Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy celne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.05.2016 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.05.2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 Dz. U. z 2016 r. poz. 801
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 170

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych w przepisach odrębnych.

2. Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 801
2017.03.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 170
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

  1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towaru - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

  2) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z uproszczonego trybu wystawiania świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tego trybu;

  3) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tej procedury;

  4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego - według siedziby wnioskodawcy;

  5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego, w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgłaszającego - według siedziby wnioskodawcy;

  6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów - według proponowanej lokalizacji składu celnego;

  7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego:

   a) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym:

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,

   b) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym towary mają zostać przetworzone po raz pierwszy;

  8) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej - według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte;

  9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego - według miejsca, w którym:

   a) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,

   b) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a;

  10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa - według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;

  11) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego - według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

  12) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie płatności wymaganych należności celnych - według:

   a) siedziby organu, który zaksięgował należności - w przypadku ubiegania się o odroczenie, o którym mowa w art. 110 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym",

   b) siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o odroczenie, o którym mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego;

  13) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zarządzanie materiałami w Unii z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego - według miejsca wytwarzania produktów;

  14) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują - według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;

  15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia:

   a) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym:

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie wykonywana przynajmniej część czynności dotyczących towarów lub towary osiągną końcowe przeznaczenie,

    - są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,

   b) jeżeli wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej - według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte;

  16) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 73 unijnego kodeksu celnego - według miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne w systemie teleinformatycznym główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne;

  17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  18) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  19) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR - według siedziby wnioskodawcy;

  20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR - według siedziby wnioskodawcy;

  21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy - według siedziby wnioskodawcy;

  22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według siedziby wnioskodawcy;

  23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według siedziby wnioskodawcy;

  24) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF4 - według siedziby wnioskodawcy;

  25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - według siedziby wnioskodawcy;

  26) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu energii elektrycznej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  27) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  28) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym w przypadku wymiany przygranicznej - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  29) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  30) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia celnego ze zmniejszoną liczbą danych w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  31) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego w procedurze tranzytu unijnego - według siedziby wnioskodawcy;

  32) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - według miejsca, w którym zlokalizowane jest biuro rachunkowe przedsiębiorstwa kolejowego na potrzeby rozliczania listów przewozowych CIM;

  33) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej na obszarze kraju - według siedziby wnioskodawcy;

  34) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej - według miejsca, w którym:

   a) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie prowadzona przynajmniej część działalności, której dotyczy wniosek,

   b) są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a;

  35) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z samoobsługi celnej - według siedziby wnioskodawcy;

  36) złożenia wniosku o uznanie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania - według proponowanej lokalizacji miejsca;

  37) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania - według proponowanej lokalizacji magazynu czasowego składowania;

  38) złożenia wniosku o zwrot lub umorzenie kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych - według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności.

2. Zasady dotyczące ustalania właściwości miejscowej określone w ust. 1 pkt 7-9 i 15 nie dotyczą wniosków o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, uszlachetniania biernego i końcowego przeznaczenia.

§ 3. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przejmują organy celne właściwe w tych sprawach z dniem wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 844).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 801
2017.03.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 170
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 

Lp.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Właściwość miejscowa

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego

1

2

3

I

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu

obszar województwa dolnośląskiego

II

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

obszar województwa kujawsko-pomorskiego

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu

obszar województwa kujawsko-pomorskiego

III

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

obszar województwa lubelskiego

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej

obszar województwa lubelskiego

IV

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

obszar województwa lubuskiego

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim

obszar województwa lubuskiego

V

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

obszar województwa łódzkiego

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

obszar województwa łódzkiego

VI

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

obszar województwa małopolskiego

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

obszar województwa małopolskiego

VII

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

obszar województwa mazowieckiego

VIII

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu

obszar województwa opolskiego

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu

obszar województwa opolskiego

IX

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

obszar województwa podkarpackiego

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

obszar województwa podkarpackiego

X

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku

obszar województwa podlaskiego

XI

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego

XII

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

obszar województwa śląskiego

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

obszar województwa śląskiego

XIII

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach

obszar województwa świętokrzyskiego

XIV

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa

XV

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego

Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu

obszar województwa wielkopolskiego

XVI

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60