Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2012 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 Dz. U. z 2012 r. poz. 1537
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 407
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31.12.2015 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. Deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

§ 4. 1. Deklaracje i podania są opatrzone:

  1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo

  2) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1537
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.01
zmieniony przez
2015.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 407
2015.10.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

  1) podatnika będącego osobą fizyczną:

   a) deklaracje dla podatku od towarów i usług:

    - (VAT-7),

    - (VAT-7K),

    - (VAT-7D),

   aa) informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27),

   ab) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),

   ac) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),

   b) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),

   c) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

   d) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

   e) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

   f) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),

   g) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),

   h) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C),

   i) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D),

   j) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),

   k) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),

   l) informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),

   m) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),

   n) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

   o) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

   p) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),

   q) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (...)),

   r) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego,

   s) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),

   t) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A),

   u) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3),

   v) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A),

   w) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2),

   x) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

    - (PIT-36),

    - (PIT-36L),

    - (PIT-37),

    - (PIT-38),

    - (PIT-39),

   y) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

   z) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),

   za) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A),

   zb) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),

   zba) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z),

   zbb) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC),

   zc) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);

  2) płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

   a) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

   b) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),

   c) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),

   d) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

   e) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),

   f) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),

   g) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

   h) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P).

2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-zbb i pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

  1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

  2) imieniu (pierwszym);

  3) nazwisku;

  4) dacie urodzenia;

  5) kwocie przychodu wskazanej w:

   a) poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

   b) poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

   c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

   d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

   e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

   f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

   g) poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

   h) poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

  - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

3. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:

  1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);

  2) kwocie podstawy opodatkowania wskazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;

  3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wskazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.

§ 6. 1. Deklaracje i podania, o których mowa w § 5 ust. 1, przesyła się, stosując:

  1) reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,

  2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,

  3) specyfikację interfejsu służącego do złożenia deklaracji i podań

- udostępnione przez Ministra Finansów na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności deklaracji i podań:

  1) zapewnia integralność złożonych deklaracji i podań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

  2) stanowi dowód i potwierdza termin złożenia deklaracji i podań.

§ 7. 1. Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 5 ust. 2, jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

2. Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 5 ust. 3, jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

§ 8. Przepisy rozporządzenia dotyczące podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mają zastosowanie do:

  1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;

  2) deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2011 r.;

  3) deklaracji dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2012 r.;

  4) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) składanych począwszy za rok 2008;

  5) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składanych począwszy za rok 2009;

  6) składanych począwszy za rok 2010:

   a) zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

   b) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),

   c) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. nr 259, poz. 1769, z późn. zm.).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik

SPOSÓB OPATRYWANIA DEKLARACJI I PODAŃ BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM PRZY POMOCY WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu deklaracji i podań:

  1) Deklaracje i podania opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych przez:

   a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej deklaracji lub podania wykorzystano standardową metodę wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej deklaracji lub podania została umieszczona w elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego deklarację lub podanie musi przyjmować wartość "Dokument",

   b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security;

  2) Algorytmem bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5;

  3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1;

  4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) oIWSecAlgorithm(2) 26;

  5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu "subject" przynajmniej następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię (imiona), numer seryjny;

  6) Wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany;

  7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności:

   a) dla pkt 1a parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego (tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisanym, którego specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w elemencie Keylnfo,

   b) dla pkt 1b jako podpisany atrybut, "certyfikat podpisującego", na który składa się treść kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby składającej deklarację lub podanie.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60