Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.02.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

 Dz. U. z 2017 r. poz. 448
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1096
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2055
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 448
2018.06.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1096
2019.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2055
2021.01.01
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Wyznacza się naczelników urzędów skarbowych do wykonywania egzekucji administracyjnej oraz zabezpieczenia, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", oraz określa się ich terytorialny zasięg działania, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 1a
2023.01.01
dodany przez

§ 1a

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 448
2018.06.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1096
2018.12.30
zmieniony przez
2019.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2055
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Wyznacza się Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej do przeprowadzania:

  1) kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy,

  2) urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 106 pkt 1 ustawy

- w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. poz. 968 i 1978).

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 448
2017.04.18
zmieniony przez
2018.06.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1096
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
2019.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2055
2020.11.06
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2021.09.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów oraz rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce:

  1) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.),

  2) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),

  3) podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  4) podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556),

  5) podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495),

  6) opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 2020),

  6a) opłaty emisyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565),

  7) podatku od wydobycia niektórych kopalin, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,

  8) opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),

  9) kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

  10) kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.),

  11) kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  12) kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169),

  13) opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,

  14) kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

  15) opłat za udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

  16) opłat za zmianę zezwoleń, o których mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

  17) opłat za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

  18) opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,

  19) administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020),

  20) kaucji, o której mowa w art. 15 ust. 4 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556),

  21) kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,

  22) kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

  23) opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 oraz z 2020 r. poz. 284 i 425),

  24) kaucji, o której mowa w art. 75a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

- (uchylona)

2. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotu:

  1) kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133),

  2) kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.),

  3) kosztów postępowania, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

- w zakresie postępowań prowadzonych w sprawach wymienionych w ust. 1.

3. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem należności, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów należności wynikających z postępowań prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego dotyczących:

  1) kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym",

  2) kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

  3) kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

  4) kar grzywny, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,

  5) kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego,

  6) równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego

- (uchylona)

§ 4. Wyznacza się Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie należności wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 3-6.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 448
2018.06.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1096
2018.12.30
zmieniony przez
2019.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2055
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Wyznacza się Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu właściwego do prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 110a Kodeksu karnego skarbowego popełnione za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wyznacza się Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie właściwego do prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 107 § 1, 3 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w zakresie zagranicznych gier losowych lub zagranicznych zakładów wzajemnych urządzanych lub prowadzonych dla usługobiorców uczestniczących w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, popełnione za pośrednictwem sieci Internet.

Istniejące wersje czasowe § 5a
2021.09.02
dodany przez
2022.05.12
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5a

Istniejące wersje czasowe § 5aa
2022.05.12
dodany przez

§ 5aa

Istniejące wersje czasowe § 5b
2021.09.02
dodany przez

§ 5b

Istniejące wersje czasowe § 5c
2021.12.09
dodany przez

§ 5c

Istniejące wersje czasowe § 5d
2022.09.22
dodany przez

§ 5d

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.*)

____________________
*) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w:
1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441),
2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.05.2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1200),
3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.03.2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. poz. 444 i 663)
- które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 448
2018.06.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1096
2018.10.01
zmieniony przez
2019.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2055
2021.01.01
zmieniony przez
2021.02.19
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
WYKAZ NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH,
KTÓRZY WYKONUJĄ ZADANIA W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA TYCH NALEŻNOŚCI
I ICH TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego

Terytorialny zasięg działania

1

2

3

województwo dolnośląskie

1

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu

powiat bolesławiecki obejmujący:

miasto Bolesławiec

gminy: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka

2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej

część powiatu kłodzkiego obejmująca

gminy: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie

3

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie

powiat dzierżoniowski obejmujący:

miasta: Bielawa, Dzierżoniów, Piława Górna

gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce

4

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie

powiat głogowski obejmujący:

miasto Głogów

gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice;

powiat górowski obejmujący

gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz

5

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworze

powiat jaworski obejmujący:

miasto Jawor

gminy: Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie

6

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze

miasto na prawach powiatu - Jelenia Góra
powiat jeleniogórski obejmujący:

miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba

gminy: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

7

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze

powiat kamiennogórski obejmujący:

miasto Kamienna Góra

gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów

8

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku

część powiatu kłodzkiego obejmująca:

miasta: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój

gminy: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Szczytna

9

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy

miasto na prawach powiatu - Legnica

powiat legnicki obejmujący:
miasto Chojnów

gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja

10

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu

powiat lubański obejmujący:

miasta: Lubań, Świeradów-Zdrój

gminy: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn

11

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie

powiat lubiński obejmujący:

miasto Lubin

gminy: Lubin, Rudna, Ścinawa;

powiat polkowicki obejmujący

gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice

12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim

powiat lwówecki obejmujący

gminy: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń

13

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu

powiat milicki obejmujący

gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz

14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie

część powiatu kłodzkiego obejmująca:

miasto Nowa Ruda

gminy: Nowa Ruda, Radków

15

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy

powiat oleśnicki obejmujący:

miasto Oleśnica

gminy: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Twardogóra

16

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie

powiat oławski obejmujący:

miasto Oława

gminy: Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława

17

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie

powiat strzeliński obejmujący

gminy: Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów

18

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej

powiat średzki obejmujący

gminy: Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin

19

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy

powiat świdnicki obejmujący:

miasta: Świdnica, Świebodzice

gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów

20

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy

powiat trzebnicki obejmujący

gminy: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród

21

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

miasto na prawach powiatu - Wałbrzych

powiat wałbrzyski obejmujący:

miasta: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój gminy: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim

22

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie

powiat wołowski obejmujący gminy: Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów

23

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna

część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Fabryczna

24

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki

część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Krzyki

25

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole

część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Psie Pole

26

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto

część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Stare Miasto

27

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście

część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Śródmieście

28

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

powiat wrocławski obejmujący

gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina

29

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich

powiat ząbkowicki obejmujący

gminy: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok

30

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu

powiat zgorzelecki obejmujący:

miasta: Zawidów, Zgorzelec

gminy: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec

31

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

powiat złotoryjski obejmujący:

miasta: Wojcieszów, Złotoryja

gminy: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja

województwo kujawsko-pomorskie

32

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim

powiat aleksandrowski obejmujący:

miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa

gminy: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo

33

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy

powiat brodnicki obejmujący:

miasto Brodnica

gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,

Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno

34

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

części miasta na prawach powiatu - Bydgoszcz, pod nazwami: Bajka, Bartodzieje, Bohaterów, Brdyujście, Fordon, Mariampol, Nad Wisłą, Niepodległości, Przylesie,

powiat bydgoski obejmujący

gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski

35

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

części miasta na prawach powiatu - Bydgoszcz, pod nazwami: Biedaszkowo, Czersko Polskie, Glinki, Górzyskowo, Kapuściska, Łęgnowo, Stare Miasto łącznie z Wyspą Młyńską, Szwederowo, Wyżyny, Wzgórze Wolności

