Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2011 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 284, poz. 1669

Na podstawie art. 85 pkt 1-2a i pkt 4a oraz art. 85a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób i tryb zawarcia umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym;

  2) sposób i termin składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka;

  3) sposób i termin składania oświadczenia, o którym mowa w art. 82a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej "ustawą";

  4) wzór informacji, o której mowa w art. 82a ustawy.

§ 2. 1. Otwarty fundusz emerytalny udostępnia formularz umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w funduszu, na swojej stronie internetowej.

2. Osoba zamierzająca przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego występuje w trybie korespondencyjnym do funduszu z wnioskiem o przyjęcie do tego funduszu na formularzu umowy udostępnionym przez ten fundusz.

3. Otwarty fundusz emerytalny, na żądanie osoby zamierzającej przystąpić do funduszu, przekazuje w trybie korespondencyjnym formularz umowy na piśmie. Wraz z formularzem umowy przekazywany jest ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny otwartego funduszu emerytalnego oraz informacja, o której mowa w art. 82a ustawy, aktualna w dniu przekazania przez fundusz formularza umowy.

§ 3. 1. Formularz umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3, zawiera następujące informacje i oświadczenia:

  1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu;

  2) podstawowe dane osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy;

  3) oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą zamierzającą przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego a jej małżonkiem, chyba że osoba ta nie pozostaje w związku małżeńskim;

  4) informację o skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, oraz oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z treścią tej informacji;

  5) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do funduszu o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym otwartego funduszu emerytalnego;

  6) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z treścią informacji, o której mowa w art. 82a ustawy, aktualną w dniu przekazania przez fundusz formularza umowy;

  7) informacje o obowiązkach, określonych w § 7-9, oraz o zakresie danych przekazywanych do otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków;

  8) data podpisania wniosku i podpis osoby występującej z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu emerytalnego;

  9) dane umożliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie kontaktu z członkiem funduszu: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej;

  10) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o wyborze trybu i formy przesyłania przez fundusz informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i art. 192 ust. 1 ustawy;

  11) imienne wskazanie osoby fizycznej lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy, w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

  12) procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób fizycznych w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy.

2. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-8 formularz umowy wypełnienia się obowiązkowo.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze umowy dla osoby, która:

  1) nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, który zawiera dodatkowo oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu emerytalnym;

  2) jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego, który zawiera dodatkowo oświadczenie tej osoby o uczestnictwie w innym funduszu, z podaniem informacji o nazwie tego funduszu i o numerze rachunku w tym funduszu.

§ 4. 1. Organ nadzoru sporządza i publikuje na swojej stronie internetowej informację, o której mowa w art. 82a ustawy, co najmniej dwa razy w roku, na podstawie danych na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

2. Organ nadzoru informuje pisemnie otwarty fundusz emerytalny o zamiarze publikacji nowej informacji, o której mowa w ust. 1, wskazując datę jej dokonania.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu przez fundusz formularza umowy spełniającego warunki określone w rozporządzeniu oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 3, pod warunkiem że otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę występującą z wnioskiem o przyjęcie do funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku gdy formularz umowy nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny zwraca się w trybie korespondencyjnym do osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o usunięcie braków stwierdzonych w otrzymanym formularzu umowy w określonych przez siebie terminie, trybie i formie.

3. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę i godzinę zawarcia umowy.

4. Otwarty fundusz emerytalny ma prawo uzależnić zawarcie umowy od:

  1) poświadczenia wiarygodności podpisu osoby zamierzającej przystąpić do funduszu w sposób przez siebie określony;

  2) przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych osoby zamierzającej przystąpić do funduszu, określonych we wniosku w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, sporządzonej w określonej przez siebie formie;

  3) usunięcia braków stwierdzonych w otrzymanym formularzu umowy w określonych przez siebie terminie, trybie i formie, w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Otwarty fundusz emerytalny informuje osobę zamierzającą przystąpić do funduszu o numerze rachunku w funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

§ 6. 1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest zawierana pisemnie, pod rygorem nieważności.

2. Liczbę egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany osobie zamierzającej przystąpić do funduszu.

§ 7. Członek otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.

§ 8. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 2 ustawy.

§ 9. Członek otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie informuje na piśmie fundusz o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy członkowi nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

§ 10. Pierwszą informację, o której mowa w art. 82a ustawy, organ nadzoru sporządza i publikuje na swojej stronie internetowej w dniu 1 stycznia 2012 r., według danych z dnia 30 listopada 2011 r.

§ 11. Do spraw dotyczących uzyskania członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2011 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. nr 84, poz. 534, z 2004 r. nr 34, poz. 295 oraz z 2011 r. nr 90, poz. 518).

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. nr 84, poz. 534, z 2004 r. nr 34, poz. 295 oraz z 2011 r. nr 90, poz. 518).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik

WZÓR

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia …………… r.

1. Informacja o wysokości stopy zwrotu:

W tabelach I - IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie), które zostały osiągnięte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres: 12, 36, 60 i 120 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesięcy wyliczono zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej "ustawą". Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 12, 60 i 120 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio: 12, 60 i 120 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.

Tabela I. Wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesięcy

Pozycja

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 36 miesięcy

1

 

…%

2

 

…%

   

…%

 

…%

Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy (w okresie od dnia.......do dnia........) wyniosła ....%. Minimalna wymagana stopa zwrotu, o której mowa w art. 175 ustawy, wyniosła...…%. Osiągnięcie niższej stopy zwrotu niż minimalna oznacza dla danego otwartego funduszu emerytalnego konieczność dopłaty i pokrycia powstałego niedoboru.

Tabela II. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 12 miesięcy

Pozycja

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy

1

 

…%

2

 

…%

   

…%

 

…%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia.......do dnia........) wyniosła ....%.

Tabela III. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesięcy

Pozycja

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 60 miesięcy

1

 

…%

2

 

…%

   

…%

 

…%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia.......do dnia........) wyniosła ....%.

Tabela IV. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 120 miesięcy

Pozycja

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 120 miesięcy

1

 

…%

2

 

…%

   

…%

 

…%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia.......do dnia........) wyniosła ....%.

2. Informacja o wysokości opłaty od składki:

Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej).

Pozycja

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 
i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa 
emerytalnego

Wysokość opłaty od składki 
w procentach (na dzień…………………r.)

1

   

2

   
     

   

3. Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem:

Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 136 ust. 2a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. Opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniża jej wartość) a w rezultacie obniża także stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego. Opłata za zarządzanie została uwzględniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej). Obciążenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobranej opłaty za zarządzanie do wartości aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Pozycja

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 
i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa 
emerytalnego

Miesięczne obciążenie aktywów 
netto funduszu opłatą za 
zarządzanie w promilach 
(na dzień…………………... r.)

1

   

2

   
     

   

Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60