Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Jednostki i zakłady budżetowe »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 Dz. U. z 2013 r. poz. 86
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 92

Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą";

  2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

   a) projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy,

   b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

  3) sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:

   a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii,

   b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

§ 2. Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów, za pomocą aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1:

  1) projekty wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii - w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

  2) wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminie do dnia:

   a) 10 marca roku budżetowego - w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego,

   b) 5 maja roku budżetowego - w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego,

   c) 5 sierpnia roku budżetowego - w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia drugiego kwartału roku budżetowego,

   d) 5 listopada roku budżetowego - w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku budżetowego.

§ 6. Przepis § 5 pkt 2 lit. a ma zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 86
2014.01.01
zmieniony przez
2014.08.27
zmieniony przez
2015.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 92
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60