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dzieli granica wyznaczona nurtem rzeki Brdy od mostu Pomorskiego do ujścia rzeki Wisły do mostu w Fordonie

36

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

części miasta na prawach powiatu - Bydgoszcz, pod nazwami:

Bielawy, Błonie, Bocianowo, Czyżkówko, Flisy, Jachcice, Janowo, Jary, Leśne, Miedzyń, Okole, Opławiec, Osowa Góra, Piaski, Prądy, Smukała Dolna, Śródmieście, Wilczak, Zawisza Terytorialny zasięg działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dzieli granica wyznaczona:

-   z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy od mostu Pomorskiego, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Armii Krajowej,

-   z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nurtem rzeki Brdy od mostu Pomorskiego do mostów Solidarności, ul. Marszałka Focha, ul. Kruszwicką, ul. Szubińską

Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

37

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie

powiat chełmiński obejmujący:

miasto Chełmno

gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław

38

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu

miasto na prawach powiatu - Grudziądz

powiat grudziądzki obejmujący

gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie n. Osą

39

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu

powiat inowrocławski obejmujący:

miasto Inowrocław

gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie

40

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie

powiat lipnowski obejmujący:

miasto Lipno

gminy: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo, Wielgie

41

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mogilnie

powiat mogileński obejmujący

gminy: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno

42

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n. Notecią

powiat nakielski obejmujący

gminy: Kcynia, Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin

43

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie

powiat radziejowski obejmujący:

miasto Radziejów

gminy: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka

44

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie

powiat rypiński obejmujący:

miasto Rypin

gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk

45

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu

powiat świecki obejmujący

gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie

46

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu

część miasta na prawach powiatu - Toruń

część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie,

Czerniewice, Podgórz, Rudak-Stawki, Staromiejskie, Wrzosy

47

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu

część miasta na prawach powiatu - Toruń

część wschodnia miasta pod nazwami: Grębocin-Bielawy, Jakubskie, Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo

powiat toruński obejmujący:

miasto Chełmża

gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice,

Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dzieli granica wyznaczona ulicami: Grudziądzką, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, pl. Pokoju Toruńskiego, wzdłuż torów kolejowych do mostu kolejowego oraz nurtem rzeki Wisły do południowej granicy miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

48

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi

powiat tucholski obejmujący

gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola

49

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim

powiat sępoleński obejmujący

gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork

50

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie

powiat wąbrzeski obejmujący:

miasto Wąbrzeźno

gminy: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk

51

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu

powiat golubsko-dobrzyński obejmujący:

miasto Golub-Dobrzyń

gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno

52

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku

miasto na prawach powiatu - Włocławek

powiat włocławski obejmujący:

miasto Kowal

gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz,

Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień

Kujawski, Lubraniec, Włocławek

53

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie

powiat żniński obejmujący

gminy: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin

województwo lubelskie

54

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej

miasto na prawach powiatu - Biała Podlaska

powiat bialski obejmujący:

miasta: Międzyrzec Podlaski, Terespol

gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń,

Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie

55

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju

powiat biłgorajski obejmujący:

miasto Biłgoraj

gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów,

Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród,

Tereszpol, Turobin

56

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie

miasto na prawach powiatu - Chełm

powiat chełmski obejmujący:

miasto Rejowiec Fabryczny

gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień,

Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź

57

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie

powiat hrubieszowski obejmujący:

miasto Hrubieszów

gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice

58

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim

powiat janowski obejmujący

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki

59

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie

powiat krasnostawski obejmujący:

miasto Krasnystaw

gminy: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka

60

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Kraśniku

powiat kraśnicki obejmujący:

miasto Kraśnik

gminy: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek

61

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie

powiat lubartowski obejmujący:

miasto Lubartów

gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów,

Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki,

Uścimów

62

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

części miasta na prawach powiatu - Lublin pod nazwami:

Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek - część zachodnia do ul. Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, Szopena, Węglin Południowy, Węglin, Węglin Północny, Węglinek, Wieniawa

powiat świdnicki obejmujący:

miasto Świdnik

gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki

63

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

powiat lubelski obejmujący

gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew;

powiat łęczyński obejmujący

gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn

64

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie

części miasta na prawach powiatu - Lublin pod nazwami: Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice Stare, Czwartek - część wschodnia od ul. Lubartowskiej, Dziesiąta, Dziesiąta Stara, Felin, Głusk, Hajdów, Jakubowice, Kalinowszczyzna, Kośminek, Majdanek, 1 Maja, Ponikwoda, Rudnik, Rury Jezuickie, Rusałka, Stare Miasto, Stary Gaj, Tatary, Wrotków, Zadębie, Zemborzyce

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie dzieli granica wyznaczona: od granicy miasta linią kolejową z kierunku Dęblina do wiaduktu kolejowego na rzece Bystrzycy, nurtem rzeki Bystrzycy od wiaduktu kolejowego do mostu przy ul. Krochmalnej, ul. Krochmalną od mostu do ronda z ul. Jana Pawła II i ul. Nadbystrzycką, ul. Nadbystrzycką, ul. G. Narutowicza, pl. Wolności, ul. Bernardyńską do skrzyżowania z ul. Kozią, ul. Kozią, pl. Łokietka, ul. Lubartowską, al. Spółdzielczości Pracy do granicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne i place są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

65

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie

powiat łukowski obejmujący:

miasta: Łuków, Stoczek Łukowski

gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska

66

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim

powiat opolski obejmujący

gminy: Chodel, Józefów n. Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków

67

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie

powiat parczewski obejmujący

gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica

68

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach

powiat puławski obejmujący:

miasto Puławy

gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola,

Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica,

Żyrzyn; powiat rycki obejmujący:

miasto Dęblin

gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż

69

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim

powiat radzyński obejmujący:

miasto Radzyń Podlaski

gminy: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń

70

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

powiat tomaszowski obejmujący:

miasto Tomaszów Lubelski

gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów,

Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów

Lubelski, Tyszowce, Ulhówek

71

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie

powiat włodawski obejmujący:

miasto Włodawa

gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki

72

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu

miasto na prawach powiatu - Zamość

powiat zamojski obejmujący

gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec

województwo lubuskie

73

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku

powiat strzelecko-drezdenecki obejmujący

gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

74

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim

miasto na prawach powiatu - Gorzów Wielkopolski

powiat gorzowski obejmujący:

miasto Kostrzyn n. Odrą

gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica

75

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim

powiat krośnieński obejmujący:

miasto Gubin

gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo

76

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu

powiat międzyrzecki obejmujący

gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel

77

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli

powiat nowosolski obejmujący:

miasto Nowa Sól

gminy: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko

78

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach

powiat słubicki obejmujący

gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

79

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie

powiat sulęciński obejmujący

gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym

80

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie

powiat świebodziński obejmujący

gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin, Zbąszynek

81

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie

powiat wschowski obejmujący

gminy: Sława, Szlichtyngowa, Wschowa

82

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

część miasta na prawach powiatu - Zielona Góra

część zachodnia miasta, z wyłączeniem części pod nazwą Nowe

Miasto

83

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

część miasta na prawach powiatu - Zielona Góra

część zachodnia miasta pod nazwą Nowe Miasto oraz część wschodnia miasta

powiat zielonogórski obejmujący

gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dzieli granica wyznaczona ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

84

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu

powiat żagański obejmujący:

miasta: Gozdnica, Żagań

gminy: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań

85

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach

powiat żarski obejmujący: miasta: Łęknica, Żary

gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary

województwo łódzkie

86

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie

powiat bełchatowski obejmujący:

miasto Bełchatów

gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów

87

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach

powiat brzeziński obejmujący:

miasto Brzeziny

gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów

88

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie

część powiatu zgierskiego obejmująca:

miasto Głowno

gminy: Głowno, Stryków

89

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

powiat kutnowski obejmujący:

miasto Kutno

gminy: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno,

Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin;

powiat łęczycki obejmujący:

miasto Łęczyca gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca,

Piątek, Świnice Warckie, Witonia

90

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku

powiat łaski obejmujący

gminy: Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady

91

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu

powiat łowicki obejmujący: miasto Łowicz

gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny

92

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty

część miasta na prawach powiatu - Łódź

część wschodnia części miasta pod nazwą Bałuty

93

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty

część miasta na prawach powiatu - Łódź

część zachodnia części miasta pod nazwą Bałuty

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dzieli granica wyznaczona: al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską do północnej granicy miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

94

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna

część miasta na prawach powiatu - Łódź

część zachodnia części miasta pod nazwą Górna

95

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna

część miasta na prawach powiatu - Łódź

część wschodnia części miasta pod nazwą Górna

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna dzieli granica wyznaczona: al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, od skrzyżowania z ul. Zbaraską, ul. Niższą do ul. Śląskiej, ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Rzgowską przy torach kolejowych, ul. Rzgowską do południowej granicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna.

96

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie

część miasta na prawach powiatu - Łódź część miasta pod nazwą Polesie

97

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście

część miasta na prawach powiatu - Łódź część miasta pod nazwą Śródmieście

98

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew

część miasta na prawach powiatu - Łódź

część miasta pod nazwą Widzew

powiat łódzki wschodni obejmujący

gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn

99

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie

powiat opoczyński obejmujący:

gminy: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów

100

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach

powiat pabianicki obejmujący:

miasta: Konstantynów Łódzki, Pabianice

gminy: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice

101

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim

miasto na prawach powiatu - Piotrków Trybunalski

powiat piotrkowski obejmujący

gminy: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki

Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów,

Wola Krzysztoporska, Wolbórz

102

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poddębicach

powiat poddębicki obejmujący

gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim

103

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku

powiat radomszczański obejmujący:

miasto Radomsko

gminy: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie,

Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz,

Radomsko, Wielgomłyny, Żytno;

powiat pajęczański obejmujący

gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno,

Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce

104

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej

powiat rawski obejmujący:

miasto Rawa Mazowiecka

gminy: Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice

105

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu

powiat sieradzki obejmujący:

miasto Sieradz

gminy: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew, Złoczew

106

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach

miasto na prawach powiatu - Skierniewice

powiat skierniewicki obejmujący

gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce

Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice,

Słupia

107

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim

powiat tomaszowski obejmujący:

miasto Tomaszów Mazowiecki

gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz,

Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki,

Ujazd, Żelechlinek

108

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu

powiat wieluński obejmujący

gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas

109

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie

powiat wieruszowski obejmujący

gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów

110

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli

powiat zduńskowolski obejmujący:

miasto Zduńska Wola

gminy: Szadek, Zapolice, Zduńska Wola

111

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu

część powiatu zgierskiego obejmująca:

miasta: Ozorków, Zgierz

gminy: Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Parzęczew, Zgierz

województwo małopolskie

112

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni

powiat bocheński obejmujący: miasto Bochnia

gminy: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina

113

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku

powiat brzeski obejmujący

gminy: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa

114

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

powiat chrzanowski obejmujący

gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

115

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

powiat dąbrowski obejmujący

gminy: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin

116

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach

powiat gorlicki obejmujący: miasto Gorlice

gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

117

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków

część powiatu krakowskiego obejmująca

gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne

118

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

część powiatu krakowskiego obejmująca

gminy: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

119

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Bronowice, Łobzów, Zwierzyniec

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza dzieli granica wyznaczona:

-  z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik ulicami: Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków - Katowice, wzdłuż tej linii do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Warszawa,

-  z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa do skrzyżowania z ul. Kamienną, Alejami Trzech Wieszczów (J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego) do mostu Dębnickiego i dalej nurtem rzeki Wisły do granicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza. Zachodnia strona (numery parzyste) ul. Kamiennej, al.: J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza. Wschodnia strona (numery nieparzyste) ul. Kamiennej, al. J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

120

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta

części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Mistrzejowice, Nowa Huta

121

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze

części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami:

Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Swoszowice, Wola Duchacka

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego

Kraków-Podgórze dzieli granica wyznaczona:

-   z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta i Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: nurtem rzeki Wisły, od granicy administracyjnej miasta na wschodzie w kierunku zachodnim,

-   z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: nurtem rzeki Wisły w kierunku zachodnim od mostu kolejowego aż do ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły, dalej na południe nurtem rzeki Wilgi do skrzyżowania z ul. W. Lipińskiego, ulicami: 

