Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.06.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.06.2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Dz. U. z 2013 r. poz. 669
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 27.09.2014 r.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 669
2013.12.14
zmieniony przez
2014.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:

  1) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);

  2) oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (PT-1);

  3) zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (PT-2);

  4) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M);

  5) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K);

  6) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R);

  7) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M);

  8) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K);

  9) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R);

  10) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);

  11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

  12) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);

  13) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

  14) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

  15) informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK);

  16) informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U);

  17) informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1);

  18) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wraz z załącznikami;

  19) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7D) wraz z załącznikami;

  20) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) wraz z załącznikami;

  21) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8);

  22) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-9M);

  23) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);

  24) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

  25) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);

  26) deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13);

  27) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21);

  28) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23);

  29) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24);

  30) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami;

  31) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);

  32) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);

  33) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z);

  33a) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);

  34) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

  35) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

  36) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) wraz z załącznikiem;

  37) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

  38) informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R);

  39) deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L);

  40) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

  41) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

  42) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wraz z załącznikiem;

  43) informacja o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14);

  44) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

  45) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

  46) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

  47) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23);

  48) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) wraz z załącznikami;

  49) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K), informacją o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT) oraz rozliczeniem podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R) wraz z załącznikami;

  50) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) oraz sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT);

  51) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) wraz z załącznikami: informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) oraz oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K);

  52) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) wraz z załącznikiem;

  53) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) wraz z załącznikiem;

  54) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) wraz z załącznikiem;

  55) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);

  56) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);

  57) informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

  58) informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) wraz z załącznikiem;

  59) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) wraz z załącznikami;

  60) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A) wraz z załącznikami;

  61) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B) wraz z załącznikami;

  62) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);

  63) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);

  64) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);

  65) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

  66) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

  67) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (.....));

  68) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A);

  69) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B);

  70) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C);

  71) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D);

  72) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F);

  73) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);

  74) informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J);

  75) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);

  76) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

  77) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

  78) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

  79) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;

  80) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

  80a) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

  81) informacja w sprawie opłaty paliwowej;

  82) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4) wraz z załącznikami;

  83) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5) wraz z załącznikami;

  84) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

  85) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 3, stosuje się, począwszy od rozliczenia za rok podatkowy 2012 r.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 26, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc maj 2013 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 85 i 98).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10.06.2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60