Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Postępowanie egzekucyjne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

 Dz. U. z 2014 r. poz. 656

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych.

§ 2. W przypadku gdy zachodzi konieczność wystawienia tytułu wykonawczego, na zobowiązanego i jego małżonka na podstawie art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "ustawą", przepisy rozporządzenia dotyczące zobowiązanego mają również zastosowanie do małżonka zobowiązanego.

§ 3. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

§ 4. 1. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie zawierające w szczególności:

  1) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;

  2) datę wystawienia upomnienia;

  3) nazwę lub nazwisko i imię zobowiązanego, do którego jest kierowane, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane wierzycielowi;

  4) wskazanie:

   a) wysokości i rodzaju należności pieniężnej, którą należy uiścić, oraz okresu, którego dotyczy,

   b) rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia upomnienia oraz stawki tych odsetek, według której należy obliczyć dalsze odsetki,

   c) sposobu zapłaty należności pieniężnej,

   d) wysokości należnych kosztów upomnienia;

  5) wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia;

  6) pouczenie, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności;

  7) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

2. Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego.

§ 5. Wierzyciel niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

§ 6. Wierzyciel niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

§ 7. 1. Wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym przekazuje organowi egzekucyjnemu tytuł wykonawczy wraz z informacją zawierającą w szczególności:

  1) dane, na podstawie których ustalono właściwość miejscową organu egzekucyjnego w sposób określony zgodnie z art. 22 § 3 albo § 3a ustawy;

  2) znane wierzycielowi składniki majątkowe zobowiązanego, w tym znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;

  3) wskazanie daty uzupełnienia i wysłania przez centralne biuro łącznikowe wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie, o którym mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), do państwa członkowskiego lub trzeciego oraz numerów wniosków organu wnioskującego i organu współpracującego zawartych w numerze referencyjnym tego wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie;

  4) numer i datę tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę postępowania egzekucyjnego, które zostało umorzone zgodnie z art. 59 § 2 ustawy, oraz ujawnione składniki majątkowe lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć więcej niż jednego tytułu wykonawczego w odniesieniu do tego samego zobowiązanego.

§ 8. Jeżeli wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym, o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy, nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego, przekazuje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

§ 9. 1. W przypadku wystawienia w formie papierowej tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, wierzyciel może skorzystać z aplikacji do tworzenia formularza tytułu wykonawczego udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.

2. Do tytułu wykonawczego przekazanego organowi egzekucyjnemu w formie papierowej wierzyciel dołącza jego odpisy w liczbie po jednym egzemplarzu dla każdego zobowiązanego. Jeden egzemplarz tytułu wykonawczego wierzyciel może pozostawić w aktach sprawy.

3. W przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne objęte jednym upomnieniem, koszty upomnienia uwzględnia się w jednym z tych tytułów wykonawczych.

4. Wierzyciel w tytule wykonawczym może nie zamieszczać objaśnień dotyczących sposobu jego sporządzenia.

§ 10. 1. Tytuły wykonawcze przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy, wraz z informacją, o której mowa w § 7 ust. 1, wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu.

2. W przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułów wykonawczych w sposób określony w ust. 1, doręczanie kolejnych pism w postępowaniu egzekucyjnym odbywa się przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego.

3. Wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o doręczanie mu pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyjnym przez elektroniczną skrzynkę podawczą, także w przypadku przekazania do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego w formie papierowej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. W przypadku gdy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy, sporządza się w formacie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Skarbowej w Szczecinie.

§ 12. 1. Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:

  1) zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem:

   a) wyegzekwowania jej przez inny organ egzekucyjny,

   b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,

   c) przedawnienia należności pieniężnej;

  2) zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego;

  3) zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego;

  4) okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego;

  5) uzyskanej informacji o zobowiązanym i jego majątku w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) datę jego sporządzenia;

  2) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;

  3) nazwę lub nazwisko, imię zobowiązanego oraz adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;

  4) numer i datę wystawienia tytułu wykonawczego;

  5) wskazanie okoliczności, o której mowa w ust. 1, i termin zaistnienia zdarzenia;

  6) imię i nazwisko osoby działającej z upoważnienia wierzyciela.

§ 13. 1. Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden administracyjny organ egzekucyjny, wierzyciel przekazuje dalszy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego właściwego do zastosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest właściwy, z wnioskiem o nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i zastosowanie środków egzekucyjnych wskazanych przez wierzyciela.

2. Wierzyciel wraz z dalszym tytułem wykonawczym przekazuje jednocześnie organowi egzekucyjnemu właściwemu do zastosowania środków egzekucyjnych informację zawierającą:

  1) oznaczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne;

  2) dane zobowiązanego, jeżeli uległy zmianie po wystawieniu tytułu wykonawczego;

  3) aktualną wysokość dochodzonej należności pieniężnej, w tym odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej i kosztów upomnienia, a jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym - kosztów egzekucyjnych.

3. Wierzyciel informuje organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1.

§ 14. 1. Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny, wierzyciel kieruje dalszy tytuł wykonawczy do administracyjnego organu egzekucyjnego, którego czynności egzekucyjne doprowadziły do zbiegu egzekucji, z wnioskiem o nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

2. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15. W zmienionym tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje wysokość należności pieniężnej oraz odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia tego tytułu wykonawczego. W zmienionym tytule wykonawczym wykazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy zmianie.

§ 16. Do zmienionego tytułu wykonawczego stosuje się odpowiednio przepisy § 9-14.

§ 17. Do dalszego tytułu wykonawczego stosuje się odpowiednio przepisy § 7, § 9 ust. 1, ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 i 4, § 10-12 i § 15.

§ 18. 1. W razie utraty tytułu wykonawczego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wierzyciel ponownie wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do organu egzekucyjnego.

2. W ponownie wystawionym tytule wykonawczym wierzyciel wpisuje numer utraconego tytułu wykonawczego oraz dzień, w którym ponownie wystawił tytuł wykonawczy.

§ 19. W przypadku wydania przed dniem 7 listopada 2014 r. orzeczenia określającego lub ustalającego inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym, wierzyciel niezwłocznie aktualizuje tytuł wykonawczy poprzez wypełnienie tytułu wykonawczego oznaczonego wyrazem "aktualizacja" i wskazanie wysokości należności pieniężnej oraz odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień aktualizacji tytułu wykonawczego. W zaktualizowanym tytule wykonawczym wykazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy zmianie.

§ 20. Przepisy § 13 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych w ograniczonym zakresie wystawił tytuł wykonawczy, na podstawie którego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przed dniem 21 listopada 2013 r. i nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, z tym że zamiast dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel przekazuje do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego odpis tytułu wykonawczego.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

  1) § 9 ust. 1, § 11, § 15, § 16 oraz

  2) § 17 w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 9 ust. 1, § 11 i § 15

- które wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2014 r.*)

_______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541, z 2003 r. nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. nr 10, poz. 79), które w części dotyczącej trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11.10.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60