W. Lipińskiego, Turonia, Podhalańską, Obozową do skrzyżowania z ul. Żywiecką, ul. Żywiecką do skrzyżowania z ul. Zawiłą w kierunku południowo-zachodnim, ul. Zawiłą do skrzyżowania z ul. Borkowską, dalej na południe dochodzi do szlaku kolejowego Kraków - Skawina, skręca na zachód wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Solówki, ul. Solówki do skrzyżowania z ul. Petrażyckiego i dalej na południe aż do granic administracyjnych miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, z wyjątkiem ul. W. Lipińskiego i Obozowej, które objęte są zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

122

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik

części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik dzieli granica wyznaczona:

- z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką,

- z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: od skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza z al. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Akacjową do ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich, ul. Czyżyńską, ul. Szenwalda do ul. Mogilskiej, ul. Mogilską do skrzyżowania z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania z ul. Rakowicką,

- z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta: od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z granicą administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z ul. Powstańców, ulicami: Reduta, F. Bohomolca, Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, z wyjątkiem ul. Mogilskiej, którą obsługuje w całości Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.

123

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto

części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Dębniki, Stare Miasto

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto dzieli granica wyznaczona:

- z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście od przecięcia kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką, ulicami: Rakowicką, Lubomirskiego, Bosacką, Lubicz do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Tarnów, wzdłuż linii kolejowej do mostu na Wiśle.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

124

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście

części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Czyżyny, Grzegórzki

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście i Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta wyznacza granica przebiegająca ulicami: al. Gen. Bora-Komorowskiego, al. Gen. Andersa, ul. Braci Schindlerów, ul. F. Hynka, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Medweckiego, ul. Bieńczycką do ronda Czyżyńskiego, al. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Gen. Boruty-Spiechowicza, ul. Bpa P. Tomickiego, ul. Odmętową, ul. Podbipięty do skrzyżowania z ul. Klasztorną, ul. Klasztorną do rzeki Wisły. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.

125

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej

powiat limanowski obejmujący:

miasta: Limanowa, Mszana Dolna

gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark

126

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie

powiat miechowski obejmujący

gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

127

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach

powiat myślenicki obejmujący

gminy: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa

128

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

miasto na prawach powiatu - Nowy Sącz

powiat nowosądecki obejmujący:

miasto Grybów

gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz

129

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

powiat nowotarski obejmujący:

miasto Nowy Targ

gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary, Szczawnica

130

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu

powiat olkuski obejmujący:

miasto Bukowno

gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

131

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

powiat oświęcimski obejmujący: miasto Oświęcim

gminy: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator

132

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach

powiat proszowicki obejmujący

gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice

część powiatu krakowskiego obejmująca

gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki

133

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej

powiat suski obejmujący: miasta: Jordanów, Sucha Beskidzka

gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce

134

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

część miasta na prawach powiatu - Tarnów obejmująca część

północno-wschodnią miasta

część powiatu tarnowskiego obejmująca

gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice,

Wojnicz, Zakliczyn

135

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

część miasta na prawach powiatu - Tarnów obejmująca część

południowo-zachodnią miasta część powiatu tarnowskiego obejmująca

gminy: Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów,

Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Klikowską, Krasińskiego, pl. T. Kościuszki, ul.: G. Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Braci Saków.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

136

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach

powiat wadowicki obejmujący

gminy: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska,

Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice,

Wadowice, Wieprz

137

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce

powiat wielicki obejmujący

gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka

138

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem

powiat tatrzański obejmujący:

miasto Zakopane

gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin

województwo mazowieckie

139

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach

powiat białobrzeski obejmujący

gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce

140

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

powiat ciechanowski obejmujący: miasto Ciechanów

gminy: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk

141

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie

powiat garwoliński obejmujący:

miasta: Garwolin, Łaskarzew

gminy: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice,

Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów,

Wilga, Żelechów

142

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyninie

powiat gostyniński obejmujący:

miasto Gostynin

gminy: Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny

143

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim

powiat grodziski obejmujący:

miasta: Milanówek, Podkowa Leśna

gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola

144

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu

powiat grójecki obejmujący

gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec,

Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy,

Warka

145

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach

powiat kozienicki obejmujący

gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów

146

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie

powiat legionowski obejmujący:

miasto Legionowo

gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew

147

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach

powiat łosicki obejmujący

gminy: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica

148

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim

powiat makowski obejmujący: miasto Maków Mazowiecki

gminy: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków

149

Naczelnik Urzędu Skarbowego

powiat miński obejmujący:

 

w Mińsku Mazowieckim

miasta: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek

gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów,

Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica,

Stanisławów

150

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie

powiat mławski obejmujący:

miasto Mława

gminy: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo,

Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna,

Wiśniewo

151

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim

powiat nowodworski obejmujący:

miasto Nowy Dwór Mazowiecki

gminy: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym

152

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce

miasto na prawach powiatu - Ostrołęka

powiat ostrołęcki obejmujący

gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn

153

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

powiat ostrowski obejmujący:

miasto Ostrów Mazowiecka

gminy: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur,

Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie,

Wąsewo, Zaręby Kościelne

154

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku

powiat otwocki obejmujący: miasta: Józefów, Otwock

gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna

155

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie

powiat piaseczyński obejmujący

gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn

156

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku

miasto na prawach powiatu - Płock

powiat płocki obejmujący

gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród

157

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku

powiat płoński obejmujący:

miasta: Płońsk, Raciąż

gminy: Baboszewo, Czerwińsk n. Wisłą, Dzierzążnia, Joniec,

Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski

158

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

powiat pruszkowski obejmujący:

miasta: Piastów, Pruszków

gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn

159

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu

powiat przasnyski obejmujący: miasto Przasnysz

gminy: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz

160

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku

powiat pułtuski obejmujący

gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory

161

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu

część miasta na prawach powiatu - Radom

część północna miasta

część powiatu radomskiego obejmująca:

miasto Pionki

gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Skaryszew, Zakrzew

162

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

część miasta na prawach powiatu - Radom

część południowa miasta

część powiatu radomskiego obejmująca

gminy: Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu dzieli granica wyznaczona na zachód ulicami: Lubelską, St. Żeromskiego, pl. Kazimierza Wielkiego, M. Reja, pl. ks. R. Kotlarza, L. Okulickiego, Kielecką na odcinku od ul. L. Okulickiego do ul. Wolanowskiej, Wolanowską.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

163

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach

miasto na prawach powiatu - Siedlce

powiat siedlecki obejmujący

gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia,

Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew,

Wodynie, Zbuczyn

164

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu

powiat sierpecki obejmujący: miasto Sierpc

gminy: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz

165

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie

powiat sochaczewski obejmujący: miasto Sochaczew

gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin

166

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim

powiat sokołowski obejmujący: miasto Sokołów Podlaski

gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń

167

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu

powiat szydłowiecki obejmujący

gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec; powiat przysuski obejmujący

gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa

168

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ursus, Włochy

169

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Bielany

powiat warszawski zachodni obejmujący

gminy: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice

170

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Mokotów

171

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ

172

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz

173

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

terytorium całego kraju w sprawach i zakresie określonych w odrębnych przepisach.

