Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1611
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 22.12.2017 r.

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, zwanego dalej "postępowaniem kwalifikacyjnym";

  2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów;

  3) tryb zaliczania egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 5, 5a, 5c i 6 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą";

  4) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów;

  5) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy, zwanych dalej odpowiednio "praktyką" i "aplikacją", oraz stwierdzania spełnienia warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 ustawy;

  6) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy.

Rozdział 2

Warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego

§ 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz kwestionariusza osobowego zawierającego:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) obywatelstwo;

  3) adres do korespondencji;

  4) adres poczty elektronicznej;

  5) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 3. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z:

  1) kwestionariuszem osobowym, o którym mowa w § 2;

  2) oryginałami lub urzędowo poświadczonymi kopiami dokumentów potwierdzających:

   a) posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, o których mowa w art. 5 ust. 3 lub 4 ustawy,

   b) kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe

  - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. W przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego i kwestionariusza osobowego, o którym mowa w § 2.

§ 5. W przypadku gdy zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego nie spełnia wymagań formalnych, Komisja wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. Wezwanie może być wysłane drogą elektroniczną, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta uprzednio wyraził na to pisemną zgodę.

§ 6. 1. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, są zawiadamiane pisemnie lub drogą elektroniczną przez Komisję, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami albo uzupełnienia braków, o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego.

2. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 90 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni.

3. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, informuje się również o zakresie egzaminu ustalonym, zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy, na podstawie:

  1) dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

  2) dotychczasowego kształcenia lub doświadczenia zawodowego, ustalanego na podstawie dostarczonych dokumentów;

  3) wymagań kwalifikacyjnych, od których spełnienia uzależniono możliwość wykonywania zawodu.

4. Osoba dopuszczona do postępowania kwalifikacyjnego, zwana dalej "kandydatem na biegłego rewidenta", zostaje wpisana przez Komisję na listę kandydatów na biegłych rewidentów. Lista kandydatów na biegłych rewidentów zawiera następujące dane:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) obywatelstwo;

  3) adres do korespondencji;

  4) adres poczty elektronicznej;

  5) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  6) identyfikator nadany przez Komisję obowiązujący w toku postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "numerem ewidencyjnym".

Rozdział 3

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminów

§ 7. 1. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwanych dalej "egzaminami", oraz do egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, zwanego dalej "egzaminem z prawa gospodarczego", jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na 30 dni przed terminem każdego egzaminu oraz egzaminu z prawa gospodarczego.

2. Na dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na biegłego rewidenta, numer ewidencyjny oraz nazwę i termin egzaminu oraz egzaminu z prawa gospodarczego.

§ 8. Komisja zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminów oraz do egzaminu z prawa gospodarczego, podając termin i miejsce ich przeprowadzenia oraz zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

§ 9. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy, zwanego dalej "egzaminem dyplomowym", jest złożenie do Komisji wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, zawierającego imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

§ 10. Komisja zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminu dyplomowego, podając termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Cykl egzaminacyjny składa się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy.

2. Zaliczenie egzaminów z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji II. Egzaminy z sesji II i z sesji III kandydat na biegłego rewidenta może zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji IV.

§ 12. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustala trzy terminy dla każdego egzaminu w danej sesji.

2. Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem tego egzaminu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta, który z powodu choroby, wypadku losowego lub innej ważnej wskazanej i udokumentowanej przyczyny nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, przedłoży Komisji pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego niemożność przystąpienia do tego egzaminu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opłatę egzaminacyjną zalicza się kandydatowi na biegłego rewidenta na poczet egzaminu przeprowadzonego w terminie późniejszym lub dokonuje się zwrotu opłaty na wniosek kandydata.

§ 13. 1. Egzaminy przeprowadza się w formie pisemnej. Egzamin składa się z 2 albo 3 bloków tematycznych.

2. Blok tematyczny zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne.

3. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób:

  1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;

  2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;

  3) brak odpowiedzi - zero punktów.

4. Zadanie sytuacyjne jest oceniane według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych.

5. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

6. Czas trwania poszczególnych egzaminów pisemnych jest uzależniony od liczby pytań testowych i zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut.

§ 14. 1. Egzamin przeprowadza się pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

2. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy.

3. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat na biegłego rewidenta przystępujący do egzaminu jest obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także potwierdzić udział w egzaminie własnoręcznym podpisem na liście kandydatów na biegłych rewidentów zdających egzamin.

4. Przed rozpoczęciem egzaminu członek składu egzaminacyjnego informuje kandydatów na biegłych rewidentów przystępujących do tego egzaminu o:

  1) sposobie przeprowadzania egzaminu;

  2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu;

  3) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

  4) terminie i formie ogłoszenia wyników egzaminu.

5. W trakcie egzaminu kandydat na biegłego rewidenta może opuścić salę po uzyskaniu zgody członka składu egzaminacyjnego i przekazaniu mu pracy egzaminacyjnej.

6. W trakcie egzaminu kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

7. Przewodniczący lub członek składu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu kandydata na biegłego rewidenta, który podczas egzaminu narusza przepisy porządkowe obowiązujące w trakcie egzaminu, posiada materiały lub korzysta z urządzeń innych niż określone w ust. 6.

