Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.11.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.11.2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2321

Na podstawie art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanych dalej "opłatami";

  2) sposób i terminy wnoszenia opłat;

  3) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 55 ust. 10a i 10b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, sposób i terminy ich przekazywania oraz wzory formularzy, na których są one przekazywane;

  4) sposób i terminy rozliczenia opłat wraz z wzorem rocznego rozliczenia opłat.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przychodach, należy przez to rozumieć przychody z tytułu:

  1) usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu -w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę firm audytorskich na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub

  2) usług atestacyjnych będących badaniami ustawowymi przeprowadzanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 3. Stawkę procentową opłat, zwaną dalej "stawką", wylicza się według następującego wzoru:

PKNn - IPAn + (NNp) ± (NNn-2)
Xn % =  ---------------------------------------  × 100%
PPn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Xn% - wysokość stawki na dany rok kalendarzowy,

n - dany rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

PPn - prognozowane przychody firm audytorskich w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka,

PKNn - prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, zwaną dalej "Agencją", w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka, obejmujące prognozowane koszty zadań realizowanych bezpośrednio przez Agencję oraz prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ujęte w planie finansowym Agencji;

IPAn - prognozowane przychody Agencji w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka, inne niż opłaty, ujęte w planie finansowym Agencji,

NNp - wysokość niedoborów opłat nierozliczonych w stawce na rok kalendarzowy o rok poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

NNn-2 - wysokość nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, obliczana według następującego wzoru:

NNn-2 = ΔOn-2 - ΔKn-2

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

   n-2 - rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

   ΔOn-2 - różnicę pomiędzy wysokością opłat należnych za rok kalendarzowy "n-2" a wysokością opłat prognozowanych na rok kalendarzowy "n-2",

   ΔKn-2 - różnicę pomiędzy wysokością kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję poniesionych w roku kalendarzowym "n-2" pomniejszonych o przychody Agencji inne niż opłaty osiągnięte w roku kalendarzowym "n-2" a wysokością kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję prognozowanych na rok kalendarzowy "n-2" pomniejszonych o prognozowane na rok kalendarzowy "n-2" przychody Agencji inne niż opłaty.

§ 4. 1. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się w wysokości:

  1) iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego;

  2) iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale danego roku kalendarzowego - w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego;

  3) sumy iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale danego roku kalendarzowego i iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego - w terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego.

2. W przypadku gdy wysokość opłaty obliczonej zgodnie z ust. 1 stanowiłaby kwotę mniejszą niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, firma audytorska oprócz opłaty, o której mowa w ust. 1, uiszcza również, w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 3, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością opłaty obliczonej zgodnie z ust. 1 a wysokością stanowiącą równowartość 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Firmy audytorskie, które nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego oraz nie planują osiągnąć przychodów w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego, w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 3 uiszczają opłatę w wysokości stanowiącej równowartość 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1-3, jest wnoszona na rachunek bankowy Agencji wraz z podaniem tytułu wpłaty.

§ 5. 1. Informacja o przychodach prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym, w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, jest przekazywana przez firmę audytorską do Agencji w terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Agencja, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, w celu wyliczenia stawki, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację, w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych, o:

  1) przychodach firm audytorskich prognozowanych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka;

  2) prognozowanych kosztach nadzoru sprawowanego przez Agencję w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka, obejmujących prognozowane koszty zadań realizowanych bezpośrednio przez Agencję oraz prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ujętych w planie finansowym Agencji;

  3) przychodach Agencji innych niż opłaty, prognozowanych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka, ujętych w planie finansowym Agencji;

  4) wysokości nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, wraz z danymi niezbędnymi do ich obliczenia obejmującymi wysokość:

   a) opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

   b) opłat prognozowanych na rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

   c) kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję poniesionych w roku kalendarzowym o dwa lata poprzedzającym rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, pomniejszonych o przychody Agencji inne niż opłaty osiągnięte w roku kalendarzowym o dwa lata poprzedzającym rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

   d) kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję prognozowanych na rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, pomniejszonych o prognozowane przychody Agencji inne niż opłaty w roku kalendarzowym o dwa lata poprzedzającym rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Roczne rozliczenie opłaty należnej za dany rok kalendarzowy firma audytorska składa do Agencji w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku kalendarzowym. W rozliczeniu wskazuje się kwotę, zaokrągloną do pełnych złotych:

  1) przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie;

  2) opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie;

  3) opłaty wniesionej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie;

  4) nadpłaty lub niedopłaty opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie.

2. Nadpłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje w przypadku, gdy kwota opłaty wniesionej za dany rok kalendarzowy jest większa od kwoty opłaty należnej za dany rok kalendarzowy.

3. Niedopłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje w przypadku, gdy kwota opłaty wniesionej za dany rok kalendarzowy jest mniejsza od kwoty opłaty należnej za dany rok kalendarzowy.

4. Wzór rocznego rozliczenia opłat, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Niedopłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest wnoszona do dnia złożenia rocznego rozliczenia opłat. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Nadpłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, o której mowa w ust. 2, jest zwracana firmie audytorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego rozliczenia opłat, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. Kwoty, o których mowa w § 5-7, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 9. Przy wyliczaniu stawki na rok:

  1) 2020 i 2021 - przyjmuje się, że wartości oznaczone symbolami NNp i NNn-2, o których mowa w § 3, wynoszą zero;

  2) 2022 - przyjmuje się, że wartość oznaczona symbolem NNp, o którym mowa w § 3, wynosi zero.

§ 10. Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do opłat z tytułu nadzoru należnych za rok 2020, z wyjątkiem § 5 i § 6, które stosuje się po raz pierwszy do opłat z tytułu nadzoru należnych za rok 2021.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.10.2017 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (Dz. U. poz. 2055), które utraciło moc z dniem 5.09.2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571 i 2200).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.11.2019 r.

Załącznik nr 1

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym przekazana w roku

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym przekazana w roku

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym przekazana w roku

Załącznik nr 2

Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru na rok kalendarzowy

Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru na rok kalendarzowy

Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru na rok kalendarzowy

Załącznik nr 3

Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru przekazanych przez firmę audytorską do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru przekazanych przez firmę audytorską do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru przekazanych przez firmę audytorską do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60