174

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część południowa Śródmieścia, Ochota

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozgraniczają Al. Jerozolimskie. Strona północna Al. Jerozolimskich (numery parzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Strona południowa Al. Jerozolimskich (numery nieparzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej właściwy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego przy Dworcu Centralnym właściwy jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

175

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Targówek

176

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Ursynów, Wilanów

177

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła

178

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Wola

179

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie

powiat węgrowski obejmujący:

miasto Węgrów

gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno

180

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie

powiat wołomiński obejmujący:

miasta: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka

gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin

181

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie

powiat wyszkowski obejmujący

gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie

182

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu

powiat zwoleński obejmujący

gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń;

powiat lipski obejmujący

gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą

183

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żurominie

powiat żuromiński obejmujący

gminy: Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin

184

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie

powiat żyrardowski obejmujący:

miasto Żyrardów

gminy: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki

województwo opolskie

185

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu

powiat brzeski obejmujący:

miasto Brzeg

gminy: Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz

186

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach

powiat głubczycki obejmujący

gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz

187

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu

powiat kędzierzyńsko-kozielski obejmujący:

miasto Kędzierzyn-Koźle

gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

188

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku

powiat kluczborski obejmujący:

gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn

189

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach

powiat krapkowicki obejmujący

gminy: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice

190

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

powiat namysłowski obejmujący

gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków

191

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie

powiat nyski obejmujący

gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce

192

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie

powiat oleski obejmujący

gminy: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice

193

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

miasto na prawach powiatu - Opole w części obejmującej

dzielnice: Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Groszowice, Grotowice, Wójtowa Wieś - Szczepanowice, Wróblin, Półwieś, Pasieka oraz Wyspę Bolko, część miasta pomiędzy dzielnicami Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Pasieka od wschodniego brzegu Odry do wschodniej granicy miasta jak również część miasta pomiędzy dzielnicami Grudzice, Groszowice do południowej granicy miasta.

Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

194

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu

powiat opolski obejmujący

gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa,

część miasta na prawach powiatu - Opole z wyłączeniem terenów obejmujących:

- dzielnice: Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Groszowice, Grotowice, Wójtowa Wieś - Szczepanowice, Wróblin, Półwieś, Pasieka oraz Wyspę Bolko,

- część miasta pomiędzy dzielnicami Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Pasieka od wschodniego brzegu Odry do wschodniej granicy miasta jak również część miasta pomiędzy dzielnicami Grudzice, Groszowice do południowej granicy miasta.

195

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku

powiat prudnicki obejmujący

gminy: Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik

196

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich

powiat strzelecki obejmujący

gminy: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie

województwo podkarpackie

197

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie

powiat brzozowski obejmujący

gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec

198

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy

powiat dębicki obejmujący:

miasto Dębica

gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków

199

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu

powiat jarosławski obejmujący: miasta: Jarosław, Radymno

gminy: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica

200

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle

powiat jasielski obejmujący:

miasto Jasło

gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec

201

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej

powiat kolbuszowski obejmujący

gminy: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów

202

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie

miasto na prawach powiatu - Krosno

powiat krośnieński obejmujący

gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze,

Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe,

Rymanów, Wojaszówka

203

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku

powiat leski obejmujący

gminy: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina

204

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku

powiat leżajski obejmujący:

miasto Leżajsk

gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna

205

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie

powiat lubaczowski obejmujący: miasto Lubaczów

gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy

206

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie

powiat łańcucki obejmujący:

miasto Łańcut

gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia

207

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu

powiat mielecki obejmujący:

miasto Mielec

gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew

Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów

Narodowy, Wadowice Górne

208

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu

miasto na prawach powiatu - Przemyśl powiat przemyski obejmujący

gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica

209

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku

powiat przeworski obejmujący:

miasto Przeworsk

gminy: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, Tryńcza, Zarzecze

210

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach

powiat ropczycko-sędziszowski obejmujący

gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie

211

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca

część południową miasta,

część powiatu rzeszowskiego obejmująca:

miasto Dynów

gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn

212

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca

część północną miasta,

część powiatu rzeszowskiego obejmująca

gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

213

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku

powiat sanocki obejmujący: miasto Sanok

gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn

214

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli

powiat stalowowolski obejmujący:

miasto Stalowa Wola

gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Zaklików,

Zaleszany;

powiat niżański obejmujący

gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem, Ulanów

215

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie

powiat strzyżowski obejmujący

gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa

216

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu

miasto na prawach powiatu - Tarnobrzeg

powiat tarnobrzeski obejmujący

gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba

217

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych

powiat bieszczadzki obejmujący

gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne

województwo podlaskie

218

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie

powiat augustowski obejmujący: miasto Augustów

gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin

219

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

części miasta na prawach powiatu - Białystok pod nazwami:

Antoniuk, Bacieczki, Bażantarnia, Białostoczek, Bema, Dziesięciny, Marczuk, Mickiewicza, Nowe Miasto, Piaski, Starosielce, Ścianka, Śródmieście, Wysoki Stoczek

220

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

części miasta na prawach powiatu - Białystok pod nazwami:

Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy Górne, Fasty, Halickie, Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, Zawady

powiat białostocki obejmujący:

gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku dzieli granica wyznaczona ulicami:  gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Franciszka Kleeberga, Wasilkowską (od ul. gen. Władysława Andersa do ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza (do ul. Warszawskiej), Warszawską, Nowowarszawską (do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego (od ul. Nowowarszawskiej), Wiadukt.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

