Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2006 r. nr 115, poz. 781
Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 88
Dz. U. z 2008 r. nr 16, poz. 100
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 8.02.2010 r.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

   a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

   b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych - również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,

   c) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

   d) w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, jednostek, o których mowa w lit. a i b, oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

   e) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego;

  2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;

  3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawieranych na podstawie odrębnych przepisów przez podmioty sektora finansów publicznych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) placówka - jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) samorządowa jednostka budżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

  3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku;

  4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku;

  5) dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 162 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";

  6) klasyfikacja budżetowa - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

  7) klasyfikacja wydatków strukturalnych - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

  8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy - również dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

  1) Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) Rb-23A - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) Rb-23 B - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) Rb-23 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) Rb-24 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

  12) Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  13) Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  14) Rb-28 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

  15) Rb-28NW - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  16) Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

  17) Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

  18) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  19) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

  20) Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

  21) Rb-31 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

  22) Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

  23) Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

  24) Rb-40 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

  25) Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

  26) Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

  27) Rb-71 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

  28) Rb-WS - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

  29) Rb-FM - półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

  30) Rb-ZUS - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

  31) Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

  32) Rb-Z-PPP - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia.

  33) Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18a do rozporządzenia;

  34) Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19a do rozporządzenia;

  35) Rb-FUS - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30a do rozporządzenia;

  36) Rb-FER - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30b do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:

  1) w zakresie budżetu państwa:

   a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

   b) kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy placówek, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych - Rb-34,

   c) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego - Rb-FM,

   d) dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej - Rb-33, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N,

   e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NW,

   f) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki na inwestycje wieloletnie - Rb-71,

   g) dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50,

   h) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe - Rb-24, Rb-27,

   i) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe - Rb-23A, Rb-23 B, Rb-27,

   j) kierownicy państwowych zakładów budżetowych - Rb-30, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

   k) kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - Rb-31, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

   l) kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL,

   m) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ,

   n) Minister Finansów z tytułu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Rb-27,

   o) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Rb-ZUS, Rb-FUS,

   p) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-33, Rb-40 w odniesieniu do funduszy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnego, Rb-FER,

   r) dysponenci główni środków budżetu państwa nadzorujący państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej - Rb-UZ;

  2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

   a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-ST, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-UZ, Rb-UN,

   b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N,

   c) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponujący funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej - Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

   d) kierownicy gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych - Rb-30, Rb-Z, Rb-N,

   e) kierownicy gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-31, Rb-Z, Rb-N,

   f) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych - Rb-34,

   g) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa - Rb-27,

   h) (uchylona)

  3) w zakresie przepływów i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

   a) kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

   b) kierownicy agencji - Rb-23 PRF, Rb-28 PRF;

  4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych - rektorzy uczelni publicznych - Rb-70;

  5) w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, określonych w ustawie budżetowej na dany rok - dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-40;

  6) w zakresie realizacji wydatków strukturalnych:

   a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami - Rb-WS,

   b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki łączne, skonsolidowane, obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami - Rb-WS,

   c) dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną - Rb-WS,

   d) państwowe szkoły wyższe - Rb-WS,

   e) jednostki badawczo-rozwojowe - Rb-WS,

   f) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne - Rb-WS,

   g) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w lit. a i b, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego - Rb-WS;";

  7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego:

   a) organy administracji rządowej,

   b) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

   c) fundusze celowe,

   d) uczelnie publiczne,

   e) jednostki badawczo-rozwojowe,

   f) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

   g) państwowe lub samorządowe instytucje kultury,

   h) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

   i) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych,

  jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów - Rb-Z-PPP.

Rozdział 4

Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

  1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

  2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

§ 6. 1. Sprawozdania:

  1) jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych;

  2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 - są sporządzane przez:

   a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

   b) dysponentów głównych środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

   c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

  3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

  4) skonsolidowane - są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 6, po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

  1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

   a) sprawozdań organów podatkowych,

   b) sprawozdania z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

   c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

   d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

  2) roczne sprawozdanie łączne, na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, uwzględniając korektę wynikającą z zamknięcia rachunków budżetu państwa.

3. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.

§ 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne, z wyjątkiem sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-UZ, sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

§ 8. 1. Sprawozdania:

  1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość;

  2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, które sporządza się w złotych;

  3) skonsolidowane sporządza się w tysiącach złotych.

2. Sprawozdanie Rb-40, Rb-71, Rb-ZUS, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER sporządza się w tysiącach złotych.

§ 9. 1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

6. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sprawozdaniami sporządzanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzania sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

§ 10. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

§ 11. Sprawozdania sporządza się w ilości egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.

§ 12. 1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-PDP do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDP.

3. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane z regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

§ 13. 1. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania Rb-23, Rb-23 A, Rb-23 B, Rb-23 PRF, Rb-40, Rb-FM, Rb-FUS i Rb-FER są przekazywane wyłącznie w formie dokumentu.

§ 14. Jednostki wymienione w § 4 pkt 6 przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania skonsolidowane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

§ 15. Kierownicy jednostek, sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.

§ 16. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

  1) w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 33 do rozporządzenia;

  2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 34 do rozporządzenia;

  3) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 35 do rozporządzenia;

  4) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, sporządzający sprawozdania jednostkowe, są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań łącznych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetu państwa, określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, sporządzający sprawozdania jednostkowe, są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 38 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

§ 19. 1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego.

4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 162 ustawy o finansach publicznych.

5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

6. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-34 tylko za II i IV kwartał.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań

§ 20. 1. Wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23, Rb-23A i Rb-23 B stany rachunków bieżących uzgadnia się na koniec okresu sprawozdawczego z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego.

2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - według rachunków - wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

  1) miesięcznych, z wyłączeniem miesięcznych za grudzień - według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;

  2) miesięcznych za grudzień - według stanu na dzień 8 stycznia;

  3) rocznych:

   a) państwowych jednostek budżetowych - według stanu na dzień następujący po dniu, w którym dokonano ostatecznego rozliczenia operacji dokonanych na rachunkach bankowych, w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o którym mowa w § 19 w ust. 4,

   b) urzędów skarbowych i izb celnych - według stanu na dzień 26 stycznia.

5. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na koniec pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

6. (uchylony)

7. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić fakt potwierdzenia oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

8. Dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23 za wszystkie okresy sprawozdawcze - w zakresie kwot środków otrzymanych i przekazanych - z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.

9. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe oraz dysponenci środków budżetu państwa, uzgadniają z Ministerstwem Finansów kwoty dochodów przekazane na rachunki bieżące budżetu państwa za każdy kwartał roku budżetowego, z tym że:

  1) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem izb skarbowych;

  2) dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem dysponentów głównych budżetu państwa.

