Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 828

Na podstawie art. 118 ust. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą", prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";

  2) sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli;

  3) sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;

  4) wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.

§ 2. 1. Dokumentację kontroli stanowią:

  1) wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej "Sądem", w sprawie zarządzenia albo przedłużenia kontroli;

  2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie albo przedłużenie kontroli;

  3) postanowienie Sądu w sprawie zarządzenia albo przedłużenia kontroli;

  4) wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

  5) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

  6) zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

  7) wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Sądu o wydanie postanowienia w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

  8) postanowienie Sądu w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

  9) zażalenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na postanowienie Sądu w przedmiocie kontroli;

  10) zażalenie Prokuratora Generalnego na postanowienie Sądu w przedmiocie kontroli;

  11) informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonej kontroli;

  12) zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli;

  13) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli;

  14) informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli.

2. Dokumentację kontroli stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

  1) nośniki, na których została utrwalona treść rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

  2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

  3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, sporządza się odpowiednio na drukach:

  1) stosowania kontroli, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) stosowania kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 11, sporządza funkcjonariusz prowadzący sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 14, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:

  1) pkt 1-8 - sporządza się w trzech egzemplarzach;

  2) pkt 9-14 - sporządza się w dwóch egzemplarzach.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz wydanych postanowień oraz wniosków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a także zażaleń Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Prokuratora Generalnego.

3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz postanowień Sądu, wniosków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zażaleń Prokuratora Generalnego, a także pierwszy egzemplarz informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 i 14.

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przechowuje w odrębnych dla każdej sprawy zbiorach dokumentów:

  1) trzeci egzemplarz postanowień Sądu oraz wniosków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

  2) drugi egzemplarz zażaleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9;

  3) drugi egzemplarz informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 i 14;

  4) pierwszy egzemplarz zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12;

  5) pierwszy egzemplarz protokołów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13;

  6) pozostałą dokumentację kontroli.

5. Komórka organizacyjna, w której służbę pełnią funkcjonariusze, wykonująca zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, przechowuje drugi egzemplarz tego zarządzenia i drugi egzemplarz protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13.

§ 4. 1. Przekazywanie wniosków i postanowień na drukach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza upoważnionego pisemnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Upoważniony funkcjonariusz osobiście dostarcza wnioski wraz z materiałami uzasadniającymi zastosowanie kontroli do Prokuratora Generalnego oraz Sądu, a po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji w sprawie zgody oraz po wydaniu postanowienia przez Sąd odbiera je.

§ 5. 1. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 8, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru pisemnych zgód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli zawierające informacje mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14-16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, przekazuje się właściwemu miejscowo organowi Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem funkcjonariusza.

2. Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania albo mające znaczenie dla postępowania w sprawie o przestępstwo inne niż określone w ust. 1 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem funkcjonariusza.

§ 7. Przechowywanie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-10, oraz materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, a także przetwarzanie tych materiałów, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do tej dokumentacji osobom nieuprawnionym.

§ 8. 1. Zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli w przypadku niecierpiącym zwłoki, co do której Sąd nie wyraził zgody na jej kontynuację, jak również materiałów, których wykorzystanie w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne, przeprowadza się przez:

  1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, w szczególności danych osobowych;

  2) całkowite zniszczenie dokumentów sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.03.2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy (Dz. U. poz. 383), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.04.2017 r.

Załącznik nr 1

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej

Załącznik nr 2

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Wzór druku stosowania kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Załącznik nr 3

Wzór informacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonej kontroli operacyjnej

Wzór informacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonej kontroli operacyjnej

Wzór informacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonej kontroli operacyjnej

Załącznik nr 4

Wzór zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej

Wzór zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej

Załącznik nr 5

Wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej

Wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej

Załącznik nr 6

Wzór informacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej

Wzór informacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej

Załącznik nr 7

Wzór rejestru postanowień prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Wzór rejestru postanowień prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Wzór rejestru postanowień prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Załącznik nr 8

Wzór rejestru pisemnych zgód prowadzonego przez Prokuratora Generalnego

Wzór rejestru pisemnych zgód prowadzonego przez Prokuratora Generalnego

Wzór rejestru pisemnych zgód prowadzonego przez Prokuratora Generalnego

Załącznik nr 9

Wzór rejestru wniosków i zarządzeń prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Wzór rejestru wniosków i zarządzeń prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Wzór rejestru wniosków i zarządzeń prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60