Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2000 r. nr 72, poz. 846

Na podstawie art. 175 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 70, poz. 774, nr 72, poz. 801 i 802 i nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. nr 2, poz. 26, nr 9, poz. 118, nr 19, poz. 238 i nr 56, poz. 678) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek.

§ 2. 1. Organ rentowy, właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek, zwraca się do płatnika składek z wezwaniem o nadesłanie skompletowanej dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które płatnik ten przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do płatnika składek:

  1) będącego zleceniodawcą,

  2) będącego osobą fizyczną zatrudniającą pracowników, nie wypłacającą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

  3) opłacającego składkę za osoby współpracujące.

§ 3. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenie.

§ 4. Płatnik składek, o którym mowa w § 2 ust. 1, może zebrać dokumentację w celu ustalenia kapitału początkowego także dla osoby, w stosunku do której jego obowiązek przekazywania raportów miesięcznych do Zakładu ustał przed dniem otrzymania wezwania o nadesłanie skompletowanej dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego.

§ 5. 1. Osoba nie podlegająca ubezpieczeniu emerytalnemu oraz osoba, za którą składki na ubezpieczenie emerytalne opłaca płatnik składek, o którym mowa w § 2 ust. 2, zgłasza wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją w organie rentowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, a gdy nie ma miejsca zamieszkania w Polsce - w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium z powiatowego urzędu pracy oraz do osób pobierających zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe z pomocy społecznej.

3. W przypadku zgłoszenia wniosku o ustalenie kapitału początkowego przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

§ 6. 1. W wezwaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, organ rentowy określa termin oraz harmonogram zgłaszania dokumentacji. Przy określaniu terminu organ rentowy bierze pod uwagę liczbę osób, dla których ustalany będzie kapitał początkowy.

2. Płatnik składek zawiadamia ubezpieczonego o wskazanym przez organ rentowy terminie zgłoszenia dokumentacji i wzywa ubezpieczonego do dostarczenia płatnikowi tej dokumentacji. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

3. Termin może być przedłużony, gdy nadesłanie dokumentacji w terminie wskazanym w wezwaniu organu rentowego nie jest możliwe z ważnych powodów.

§ 7. 1. Jeżeli ubezpieczony, który przed dniem 1 stycznia 1999 r. podlegał ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia u więcej niż jednego płatnika składek, otrzyma wezwanie dostarczenia dokumentacji od jednego z tych płatników, zwraca się do pozostałych płatników o wydanie dokumentacji, którą następnie przekazuje płatnikowi składek, który wezwał go do jej dostarczenia.

2. Jeżeli ubezpieczony otrzymał wezwanie dostarczenia dokumentacji równocześnie od więcej niż jednego płatnika składek, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że całość dokumentacji ubezpieczony przekazuje temu płatnikowi składek, który pierwszy zwrócił się z wezwaniem.

3. Dopuszcza się możliwość przekazania przez ubezpieczonego dokumentacji uzyskanej od pozostałych płatników bezpośrednio organowi rentowemu, z tym że ubezpieczony obowiązany jest do powiadomienia każdego z płatników składek o fakcie przekazania dokumentacji organowi rentowemu.

§ 8. W przypadku gdy przed dniem 1 stycznia 1999 r. płatnik składek opłacał składki na ubezpieczenie społeczne za ubezpieczonego opłacającego równocześnie składki na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczony przekazuje płatnikowi składek informację o okresie opłacania składek na to ubezpieczenie oraz o nazwie organu rentowego. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Płatnik składek przekazuje dokumentację do organu rentowego, który zwrócił się do niego o jej nadesłanie.

§ 10. 1. Płatnik składek może, za zgodą ubezpieczonego wyrażoną na piśmie, prowadzić postępowanie wyjaśniające w celu zebrania dokumentacji służącej ustaleniu kapitału początkowego.

2. W ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, obecni płatnicy składek mogą zwrócić się do byłych płatników składek o przekazanie dokumentacji dotyczącej ubezpieczonych, dołączając kopię oświadczenia ubezpieczonego o wyrażeniu zgody na przekazanie dokumentacji.

3. W razie niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, obowiązek skompletowania dokumentacji obciąża ubezpieczonego.

§ 11. Płatnik składek wystawia dokumenty niezbędne do ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, oraz dla osób, które pozostawały w stosunku służby przed dniem 1 stycznia 1999 r. i nie spełnią warunków do nabycia prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.

§ 12. Do obowiązków płatnika składek należy w szczególności:

  1) poinformowanie ubezpieczonego o posiadanej dokumentacji,

  2) przyjęcie dokumentacji od ubezpieczonego, zabezpieczenie jej i przesłanie do organu rentowego w ustalonym terminie,

  3) udzielenie ubezpieczonemu informacji o innych miejscach przechowywania dokumentacji służącej ustaleniu kapitału początkowego.

§ 13. Organ rentowy, o którym mowa w § 9, przekazuje dokumentację nadesłaną przez płatnika składek organowi rentowemu właściwemu do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, a gdy ubezpieczony nie ma miejsca zamieszkania w Polsce - organowi rentowemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniego zameldowania ubezpieczonego na pobyt stały w Polsce, informując o tym fakcie ubezpieczonego i obecnego płatnika składek.

§ 14. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wykazane okresy ubezpieczenia za granicą, które na podstawie zawartych przez Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego podlegają uwzględnieniu jako okresy ubezpieczenia w Polsce, organ rentowy przekazuje całość dokumentacji do jednostki realizującej określoną umowę międzynarodową, informując o tym fakcie ubezpieczonego i obecnego płatnika składek.

§ 15. 1. Organ rentowy zwraca się do płatnika składek o skompletowanie i nadesłanie dokumentacji zgodnie z harmonogramem oraz w ramach terminarza wysyłania żądań.

2. Przy tworzeniu terminarza organ rentowy uwzględnia liczbę płatników składek mających siedzibę na jego terenie działania i liczbę ubezpieczonych pozostających w ubezpieczeniu u tych płatników.

3. Terminarz podlega bieżącej aktualizacji w razie uzyskania informacji o zmianach liczby płatników i ubezpieczonych pozostających w ubezpieczeniu u tych płatników.

4. O aktualizacji terminarza organ rentowy informuje płatnika składek, wskazując nowy termin (terminy) zgłaszania dokumentacji.

5. Organ rentowy kieruje wezwania o nadesłanie dokumentacji ubezpieczonych w pierwszej kolejności do płatników składek znajdujących się w upadłości bądź w likwidacji.

§ 16. Po ustaleniu kapitału początkowego organ rentowy zwraca ubezpieczonemu oryginały dokumentów, zostawiając w aktach poświadczone przez siebie kserokopie.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.08.2000 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60