§ 21. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji otrzymujący środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności potwierdzają w bankach, w których prowadzone są ich rachunki, stany środków na tych rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego poprzez odciśnięcie stempla dziennego na sprawozdaniu Rb-23 PRF.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze, poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 r. i rocznych za 2006 r., z zastrzeżeniem § 23.

§ 23. Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jest sporządzane po raz pierwszy za IV kwartał 2006 r.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.08.2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2005 r. nr 170, poz. 1426).

Załącznik nr 1

Rb-23 miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych) na koniec miesiąca ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Rb-23A miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego na koniec miesiąca ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

Rb-23B miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego) na koniec miesiąca ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 4

Rb-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 5

Rb-23 PRF miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 6

Rb-24 miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 7

Rb-27 miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych...

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 8

Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca ...... kwartału roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 9

Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 10

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca ..... kwartału roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 11

Rb-PDP półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 12

Rb-28 miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia ..... 20..... roku

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 13

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca ..... kwartału ..... roku

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 14

Rb-28 PRF miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 15

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego...

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 16

Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej3)

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)    
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom
w tym:
   
Gminom    
Powiatom    
Związkom jednostek samorządu terytorialnego    

3) wypełniają tylko samorządy województw.

Załącznik nr 17

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 18

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 18a

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 19

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 19a

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 20

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 21

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 22

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 23

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku ..... do końca ..... kwartału roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 24

Rb-40 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na ..... rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego ............. od początku roku do dnia ........ roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 25

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za ..... kwartał 20..... roku

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 26

Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w .............. od początku roku do końca kwartału .....20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 27

Rb-71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków / dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich za okres od początku roku do końca ..... kwartału 20..... roku

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 28

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 29

Rb-FM półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego za okres od początku roku do końca ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 30

Rb-ZUS półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od początku roku do dnia ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 30a

Rb-ZUS półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od początku roku do dnia ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 30b

Rb-ZUS półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od początku roku do dnia ..... 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 31

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych / jednostek samorządu terytorialnego na koniec 20..... r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 32

Rb-Z-PPP kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 33

Instrukcja

sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-23 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych

§ 1. 1. W sprawozdaniach jednostkowych miesięcznych i rocznych wykazuje się:

  1) w wierszu 11 - dochody wykonane według sprawozdania Rb-27 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

  2) w wierszu 12 - dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;

  3) w wierszu 13 - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym dochodów z wyszczególnieniem: dochodów państwowych jednostek budżetowych (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 15);

  4) w wierszu 21 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia - od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków bieżącego roku;

  5) w wierszu 22 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdania Rb-28 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

  6) w wierszu 23 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków bieżącego roku;

  7) w wierszu 24 wykazuje się stan środków na rachunku bieżącym wydatków;

  8) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego;

  9) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" - przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

  10) w wierszu 41 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia - od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

  11) w wierszu 42 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdań Rb-28NW, sporządzonych za dany okres sprawozdawczy;

  12) w wierszu 43 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

  13) w wierszu 44 wykazuje się środki niewykorzystane, które zostały przekazane na dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 157 ust. 9 ustawy o finansach publicznych;

  14) w wierszu 44a wykazuje się kwotę środków przekazanych na dochody budżetu państwa, niewykorzystanych na finansowanie wydatków ujętych w planie, o którym mowa w art. 157 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

  15) w wierszu 44b wykazuje się kwotę środków przekazanych na dochody budżetu państwa, niewykorzystanych na finansowanie wydatków ujętych w planie, o którym mowa w art. 157 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

  16) w wierszu 45 wykazuje się stan środków na rachunku dla środków na wydatki niewygasające;

  17) w wierszach 52-57 wykazuje się środki na rachunkach: dochodów własnych, akredytywy budżetowej, sum depozytowych i sum na zlecenie, w tym środków innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji z wydzieleniem środków państwowych jednostek budżetowych;

  18) w wierszu 61 wykazuje się wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12, a kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 22, z wyjątkiem przypadków realizacji wydatków, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych, z uwzględnieniem następujących uwag:

  1) kwoty wykazane w wierszu 21 i wierszu 23 oraz w wierszu 41 i wierszu 43 nie podlegają sumowaniu;

  2) stan środków wykazany:

   a) w wierszu 13 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 14 i 15, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki,

   b) w wierszu 24 powinien być zgodny z wyliczeniem kwot z wierszy: 21-22+31-32, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki, oraz grudniowych i rocznych sprawozdań łącznych dysponentów części realizujących wydatki, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-23 A miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

§ 3. 1. W sprawozdaniach jednostkowych miesięcznych i rocznych wykazuje się:

  1) w wierszu 11 - dochody wykonane z tytułu podatku akcyzowego, wykazane w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego;

  2) w wierszu 12 - dochody z tytułu podatku akcyzowego przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;

  3) w wierszu 13 - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym do gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu podatku akcyzowego (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego (wiersz 15);

  4) w wierszu 16 - wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12.

§ 4. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-23 B miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego)

§ 5. 1. W sprawozdaniach jednostkowych miesięcznych i rocznych wykazuje się:

  1) w wierszu 11 - zrealizowane dochody jednostki budżetowej według sprawozdania Rb-27 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

  2) w wierszu 11a - zrealizowane dochody organu podatkowego w zakresie podatku VAT od importu, wykazane w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego;

  3) w wierszu 12 - dochody jednostki budżetowej przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa do gromadzenia dochodów państwowych jednostek budżetowych;

  4) w wierszu 12a - dochody z zakresu VAT od importu przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa do gromadzenia dochodów z tytułu podatku VAT import;

  5) w wierszu 13 - stan środków na rachunku bieżącym dochodów izby celnej z wyszczególnieniem: dochodów państwowej jednostki budżetowej (wiersz 14), dochodów z tytułu podatku VAT od importu (wiersz 14a), pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 i niewskazanych w wierszu 16 i 17 sprawozdania Rb-23 B (wiersz 15), podatków pobranych, a nieprzekazanych do urzędu skarbowego i niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 16), oraz dochodów z podatku akcyzowego nieprzekazanych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunek dla gromadzenia akcyzy (wiersz 17);

  6) w wierszach 18-18c wykazuje się, w szczegółowości do paragrafów, podatki pobrane, a nieprzekazane do urzędów skarbowych lub na centralny rachunek bieżący budżetu państwa według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

  7) w wierszach 19-19d wykazuje się, w szczegółowości do paragrafów, podatek akcyzowy pobrany i nieprzekazany na rachunek do gromadzenia dochodów z tytułu podatku akcyzowego, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

