Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.04.2011 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.04.2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

 Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 853
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1160

Na podstawie art. 136 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. poz. 201 i 771) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom finansowych organów postępowania przygotowawczego upoważnień do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe;

  2) szczegółowe zasady nakładania kary grzywny i sposób jej uiszczania;

  3) sposób ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;

  4) organy właściwe w sprawach rozliczania formularzy mandatu karnego;

  5) wzór formularza mandatu karnego.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2015.04.01
zmieniony przez
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2017.03.01
zmieniony przez
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe mogą być upoważnieni:

  1) pracownicy w urzędach skarbowych,

  2) pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący zadania w urzędach celno-skarbowych,

  3) pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący zadania Krajowej Administracji Skarbowej w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych

- zwani dalej "funkcjonariuszami".

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2017.03.01
zmieniony przez
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego wydaje funkcjonariuszom, o których mowa w:

  1) § 2 pkt 1 - naczelnik właściwego urzędu skarbowego;

  2) § 2 pkt 2 - naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego;

  3) § 2 pkt 3 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4. 1. Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie podmiotu wydającego upoważnienie, numer upoważnienia, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego wydania, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej lub numer identyfikacyjny upoważnionego funkcjonariusza, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.

§ 5. 1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, funkcjonariusz nakładający karę grzywny, na żądanie sprawcy wykroczenia skarbowego, jest obowiązany okazać dokument uprawniający go do nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego.

2. Przed nałożeniem kary grzywny w drodze mandatu karnego funkcjonariusz poucza sprawcę wykroczenia skarbowego o prawie niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu i o skutkach prawnych braku takiej zgody.

3. Przed wydaniem mandatu karnego kredytowanego funkcjonariusz poucza sprawcę wykroczenia skarbowego o obowiązku uiszczenia nałożonej kary grzywny, w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego mandatu, oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie.

4. Przed wydaniem mandatu karnego funkcjonariusz informuje sprawcę wykroczenia skarbowego również o możliwych sposobach uiszczenia kary grzywny, a w przypadku możliwości uiszczenia kary grzywny w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej - również o takiej możliwości, a także o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez podmioty dokonujące autoryzacji transakcji i rozliczeń finansowych związanych z przekazaniem kary grzywny na właściwy rachunek bankowy.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2015.10.01
zmieniony przez
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe używa się formularza mandatu karnego, zwanego dalej "formularzem".

2. Formularz składa się z 2 odcinków: "A" i "B", oznaczonych serią i numerem, ułożonych w książkę, umieszczoną w zespolonym pakiecie, w postaci bloczka, z zachowaniem ciągłości numeracji. Odcinki "A" i "B" są wykonane na papierze samokopiującym.

3. Wzór formularza określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Nakładając na sprawcę wykroczenia skarbowego karę grzywny, w drodze mandatu karnego, funkcjonariusz na odcinku "A" formularza oznacza rodzaj mandatu oraz wpisuje:

  1) wysokość nałożonej kary grzywny;

  2) dane dotyczące sprawcy zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje datę urodzenia, a w razie niemożności stwierdzenia NIP - nie podlega on wpisaniu;

  3) kwalifikację prawną wykroczenia skarbowego wraz z jego dokładnym określeniem;

  4) numer swojej legitymacji służbowej lub swój numer identyfikacyjny, datę wydania mandatu oraz składa podpis i umieszcza pieczęć imienną albo składa podpis czytelny.

§ 8. Zgoda sprawcy wykroczenia skarbowego na przyjęcie mandatu i potwierdzenie jego odbioru są odnotowywane przez złożenie przez sprawcę czytelnego podpisu na odcinku "A" formularza.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2015.10.01
zmieniony przez
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Odcinek "A" formularza przeznaczony jest dla organu, który wydał mandat, lub organu, którego funkcjonariusz wydał mandat.

2. Odcinek "B" formularza otrzymuje ukarany mandatem karnym.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2015.10.01
zmieniony przez
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2017.03.01
zmieniony przez
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Pobrana kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego, o którym mowa w art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, jest wpłacana przez funkcjonariusza do:

  1) kasy lub na rachunek bankowy:

   a) właściwego miejscowo urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 1,

   b) (uchylona)

  2) kasy urzędu skarbowego albo na rachunek bankowy urzędu skarbowego wyznaczonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2015.10.01
zmieniony przez
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2017.03.01
zmieniony przez
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. Ukarany karą grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego może ją uiścić w następujący sposób:

  1) przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy lub wpłatą gotówki do kasy:

   a) właściwego miejscowo urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 1,

   b) (uchylona)

  2) przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy urzędu skarbowego wyznaczonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej albo wpłatą gotówki do kasy urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3.

§ 12. Karę grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego, o którym mowa w art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, lub kredytowanego ukarany może uiścić również w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, jeżeli funkcjonariusz ją nakładający lub finansowy organ postępowania przygotowawczego albo kasa właściwego urzędu, o którym mowa w § 11, są wyposażeni w odpowiednie urządzenie do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2017.03.01
zmieniony przez
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą ewidencje grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące dane:

  1) serię i numer mandatu oraz jego rodzaj;

  2) wysokość grzywny;

  3) datę ukarania;

  4) datę uiszczenia grzywny;

  5) dane ukaranego zgodnie z mandatem: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, nr PESEL albo datę urodzenia i numer paszportu;

  6) kwalifikację prawną wykroczenia skarbowego wraz z jego dokładnym określeniem;

  7) rodzaje i kwoty należności publicznoprawnych uszczuplonych lub narażonych na uszczuplenie w związku z wykroczeniem skarbowym;

  8) datę wniosku o uchylenie mandatu;

  9) datę i treść orzeczenia sądu w sprawie uchylenia mandatu;

  10) kwotę grzywny do zwrotu.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2017.03.01
zmieniony przez
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozliczają funkcjonariuszy z przekazanych im formularzy.

2. (uchylony)

3. Dyrektorzy izb administracji skarbowej rozliczają odpowiednio naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych z przekazanych im formularzy.

4. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przekazanych formularzy rozlicza Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 15. Formularze mandatów karnych używane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. poz. 184).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10.05.2011 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 94, poz. 552
2015.10.01
zmieniony przez
2016.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 853
2018.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1160
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Wzór formularza mandatu karnego

Wzór formularza mandatu karnego

Wzór formularza mandatu karnego

Wzór formularza mandatu karnego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60