Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1636

Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Parametry techniczne formularza polecenie przelewu/wpłata gotówkowa określa Polska Norma PN-F-01101 "Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)".

3. Objaśnienia do formularza "Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego" wraz z przykładowymi sposobami jego wypełnienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.06.2004 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. nr 182, poz. 1882), które traci moc z dniem 1.01.2009 r.

Załącznik nr 1

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Objaśnienia do formularza "polecenie przelewu/wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego" wraz z przykładowymi sposobami jego wypełnienia

Numer pola
Nazwa pola
Zawartość pola lub jego części
1
2
3
01 i 02
nazwa organu podatkowego
Pole musi być wypełnione.

W polu tym należy wpisać nazwę organu podatkowego - zgodnie z właściwością miejscową, np. Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

Wypełniając pismem ręcznym, w każdej linii można wpisać maksymalnie do 27 znaków (od początku lewej strony). Przy wpisywaniu danych należy stosować pismo blokowe (cyfry i duże litery - każdy znak w oddzielnej kratce) w kolorze czarnym lub niebieskim.

Wypełniając pismem maszynowym, w każdej linii można wpisać maksymalnie 54 znaki (od początku lewej strony). Dane należy wpisywać w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt, tzn. wpisując znaki w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki, nie wykraczając poza obrys pola. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. W przypadku gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji. Zaleca się używanie dużych liter.

03
numer rachunku bankowego organu podatkowego
Pole musi być wypełnione.

Pole jest przeznaczone na wpisanie numeru rachunku bankowego NRB właściwego organu podatkowego.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

W przypadku stosowania pisma ręcznego wpisywanie NRB należy rozpocząć od pierwszej kratki - każda cyfra powinna być wpisana w osobnej kratce kolorem czarnym lub niebieskim. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. "-".

W przypadku wypełniania pismem maszynowym NRB należy wpisać od pierwszej kratki, oddzielając pojedynczą spacją dwie pierwsze cyfry od pozostałych, które z kolei należy grupować po cztery cyfry i grupy oddzielać pojedynczą spacją. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. "-". Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. Prawidłowe grupowanie cyfr przedstawiono poniżej:

70 1020 1036 0000 0789 8941 1111

04
WP
Stałe oznaczenie formy płatności:

W - wpłata gotówkowa

P - polecenie przelewu

Pole wypełnia jednostka przyjmująca formularz zlecenia płatniczego: dla polecenia przelewu należy przekreślić za pomocą "X" znak W, natomiast dla wpłaty gotówkowej znak P.

05
kwota
Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

Kwota powinna być wpisana cyframi (grosze oddzielone przecinkiem) począwszy od lewej strony pola (jeżeli nie ma groszy, wpisać dwa zera po przecinku). Nie należy stosować kropek oddzielających tysiące, miliony itp.

W przypadku wypełnienia pismem maszynowym kwotę należy poprzedzić dwoma znakami gwiazdek (**). W przypadku wypełniania pismem ręcznym przecinek oddzielający grosze powinien być umieszczony w oddzielnej kratce.

06
numer rachunku bankowego zobowiązanego (przelew)/kwota słownie (wpłata)
Pole musi być wypełnione.

W zależności od formy płatności w polu należy wpisać w przypadku:

- przelewu - numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej NRB zobowiązanego,

- wpłaty gotówkowej - kwotę słownie.

W przypadku dokonywania przelewu, przy wpisywaniu NRB zobowiązanego, należy stosować zasady dotyczące wpisywania NRB organu podatkowego określone w polu 03.

W przypadku dokonywania wpłaty gotówkowej przy wpisywaniu kwoty słownie pismem ręcznym dopuszcza się pisanie pismem ciągłym w dowolny sposób. Przy wypełnianiu pismem maszynowym dopuszcza się stosowanie skrótów kolejnych cyfr, stosując następującą zasadę skracania: 0 - zer*, 1 - jed*, 2 - dwa*, 3 - trz*, 4 - czt*, 5 - pię*, 6 - sze*, 7 - sie*, 8 - osi*, 9 - dzi*.

07 i 08
nazwa i adres zobowiązanego
Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

W polu tym należy wpisać imię i nazwisko (firmę) nazwę oraz adres zobowiązanego (wpłacającego).

W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

09
NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego
Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej zobowiązanego bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 8351245258, rozpoczynając od pierwszej kratki.

Jeżeli zobowiązany nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej, należy wpisać identyfikator uzupełniający:

 • numer REGON, gdy zobowiązany jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON,
 • numer PESEL, gdy wpłacający jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

Jeżeli zobowiązany nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: NIP, PESEL lub REGON, to należy wpisać serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).

10
typ identyfikatora
Pole musi być wypełnione.

Jeżeli w polu 09 wpisano:

 • Numer Identyfikacji Podatkowej, to należy wpisać N,
 • nr REGON, to należy wpisać R,
 • nr PESEL, to należy wpisać P,
 • serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,
 • serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,
 • numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.

11
okres (rok, typ okresu, nr okresu)
Pole musi być wypełnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym (np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień.

Przykładowo:

 • wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r., należy wpisać - 07R (przykład nr 1),
 • wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., należy wpisać - 07R (przykład nr 2),
 • wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2007 r., należy wpisać - 07K03,
 • wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2007 r., należy wpisać - 07M02
 • wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2007 r., należy wpisać - 07D0207,
 • wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2007 r., należy wpisać - 07J0703.

12
symbol formularza lub płatności
Pole musi być wypełnione.

1. Jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji, wówczas należy wpisać symbol formularza, np. PIT-37, VAT-7, CIT-8 (przykład nr 1 i 2).

2. Jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego organu podatkowego, należy wpisać symbol płatności, np.:

 • PIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (przykład nr 4),
 • CIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • VAT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług,
 • AKC - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.

W przypadku dokonywania wpłaty na rzecz urzędu skarbowego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dotyczących wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

3. Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego, należy wpisać symbol płatności INNE.

13
identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

Pole wypełnia się, jeżeli:

1) wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego, wówczas zobowiązany wypełniając pole wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w treści tego aktu, np.:

 • tytuł wykonawczy SMI-0987-07 (przykład nr 3),
 • decyzja US-732-89-07 (przykład nr 4);

2) wpłata jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie nie wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego, należy wówczas wpisać w skrócie rodzaj należności, np.:

 • Pod. od nieruchomości (wpłata dotyczy podatku od nieruchomości),
 • Pod. leśny (wpłata dotyczy podatku leśnego),
 • Pod. rolny (wpłata dotyczy podatku rolnego),
 • Opłata od pos. psów (wpłata dotyczy opłaty od posiadania psów).

14
pieczęć, data i podpis zobowiązanego
Odcisk pieczęci, który może być stosowany opcjonalnie (nie należy stosować czerwonego tuszu), data zlecenia oraz podpis zobowiązanego.

Przykład formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej prawidłowo wypełnionego pismem maszynowym

nr 1

Kliknij, aby powiększyć obraz
Polecenie przelewu

nr 2

Kliknij, aby powiększyć obraz
Wpłata gotówkowa

Przykład formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej prawidłowo wypełnionego pismem ręcznym

nr 3

Kliknij, aby powiększyć obraz
Polecenie przelewu

nr 4

Kliknij, aby powiększyć obraz
Wpłata gotówkowa

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60