  8) w wierszu 21 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia - od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków bieżącego roku;

  9) w wierszu 22 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdania Rb-28 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

  10) w wierszu 23 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków bieżącego roku;

  11) w wierszu 24 wykazuje się stan środków na rachunku bieżącym wydatków państwowej jednostki budżetowej;

  12) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego;

  13) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" - przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

  14) w wierszu 41 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia - od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

  15) w wierszu 42 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdań Rb-28NW, sporządzonych za dany okres sprawozdawczy;

  16) w wierszu 43 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

  17) w wierszu 44 wykazuje się środki niewykorzystane, które zostały przekazane na dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 157 ust. 9 ustawy o finansach publicznych;

  18) w wierszu 44a wykazuje się kwotę środków przekazanych na dochody budżetu państwa, niewykorzystanych na finansowanie wydatków ujętych w planie, o którym mowa w art. 157 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

  19) w wierszu 44b wykazuje się kwotę środków przekazanych na dochody budżetu państwa, niewykorzystanych na finansowanie wydatków ujętych w planie, o którym mowa w art. 157 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

  20) w wierszu 45 wykazuje się stan środków na rachunku dla środków na wydatki niewygasające;

  21) w wierszach 52-57 wykazuje się środki na rachunkach pomocniczych izb celnych z wyodrębnieniem środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych, na akredytywie budżetowej, sum depozytowych oraz sum na zlecenie, w tym środków innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji z wydzieleniem środków państwowych jednostek budżetowych;

  22) w wierszach 62 i 63 wykazuje się wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym:

  1) kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12;

  2) kwoty wykazane w wierszu 11a powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12a;

  3) kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 22, z wyjątkiem przypadków realizacji wydatków, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych.

§ 6. 1. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych, z uwzględnieniem następujących uwag:

  1) kwoty wykazane w wierszu 21 i wierszu 23 nie podlegają sumowaniu;

  2) stan środków wykazany:

   a) w wierszu 13 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 14, 14a, 15, 16 i 17,

   b) w wierszu 18 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 18a, 18b i 18c,

   c) w wierszu 19 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 19a, 19b, 19c i 19d,

   d) w wierszu 24 powinien być zgodny z wyliczeniem kwot z wierszy: 21-22+31-32, z wyjątkiem grudniowych i rocznych sprawozdań łącznych w przypadku realizacji wydatków, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponent części 19, na podstawie sprawozdań Rb-23 i Rb-23 B, sporządza sprawozdanie łączne na formularzu Rb-23 B.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-24 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych dla gromadzenia dochodów budżetowych

§ 7. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-27 miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych

§ 8. Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:

  1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,

  2) naczelników urzędów skarbowych, jako organy podatkowe,

  3) dyrektorów izb celnych, jako organy podatkowe,

  4) Ministerstwo Finansów - departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 9. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 1, wypełnia się następujące kolumny:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Plan", "Dochody wykonane";

  2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Plan", "Należności", "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", "Dochody wykonane" oraz dotyczące salda końcowego kolumny: "należności pozostałe do zapłaty, ogółem", "w tym zaległości netto" oraz "nadpłaty".

2. Sprawozdania jednostkowe, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

  1) w kolumnie "Plan" wykazuje się kwoty planu wynikające z układu wykonawczego na dany rok;

  2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie "Należności" należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej;

  3) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów; w tym ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708 i 711) - na pokrycie opłaty komorniczej i wydatków, o których mowa w art. 66 § 1 tej ustawy, ustawy o finansach publicznych - na odpisy na fundusz motywacyjny od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych - art. 23 ustawy o finansach publicznych;

  4) w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego dochodów;

  5) w odpowiednich kolumnach salda końcowego (11-13) wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone).

  W kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.

3. Dochody budżetu państwa uzyskane przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej włączane są do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację tych zadań, w jednym paragrafie "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego" następująco:

  1) w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:

   a) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z układu wykonawczego dysponenta środków budżetu państwa na dany rok,

   b) w kolumnie "Dochody wykonane" - kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - dochodów;

  2) w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:

   a) w kolumnach "Plan" i "Dochody wykonane" - zgodnie z pkt 1,

   b) w kolumnie "Należności" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty należności wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ,

   c) w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" - różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" a kwotami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane",

   d) w kolumnie "w tym zaległości netto" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty zaległości wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ,

   e) w kolumnie "nadpłaty" - w odpowiednich rozdziałach, kwoty nadpłat wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ.

4. Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek), powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie "Należności" minus kwota wykazana w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów" minus kwota wykazana w kolumnie "Dochody wykonane" równa się kwocie wykazanej w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" minus kwota wykazana w kolumnie "nadpłaty", z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-27ZZ występują nadpłaty, to sprawozdanie Rb-27 może się nie bilansować o kwotę tych nadpłat.

6. (uchylony)

§ 10. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 2, wypełnia się następujące kolumny:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień w zakresie: "Dochodów wykonanych" i "Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym";

  2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym w zakresie: "Należności", "Potrąceń i innych zmniejszeń dochodów", "Dochodów wykonanych", "Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym" oraz "Salda końcowe", odpowiednich kolumn: należności pozostałych do zapłaty, zaległości netto i nadpłat.

2. Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie:

  1) budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1;

  2) wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:

  1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych:

   a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

   b) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów":

    - zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, odpowiednio do art. 28 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, nr 85, poz. 727, nr 86, poz. 732 i nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. nr 66, poz. 470 i nr 104, poz. 708), zwana dalej ustawą - Ordynacja podatkowa,

    - potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa,

    - odpisy na fundusz motywacyjny od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych - art. 23 ustawy o finansach publicznych,

   c) w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

   d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); w kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym;

  2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

   a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

   b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

   c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

   d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

  - wykazuje się ze znakiem minus.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się za dany okres sprawozdawczy:

  1) dochody gmin z tytułu podatków i opłat:

   a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

   b) w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

   c) w rubryce "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane kwoty dochodów do jednostek samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

   d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone), ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych; w kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym;

  2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy:

   a) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

   b) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

   c) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

   d) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób:

  1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 - należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty;

  2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2 - należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 11. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 3, wypełnia się następujące kolumny:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Dochody wykonane";

  2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Należności", "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów", "Dochody wykonane" oraz w zakresie "Salda końcowego", odpowiednie kolumny: "należności pozostałe do zapłaty", "zaległości netto" i "nadpłaty".

