Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.10.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.10.2017 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2055

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 5.09.2019 r.

Na podstawie art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanych dalej "opłatami";

  2) sposób i terminy wnoszenia opłat;

  3) sposób i terminy rozliczenia opłat wraz ze wzorem rocznego rozliczenia opłat.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przychodach, należy przez to rozumieć:

  1) w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę firm audytorskich na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, lub

  2) w przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - przychody z tytułu badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Stawkę procentową opłat, zwaną dalej "stawką", wylicza się według następującego wzoru:

PKn + (NNp) ± (NNn-2)
Xn%  = ──────────────────  × 100%
PPn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Xn% - wysokość stawki na dany rok kalendarzowy,

n      - dany rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

PPn - prognozowane przychody firm audytorskich w danym roku kalendarzowym,

PKn - prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Audytowego, zwaną dalej "KNA", w danym roku kalendarzowym,

NNp - wysokość niedoborów opłat nierozliczonych w stawce na rok kalendarzowy o rok poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

NNn-2 - wysokość nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, obliczana według następującego wzoru:

NNn-2 = ΔOn-2 - ΔKn-2

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  n-2      - rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

  ΔOn-2 - różnicę pomiędzy wysokością opłat należnych za rok kalendarzowy "n-2" a wysokością opłat prognozowanych na rok kalendarzowy "n-2",

  ΔKn-2 - różnicę pomiędzy wysokością kosztów nadzoru sprawowanego przez KNA poniesionych w roku kalendarzowym "n-2" a wysokością kosztów nadzoru sprawowanego przez KNA prognozowanych na rok kalendarzowy "n-2".

§ 4. 1. Firma audytorska, w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, wnosi zaliczkę na poczet opłat należnych za dany rok kalendarzowy, której wysokość stanowi równowartość iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz prognozowanych przychodów firmy audytorskiej na dany rok kalendarzowy, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, jest wpłacana na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wraz z podaniem tytułu wpłaty.

§ 5. Firma audytorska, w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, przekazuje do KNA informację o prognozowanych przychodach na dany oraz na następny rok kalendarzowy.

§ 6. 1. Roczne rozliczenie opłat należnych za dany rok kalendarzowy firma audytorska składa do KNA w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku kalendarzowym. W rozliczeniu wskazuje się kwotę:

  1) przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie;

  2) opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie;

  3) zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie;

  4) nadpłaty lub niedopłaty opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie.

2. Nadpłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje, w przypadku gdy kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest większa od kwoty opłaty należnej za dany rok kalendarzowy.

3. Niedopłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje, w przypadku gdy kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest mniejsza od kwoty opłaty należnej za dany rok kalendarzowy.

4. Wzór rocznego rozliczenia opłat, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

5. Niedopłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest wpłacana do dnia złożenia rocznego rozliczenia opłat. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

6. Nadpłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, o której mowa w ust. 2, jest zwracana firmie audytorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego rozliczenia opłat, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. Przy wyliczaniu stawki na rok:

  1) 2018 i 2019 - przyjmuje się, że wartości oznaczone symbolami NNp i NNn-2, o których mowa w § 3, wynoszą zero;

  2) 2020 - przyjmuje się, że wartość oznaczona symbolem NNp, o którym mowa w § 3, wynosi zero.

§ 8. W celu wyliczenia stawki na rok 2018 firma audytorska, w terminie do dnia 13 listopada 2017 r., przekazuje do KNA informację o prognozowanych przychodach na rok 2017 oraz na rok 2018.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.11.2017 r.

Załącznik

Roczne rozliczenie opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Roczne rozliczenie opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Roczne rozliczenie opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60