Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia zdrowotne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2017 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2483

Na podstawie art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361 i 2434) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą;

  2) sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników;

  3) sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

§ 2. Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne:

  1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem rolników, o których mowa w § 3 ust. 1,

  2) domowników rolników, o których mowa w pkt 1,

  3) domowników rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336), zwanych dalej "działami specjalnymi", i dodatkowo w gospodarstwie rolnym

- dokonuje się za każdy miesiąc na podstawie ewidencji prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej "KRUS", aktualizowanej na podstawie złożonego przez rolnika oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, wskazującego liczbę hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, oraz dane identyfikujące rolnika, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania rolnika.

§ 3. 1. Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działalność:

  1) wyłącznie w zakresie działów specjalnych,

  2) w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym

- dokonuje się za każdy miesiąc na podstawie ewidencji prowadzonej przez KRUS i złożonego przez rolnika oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych, zwanej dalej "kwotą przewidywanego dochodu", oraz danych identyfikujących rolnika, w tym imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania rolnika.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją".

3. Kwota przewidywanego dochodu w roku podatkowym powinna być zgodna z kwotą dochodu ustaloną w decyzji.

4. W przypadku gdy:

  1) kwota przewidywanego dochodu jest niższa od kwoty dochodu ustalonego w decyzji, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się kwotę dochodu ustaloną w tej decyzji;

  2) nie jest wydawana decyzja, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się kwotę przewidywanego dochodu, wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

5. Za podstawę miesięcznego wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne przyjmuje się 1/12 kwoty przewidywanego dochodu.

6. W przypadku gdy miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona zgodnie z ust. 5, jest niższa niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia lub prowadzona działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podstawę wymiaru składki stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca, za który dokonywany jest wymiar składek.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, rolnik jest obowiązany złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku. Odpis decyzji może być złożony w terminie późniejszym, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 7, składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc styczeń i następujące po nim miesiące przypadające przed miesiącem, w którym oświadczenie zostało złożone, ustala się od obowiązującej w grudniu minionego roku podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem ust. 6. Opłacenie różnicy w wysokości składki wraz z odsetkami za nieterminowe opłacenie składek, za miesiące przypadające przed miesiącem, w którym oświadczenie zostało złożone, następuje w terminie płatności następującym po dniu złożenia oświadczenia. W przypadku opłacenia w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składek w wysokości wyższej niż wynikającej z oświadczenia, pobraną składkę zalicza się na poczet przyszłych składek.

9. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane przed otrzymaniem decyzji, rolnik oblicza i zgłasza wysokość dochodu na podstawie deklaracji, o której mowa w ust. 2, zgłoszonej urzędowi skarbowemu.

10. W przypadku rozpoczęcia w trakcie roku podatkowego działalności w zakresie działów specjalnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych rolnik jest obowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Podstawą wymiaru składki jest kwota będąca ilorazem kwoty przewidywanego dochodu i liczby miesięcy, przez które będą prowadzone działy specjalne w danym roku podatkowym. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku rozpoczęcia w trakcie roku podatkowego działalności w zakresie działów specjalnych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych rolnik jest obowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, po terminie określonym w ust. 10 i 11, składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za nieterminowe opłacenie składek, za miesiące przypadające przed miesiącem, w którym złożono oświadczenie, opłacane są w terminie płatności składek następującym po dniu, w którym oświadczenie zostało złożone. W przypadku opłacenia składek w wysokości wyższej niż wynikająca z oświadczenia, pobraną składkę zalicza się na poczet przyszłych składek.

13. W przypadku złożenia decyzji po terminie, o którym mowa w ust. 7, jeżeli kwota dochodu ustalona w decyzji jest wyższa niż kwota przewidywanego dochodu, wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne jest dokonywany na podstawie kwoty dochodu ustalonego w decyzji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja została złożona.

§ 4. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą stanowi kwota emerytury lub renty za bieżący miesiąc oraz wypłaty wyrównawczej za poprzedni okres.

§ 5. 1. Ubezpieczony zawiadamia KRUS o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu oraz wysokość składek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

2. W przypadku gdy nastąpiły zmiany mające wpływ na wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne, składka w nowej wysokości obowiązuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmiany nastąpiły. Opłacenie różnicy w wysokości składki wraz z odsetkami za nieterminowe opłacenie składek, za okres od zaistnienia zmiany do jej zgłoszenia, następuje w terminie płatności następującym po dniu zgłoszenia zmian. W przypadku opłacenia w okresie, o którym mowa w zdaniu drugim, składek w wysokości wyższej niż wynikająca z oświadczenia, pobraną składkę zalicza się na poczet przyszłych składek.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy zmiany wysokości kwoty przewidywanego dochodu w trakcie roku podatkowego.

4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do spraw, w których w trakcie trwania ubezpieczenia dokonano zgłoszenia prowadzenia działów specjalnych. Składka od kwoty przewidywanego dochodu jest pobierana począwszy od miesiąca, w którym dokonano zgłoszenia prowadzenia tych działów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6.

§ 6. 1. Rolnik, o którym mowa w § 2 pkt 1, opłacający składkę na ubezpieczenie zdrowotne w gospodarstwach o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych oraz rolnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokonują wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne na rachunek bankowy wskazany przez KRUS.

2. Należne kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 złotego, lub w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 złotego.

3. Rolnik, o którym mowa w § 2 pkt 1, opłacający składkę na ubezpieczenie zdrowotne w gospodarstwach o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych oraz rolnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do zamieszczenia na dokumentach płatniczych treści jednoznacznie opisującej tytuł wpłaty. Oznaczone w ten sposób wpłaty są zaliczane na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z dyspozycją wpłacającego rolnika.

§ 7. 1. Wpłata dokonana przez poborcę skarbowego lub komornika sądowego w ramach prowadzonego przymusowego dochodzenia należności podlega rozliczeniu na pokrycie należności objętych danym tytułem wykonawczym.

2. Dokonaną na pokrycie danego tytułu wykonawczego wpłatę rozlicza się na pokrycie w pierwszej kolejności kosztów upomnienia, jeżeli zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej istniał obowiązek jego wystawienia, a pozostałą kwotę rozlicza się na pokrycie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne i przysługujących od nich odsetek za zwłokę.

§ 8. W przypadku złożenia przez rolnika oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, po upływie terminów określonych w § 3 ust. 7, 10 i 11 lub zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość składki i podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, do dnia 31 marca 2018 r. do ustalenia wysokości składki stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.12.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania (Dz. U. poz. 2872), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2250).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60