Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy »  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5.01.2012 r. ...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5.01.2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 52

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych, zwanych dalej "pracownikami", lub pozostających w stosunku służbowym, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych.

§ 2. Zadaniami służby medycyny pracy, o których mowa w § 1, są:

  1) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych specyficznych dla warunków służby funkcjonariusza oraz pracy pracownika;

  2) prowadzenie grup dyspanseryjnych w stosunku do funkcjonariuszy;

  3) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

  4) rozpoznawanie i analiza zagrożeń dla zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach specjalistycznych, w tym antyterrorystycznych oraz w laboratorium kryminalistycznym, oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom;

  5) współdziałanie z dowódcami jednostek w zapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrowie funkcjonariuszy związany w szczególności z wykonywaniem prac podwodnych w zakresie ratowniczym oraz bojowym;

  6) prowadzenie działalności profilaktycznej wśród ratowników wysokościowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz personelu latającego Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w warunkach przeciążenia, wysokiego ciśnienia atmosferycznego, wibracji, hałasu oraz czynników chemicznych ropopochodnych;

  7) eliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem, w szczególności w warunkach ćwiczeń poligonowych, podczas misji pokojowych oraz zdarzeń kryzysowych;

  8) kwalifikowanie funkcjonariuszy oraz pracowników na turnusy antystresowe i profilaktyczno-rehabilitacyjne;

  9) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o działalności służby medycyny pracy oraz przekazywanie danych statystycznych w tym zakresie dyrektorowi komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.09.2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. nr 118, poz. 1270), które utraciło moc z dniem 27.06.2010 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220, poz. 1416).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.01.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60