Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Postępowanie egzekucyjne »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1.12.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 26
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8.01.2021 r., z wyjątkami określonymi w § 7 rozporządzenia.

Na podstawie art. 67 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

  1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) protokołu zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

  12) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  13) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  14) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzór:

  1) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  2) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

  3) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 19 lutego 2021 r.

§ 3. 1. Określa się wzór:

  1) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  2) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;

  3) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 28 lutego 2021 r.

§ 4. 1. Określa się wzór zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia.

2. Wzór, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 29 października 2021 r.

§ 5. Do dnia 19 lutego 2021 r. stosuje się wzory dokumentów stanowiące załączniki nr 1, 2, 6-12 do rozporządzenia uchylanego w § 6.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1314).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) § 1 pkt 1-4, 6, 11-13 oraz § 3 i § 4, które wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2021 r.;

  2) § 1 pkt 5, 8-10 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;

  3) § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 30 października 2021 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.01.2021 r.

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Załącznik nr 3

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Załącznik nr 5

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Załącznik nr 6

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Załącznik nr 7

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Załącznik nr 8

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Załącznik nr 9

Protokół zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Protokół zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Protokół zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Załącznik nr 10

Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy

Załącznik nr 11

Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Załącznik nr 12

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 13

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Załącznik nr 14

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Załącznik nr 15

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Załącznik nr 16

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Załącznik nr 17

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Załącznik nr 18

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Załącznik nr 19

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Załącznik nr 20

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Załącznik nr 21

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60