Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.02.2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2001 r. nr 10, poz. 81

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104 i nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. nr 8, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji o zasiłkach z ubezpieczeń społecznych oraz zasiłkach i innych świadczeniach finansowanych z budżetu państwa, podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a także o wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, sporządzanej na formularzu o symbolu ZUS IRB, zwanej dalej "informacją", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Dla formularza, o którym mowa w ust. 1, ustala się kolor pantone nr 204.

3. W informacji wpisuje się kod terytorialny terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Informację sporządza się na podstawie danych, które powinny być wykazane w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych, zwanych dalej "dokumentami rozliczeniowymi", składanych za miesiące:

  1) od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r. - w przypadku informacji składanej do dnia 28 lutego 2001 r.,

  2) od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r. - w przypadku informacji składanej do dnia 31 stycznia 2002 r.

lub za niektóre z tych miesięcy oraz na podstawie posiadanej dokumentacji o wypłaconych zasiłkach, świadczeniach i wynagrodzeniach, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. W przypadku gdy za miesiące, o których mowa w ust. 1, były przekazane dokumenty rozliczeniowe korygujące, informację sporządza się na podstawie danych wykazanych w dokumentach oznaczonych na formularzu najwyższym numerem identyfikatora.

3. W przypadku gdy płatnik składek w miesiącach wymienionych w ust. 1:

  1) został postawiony w stan upadłości - składa jedną informację obejmującą okres do dnia i po dniu ogłoszenia upadłości,

  2) uzyskał albo utracił status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej - składa jedną informację za cały okres przed i po uzyskaniu lub utracie tego statusu.

4. Płatnik składek, który w miesiącach wymienionych w ust. 1 wstąpił w prawa i obowiązki dotychczasowego płatnika składek, w informacji składanej za tego płatnika jako dane identyfikacyjne płatnika składek podaje dane płatnika, którego prawa i obowiązki przejął.

5. Płatnik składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. ł) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, składa odrębną informację za bezrobotnych oraz osoby pobierające zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne.

6. Jeżeli po złożeniu informacji nastąpi zmiana w stosunku do danych w niej wykazanych, płatnik składek dokonuje jej korekty w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności.

7. Korektę informacji składa się na formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

8. Zakład może zwolnić płatnika składek z dokonywania korekty złożonych informacji.

§ 3. 1. Informację składa się w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek przekazującego informację.

2. W przypadku przekazywania informacji w formie przesyłki, na opakowaniu należy umieścić napis "ZUS IRB".

§ 4. 1. W celu wyjaśnienia błędów stwierdzonych w informacji Zakład może wezwać płatnika składek do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zakład.

2. Zakład może korygować błędy stwierdzone w informacji, jeżeli uzna, że jest to możliwe bez udziału płatnika składek.

3. O dokonanej korekcie, o której mowa w ust. 2, Zakład zawiadamia płatnika składek, przesyłając mu poprawioną informację.

4. Jeżeli płatnik składek nie zgadza się z korektą zawartą w poprawionej przez Zakład informacji, powinien, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, złożyć informację na formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

5. Jeżeli Zakład nie jest w stanie poprawić błędów stwierdzonych w informacji we własnym zakresie, wzywa płatnika składek do jej skorygowania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Korektę informacji składa się na formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2001 r.

Załącznik nr 1

ZUS IRB. Informacja o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy

ZUS IRB. Informacja o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy
ZUS IRB. Informacja o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy

Załącznik nr 2

Kody terytorialne jednostek terenowych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Kod jednostki terenowej ZUS składa się z 6 znaków, które oznaczają:
Jednostka terenowa ZUS
Oddział ZUS - 2 znaki
Inspektorat Oddziału ZUS - 2 znaki
Biuro Terenowe - 2 znaki
1
2
3
4
01
00
00
Oddział w Białymstoku
01
01
00
Inspektorat w Augustowie
01
02
00
Inspektorat w Bielsku Podlaskim
01
03
00
Inspektorat w Hajnówce
01
04
00
Inspektorat w Siemiatyczach
01
05
00
Inspektorat w Sokółce
01
06
00
Inspektorat w Suwałkach
02
00
00
Oddział w Bielsku-Białej
02
01
00
Inspektorat w Cieszynie
02
02
00
Inspektorat w Żywcu
03
00
00
Oddział w Biłgoraju
03
00
01
Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim
03
01
00
Inspektorat w Zamościu
03
02
00
Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim
03
03
00
Inspektorat w Hrubieszowie
04
00
00
Oddział w Bydgoszczy
04
00
01
Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim
04
01
00
Inspektorat w Bydgoszczy
04
02
00
Inspektorat w Inowrocławiu
04
03
00
Inspektorat w Nakle n. Notecią
04
04
00
Inspektorat w Świeciu n. Wisłą
04
05
00
Inspektorat w Żninie
04
06
00
Inspektorat w Tucholi
05
00
00
Oddział w Chełmie
05
00
01
Biuro Terenowe w Krasnymstawie
05
00
02
Biuro Terenowe we Włodawie
06
00
00
Oddział w Chorzowie
06
00
01
Biuro Terenowe w Mysłowicach
06
01
00
Inspektorat w Katowicach
06
02
00
Inspektorat w Rudzie Śląskiej
07
00
00
Oddział w Chrzanowie
07
01
00
Inspektorat w Olkuszu
07
02
00
Inspektorat w Oświęcimiu
07
03
00
Inspektorat w Suchej Beskidzkiej
07
04
00
Inspektorat w Wadowicach
08
00
00
Oddział w Ciechanowie
08
00
01
Biuro Terenowe w Żurominie
08
01
00
Inspektorat w Mławie
08
02
00
Inspektorat w Płońsku
08
03
00
Inspektorat w Pułtusku
09
00
00
Oddział w Częstochowie
09
01
00
Inspektorat w Częstochowie
09
02
00
Inspektorat w Kłobucku
09
03
00
Inspektorat w Koniecpolu
09
04
00
Inspektorat w Lublińcu
09
05
00
Inspektorat w Myszkowie
10
00
00
Oddział w Gdańsku
10
01
00
Inspektorat w Gdańsku-Śródmieściu
10
02
00
Inspektorat w Gdańsku-Wrzeszczu
10
03
00
Inspektorat w Gdyni
10
04
00
Inspektorat w Kartuzach
10
05
00
Inspektorat w Kościerzynie
10
06
00
Inspektorat w Kwidzynie
10
07
00
Inspektorat w Malborku
10
08
00
Inspektorat w Pruszczu Gdańskim
10
09
00
Inspektorat w Pucku
10
10
00
Inspektorat w Sopocie
10
11
00
Inspektorat w Starogardzie Gdańskim
10
12
00
Inspektorat w Sztumie
10
13
00
Inspektorat w Tczewie
10
14
00
Inspektorat w Wejherowie
11
00
00
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
11
00
01
Biuro Terenowe w Drezdenku
11
00
02
Biuro Terenowe w Kostrzynie n. Odrą
11
00
03
Biuro Terenowe w Międzyrzeczu
11
00
04
Biuro Terenowe w Strzelcach Krajeńskich
11
01
00
Inspektorat w Słubicach
11
02
00
Inspektorat w Sulęcinie
12
00
00
Oddział w Grudziądzu
12
00
01
Biuro Terenowe w Golubiu-Dobrzyniu
12
01
00
Inspektorat w Brodnicy
12
02
00
Inspektorat w Toruniu
13
00
00
Oddział w Jaśle
13
01
00
Inspektorat w Brzozowie
13
02
00
Inspektorat w Dębicy
13
03
00
Inspektorat w Krośnie
13
04
00
Inspektorat w Sanoku
14
00
00
Oddział w Kamiennej Górze
14
00
01
Biuro Terenowe w Zgorzelcu
14
