Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy celne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 Dz. U. z 2011 r. nr 226, poz. 1358

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 20.08.2016 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 622, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania, zwanych dalej "magazynami".

§ 2. 1. Osoba zamierzająca prowadzić magazyn, zwana dalej "wnioskodawcą", składa wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu, zwany dalej "wnioskiem", do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na lokalizację miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, zwanego dalej "organem celnym".

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

  1) nazwę i adres siedziby albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;

  2) numer EORI nadany wnioskodawcy;

  3) adres miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn;

  4) opis zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, że towary czasowo składowane nie zostaną usunięte spod dozoru celnego;

  5) informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

  1) oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, złożone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;

  2) plan miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn;

  3) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wnioskodawcy wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się:

  1) jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wnioskodawca wypełnił pole dotyczące zalegania albo niezalegania w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego;

  2) jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zostało wcześniej złożone organowi celnemu i dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku; w tym przypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, do której załączono zaświadczenie;

  3) w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

§ 3. Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zwane dalej "pozwoleniem", może być udzielone, jeżeli:

  1) wnioskodawca zapewnia wszelkie gwarancje niezbędne dla prawidłowego prowadzenia magazynu i wykonywania obowiązków wynikających ze składowania towarów;

  2) organ celny może zapewnić dozór celny i kontrolę celną bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej;

  3) lokalizacja, stan i wyposażenie miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i prowadzenia kontroli celnej oraz właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;

  4) wejścia i wyjścia miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu umożliwiają organowi celnemu nałożenie zamknięć celnych oraz zastosowanie odrębnego zamknięcia;

  5) miejsce przeznaczone do prowadzenia magazynu posiada odpowiednie warunki techniczne i jest przystosowane do składowania towarów;

  6) wnioskodawca posiada tytuł prawny do użytkowania miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu;

  7) podczas sprawdzenia stanu miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu organ celny pozytywnie zweryfikował informacje podane we wniosku i załączonych dokumentach ze stanem faktycznym.

§ 4. Pozwolenie określa:

  1) numer identyfikacyjny magazynu, na który składa się:

   a) dwuliterowy symbol państwa "PL",

   b) sześciocyfrowy kod urzędu celnego, którego naczelnik wydał pozwolenie,

   c) skrót literowy MC,

   d) czterocyfrowy wyróżnik magazynów znajdujących się we właściwości organu celnego (od 0001 do 9999);

  2) adres magazynu;

  3) urząd celny nadzorujący magazyn;

  4) wymagania dotyczące funkcjonowania magazynu w zakresie sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej.

§ 5. Warunkiem prowadzenia magazynu jest:

  1) przestrzeganie przy prowadzeniu magazynu wymagań, o których mowa w § 4 pkt 4;

  2) przedłożenie organowi celnemu do zatwierdzenia ewidencji towarów składowanych w magazynie, zwanych dalej "ewidencją", przed rozpoczęciem działalności magazynu, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania pozwolenia;

  3) niezwłoczne informowanie organu celnego o:

  a) każdej zmianie danych zawartych we wniosku oraz dokumentach załączonych do tego wniosku,

  b) zawieszeniu działalności magazynu polegającym na nieskładowaniu towarów przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

  c) rozpoczęciu działalności magazynu następującym po okresie zawieszenia, o którym mowa w lit. b;

  4) wykonywanie obowiązków wynikających ze składowania towarów;

  5) zapewnienie warunków składowania towarów uniemożliwiających usunięcie towarów składowanych w magazynie spod dozoru celnego;

  6) w przypadku realizacji prac budowlanych lub zmian technicznych dotyczących magazynu, a także zmian sposobu odgrodzenia i stosowanych zabezpieczeń, uprzednie uzyskanie zgody organu celnego;

  7) przestrzeganie warunków określonych w § 3.

§ 6. 1. Ewidencję prowadzi prowadzący magazyn albo wskazana przez niego osoba.

2. Prowadzący magazyn jest obowiązany zapewnić organowi celnemu dostęp do treści ewidencji w miejscu określonym w pozwoleniu.

3. Ewidencja powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

  1) datę złożenia towaru w magazynie;

  2) rodzaj i ilość towaru;

  3) dane dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu;

  4) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę osoby, która wprowadziła towar do magazynu;

  5) datę wyprowadzenia towaru z magazynu;

  6) dane dokumentu celnego, na podstawie którego towarom uprzednio składowanym w magazynie nadano inne przeznaczenie celne;

  7) czynności, jakim podlegał towar w czasie składowania w magazynie;

  8) zasady przyjmowania i wydawania towarów.

4. Szczegółowy zakres informacji, które powinna zwierać ewidencja, podlega zatwierdzeniu przez organ celny.

5. Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rejestracji.

6. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej. W przypadku braku tych dokumentów wpis jest dokonywany na podstawie innych dokumentów dotyczących towaru.

§ 7. Ewidencja może być prowadzona:

  1) w formie pisemnej;

  2) z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

§ 8. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie pisemnej, przed przystąpieniem do jej wypełniania, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane. Organ celny opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę stron.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".

§ 9. 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny, jeżeli:

  1) umożliwia wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą;

  2) umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty;

  3) uniemożliwia usuwanie wpisów;

  4) pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny;

  5) zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.

2. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 10. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. nr 89, poz. 847 oraz z 2005 r. nr 62, poz. 553).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21.10.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60