbowe (POG-5/C);

  98) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową (POG-5/D);

  99) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

  100) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);

  101) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A);

  102) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B);

  103) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C);

  104) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D);

  105) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F);

  106) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);

  107) informacja o gazie w składzie podatkowym (INF-J);

  108) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);

  109) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

  110) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4);

  111) załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących salony gier na automatach (POG-4/A);

  112) załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych i opłacających podatek od gier w formie zryczałtowanej (POG-4/R);

  113) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

  114) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;

  115) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

  116) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);

  117) informacja w sprawie opłaty paliwowej;

  118) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

  119) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);

  120) zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD);

  121) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn).

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. nr 146, poz. 1060 oraz z 2007 r. nr 16, poz. 91).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem:

  1) § 1 pkt 33-44, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.;

  2) § 1 pkt 45-51, 53-56, 58-61, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.;

  3) § 1 pkt 62-81, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60