01
00
Inspektorat w Bolesławcu
14
02
00
Inspektorat w Jeleniej Górze
14
03
00
Inspektorat w Lubaniu
14
04
00
Inspektorat w Lwówku Śląskim
15
00
00
Oddział w Kielcach
15
00
01
Biuro Terenowe w Jędrzejowie
15
00
02
Biuro Terenowe w Pińczowie
15
00
03
Biuro Terenowe w Sandomierzu
15
00
04
Biuro Terenowe w Staszowie
15
00
05
Biuro Terenowe we Włoszczowie
15
01
00
Inspektorat w Busku-Zdroju
15
02
00
Inspektorat w Końskich
15
03
00
Inspektorat w Opatowie
15
04
00
Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim
15
05
00
Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej
15
06
00
Inspektorat w Starachowicach
16
00
00
Oddział w Koninie
16
01
00
Inspektorat w Kole
16
02
00
Inspektorat w Słupcy
16
03
00
Inspektorat w Turku
17
00
00
Oddział w Koszalinie
17
01
00
Inspektorat w Białogardzie
17
02
00
Inspektorat w Drawsku Pomorskim
17
03
00
Inspektorat w Kołobrzegu
17
04
00
Inspektorat w Szczecinku
17
05
00
Inspektorat w Świdwinie
17
06
00
Inspektorat w Wałczu
18
00
00
Oddział w Krakowie
18
00
01
Biuro Terenowe w Miechowie
18
00
02
Biuro Terenowe w Myślenicach
18
00
03
Biuro Terenowe w Proszowicach
18
01
00
Inspektorat w Krakowie-Krowodrzy
18
02
00
Inspektorat w Krakowie-Nowej Hucie
18
03
00
Inspektorat w Krakowie-Podgórzu
19
00
00
Oddział w Legnicy
19
00
01
Biuro Terenowe w Górze
19
00
02
Biuro Terenowe w Polkowicach
19
01
00
Inspektorat w Głogowie
19
02
00
Inspektorat w Jaworze
19
03
00
Inspektorat w Lubinie
19
04
00
Inspektorat w Złotoryi
20
00
00
Oddział w Lublinie
20
00
01
Biuro Terenowe w Łęcznej
20
00
02
Biuro Terenowe w Opolu Lubelskim
20
00
03
Biuro Terenowe w Rykach
20
01
00
Inspektorat w Kraśniku
20
02
00
Inspektorat w Lubartowie
20
03
00
Inspektorat w Puławach
21
00
00
Oddział w Łodzi
21
00
01
Biuro Terenowe w Brzezinach
21
00
02
Biuro Terenowe w Łęczycy
21
01
00
Inspektorat w Kutnie
21
02
00
Inspektorat Miejski w Łodzi
21
03
00
Inspektorat w Łowiczu
21
04
00
Inspektorat w Pabianicach
21
05
00
Inspektorat w Zgierzu
22
00
00
Oddział w Nowym Sączu
22
00
02
Biuro Terenowe w Zakopanem
22
00
50
Wydział Rent Czeskich i Słowackich
22
01
00
Inspektorat w Gorlicach
22
02
00
Inspektorat w Limanowej
22
03
00
Inspektorat w Nowym Targu
23
00
00
Oddział w Olsztynie
23
00
01
Biuro Terenowe w Gołdapi
23
00
02
Biuro Terenowe w Mrągowie
23
00
03
Biuro Terenowe w Nidzicy
23
00
04
Biuro Terenowe w Piszu
23
00
05
Biuro Terenowe w Węgorzewie
23
00
06
Biuro Terenowe w Braniewie
23
01
00
Inspektorat w Bartoszycach
23
02
00
Inspektorat w Iławie
23
03
00
Inspektorat w Kętrzynie
23
04
00
Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim
23
05
00
Inspektorat w Ostródzie
23
06
00
Inspektorat w Szczytnie
23
07
00
Inspektorat w Giżycku
23
08
00
Inspektorat w Ełku
23
10
00
Inspektorat w Elblągu
23
11
00
Inspektorat w Działdowie
24
00
00
Oddział w Opolu
24
00
02
Biuro Terenowe w Namysłowie
24
00
50
Wydział Rent Polsko-Niemieckich
24
01
00
Inspektorat w Brzegu
24
02
00
Inspektorat w Głubczycach
24
03
00
Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu
24
04
00
Inspektorat w Kluczborku
24
05
00
Inspektorat w Nysie
24
06
00
Inspektorat w Oleśnie
24
07
00
