Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 730

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) tryb wydawania zaświadczeń;

  2) właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;

  3) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;

  4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;

  5) wzory zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "ustawą";

  6) wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 306h § 2 ustawy.

§ 2. Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

§ 3. 1. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

2. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez inną osobę, które zostało sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:

  1) z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy;

  2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.01
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. Naczelnik urzędu skarbowego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244), wydaje zaświadczenie na podstawie informacji uzyskanych od naczelników urzędów skarbowych właściwych miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

§ 6. 1. Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy, jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

2. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego, w której podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) oraz identyfikator podatkowy.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Zaświadczenie wydawane w formie dokumentu elektronicznego jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.01
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Wydanie zaświadczenia podlega wpisowi w rejestrze zaświadczeń.

2. Do rejestru zaświadczeń wpisuje się:

  1) numer ewidencyjny zaświadczenia;

  2) datę wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia lub zgody, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy;

  3) imię i nazwisko lub nazwę osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;

  4) treść wniosku;

  5) datę wydania zaświadczenia;

  6) treść zaświadczenia;

  7) informację o sposobie załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia.

3. W przypadku, o którym mowa w § 5, informację o wydaniu zaświadczenia naczelnik urzędu skarbowego wpisuje w odrębnie prowadzonym rejestrze zaświadczeń.

4. Rejestr zaświadczeń może być prowadzony w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446).

5. Dane do rejestru zaświadczeń są wpisywane bez zbędnej zwłoki.

6. Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.01
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Przekazanie lub otrzymanie informacji w sprawach zaświadczeń wpisuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń, zwanej dalej "ewidencją".

2. Zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane:

  1) w formie dokumentu elektronicznego albo faksem lub

  2) telefonicznie i bez zbędnej zwłoki potwierdzone pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego.

3. Do ewidencji wpisuje się:

  1) imię i nazwisko lub nazwę osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;

  2) numer ewidencyjny zaświadczenia;

  3) treść przekazanej lub otrzymanej informacji w sprawie zaświadczenia;

  4) nazwę organu podatkowego, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację oraz znak pisma, przy którym przekazano lub przy którym otrzymano informację, a w przypadku przekazania albo otrzymania informacji telefonicznie lub faksem, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika, któremu informację przekazano lub od którego informację otrzymano.

4. W przypadku, o którym mowa w § 5, przekazanie lub otrzymanie informacji w sprawie zaświadczenia naczelnik urzędu skarbowego wpisuje w odrębnie prowadzonej ewidencji.

5. Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Dane do ewidencji są wpisywane bez zbędnej zwłoki.

7. Wzór ewidencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2018.03.01
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Wzory zaświadczeń o:

  1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  2) wysokości zobowiązań spadkodawcy - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  3) wysokości zaległości podatkowych zbywającego - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  4) wysokości zaległości podatkowych podatnika - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  5) wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  6) wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  7) wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

  8) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  9) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych - określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

2. Wzór zaświadczenia w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu określa załącznik nr 11a do rozporządzenia.

§ 12. Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. nr 293, poz. 1726), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183 oraz z 2015 r. poz. 1311).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Rejestr zaświadczeń

Rejestr zaświadczeń

Załącznik nr 2

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
ZAS-W Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

ZAS-W Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

ZAS-W Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

ZAS-W Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
ZAS-S Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

ZAS-S Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

ZAS-S Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
ZAS-Z Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

ZAS-Z Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

ZAS-Z Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
ZAS-P Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

ZAS-P Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

ZAS-P Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
ZAS-SC Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

ZAS-SC Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

ZAS-SC Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
ZAS-HZ Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

ZAS-HZ Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

ZAS-HZ Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Istniejące wersje czasowe zał. nr 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 9

 
ZAS-HZU Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

ZAS-HZU Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

ZAS-HZU Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

ZAS-HZU Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
ZAS-DF Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

ZAS-DF Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

ZAS-DF Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

ZAS-DF Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2017.03.09
zmieniony przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 11

 
ZAS-DP Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

ZAS-DP Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

ZAS-DP Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 11a
2018.03.01
dodany przez
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 11a

 
ZAS-KP Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu

ZAS-KP Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu

ZAS-KP Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu

Istniejące wersje czasowe zał. nr 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
2019.12.04
zmieniony przez
2020.04.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 730
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 12

 
ORD-M Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

ORD-M Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60