221

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim

powiat bielski obejmujący: miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk

gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki;

powiat hajnowski obejmujący:

miasto Hajnówka

gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka

222

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie

powiat grajewski obejmujący:

miasto Grajewo

gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz

223

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie

powiat kolneński obejmujący:

miasto Kolno

gminy: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski, Turośl

224

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży

miasto na prawach powiatu - Łomża powiat łomżyński obejmujący

gminy: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna

225

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach

powiat moniecki obejmujący

gminy: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki, Trzcianne

226

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach

powiat siemiatycki obejmujący: miasto Siemiatycze

gminy: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

227

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce

powiat sokólski obejmujący

gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo

228

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach

miasto na prawach powiatu - Suwałki powiat suwalski obejmujący

gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny

powiat sejneński obejmujący:

miasto Sejny

gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny

229

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem

powiat wysokomazowiecki obejmujący:

miasto Wysokie Mazowieckie

gminy: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy,

Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo,

Wysokie Mazowieckie

230

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie

powiat zambrowski obejmujący:

miasto Zambrów

gminy: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów

województwo pomorskie

231

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie

powiat bytowski obejmujący

gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy,

Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino,

Tuchomie

232

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach

powiat chojnicki obejmujący:

miasto Chojnice

gminy: Brusy, Chojnice, Czersk, Konarzyny

233

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Człuchowie

powiat człuchowski obejmujący:

miasto Człuchów

gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica

234

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

część miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami:

Chełm, Kiełpino Górne, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, Przeróbka, Siedlce, Sienna Grobla, Smęgorzyno, Sobieszewo, Stogi, Suchanino, Szadółki, Śródmieście, Święty Wojciech, Ujeścisko, Zabornia

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dzieli granica wyznaczona ulicami:

- od Zatoki Gdańskiej Kanałem Portowym, Martwą Wisłą do ul. Swojskiej, ul. Swojską, ul. Twardą, trakcją kolejową od stacji Gdańsk Nowe Szkoty do stacji Gdańsk Stocznia, częścią ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Gen. A. Giełguda, ul. Gen. A. Giełguda, ul. Powstańców Warszawskich, ul. L. Beethovena, częścią ul. F. Szuberta (od nr 77 nieparzyste do końca), ul. Rakoczego do skrzyżowania z ul. Piekarniczą, ul. Piekarniczą do skrzyżowania z ul. Myśliwską, ul. Myśliwską do ul. Kartuskiej, ul. Kartuską do granicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

235

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

część miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami:

Niedźwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Zaspa, Żabianka

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dzieli granica wyznaczona ulicami: od Zatoki Gdańskiej ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki, ul. J. Słowackiego do granicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

236

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

części miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami:

Brzeźno, Jasień, Karczemki, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Migowo, Nowy Port, Nowe Szkoty, Piecki, Wrzeszcz

237

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni

części miasta na prawach powiatu - Gdynia pod nazwami:

Bernadowo, Działki Leśne (część od ul. Wolności), Gdynia Główna (Śródmieście), Gołębiewo, Kamienna Góra, Karwiny, Kolibki, Krykulec Leśny, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Wielki Kack, Witomino, Wzgórze Św. Maksymiliana

238

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni

części miasta na prawach powiatu - Gdynia pod nazwami:

Babie Doły, Chwarzno, Chylonia, Chylońskie Łąki, Cisowa,

Dąbrowa, Dąbrówka, Demptowo, Działki Leśne (część do ul. Wolności), Grabówek, Kacze Buki (do granicy miasta Gdyni), Kolonia Rybacka, Leszczynki, Nowe Obłuże, Obłuże, Obłuże Leśne, Oksywie, Osada Kolejowa, Osada Rybacka, Pogórze Dolne, Pogórze Górne, Pustki Cisowskie, teren Portu, Wiczlino, Wiczlino Wybudowanie, Zielenisz.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni dzieli granica wyznaczona ulicami: od morza (od Nabrzeża Francuskiego) ul. Francuską, Chrzanowskiego, Węglową, wzdłuż torów do przystanku Gdynia Główna Osobowa, przecięciem ul. Morskiej z ul. Wolności, ul. Wolności poprzez Trójmiejski Park Krajobrazowy do Obwodnicy Trójmiejskiej do skrzyżowania ul. Nowowiczlińskiej z ul. Chwaszczyńską.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni.

239

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach

powiat kartuski obejmujący

gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo

240

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościerzynie

powiat kościerski obejmujący: miasto Kościerzyna

gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa

241

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie

powiat kwidzyński obejmujący:

miasto Kwidzyn

gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki

242

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku

powiat lęborski obejmujący:

miasta: Lębork, Łeba

gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko

243

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku

powiat malborski obejmujący: miasto Malbork

gminy: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole

powiat nowodworski obejmujący:

miasto Krynica Morska

gminy: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo

powiat sztumski obejmujący

gminy: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum

244

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku

powiat pucki obejmujący:

miasta: Hel, Puck,

gminy: Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Puck, Władysławowo

245

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku

miasto na prawach powiatu - Słupsk

powiat słupski obejmujący:

   

miasto Ustka

gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka

246

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie

miasto na prawach powiatu - Sopot

247

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim

powiat starogardzki obejmujący:

miasta: Skórcz, Starogard Gdański

gminy: Bobowo, Kaliska, Czarna Woda, Lubichowo, Osieczna,

Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard

Gdański, Zblewo

248

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie

powiat tczewski obejmujący:

miasto Tczew

gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew

249

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim

powiat gdański obejmujący: miasto Pruszcz Gdański

gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie

250

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie

powiat wejherowski obejmujący: miasta: Reda, Rumia, Wejherowo

gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo

województwo śląskie

251

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie

powiat będziński obejmujący:

miasta: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice

gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz

252

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

część miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała

część miasta leżąca na zachodnim brzegu rzeki Białej

253

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

część miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała

część miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej

część powiatu bielskiego obejmująca:

miasto Szczyrk

gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka,

Wilamowice, Wilkowice

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej dzieli naturalna granica wyznaczona rzeką Białą.