2. W sprawozdaniach wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych:

  1) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

  2) w kolumnie "Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów":

   a) zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, odpowiednio do art. 28 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa,

   b) potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa,

   c) odpisy na fundusz motywacyjny od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych - art. 23 ustawy o finansach publicznych;

  3) w kolumnie "Dochody wykonane" - na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

  4) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone), ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych;

  5) w kolumnie "zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny bilansować się w następujący sposób: należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 12. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 4, wypełnia się następujące kolumny:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień - "Dochody wykonane" i "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym";

  2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym - "Należności", "Dochody wykonane", "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" oraz "Saldo końcowe", odpowiednie kolumny: "należności pozostałe do zapłaty", "zaległości netto" i "nadpłaty".

2. Ministerstwo Finansów (departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) sporządza sprawozdania jednostkowe, o których mowa w § 8 pkt 4, w zakresie:

  1) budżetu państwa - za okresy sprawozdawcze wymienione w ust. 1;

  2) poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za rok.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

  1) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy,

  2) w kolumnie "Dochody wykonane" - wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przekazane w styczniu następnego roku udziały za grudzień oraz ostateczne rozliczenie udziałów,

  3) w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku udziały za grudzień oraz ostateczne rozliczenie udziałów,

  4) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

- wykazuje się ze znakiem minus.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za dany rok:

  1) w kolumnie "Należności" - salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok;

  2) w kolumnie "Dochody wykonane" i "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" - wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok, w tym przekazane w styczniu następnego roku udziały za grudzień oraz ostateczne rozliczenie udziałów;

  3) w kolumnie "Saldo końcowe" - odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób: należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 13. (uchylony)

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-28 miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa

§ 14. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych:

  1) w sprawozdaniach miesięcznych za:

   a) styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad - "Plan" i "Wykonanie",

   b) za grudzień - wymienione w lit. a oraz "Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego" (kolumny 9-11) i "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego" (kolumna 12);

  2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień - "Plan", "Zaangażowanie", "Wykonanie" oraz "Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego" (kolumny 9-11);

  3) w sprawozdaniu rocznym - dane wymienione w pkt 2 oraz "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego".

3. Sprawozdanie sporządza się następująco:

  1) w kolumnie "Plan (po zmianach) " wykazuje się dane o planowanych wydatkach według układu wykonawczego z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

  2) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się dane dotyczące zaangażowania planu wydatków budżetowych roku bieżącego na podstawie obrotów wynikających ze strony Ma konta 998;

  3) w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 3a;

  4) w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

  5) w kolumnie "zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych" wykazuje się nieprzedawnione i nieumorzone zobowiązania, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął przed 1 stycznia bieżącego roku;

  6) w kolumnie "zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym" wykazuje się nieumorzone zobowiązania powstałe w okresie od 1 stycznia roku bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął;

  7) w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego", wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 157 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym.

3a. W sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie "Wykonanie" nie wykazuje się środków, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych.

4. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę ujemną.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-28 NW miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 15. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 157 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planów tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf odrębnie dla wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy, i odrębnie dla wydatków ujętych w wykazie Rady Ministrów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. W kolumnie "Plan" wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 157 ustawy o finansach publicznych.

3. W kolumnie "Wykonanie" - wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające, z zastrzeżeniem ust. 3a.

3a. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków przeznaczonych na integrację społeczną, poprawę jakości kształcenia i rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych, w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się faktycznie zrealizowane wydatki ujęte w planie, tj. odpowiednio: dane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające oraz kwotę środków przekazanych na rachunki beneficjentów programów operacyjnych, po uwzględnieniu zwrotów.

4. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym ustalony został plan przez Radę Ministrów.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 16. 1. Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:

  1) część A - Zobowiązania według tytułów dłużnych;

  2) część B - Poręczenia i gwarancje;

  3) część C - Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

  4) część D - Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem).

2. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

  1) dysponentów środków budżetu państwa,

  2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

  3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

  4) dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

- są sporządzane w układzie określonym w formularzu i wypełniane tylko w części A w zakresie określonym w ust. 3.

3. Osoby, o których mowa w:

  1) ust. 2 pkt 1-3 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: E, E4, E4.1 i E4.2,

  2) ust. 2 pkt 4 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E2, E2.1, E2.2, E4, E4.1 i E4.2

- przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 11-13 załącznika nr 34 do rozporządzenia.

§ 17. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

  1) odrębnie dla:

   a) państwowych jednostek budżetowych,

   b) państwowych zakładów budżetowych,

   c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

   d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej;

  2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.

§ 18. W przypadku gdy stan zobowiązań za dany okres sprawozdawczy uległ zmianie po złożeniu sprawozdania, korekty sprawozdań Rb-Z są przekazywane w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia rozbieżności.

Rozdział 9

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

§ 19. 1. Sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:

  1) część A - Należności oraz wybrane aktywa finansowe;

  2) część B - Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

2. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

  1) dysponentów środków budżetu państwa,

  2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

  3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

  4) dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

- są sporządzane w układzie określonym w formularzu i wypełniane tylko w części A w zakresie określonym w ust. 3.

3. Osoby, o których mowa w:

  1) ust. 2 pkt 1-3 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N4, N4.1, N4.2, N5, N5.1, N5.2 i N5.3,

  2) ust. 2 pkt 4 - sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N2, N2.1, N2.2, N4, N4.1, N4.2, N5, N5.1, N5.2 i N5.3

- przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 19-20a załącznika nr 34 do rozporządzenia.

§ 20. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

  1) odrębnie dla:

   a) państwowych jednostek budżetowych,

   b) państwowych zakładów budżetowych,

   c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

   d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej;

  2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.

§ 21. W przypadku gdy stan należności za dany okres sprawozdawczy uległ zmianie po złożeniu sprawozdania, korekty sprawozdań Rb-N przekazywane są w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia rozbieżności.

Rozdział 9a

Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

§ 21a. 1. Sprawozdanie Rb-UZ składa się z następujących części:

  1) część A - Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej;

  2) część B - Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według wartości nominalnej;

  3) część C - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Sprawozdania jednostkowe składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej są sporządzane w układzie określonym w formularzu i wypełniane tylko w części B i C w zakresie określonym w ust. 3.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących części B, wiersz B i B2 oraz dotyczących części C, zestawienie C3 i C4 - przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 20d, 20e, 20h oraz 20i załącznika nr 34 do rozporządzenia.

§ 21b. Dysponent główny środków budżetu państwa sporządza sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek mu podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.

§ 21c. W przypadku gdy stan zobowiązań za dany okres sprawozdawczy uległ zmianie po złożeniu sprawozdania, korekty sprawozdań Rb-UZ przekazywane są w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia rozbieżności.

