Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Pozostałe zagadnienia »  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6.04.2009 ...

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6.04.2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 463

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539 i nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. nr 1, poz. 2 i nr 56, poz. 458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa, oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

§ 2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, zwane dalej "dotacjami", na dofinansowanie zadań związanych z:

  1) budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012";

  2) rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, polegających na:

   a) organizacji i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych,

   b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

   c) zakupie sprzętu sportowego.

§ 3. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, w terminie odpowiednio do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania albo do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, zwanemu dalej "Ministrem", wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, zwany dalej "wnioskiem".

2. Wniosek, przed złożeniem Ministrowi, powinien zostać zaopiniowany przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.

3. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

4. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

  1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego;

  2) opis zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce jego realizacji;

  3) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;

  4) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Minister, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

  1) wstępną ocenę wniosku przygotowaną przez merytorycznie właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;

  2) wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2;

  3) terminy i warunki realizacji zadania;

  4) sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego;

  5) znaczenie i charakter zadania.

2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

3. Po rozpatrzeniu wniosku Minister informuje jednostkę samorządu terytorialnego o przyznaniu dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z kwotami oraz podziałem na poszczególne zadania, a także wyznacza termin zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 5. 1. Dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej przez jednostkę samorządu terytorialnego z Ministrem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

  1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin realizacji zadania;

  2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;

  3) termin wykorzystania dotacji;

  4) tryb kontroli realizacji zadania;

  5) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

§ 6. Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub na podstawie faktur.

§ 7. 1. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przedstawienia Ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 8. W roku 2009 jednostki samorządu terytorialnego składają Ministrowi wnioski w terminie odpowiednio do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 listopada.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.04.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60