Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

 Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 83
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 21.06.2017 r.

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą";

  2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) kontroli - rozumie się przez to kontrolę, o której mowa w art. 26 ust. 2 i art. 74 ustawy;

  2) organie kontroli - rozumie się przez to odpowiednio Krajową Komisję Nadzoru albo Komisję Nadzoru Audytowego;

  3) wystąpienie pokontrolne - rozumie się przez to zalecenia albo żądanie usunięcia nieprawidłowości, o których mowa odpowiednio w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 3. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę opracowuje program kontroli, który zatwierdza właściwy organ kontroli.

2. W programie kontroli zamieszcza się w szczególności:

  1) oznaczenie kontroli (numer i temat/tytuł kontroli);

  2) oznaczenie kontrolowanego (nazwa, adres);

  3) zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą;

  4) termin przeprowadzania kontroli;

  5) wskazówki metodyczne, z uwzględnieniem określenia sposobu i technik przeprowadzania kontroli oraz wskazania problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach kontrolnych;

  6) wykaz przepisów prawnych dotyczących zakresu kontroli.

§ 4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego.

§ 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

§ 6. Wzór upoważnienia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę, w trakcie prowadzonej kontroli, powinna mieć zapewnione warunki i środki umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli, a w szczególności:

  1) dokumenty i ich kserokopie sporządzone na potrzeby kontroli;

  2) pomoc techniczną, w zakresie uzasadnionym potrzebami kontroli;

  3) w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy.

§ 8. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli.

2. Akta kontroli obejmują dowody i inne dokumenty mające znaczenie dla ustaleń prowadzonej kontroli, a w szczególności:

  1) upoważnienie;

  2) program kontroli;

  3) protokoły, o których mowa w § 9;

  4) protokół kontroli.

3. Do akt kontroli dołącza się zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz protokół realizacji zaleceń.

4. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, numerując kolejno strony akt.

5. Akta kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem.

§ 9. 1. Z ustnych wyjaśnień, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy, z ustnych oświadczeń, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz z przeprowadzenia oględzin, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 5 ustawy, sporządza się protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kontrolowany lub upoważniona przez niego osoba oraz osoba przeprowadzająca kontrolę, która dokonuje czynności.

3. W przypadku odmowy złożenia podpisu pod protokołem, o którym mowa w ust. 1, przez kontrolowanego lub upoważnioną przez niego osobę, osoba przeprowadzająca kontrolę, która dokonuje czynności, sporządza adnotację w protokole.

§ 10. W przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa osoba przeprowadzająca kontrolę:

  1) niezwłocznie informuje o tym, w formie pisemnej, właściwy organ kontroli;

  2) zabezpiecza dowody, w szczególności w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie.

§ 11. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę przedstawia wyniki kontroli w protokole kontroli, o którym mowa w art. 80 ust. 1 ustawy, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.

2. Strony protokołu kontroli powinny być ponumerowane w kolejności i parafowane przez osoby przeprowadzające kontrolę i kontrolowanego.

§ 12. 1. W przypadku gdy właściwy organ kontroli skierował do kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, termin usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości rozpoczyna bieg w dniu następującym po dniu doręczenia kontrolowanemu wystąpienia pokontrolnego.

2. Kontrolowany niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje właściwemu organowi kontroli informację o usunięciu nieprawidłowości, ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

§ 13. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2, osoby przeprowadzające kontrolę dokonują kontroli realizacji zaleceń wskazanych przez właściwy organ kontroli.

2. Z przeprowadzonych ustaleń, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół realizacji zaleceń, który jest przekazywany organowi kontroli.

§ 14. Do doręczeń stosuje się przepisy rozdziału 8 działu I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.02.2010 r.

Załącznik

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - pouczenie
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - pouczenie

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60