8. Po zakończeniu egzaminu kandydat na biegłego rewidenta zwraca wszystkie materiały otrzymane od Komisji, w tym zaklejoną kopertę z danymi osobowymi, które są oznaczane numerem identyfikacyjnym.

9. Nie podlegają ocenie prace egzaminacyjne, które:

  1) zawierają inne, poza przydzielonym numerem identyfikacyjnym, elementy pozwalające na identyfikację pracy kandydata na biegłego rewidenta;

  2) nie zawierają kompletu arkuszy z pytaniami testowymi oraz z zadaniami sytuacyjnymi;

  3) są rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny - w części, w której rozwiązania prac zostały w ten sposób zapisane.

§ 15. 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny. Funkcję przewodniczącego składu pełni przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego członek Komisji. Większość składu egzaminacyjnego stanowią osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta.

2. Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 180 minut, część ustna nie dłużej niż 30 minut. Przerwa pomiędzy częściami nie jest wliczana do czasu trwania egzaminu.

3. Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania. Przepisy § 14 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

4. Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej.

5. W trakcie części ustnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta nie może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

6. Odpowiedzi udzielone w ramach części pisemnej i ustnej są oceniane z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa i zasad określanych w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

7. Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego indywidualnie poszczególnym kandydatom na biegłych rewidentów po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

8. Przepisy § 12 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

9. Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zdał egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5-7 ustawy.

§ 16. 1. Egzamin z prawa gospodarczego składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Część pisemna składa się z bloków tematycznych zawierających pytania testowe i zadania sytuacyjne. Przepisy § 13 ust. 3-6 oraz § 14 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

3. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

4. Przepisy § 12 ust. 2-4, § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

5. Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu z prawa gospodarczego.

§ 17. 1. Z przebiegu egzaminów, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego są sporządzane protokoły egzaminacyjne, które podpisują członkowie składów egzaminacyjnych. W protokole egzaminacyjnym podaje się imiona i nazwiska członków składu egzaminacyjnego, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz wykaz kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zgłosili się do egzaminu, wraz z wynikami egzaminu.

2. Wyniki egzaminów i części pisemnej egzaminu z prawa gospodarczego są zamieszczane w dniu ogłoszenia wyników na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Kandydat na biegłego rewidenta posiada dostęp wyłącznie do własnych wyników egzaminów poprzez zalogowanie się na indywidualnym koncie internetowym.

3. Termin ogłoszenia wyników egzaminów wyznacza przewodniczący Komisji na dzień przypadający nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

4. Wyniki egzaminów kandydata na biegłego rewidenta są zapisywane, na podstawie protokołów egzaminacyjnych, w ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym lub w formie papierowej.

§ 18. 1. Komisja może unieważnić egzamin, egzamin dyplomowy lub egzamin z prawa gospodarczego, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do przebiegu egzaminu, i zarządzić jego powtórzenie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny egzamin.

Rozdział 4

Tryb zaliczania egzaminów

§ 19. 1. Zaliczenie kandydatom na biegłych rewidentów egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, art. 9 ust. 5a, 5c oraz ust. 6 ustawy, następuje na wniosek złożony do Komisji, zawierający imię i nazwisko, numer ewidencyjny oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy.

2. Kandydat na biegłego rewidenta w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie:

  1) egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy, wskazuje egzamin, o którego zaliczenie się ubiega, oraz załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, a w przypadku osób będących w trakcie studiów - zaświadczenie o odbywaniu studiów, a także oryginały lub urzędowo uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających:

   a) zaliczenie egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy,

   b) nazwę przedmiotu lub przedmiotów i program kształcenia lub inny dokument w zakresie (o stopniu szczegółowości) niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, potwierdzony przez uczelnię,

   c) formę przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w lit. a;

  2) egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 5a ustawy, załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie kierunku studiów wyższych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 5b ustawy, oraz datę ukończenia studiów wyższych; jeżeli wniosek dotyczy zagranicznych studiów wyższych, załącza tłumaczenia wskazanych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

  3) egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 5c ustawy, załącza oryginały lub uwierzytelnione odpisy dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzających zaliczenie egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 5c ustawy, w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, datę zdania egzaminów oraz zakres tematyczny egzaminów w ramach tego postępowania wraz z programem nauczania w zakresie (o stopniu szczegółowości) niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, a w przypadku zakończenia tego postępowania - datę jego zakończenia;

  4) egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 6 ustawy, załącza oryginał lub urzędowo uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień inspektora kontroli skarbowej lub doradcy podatkowego.

§ 20. 1. Wnioski, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, kandydat na biegłego rewidenta składa po uzyskaniu prawa przystąpienia do sesji egzaminacyjnej obejmującej egzamin lub egzaminy, o których zaliczenie się ubiega.