Inspektorat w Prudniku
24
08
00
Inspektorat w Strzelcach Opolskich
25
00
00
Oddział w Ostrołęce
25
01
00
Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej
25
02
00
Inspektorat w Przasnyszu
25
03
00
Inspektorat w Wyszkowie
25
04
00
Inspektorat w Makowie Mazowieckim
26
00
00
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
26
00
01
Biuro Terenowe w Krotoszynie
26
00
02
Biuro Terenowe w Ostrzeszowie
26
00
03
Biuro Terenowe w Pleszewie
26
01
00
Inspektorat w Jarocinie
26
02
00
Inspektorat w Kaliszu
26
03
00
Inspektorat w Kępnie
27
00
00
Oddział w Pile
27
01
00
Inspektorat w Chodzieży
27
02
00
Inspektorat w Czarnkowie
27
03
00
Inspektorat w Wągrowcu
27
04
00
Inspektorat w Złotowie
28
00
00
Oddział w Płocku
28
01
00
Inspektorat w Gostyninie
28
02
00
Inspektorat w Sierpcu
29
00
00
Oddział w Poznaniu
29
00
01
Biuro Terenowe w Pniewach
29
02
00
II Inspektorat Miejski w Poznaniu
29
03
00
III Inspektorat Miejski w Poznaniu
29
04
00
Inspektorat we Wrześni
29
05
00
Inspektorat w Grodzisku Wielkopolskim
29
06
00
Inspektorat w Gnieźnie
29
07
00
Inspektorat w Obornikach Wielkopolskich
29
08
00
Inspektorat w Szamotułach
29
09
00
Inspektorat w Nowym Tomyślu
29
10
00
Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej
29
11
00
Inspektorat w Śremie
29
12
00
Inspektorat w Międzychodzie
30
00
00
Oddział w Przeworsku
30
00
01
Biuro Terenowe w Lubaczowie
30
01
00
Inspektorat w Jarosławiu
30
02
00
Inspektorat w Przemyślu
31
00
00
Oddział w Radomiu
31
00
01
Biuro Terenowe w Lipsku
31
00
02
Biuro Terenowe w Pionkach
31
00
03
Biuro Terenowe w Warce
31
01
00
Inspektorat w Grójcu
31
02
00
Inspektorat w Kozienicach
31
03
00
Inspektorat w Przysusze
31
04
00
Inspektorat w Szydłowcu
31
05
00
Inspektorat w Zwoleniu
32
00
00
Oddział w Radzyniu Podlaskim
32
00
01
Biuro Terenowe w Parczewie
32
01
00
Inspektorat w Białej Podlaskiej
32
02
00
Inspektorat w Łukowie
33
00
00
Oddział w Rawiczu
33
01
00
Inspektorat w Gostyniu
33
02
00
Inspektorat w Kościanie
33
03
00
Inspektorat w Lesznie
33
04
00
Inspektorat w Wolsztynie
34
00
00
Oddział w Rybniku
34
01
00
Inspektorat w Jastrzębiu-Zdroju
34
02
00
Inspektorat w Pszczynie
34
03
00
Inspektorat w Raciborzu
34
04
00
Inspektorat w Tychach
34
05
00
Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim
35
00
00
Oddział w Rzeszowie
35
01
00
Inspektorat w Leżajsku
35
02
00
Inspektorat w Mielcu
35
03
00
Inspektorat w Stalowej Woli
35
04
00
Inspektorat w Tarnobrzegu
36
00
00
Oddział w Siedlcach
36
00
01
Biuro Terenowe w Łosicach
36
01
00
Inspektorat w Garwolinie
36
02
00
Inspektorat w Mińsku Mazowieckim
36
03
00
Inspektorat w Sokołowie Podlaskim
36
04
00
Inspektorat w Węgrowie
37
00
00
Oddział w Słupsku
37
01
00
Inspektorat w Bytowie
37
02
00
Inspektorat w Chojnicach
37
03
00
Inspektorat w Człuchowie
37
04
00
Inspektorat w Lęborku
37
05
00
Inspektorat w Miastku
38
00
00
Oddział w Sosnowcu
38
01
00
Inspektorat w Dąbrowie Górniczej
38
02
00
Inspektorat w Jaworznie
38
03
00
Inspektorat w Zawierciu
39
00
00
Oddział w Szczecinie
39
01
00
Inspektorat w Międzyzdrojach
39
02
00
Inspektorat w Gryficach
39
03
00
Inspektorat w Łobezie
39
04
00
