Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Pozostałe zagadnienia »  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.06.2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 737

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa;

  2) sposób i tryb przyznawania dotacji, o których mowa w pkt 1, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

  2) wnioskodawcy - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego ubiegającą się o dotację z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

  3) wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie dotacji z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

  4) umowie - rozumie się przez to umowę o udzieleniu dotacji zawartą przez wnioskodawcę z ministrem.

§ 3. 1. Wnioskodawcy mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury w zakresie:

  1) zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego;

  2) budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, w tym obiektów publicznych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra programy określające priorytety dla tych zadań i wysokość środków przeznaczonych w danym roku na ich dofinansowanie.

§ 4. 1. Wnioski składa się w terminach do dnia: 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania oraz 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

2. Wnioski są rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

3. W przypadku gdy wniosek zawiera uchybienia formalne, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem nierozpatrzenia wniosku po bezskutecznym upływie terminu.

4. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

§ 5. 1. Wniosek powinien zawierać:

  1) nazwę wnioskodawcy i adres urzędu go obsługującego;

  2) rodzaj zadania i opis projektu, który wnioskodawca zamierza realizować w ramach zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny i liczbę uczestników projektu;

  3) wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego wraz z oświadczeniem o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

  4) preliminarz całkowitych kosztów projektu, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji projektu;

  5) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Wniosek może zawierać także inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje.

§ 6. Wniosek ocenia się według następujących kryteriów:

  1) stopnia zgodności projektu z wykonywanym zadaniem;

  2) wartości merytorycznej projektu;

  3) warunków finansowania projektu.

§ 7. 1. Zaakceptowany przez ministra wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.

2. Umowa określa w szczególności:

  1) szczegółowy opis projektu wykonywanego w ramach zadania i termin jego realizacji;

  2) kwotę udzielonej dotacji, termin jej wykorzystania oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 8;

  3) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra, z uwzględnieniem § 9;

  4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, z uwzględnieniem § 10;

  5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. 1. Przekazywanie dotacji następuje:

  1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków, oraz umożliwiających stosowanie się do wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

  2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

2. Dla środków z dotacji wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową, bez obowiązku prowadzenia odrębnego rachunku bankowego.

§ 9. Minister kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została udzielona dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa w § 7.

§ 10. 1. Wnioskodawca, któremu udzielono dotacji, jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy.

2. Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 11. Wnioski złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.04.2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. nr 74, poz. 646, z 2006 r. nr 12, poz. 68 i nr 221, poz. 1617, z 2007 r. nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. nr 139, poz. 878), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 207, poz. 1230).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60