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-30 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

§ 22. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W dziale A. "Przychody": w kolumnach: "Plan", "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów:

   a) przychody,

   b) dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji). Dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w informacji 2 części D sprawozdania;

  2) w wydzielonych wierszach:

   a) "I 110" - pokrycie amortyzacji,

   b) "K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie),

   c) "K 110" - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego.

3. W dziale B. "Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów - koszty i inne obciążenia;

  2) w wydzielonych wierszach:

   a) "J 100" - środki własne zarezerwowane na inwestycje,

   b) "I 100" - odpisy amortyzacji,

   c) "P 100" - zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności,

   d) "P 110" - podatek dochodowy od osób prawnych,

   e) "P 120" - wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

   f) "P 130" - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

4. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

  1) w wierszu W 010 - środki pieniężne (w tym środki w kasie);

  2) w wierszu W 020 - należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

  3) w wierszu W 021 - kwotę odpisu aktualizującego należności;

  4) w wierszu W 022 - kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

  5) w wierszu W 030 - pozostałe środki obrotowe;

  6) w wierszu W 040 - zobowiązania i inne rozliczenia, wyodrębniając spośród nich zobowiązania wobec inwestycji finansowane z:

   a) środków własnych (wiersz W 041),

   b) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wiersz W 042),

   c) środków z innych źródeł (wiersz W 043);

  7) w wierszu W 070 - stan środków obrotowych netto.

5. W dziale C. w danych uzupełniających dotyczących należności i zobowiązań należy wykazać część należności i zobowiązań spośród wymienionych w wierszach W 020 i W 040:

  1) w wierszu W 080 - należności od pracowników;

  2) w wierszu W 081 - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług;

  3) w wierszu W 090 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;

  4) w wierszu W 091 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

  5) w wierszu W 092 - zobowiązania z tytułu składek na FUS;

  6) w wierszu W 093 - zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy;

  7) w wierszu W 094 - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. W dziale D. "Dane uzupełniające" wykazuje się:

  1) w części 1. "Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego":

   a) w kolumnie "Plan" - planowane wydatki inwestycyjne oraz źródła ich finansowania,

   b) w kolumnie "Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego":

    - poniesione wydatki inwestycyjne od początku roku do końca okresu sprawozdawczego,

    - źródła, z których zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne,

    - stan zobowiązań inwestycyjnych z tytułu wykonywanej inwestycji,

    - stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku budżetowym;

  2) w części 2. "Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem" - stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego:

   a) w wierszu Z 100 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

   b) w wierszu Z 101 - z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych,

   c) w wierszu Z 102 - z tytułu podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

  - z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

Rozdział 11

Sprawozdanie Rb-31 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

§ 23. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze nie wypełnia się działu C i D.

3. W dziale A. "Przychody" w kolumnach: "Plan", "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów:

   a) przychody,

   b) dotacje z budżetu; dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT, a rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w części F sprawozdania;

  2) w wydzielonych wierszach:

   a) "I 110" - pokrycie amortyzacji,

   b) "K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie).

4. W dziale B. "Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów - koszty i inne obciążenia;

  2) w wydzielonych wierszach:

   a) "I 100" - odpisy amortyzacji,

   b) "P 100" - zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpis aktualizujący należności.

5. W dziale C. w kolumnach "Plan" i "Wykonanie" w odpowiednich wierszach wykazuje się:

  1) w wierszu S 100 - wynik finansowy brutto;

  2) w wierszu Q 110 - ustalony podatek dochodowy od osób prawnych;

  3) w wierszu Q 111 - kwotę zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.);

  4) w wierszu Q 120 - inne obciążenia wyniku finansowego. W wierszu tym wykazuje się kwotę pomniejszającą, na podstawie odrębnych przepisów, kwotę zysku do podziału z budżetem (w tym również kwotę niewykorzystanej darowizny);

  5) w wierszu R 200 - zysk do podziału;

  6) w wierszu R 210 - wpłatę z zysku do budżetu;

  7) w wierszu R 100 - zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym;

  8) w wierszu R 110 - stratę.

6. Formuły opisane w formularzu odnoszą się do sprawozdań jednostkowych; w sprawozdaniach łącznych, sporządzanych w szczegółowości sprawozdań jednostkowych może wystąpić zarówno zysk, jak i strata. W takich przypadkach ma zastosowanie następująca formuła: S 100=Q 110+Q 120+R 200+R 110.

7. W dziale D. w kolumnach "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) w wierszu T 100 - kwotę zysku; kwota ta powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu R 100 części C sprawozdania;

  2) w wierszu T 200 - kwotę straty; kwota ta powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu R 110 części C sprawozdania;

  3) w wierszach T 120, T 130 i T 140 - sposób podziału zysku pozostającego w gospodarstwie pomocniczym. Suma kwot wykazana w tych wierszach powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu T 100;

  4) w wierszu T 210 - zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie straty. Kwota wykazana w tym wierszu powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu R 110 części C sprawozdania.

8. W dziale E. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

  1) w wierszu W 010 - środki pieniężne (w tym środki w kasie);

  2) w wierszu W 020 - należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

  3) w wierszu W 021 - kwotę odpisu aktualizującego należności;

  4) w wierszu W 022 - kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

  5) w wierszu W 030 - pozostałe środki obrotowe;

  6) w wierszu W 040 - zobowiązania;

  7) w wierszu W 070 - stan środków obrotowych netto.

9. W dziale E. w danych uzupełniających dotyczących należności i zobowiązań należy wykazać część należności i zobowiązań spośród wymienionych w wierszach W 020 i W 040:

  1) w wierszu W 080 - należności od pracowników;

  2) w wierszu W 081 - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług;

  3) w wierszu W 090 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;

  4) w wierszu W 091 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

  5) w wierszu W 092 - zobowiązania z tytułu składek na FUS;

  6) w wierszu W 093 - zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy;

  7) w wierszu W 094 - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

10. W części F. sprawozdania - "Dane uzupełniające" wykazuje się stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego:

  1) w wierszu Z 100 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

  2) w wierszu Z 101 - z tytułu wpłaty zysku do budżetu,

  3) w wierszu Z 102 - z tytułu podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

- z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

§ 24. W sprawozdaniach łącznych rocznych sumuje się ze sprawozdań jednostkowych oddzielnie wynik finansowy netto - zysk i oddzielnie wynik finansowy netto - strata.

