Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.06.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.06.2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 758

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317, z 2006 r. nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. nr 220, poz. 1416 i nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do:

  1) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących,

  2) osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

  3) rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej,

  4) byłych pracowników oraz osób, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osób, które pozostawały w stosunku służbowym

- objętych opieką na ich wniosek.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, składają w wybranej przez siebie podstawowej jednostce służby medycyny pracy wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną, zwany dalej "wnioskiem".

2. Wniosek zawiera:

  1) imię, nazwisko, adres miejsca pracy i numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej i numer REGON - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

  3) określenie rodzaju wykonywanej pracy albo działalności gospodarczej;

  4) informacje o czynnikach szkodliwych występujących w miejscu pracy albo w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz okres, w jakim ma być ona sprawowana, osoba składająca wniosek ustala z lekarzem podstawowej jednostki służby medycyny pracy.

4. Określając zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz podstawowej jednostki służby medycyny pracy zaleca osobie składającej wniosek wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych.

§ 3. Badanie lekarskie mające na celu wydanie orzeczenia o możliwości wykonywania określonej pracy, uwzględniające zalecenia, o których mowa w § 2 ust. 4, przeprowadza się na podstawie oceny narażeń zawodowych przy odpowiednim zastosowaniu wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

§ 4. Osobom zainteresowanym profilaktyczną opieką zdrowotną wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy działających na obszarze danego województwa.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

____________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.09.1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek (Dz. U. nr 120, poz. 766), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220, poz. 1416).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.06.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60