2. Komisja rozpatruje wnioski, o których mowa w § 19, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni.

3. Komisja prowadzi wykaz wniosków, o których mowa w § 19.

Rozdział 5

Wgląd do prac egzaminacyjnych oraz odwołania od wyników egzaminów

§ 21. 1. Od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

2. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

§ 22. 1. Na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, złożony w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, Komisja udostępnia kandydatowi na biegłego rewidenta do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

2. Praca egzaminacyjna jest udostępniana kandydatowi na biegłego rewidenta wyłącznie w siedzibie Komisji w obecności członka Komisji oraz pracownika Krajowej Izby Biegłych Rewidentów właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

Rozdział 6

Praktyka

§ 23. W trakcie odbywania praktyki kandydat na biegłego rewidenta nabywa umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie:

  1) znajomości organizacji i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sposobów spełniania wymagań stawianych dokumentowaniu zapisów księgowych;

  2) ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań i deklaracji;

  3) posługiwania się przepisami prawa niezbędnymi w realizacji zadań służb finansowo-księgowych.

§ 24. Praktykę odbywa się w:

  1) jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub

  2) podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1, lub

  3) podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

§ 25. Praktykę odbywa się:

  1) na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu lub

  2) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem lub jednostką, o których mowa w § 24, lub

  3) na podstawie umowy spółki, w której kandydat na biegłego rewidenta jest wspólnikiem, partnerem lub komplementariuszem, lub

  4) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez kandydata na biegłego rewidenta.

§ 26. Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek:

  1) w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia praktyki, powiadomić w formie pisemnej Komisję o miejscu, formie odbywania praktyki i dacie jej rozpoczęcia oraz przekazać oświadczenie podmiotu lub jednostki, w której odbywa praktykę, że spełnia warunki, o których mowa w § 24;

  2) na bieżąco powiadamiać Komisję o zmianie danych, o których mowa w pkt 1.

§ 27. 1. W trakcie odbywania praktyki kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg praktyki w prowadzonym przez siebie dzienniku.

2. Dane o przebiegu praktyki zawarte w dzienniku wymagają potwierdzenia przez osobę lub osoby, które praktyką kierowały lub ją nadzorowały.

§ 28. 1. Komisja stwierdza odbycie praktyki, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, na podstawie dziennika potwierdzającego odbycie praktyki, o którym mowa w § 27 ust. 1.

2. Komisja rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

§ 29. 1. Zaliczenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, następuje na wniosek kandydata na biegłego rewidenta złożony do Komisji, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta załącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy.

3. Przepis § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Aplikacja

§ 30. 1. W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta nabywa umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie:

  1) rozpoznania ryzyka badania i opracowania strategii i planu badania;

  2) wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

  3) opracowywania dokumentacji badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta;

  4) współpracy z przedstawicielami jednostek, których sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta;

  5) przeprowadzania kompletnego badania rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Kandydat na biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, w trakcie odbywania trzyletniej aplikacji, oprócz umiejętności, o których mowa w ust. 1, nabywa również umiejętności w zakresie sprawdzania prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych przez badaną jednostkę.

§ 31. 1. Aplikację odbywa się w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które:

  1) prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub

  2) zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

2. Przed rozpoczęciem aplikacji kandydat na biegłego rewidenta powinien uzyskać pisemną zgodę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na odbywanie w nim aplikacji.

3. Aplikację odbywa się pod kierunkiem biegłego rewidenta wyznaczonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1. Pod kierunkiem jednego biegłego rewidenta nie może jednocześnie odbywać aplikacji więcej niż 5 kandydatów na biegłego rewidenta.

§ 32. Aplikację odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu. W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 33. 1. Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po zaliczeniu egzaminów z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów z sesji III.

2. Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do ostatniego roku aplikacji po zaliczeniu wszystkich egzaminów, o których mowa w § 11.

§ 34. Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji, powiadomić w formie pisemnej Komisję o miejscu, formie odbywania aplikacji i dacie jej rozpoczęcia.

§ 35. Kandydat na biegłego rewidenta sporządza sprawozdanie z przebiegu aplikacji.

§ 36. 1. Komisja stwierdza odbycie aplikacji, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta załącza sprawozdanie z przebiegu aplikacji zaopiniowane przez biegłego rewidenta, o którym mowa w § 31 ust. 3, oraz oświadczenie odbycia aplikacji wydane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w którym kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.

§ 37. W przypadku odbywania aplikacji w innym państwie członkowskim UE aplikacja odbyta zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym państwie jest traktowana jako aplikacja spełniająca warunki określone w niniejszym rozdziale.

Rozdział 8

Doświadczenie zawodowe

§ 38. 1. Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 ustawy, zwanego dalej "doświadczeniem zawodowym", kandydat na biegłego rewidenta potwierdza oświadczeniem o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie:

  1) wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

  2) prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością

- w związku z wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością lub zajmowanym stanowiskiem pracy.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta załącza oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub prowadzenia własnej działalności, a także zestawienie wykonanych czynności potwierdzających nabyte umiejętności, o których mowa w ust. 1.

§ 39. Komisja stwierdza posiadanie doświadczenia zawodowego, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w § 38 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Rozdział 9

Przepis końcowy

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 391), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60