Inspektorat w Stargardzie Szczecińskim
39
05
00
Inspektorat w Pyrzycach
39
06
00
Inspektorat w Gryfinie
39
07
00
Inspektorat w Choszcznie
39
08
00
Inspektorat w Myśliborzu
40
00
00
Oddział w Tarnowskich Górach
40
01
00
Inspektorat w Bytomiu
41
00
00
Oddział w Tarnowie
41
00
50
Wydział Realizacji Umowy Polsko-Austriackiej
41
01
00
Inspektorat w Bochni
42
00
00
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
42
00
01
Biuro Terenowe w Rawie Mazowieckiej
42
01
00
Inspektorat w Bełchatowie
42
02
00
Inspektorat w Opocznie
42
03
00
Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
42
04
00
Inspektorat w Radomsku
42
05
00
Inspektorat w Skierniewicach
43
00
00
Oddział w Wałbrzychu
43
00
01
Biuro Terenowe w Bystrzycy Kłodzkiej
43
00
02
Biuro Terenowe w Nowej Rudzie
43
00
03
Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich
43
01
00
Inspektorat w Dzierżoniowie
43
02
00
Inspektorat w Kłodzku
43
03
00
Inspektorat w Świdnicy
44
00
00
I Oddział w Warszawie
44
00
01
Biuro Terenowe w Błoniu
44
00
02
Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim
44
00
03
Biuro Terenowe w Warszawie-Ursynowie
44
00
04
Biuro Terenowe w Warszawie-Ursusie
44
01
00
Inspektorat Warszawa-Śródmieście
44
02
00
Inspektorat Warszawa-Żoliborz
44
03
00
Inspektorat Warszawa-Wola
44
04
00
Inspektorat w Pruszkowie
44
05
00
Inspektorat Warszawa-Ochota
44
06
00
Inspektorat w Piasecznie
44
07
00
Inspektorat Warszawa-Mokotów
44
08
00
Inspektorat w Żyrardowie
44
09
00
Inspektorat w Sochaczewie
45
00
00
II Oddział w Warszawie
45
01
00
Inspektorat w Legionowie
45
02
00
Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim
45
03
00
Inspektorat w Otwocku
45
04
00
Inspektorat Warszawa Praga-Płn.
45
05
00
Inspektorat w Wołominie
46
00
00
Oddział we Włocławku
46
00
01
Biuro Terenowe w Rypinie
46
01
00
Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim
46
02
00
Inspektorat w Lipnie
47
00
00
Oddział we Wrocławiu
47
00
01
Biuro Terenowe w Miliczu
47
00
02
Biuro Terenowe w Strzelinie
47
00
03
Biuro Terenowe w Sycowie
47
00
04
Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej
47
00
05
Biuro Terenowe w Wołowie
47
01
00
Inspektorat Miejski we Wrocławiu
47
02
00
Inspektorat w Oleśnicy
47
03
00
Inspektorat w Oławie
47
04
00
Inspektorat w Trzebnicy
48
00
00
Oddział w Zabrzu
48
01
00
Inspektorat w Gliwicach
49
00
00
Oddział w Zambrowie
49
00
01
Biuro Terenowe w Grajewie
49
00
02
Biuro Terenowe w Kolnie
49
01
00
Inspektorat w Łomży
49
02
00
Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem
50
00
00
Oddział w Zduńskiej Woli
50
00
02
Biuro Terenowe w Pajęcznie
50
00
03
Biuro Terenowe w Poddębicach
50
00
04
Biuro Terenowe w Wieruszowie
50
01
00
Inspektorat w Sieradzu
50
02
00
Inspektorat w Wieluniu
51
00
00
Oddział w Zielonej Górze
51
00
01
Biuro Terenowe w Gubinie
51
00
05
Biuro Terenowe we Wschowie
51
01
00
Inspektorat w Krośnie Odrzańskim
51
02
00
Inspektorat w Nowej Soli
51
03
00
Inspektorat w Świebodzinie
51
04
00
Inspektorat w Żarach
99
00
00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
99
06
00
Biuro Rent Zagranicznych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60