Rozdział 12

Sprawozdanie Rb-33 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

§ 25. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:

  1) 301 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;

  2) 302 - Fundusz Emerytalno-Rentowy;

  3) 303 - Fundusz Pracy;

  4) 304 - Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji;

  5) 305 - Państwowy Fundusz Kombatantów;

  6) 306 - Fundusz Administracyjny;

  7) 308 - Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych;

  8) 310 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji;

  9) 312 - Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  10) 313 - Fundusz Promocji Twórczości;

  11) 315 - Fundusz Wsparcia Policji;

  12) 316 - Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

  13) 317 - Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

  14) 318 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;

  15) 319 - Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów;

  16) 330 - Fundusz Reprywatyzacji;

  17) 331 - Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców;

  18) 332 - Fundusz Skarbu Państwa;

  19) 333 - Fundusz Nauki i Technologii Polskiej;

  20) 334 - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;

  21) 335 - Fundusz Promocji Kultury;

  22) 336 - Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej;

  23) 337 - Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

  24) 338 - Fundusz Rekompensacyjny.

3. W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, dokonuje nadania symbolu funduszu dla celów sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A. "Przychody" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów:

   a) przychody własne,

   b) dotacje z budżetu;

  2) w wydzielonym wierszu:

   a) "I 110" - pokrycie amortyzacji,

   b) "K 100" - pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,

   c) "K 110" - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego.

5. W dziale B. "Koszty i inne obciążenia" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) według paragrafów:

   a) koszty,

   b) transfery na rzecz ludności i inne obciążenia;

  2) w wydzielonych wierszach:

   a) "I 100" - odpisy amortyzacji,

   b) "P 100" - inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz inne zmniejszenia środków obrotowych,

   c) "P 130" - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w wydzielonych wierszach:

  1) "W 010" - środki pieniężne (w tym środki w kasie);

  2) "W 020" - należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

  3) "W 021" - kwotę odpisu aktualizującego należności;

  4) "W 022" - kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

  5) "W 030" - pozostałe środki obrotowe;

  6) "W 040" - zobowiązania;

  7) "W 070" - stan środków obrotowych netto.

7. W dziale D. wykazuje się uszczegółowienie kwot należności i zobowiązań wykazanych w dziale C. odpowiednio w wierszu W 020 i W 040.

8. W przypadku gdy dysponent funduszu nie realizuje bezpośrednio zadań wynikających z ustawy powołującej fundusz, w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.

Rozdział 13

Sprawozdanie Rb-34 kwartalne z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

§ 26. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach. W kolumnie identyfikującej źródło powstania dochodów należy wprowadzić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące źródło powstania dochodów własnych:

  1) A - dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;

  2) B - dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

  3) C - dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej;

  4) D - dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;

  5) E - dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

  6) F - dochody z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych;

  7) G - dochody ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych;

  8) H - dochody w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw;

  9) I - dochody za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;

  10) J - dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowych świadczeń lekarza dentysty w jednostkach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  11) K - dochody z opłat za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287, nr 91, poz. 877 i nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 23, poz. 188, nr 33, poz. 289, nr 163, poz. 1362 i nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. nr 17, poz. 127);

  12) L - dochody z opłat, o których mowa w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6 i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104);

  13) Ł - dochody z wpływów z działalności, o której mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 i nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 149, poz. 1454, z 2004 r. nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565 i nr 249, poz. 2104);

  14) M - dochody z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonane czynności konsularne;

  15) N - dochody z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75% tych wpływów;

  16) O - dochody z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych;

  17) R - dochody z opłat, o których mowa w art. 64 § 1 i § 6, art. 64c § 2 oraz art. 66 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954);

  18) S - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów.

  19) T - dochody z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495);

  20) U - dochody z wpływów z weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 281, poz. 2784).

3. W przypadku ustanowienia nowych źródeł dochodów własnych jednostka uprawniona występuje do Ministra Finansów o nadania symbolu dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A. "Dochody" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) w szczegółowości dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów własnych;

  2) w wydzielonym wierszu "K 150" - stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych na początku okresu sprawozdawczego.

5. W dziale B. "Wydatki" w kolumnach: "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

  1) w szczegółowości: dział, rozdział paragraf - odpowiednio planowane i poniesione wydatki;

  2) w wydzielonym wierszu "P 150" - stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

  1) w wierszu W 020 - należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

  2) w wierszu W 021 - kwotę odpisu aktualizującego należności;

  3) w wierszu W 022 - kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

  4) w wierszu W 040 - zobowiązania.

Rozdział 14

Sprawozdanie Rb-40 półroczne/roczne z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok planu finansowego państwowego funduszu celowego

§ 27. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych i zarządy państwowych funduszy celowych sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy w zakresie danych i w szczegółowości wynikającej z ustawy budżetowej.

2. Sprawozdania państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, przed ich przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinny być parafowane przez ministra nadzorującego działalność danego funduszu.

3. W przypadku gdy w ustawie budżetowej wydatki funduszu są planowane jako przelewy redystrybucyjne, w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie" wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.

Rozdział 15

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 28. 1. Dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają za II i IV kwartał, na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf na odrębnych formularzach:

  1) dla dotacji;

  2) dla wydatków.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 16

Sprawozdanie Rb-70 kwartalne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

§ 29. 1. Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjno-prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy:

  1) jednostek budżetowych,

  2) zakładów budżetowych,

  3) gospodarstw pomocniczych,

  4) uczelni publicznych

- w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, dla placówek sporządzają dysponenci główni środków budżetowych.

3. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. nr 161, poz. 1683 i nr 257, poz. 2576).

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia, dla zadania wymienionego w ust. 3, wykazuje się na oddzielnym formularzu, z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjno-prawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania. W kolumnie 14 - "Wykonanie wynagrodzeń osobowych" należy podać wysokość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).

5. Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:

  1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

  2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe;

  3) członków korpusu służby cywilnej;

  4) etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych;

  5) sądowych kuratorów zawodowych;

  6) ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

  7) asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich;

  8) funkcjonariuszy Służby Celnej;

  9) sędziów i prokuratorów;

  10) żołnierzy i funkcjonariuszy;

  11) etatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;

  12) pracowników Rządowego Centrum Legislacji, niezaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1-11;

  13) osadzonych;

  14) członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

  15) pracowników niebędących członkami służby zagranicznej, zatrudnionych w placówkach na podstawie umów o pracę (zawartych na podstawie prawa polskiego);

  16) osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi;

  17) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

§ 30. 1. W poszczególnych kolumnach sprawozdania ujmuje się:

  1) w kolumnie 1 - symbol części budżetowej;

  2) w kolumnie 2 - symbol statystyczny województwa;

  3) w kolumnie 3 - dysponenci części budżetowych mogą wprowadzać oznaczenie dysponentów podległych (nie należy wypełniać w sprawozdaniu łącznym dysponenta części budżetowej i wprowadzać do rekordu na dyskietce);

