Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2011 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

 Dz. U. z 2011 r. nr 295, poz. 1745

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.02.2014 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. nr 228, poz. 1507, z 2010 r. nr 254, poz. 1700 i nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin i sposób:

  1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", otwartego funduszu emerytalnego o:

   a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

   b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,

   c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;

  2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o:

   a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,

   b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,

   c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;

  3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;

  4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;

  5) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu emerytalnego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wyłączeniem sobót.

§ 3. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:

  1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

  2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli:

   a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo

   b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,

  3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

- w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.

§ 4. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3.

§ 5. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej.

§ 6. 1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5.

2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

§ 7. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek z dniem, w którym decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna.

§ 8. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:

  1) w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo

  2) do godziny 1400 za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.

§ 9. 1. Otwarty fundusz emerytalny wraz z przekazaniem środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego:

  1) nastąpiło wyczerpanie się środków albo

  2) pozostały środki w kwocie niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

2. Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o którym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o:

  1) nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym z powodu wyczerpania się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego albo

  2) przekazaniu środków w wysokości niższej niż kwota okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, z powodu niższej kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.

§ 10. 1. W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informacji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 8, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.

2. W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej nienależnym pobraniu.

§ 11. Informacje między Zakładem i otwartymi funduszami emerytalnymi przekazywane są w formie elektronicznej.

§ 12. Wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. nr 6, poz. 34), które utraciło moc z dniem 2.11.2011 r. na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 25.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75, poz. 398 i nr 199, poz. 1175).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.12.2011 r.

Załącznik

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60