Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych » Podatek od czynności cywilnoprawnych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1577
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 179
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649, nr 149, poz. 996 i nr 229, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzory deklaracji:

   a) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

   b) o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;

  2) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w pkt 1;

  3) szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku;

  4) sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

  2) organie podatkowym - rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

  3) podatku - rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1577
2013.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 179
2014.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera następujące informacje:

  1) miejsce i cel składania deklaracji;

  2) dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy;

  3) przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej;

  4) obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnej;

  5) podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika.

2. Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku, a gdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona z podatku - zamieszczają podstawę prawną zwolnienia.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1577
2012.01.01
zmieniony przez
2013.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 179
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:

  1) liczbę porządkową;

  2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

  3) numer repertorium A;

  4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

  5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;

  6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);

  7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;

  8) zwięzłe określenie treści czynności;

  9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

  10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

  11) stawkę podatku;

  12) kwotę pobranego podatku;

  13) uwagi.

2. W rejestrze podatku płatnicy:

  1) podsumowują kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;

  2) odnotowują w rubryce "uwagi" kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.

3. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ten rejestr.

§ 6. 1. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące informacje:

  1) miejsce i cel składania deklaracji;

  2) dane płatnika;

  3) adres siedziby kancelarii notarialnej;

  4) dane dotyczące należności: kwotę podatku pobranego przez płatnika w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego;

  5) oświadczenie i podpis płatnika.

2. Wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Płatnicy ustnie pouczają podatników o:

  1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

  2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

  3) ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

§ 8. 1. Płatnicy sporządzają informację o kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

2. Informacja zawiera:

  1) liczbę porządkową;

  2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany;

  3) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom;

  4) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności cywilnoprawne, od których dokonania podatek jest należny poszczególnym gminom.

§ 9. 1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie.

§ 10. W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki lub zmiana umowy spółki podatnicy, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., mogą składać deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 243, poz. 1764).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.*)

___________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.12.2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 243, poz. 1764).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1577
2012.01.01
zmieniony przez
2013.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 179
2013.05.23
sprostowanie błędu
 
2014.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
PCC-3. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
PCC-3/A. Informacja o pozostałych podatnikach

PCC-3. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3/A. Informacja o pozostałych podatnikach

PCC-3/A. Informacja o pozostałych podatnikach
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1577
2012.01.01
zmieniony przez
2013.02.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 179
2013.05.23
sprostowanie błędu
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
PCC-2. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

PCC-2. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60