  4) w kolumnie 4 - wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno-prawnych:

   a) 020 - jednostki budżetowe,

   b) 031 - zakłady budżetowe dotowane,

   c) 032 - zakłady budżetowe niedotowane,

   d) 050 - uczelnie publiczne,

   e) 061 - gospodarstwa pomocnicze dotowane,

   f) 062 - gospodarstwa pomocnicze niedotowane;

  5) w kolumnie 5 - wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

   a) A - podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadań wymienionych jako B, N i Z),

   b) B - osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych,

   c) N - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, tj. nieobjęci ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 110, poz. 1255, z 2000 r. nr 19, poz. 239, z 2001 r. nr 85, poz. 924, nr 100, poz. 1080 i nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 152, poz. 1267, nr 213, poz. 1802 i nr 214, poz. 1805, z 2003 r. nr 149, poz. 1454, nr 166, poz. 1609, nr 179, poz. 1750, nr 199, poz. 1939 i nr 228, poz. 2256, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 240, poz. 2407 i nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 164, poz. 1365 i nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708 i 711);

   d) Z - pracownicy zatrudnieni w placówkach;

  6) w kolumnach 6 i 7 - wprowadza się odpowiednio dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej;

  7) w kolumnie 8 - podaje się następujące symbole dla statusu zatrudnienia:

   a) 01 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

   b) 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

   c) 03 - członkowie korpusu służby cywilnej,

   d) 04 - etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,

   e) 05 - sądowi kuratorzy zawodowi,

   f) 06 - eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

   g) 07 - asesorzy i aplikanci sądowi i prokuratorscy,

   h) 08 - funkcjonariusze Służby Celnej,

   i) 09 - sędziowie i prokuratorzy,

   j) 10 - żołnierze i funkcjonariusze,

   k) 11 - etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,

   l) 12 - pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a-k,

   m) 13 - osadzeni,

   n) 14 - członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,

   o) 15 - pracownicy niebędący członkami służby zagranicznej, zatrudnieni w placówkach na podstawie umów o pracę (zawartych na podstawie prawa polskiego),

   p) 16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi,

   r) 17 - członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

  8) w kolumnie 9 - "Plan po zmianach" wykazuje się zatrudnienie, na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju; przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia, a także w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, należy wykazać w planie, w ujęciu średniorocznym; jednostki zaliczone do działu 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie; w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń jest to plan zatrudnienia jednostki;

  9) w kolumnie 10 - "Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym" wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby) w okresie sprawozdawczym, przy czym:

   a) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15. dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,

   b) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, tj. osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy,

   c) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (15 osób x 4 miesiące: 12 miesięcy),

   d) zatrudnienie osób niepełnosprawnych należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średniorocznie wykazuje się 2 osoby;

  10) w kolumnie 11 - "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu); do ustalenia stanu zatrudnienia stosuje się pkt 9 lit. b;

  11) w kolumnach 12 i 13 - wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. nr 179, poz. 1750, z 2004 r. nr 116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 122, poz. 1025, z 2006 r. nr 104, poz. 711, nr 191, poz. 1414 i nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. nr 107, poz. 732 i nr 176, poz. 1242), oraz uposażenia i nagrody roczne funkcjonariuszy, a także nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, nr 57, poz. 390, nr 120, poz. 818, nr 140, poz. 981 i nr 165, poz. 1170), nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, o których mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997, z 2006 r. nr 104, poz. 708 i 711 i nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. nr 57, poz. 390 i nr 82, poz. 558), oraz nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 96, poz. 667 i nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. nr 181, poz. 1291) (§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej, a dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej) ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych; w kolumnie "Plan po zmianach":

   a) w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej "Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych" - w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych - kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

    - wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

    - wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych,

    - nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

   Plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 148 i 149 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

   b) w państwowych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. nr 239, poz. 2012 oraz z 2006 r. nr 32, poz. 221);

  12) w kolumnach 14-16 - wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych (w tym także nagród motywacyjnych wypłacanych z funduszy motywacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń oraz nagród i zapomóg żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz uposażeń i nagród rocznych funkcjonariuszy, a także nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Policji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, o których mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (§ 401- 405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej, a dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg, § 407 i § 419 klasyfikacji budżetowej) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy).

2. Dysponenci środków budżetowych nie mogą zwiększać planu wynagrodzeń ustalonego w ust. 1 pkt 11 lit. a.

§ 31. 1. W kolumnach 14-16 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, niezależnie od terminu płatności). Dane liczbowe wykazane w "Wykonaniu" według list płac brutto nie mogą przekraczać ustalonego zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 11 planu po zmianach wynagrodzeń, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń ponad ustalony poziom wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. Wypłaty ponad ustalony poziom wynagrodzeń obejmują także nagrody motywacyjne wypłacane z funduszy motywacyjnych (§ 419 klasyfikacji budżetowej).

2. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080, z 1998 r. nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 72, poz. 802 i nr 110, poz. 1255, z 2002 r. nr 74, poz. 676, z 2003 r. nr 199, poz. 1939 i nr 223, poz. 2217, z 2004 r. nr 116, poz. 1202, z 2005 r. nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 34, poz. 243 i nr 104, poz. 708 i 711) ujmuje się w kolumnie 16.

3. Jednostki, w których występują wynagrodzenia wypłacane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 - w sprawozdaniu, w kolumnach 14 i 16, powinny wykazać łączne wynagrodzenia, w kolumnie 15 zaś - wynagrodzenia wypłacone ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

§ 32. 1. Dysponenci części budżetowych sporządzają sprawozdanie łączne w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych i przekazują na formularzu oraz na dyskietce do Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej - Zakład w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Planty 39/45.

2. Sprawozdanie na dyskietce sporządza się według wytycznych Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

3. W sporządzonych przez dysponentów części budżetowych sprawozdaniach Rb-70 nie wykazuje się pozycji zbiorczych.

Rozdział 17

Sprawozdanie Rb-71 kwartalne z wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich

§ 33. 1. Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W poszczególnych kolumnach sprawozdania wykazuje się:

  1) w kolumnie 1 i 2 - symbol części budżetowej;

  2) w kolumnach 3, 4 i 5 - dział, rozdział, paragraf według klasyfikacji budżetowej;

  3) w kolumnie 6 - nazwę inwestycji figurującą w załączniku do ustawy budżetowej;

  4) w kolumnie 7 - dane o planowanych wydatkach/dotacjach według układu wykonawczego z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych; w przypadku zmiany planu należy do sprawozdania dołączyć informację o numerze i dacie decyzji;

  5) w kolumnie 8 wykonane wydatki/dotacje na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki;

  6) w kolumnie 9 - wszystkie uznane przez jednostki realizujące inwestycje zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

  7) w kolumnie 10 - zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone;

  8) w kolumnie 11 - wydatki/dotacje ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 157 ustawy o finansach publicznych.