254

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu

miasto na prawach powiatu - Bytom

255

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie

miasto na prawach powiatu - Chorzów

miasto na prawach powiatu - Świętochłowice

256

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie

powiat cieszyński obejmujący:

miasta: Cieszyn, Ustroń, Wisła

gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice

257

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach

część powiatu bielskiego obejmująca

gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice

258

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

część miasta na prawach powiatu - Częstochowa

część zachodnia miasta

część powiatu częstochowskiego obejmująca

gminy: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Starcza

259

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

część miasta na prawach powiatu - Częstochowa

część wschodnia miasta

część powiatu częstochowskiego obejmująca

gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna,

Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dzieli granica wyznaczona ulicami: al. Wojska Polskiego, al. Niepodległości, al. Wolności, al. Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej, Stefana Kisielewskiego, ul. Ludową od skrzyżowania z ul. Stefana Kisielewskiego.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

260

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej

miasto na prawach powiatu - Dąbrowa Górnicza

261

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

część miasta na prawach powiatu - Gliwice

część południowa miasta

262

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

część miasta na prawach powiatu - Gliwice

część północna miasta,

powiat gliwicki obejmujący:

miasta: Knurów, Pyskowice

gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach dzieli granica wyznaczona ul. Kresową, następnie ul. Wyczółkowskiego do skrzyżowania z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do wschodniej administracyjnej granicy miasta.

Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

263

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju

miasto na prawach powiatu - Jastrzębie-Zdrój

264

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie

miasto na prawach powiatu - Jaworzno

265

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

część miasta na prawach powiatu - Katowice

część zachodnia miasta

266

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

część miasta na prawach powiatu - Katowice

część wschodnia miasta 

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami: Tadeusza Kościuszki i Wojciecha Korfantego.

Ulice graniczne łącznie z ulicami: Pocztową, Św. Jana, Rynkiem objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

267

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku

powiat kłobucki obejmujący

gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka

268

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

powiat lubliniecki obejmujący: miasto Lubliniec

gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Woźniki

269

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

powiat mikołowski obejmujący:

miasta: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze

gminy: Ornontowice, Wyry

270

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mysłowicach

miasto na prawach powiatu - Mysłowice

271

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie

powiat myszkowski obejmujący:

miasto Myszków

gminy: Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki

272

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich

miasto na prawach powiatu - Piekary Śląskie

273

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie

powiat pszczyński obejmujący

gminy: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec

274

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu

powiat raciborski obejmujący: miasto Racibórz

gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik

275

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej

miasto na prawach powiatu - Ruda Śląska

276

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku

miasto na prawach powiatu - Rybnik

powiat rybnicki obejmujący

gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany

277

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich

miasto na prawach powiatu - Siemianowice Śląskie

278

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

miasto na prawach powiatu - Sosnowiec

279

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach

powiat tarnogórski obejmujący:

miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry

gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice

280

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach

miasto na prawach powiatu - Tychy

powiat bieruńsko-lędziński obejmujący:

miasta: Bieruń, Imielin, Lędziny gminy: Bojszowy, Chełm Śląski

281

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim

powiat wodzisławski obejmujący:

miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski

gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana

282

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu

miasto na prawach powiatu - Zabrze

283

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu

powiat zawierciański obejmujący:

miasta: Poręba, Zawiercie

gminy: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec

284

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żorach

miasto na prawach powiatu - Żory

285

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu

powiat żywiecki obejmujący:

miasto Żywiec

gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa,

Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka

województwo świętokrzyskie

286

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju

powiat buski obejmujący

gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica

287

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie

powiat jędrzejowski obejmujący

gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa,

Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław;

powiat włoszczowski obejmujący

gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa

288

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach

część miasta na prawach powiatu - Kielce obejmująca ulice: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice na wschód od tej linii

część powiatu kieleckiego obejmująca

gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków

289

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

część miasta na prawach powiatu - Kielce obejmująca pozostałe ulice na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego

część powiatu kieleckiego obejmująca

gminy: Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk

290

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich

powiat konecki obejmujący

gminy: Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków, Stąporków

291

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie

powiat opatowski obejmujący

gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

292

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

powiat ostrowiecki obejmujący: miasto Ostrowiec Świętokrzyski gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów

293

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie

powiat pińczowski obejmujący

gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota;

powiat kazimierski obejmujący

gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz

294

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu

powiat sandomierski obejmujący:

miasto Sandomierz

gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

295

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej

powiat skarżyski obejmujący:

miasto Skarżysko-Kamienna

gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów

296

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach

powiat starachowicki obejmujący:

miasto Starachowice

gminy: Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock

297

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie

powiat staszowski obejmujący

gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów

województwo warmińsko-mazurskie

298

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

powiat bartoszycki obejmujący:

miasta: Bartoszyce, Górowo Iławeckie

gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol

powiat lidzbarski obejmujący:

miasto Lidzbark Warmiński

gminy: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta

299

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie

powiat braniewski obejmujący: miasto Braniewo

gminy: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta

300

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie

powiat działdowski obejmujący:

miasto Działdowo

gminy: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno

301

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu

miasto na prawach powiatu - Elbląg powiat elbląski obejmujący

gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko

302

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku

powiat ełcki obejmujący:

miasto Ełk

gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy

303

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku

powiat giżycki obejmujący:

miasto Giżycko

gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy

powiat węgorzewski obejmujący

gminy: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo

304

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie

powiat iławski obejmujący:

miasta: Iława, Lubawa

gminy: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz, Zalewo

305

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie

powiat kętrzyński obejmujący:

miasto Kętrzyn

gminy: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Srokowo

powiat mrągowski obejmujący:

miasto Mrągowo

gminy: Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Sorkwity

306

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy

powiat nidzicki obejmujący

gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica

307

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim

powiat nowomiejski obejmujący:

miasto Nowe Miasto Lubawskie

gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie

308

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku

powiat olecki obejmujący

gminy: Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki

powiat gołdapski obejmujący

gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap

309

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie

miasto na prawach powiatu - Olsztyn

powiat olsztyński obejmujący

gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd,

Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda,

Świątki

310

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie

powiat ostródzki obejmujący:

miasto Ostróda

gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda

311

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu

powiat piski obejmujący

gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida

312

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie

powiat szczycieński obejmujący: miasto Szczytno

gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno, Wielbark

województwo wielkopolskie

313

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie

powiat czarnkowsko-trzcianecki obejmujący: miasto Czarnków

gminy: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń

314

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

powiat gnieźnieński obejmujący: miasto Gniezno

gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo

315

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu

powiat gostyński obejmujący

gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec

316

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim

powiat grodziski obejmujący

gminy: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo

317

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie

powiat jarociński obejmujący

gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków;

powiat pleszewski obejmujący

gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew

318

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

miasto na prawach powiatu - Kalisz

319

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

powiat kaliski obejmujący

gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie,

Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn,

Szczytniki, Żelazków

320

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie

powiat kępiński obejmujący

gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica

321

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole

powiat kolski obejmujący:

miasto Koło

gminy: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz

322

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie

miasto na prawach powiatu - Konin

powiat koniński obejmujący

gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk,

Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare

Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn

323

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie

powiat kościański obejmujący:

miasto Kościan

gminy: Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigiel

324

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie

powiat krotoszyński obejmujący:

miasto Sulmierzyce

gminy: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny

325

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie

miasto na prawach powiatu - Leszno

powiat leszczyński obejmujący

gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice

326

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu

powiat nowotomyski obejmujący

gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń

327

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim

powiat ostrowski obejmujący: miasto Ostrów Wielkopolski

gminy: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie

328

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie

powiat ostrzeszowski obejmujący

gminy: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów

329

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile

powiat pilski obejmujący: miasto Piła

gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka

330

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży

powiat chodzieski obejmujący:

miasto Chodzież

gminy: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin

331

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald

część miasta na prawach powiatu - Poznań pod nazwą Grunwald

332

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce

część miasta na prawach powiatu - Poznań, pod nazwą Jeżyce

część powiatu poznańskiego obejmująca

gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne

333

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto

część miasta na prawach powiatu - Poznań pod nazwą Nowe Miasto

334

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

część powiatu poznańskiego obejmująca

gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz

335

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda

części miasta na prawach powiatu - Poznań, pod nazwą Wilda,

część Starego Miasta ograniczona rzeką Wartą, północną stroną ul. Królowej Jadwigi, ul. Matyi do mostu Dworcowego, wschodnią stroną ul. Roosevelta i ul. Pułaskiego do skrzyżowania ul. Pułaskiego i al. Armii Poznań, al. Armii Poznań do rzeki Warty.

Ulica graniczna - al. Armii Poznań jest objęta terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda część powiatu poznańskiego obejmująca miasta: Luboń, Puszczykowo

336

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady

części miasta na prawach powiatu - Poznań, pod nazwami:

Winogrady, Piątkowo, Radojewo, Umultowo, Morasko, Naramowice zawarte między rzeką Wartą, al. Armii Poznań, ul. Księcia Mieszka I, wschodnią stroną ul. Piątkowskiej i ul. Obornickiej do wiaduktu kolejowego, granicą miasta Poznań do rzeki Warty

część powiatu poznańskiego obejmująca

gminę Suchy Las

337

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu

powiat rawicki obejmujący

gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz

338

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy

powiat słupecki obejmujący:

miasto Słupca

gminy: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, Zagórów

339

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach

powiat szamotulski obejmujący:

miasto Obrzycko

gminy: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy,

Szamotuły, Wronki;

powiat międzychodzki obejmujący

gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków

340

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie

powiat śremski obejmujący

gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem

341

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej

powiat średzki obejmujący

gminy: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl

342

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku

powiat turecki obejmujący: miasto Turek

gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów

343

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu

powiat wągrowiecki obejmujący: miasto Wągrowiec

gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec

344

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach

powiat obornicki obejmujący

gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół

345

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie

powiat wolsztyński obejmujący

gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn

346

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrześni

powiat wrzesiński obejmujący

gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września

347

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie

powiat złotowski obejmujący: miasto Złotów

gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów

województwo zachodniopomorskie

348

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie

powiat białogardzki obejmujący:

miasto Białogard

gminy: Białogard, Karlino, Tychowo

powiat świdwiński obejmujący:

miasto Świdwin

gminy: Brzeżno, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin

349

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie

powiat choszczeński obejmujący

gminy: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz

350

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim

powiat drawski obejmujący

gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski,

Wierzchowo, Złocieniec powiat łobeski obejmujący

gminy: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno

351

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie

powiat goleniowski obejmujący

gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica

352

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach

powiat gryficki obejmujący

gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów

353

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie

powiat gryfiński obejmujący

gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa

354

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

powiat kamieński obejmujący

gminy: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin

355

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu

powiat kołobrzeski obejmujący:

miasto Kołobrzeg

gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie

356

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

miasto na prawach powiatu - Koszalin

357

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

powiat koszaliński obejmujący

gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów,

Sianów, Świeszyno powiat sławieński obejmujący:

miasta: Darłowo, Sławno

gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno

358

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu

powiat myśliborski obejmujący

gminy: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski

359

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach

powiat pyrzycki obejmujący

gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice

360

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie

powiat stargardzki obejmujący: miasto Stargard

gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań

361

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

części miasta na prawach powiatu - Szczecin pod nazwami:

Arkońskie-Niemierzyn, Bukowo, Centrum-część, Golęcino-Gocław, Niebuszewo-Bolinko, Osów, Skolwin, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ -część, Warszewo, Żelechowo

powiat policki obejmujący

gminy: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police

362

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

części miasta na prawach powiatu - Szczecin pod nazwami:

Centrum-część, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo-Bezrzecze, Łękno, Nowe Miasto, Pogodno, Śródmieście-Północ -część, Śródmieście- Zachód, Świerczewo, Turzyn

363

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

części miasta na prawach powiatu - Szczecin pod nazwami:

Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Majowe-Kijewo, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Płonie-Śmierdnica-Jezierzyce, Podjuchy, Pomorzany, Słoneczne, Wielgowo-Sławociesze, Załom, Zdroje, Żydowce-Klucz

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dzieli granica wyznaczona ulicami: E. Zegadłowicza, Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa, Bramą Portową, Kard. Stefana Wyszyńskiego do mostu Długiego na granicy z Naczelnikiem Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dzieli granica wyznaczona:

- z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego ulicami: Bulwarem Piastowskim od mostu Długiego, Kolumba, Dąbrowskiego, Mieszka I, Cukrową do południowej granicy miasta w miejscu przecięcia się z ul. Cukrową,

- z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego od północnej granicy miasta w miejscu przecięcia się z lewym brzegiem rzeki Odry, lewym brzegiem rzeki Odry do ul. Grobla, ulicami: Grobli, Wiszesława, Dębogórską, Ludową, Druckiego-Lubeckiego, Stalmacha, Nocznickiego, Antosiewicza, Firlika, Łady, Bulwarem Piastowskim do mostu Długiego.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

364

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku

powiat szczecinecki obejmujący:

miasto Szczecinek

gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek

365

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu

miasto na prawach powiatu - Świnoujście

366

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu

powiat wałecki obejmujący:

miasto Wałcz

gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
2023.01.01
dodany przez

Załącznik nr 2

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60