Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2012 r.

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, nr 85, poz. 727, nr 86, poz. 732 i nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) tryb wydawania zaświadczeń;

  2) wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 306h § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "ustawą";

  3) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;

  4) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;

  5) właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;

  6) wzory zaświadczeń określonych w ustawie.

§ 2. Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 169 § 1 ustawy pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.11.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu celem doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

§ 4. Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:

  1) z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy;

  2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

§ 5. 1. Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy, jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

2. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

§ 6. Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane w formie elektronicznej, telefonicznej lub faksem i bez zbędnej zwłoki, potwierdzone pisemnie.

2. Przekazanie lub otrzymanie informacji odnotowuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń, ze wskazaniem: organu podatkowego, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację, treści przekazanej lub otrzymanej informacji.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. W rejestrze zaświadczeń wpisuje się:

  1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;

  2) datę wpływu wniosku albo zgody, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy;

  3) numer ewidencyjny zaświadczenia;

  4) informację o treści wniosku;

  5) informację o sposobie załatwienia wniosku;

  6) informację o treści zaświadczenia;

  7) informację o sposobie doręczenia zaświadczenia.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są wpisywane do rejestru bez zbędnej zwłoki.

3. Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.11.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Wzory zaświadczeń o:

  1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  2) wysokości zobowiązań spadkodawcy - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  3) wysokości zaległości podatkowych zbywającego - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  4) wysokości zaległości podatkowych podatnika - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  5) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  6) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  7) (uchylony)

2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

3. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. nr 240, poz. 2067).

Załącznik nr 1

ORD-M. Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

Rejestr zaświadczeń

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 4

ZAS-W. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 5

ZAS-S. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 6

ZAS-Z. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 7

ZAS-P. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 8

ZAS-DF. Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 9

ZAS-DP. Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.11.06
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
(uchylony)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60