3. W pierwszym wierszu kolumn 7, 8, 9, 10 i 11 wykazuje się sumę kwot zawartych w następnych wierszach.

4. Sprawozdanie przekazywane na nośnikach elektronicznych sporządza się według szablonu dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl, w zakładce Budżet państwa/Sprawozdawczość budżetowa.

Rozdział 18

Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów głównych

§ 34. 1. Kierownik placówki sporządza i przekazuje do dysponenta głównego środków budżetu państwa sprawozdania jednostkowe:

  1) Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki;

  2) Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki;

  3) Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki;

  4) Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

  1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planów finansowych placówki;

  2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się, wykazując:

  1) w rubrykach 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

  2) w wierszu 1 - stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie - suma sald konta 101 "Kasa" i 131 "Rachunki bieżące";

  3) w wierszu 2 - pozostałość dochodów wykonanych w roku ubiegłym - saldo konta 750 "Przychody budżetowe";

  4) w wierszu 3 - pozostałość środków budżetowych otrzymanych w roku ubiegłym na wykonywanie wydatków, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią - część salda konta 810 "Fundusz środków na wydatki budżetowe";

  5) w wierszach 4 i 6 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych, dla dochodów własnych i sum obcych;

  6) w wierszu 5 - stałą zaliczkę - część salda konta 200 "Rozrachunki";

  7) w wierszu 7 - środki budżetowe przyznane przez dysponenta głównego w okresie sprawozdawczym na wykonywanie wydatków budżetowych;

  8) w wierszu 8 - wykonane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym;

  9) w wierszu 9 - wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym;

  10) w wierszu 9a - wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym ze środków stałej zaliczki przyznanej w latach poprzednich;

  11) w wierszu 10 - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie - suma sald konta 101 "Kasa" i 131 "Rachunki bieżące";

  12) w wierszu 11 - pozostałość dochodów budżetowych wykonanych w placówce; saldo konta 750 "Przychody budżetowe";

  13) w wierszu 12 - pozostałość środków budżetowych przyznanych przez dysponenta głównego na wykonywanie wydatków; część salda konta 810 "Fundusz środków na wydatki budżetowe";

  14) w wierszach 13 i 15 - dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla dochodów własnych i sum obcych;

  15) w wierszu 14 - stałą zaliczkę - część salda konta 200 "Rozrachunki".

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się, wykazując:

  1) w rubryce 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

  2) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego dochodów placówki;

  3) w kolumnie "Wykonanie" - na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów budżetowych prowadzonej do konta 750 "Przychody budżetowe", kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się, wykazując:

  1) w rubryce 2 i 3 - nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

  2) w kolumnie "Plan" - kwoty wynikające z planu finansowego wydatków placówki;

  3) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty wykonanych wydatków budżetowych placówki na podstawie danych ewidencji analitycznej kosztów budżetowych, prowadzonej do konta 400 "Koszty budżetowe".

7. Sprawozdanie jednostkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów. W kolumnie identyfikującej źródło powstania dochodów należy wprowadzić odpowiedni symbol; wykaz symboli identyfikujących źródło powstania dochodów określa § 26 ust. 2.

8. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykazuje się:

  1) w dziale A. "Dochody":

   a) w kolumnie "Plan" - kwoty planowanych dochodów w planie finansowym,

   b) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty wydatków na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów własnych;

  2) w dziale "Wydatki":

   a) w kolumnie "Plan" - kwoty planowanych wydatków w planie finansowym,

   b) w kolumnie "Wykonanie" - kwoty wydatków, na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków sfinansowanych z dochodów własnych;

  3) w wierszu K 150 "Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego" - stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunku bankowym i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów własnych;

  4) w wierszu "Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego" - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów własnych.

9. Sprawozdania jednostkowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są dysponentowi głównemu środków budżetu państwa w terminie 15 dni po upływie I, II i III kwartału i do 8 lutego po upływie IV kwartału.

§ 35. 1. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o dochodach wykazuje odpowiednio:

  1) dane ze sprawozdań placówek;

  2) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym;

  3) kwoty przekazanych środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

2. Sprawozdanie łączne o dochodach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

  1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-27 w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

  13) za rok włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

3. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o wydatkach (Rb-28) wykazuje odpowiednio:

  1) dane ze sprawozdań placówek;

  2) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym;

  3) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

4. Sprawozdanie łączne o wydatkach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

  1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

  13) za rok włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za IV kwartał - po przeliczeniu na złote po ustalonym przez Narodowy Bank Polski średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, po uwzględnieniu zwrotów środków z placówek, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

5. Dysponent główny do sprawozdań łącznych Rb-34 o dochodach własnych i wydatkach nimi sfinansowanych włącza dane ze sprawozdań placówek z wykonania planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych po przeliczeniu je na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy.

6. Dysponent główny sporządza sprawozdanie łączne Rb-23PL:

  1) ze sprawozdań placówek Rb-23PL za IV kwartał;

  2) w zakresie danych dotyczących wierszy od 1 do 6 i od 10 do 15, po ich przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego NBP aktualnego na dzień kończący rok budżetowy.

7. Dysponent główny na otrzymanych sprawozdaniach jednostkowych umieszcza adnotację o kursie waluty, według którego przeliczane są dane ze sprawozdań jednostkowych.

8. Do czasu otrzymania oryginałów sprawozdań dane ze sprawozdań przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną mogą być włączone do sprawozdań łącznych dysponenta głównego.

9. Przesłanie sprawozdania faksem lub pocztą elektroniczną nie zwalnia kierownika placówki z obowiązku przekazania oryginału sprawozdania.

10. Dysponent główny sprawdza, czy otrzymany oryginał sprawozdania jest zgodny ze sprawozdaniem przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dane wykazane w sprawozdaniu przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną są niezgodne z danymi wykazanymi w oryginale sprawozdania placówki, dysponent główny koryguje sprawozdanie łączne za odpowiedni okres sprawozdawczy.

11. Dopuszcza się, aby w sytuacjach kryzysowych (np. ewakuacja placówki), gdy nie jest możliwe otrzymanie sprawozdania z placówki, dysponent główny włączył do sprawozdania łącznego dane placówki z poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach danego roku budżetowego oraz:

  1) w zakresie dochodów:

   a) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym,

   b) kwoty przekazanych środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków;

  2) w zakresie wydatków:

   a) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym,

   b) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych - z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów - stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków,

  a w przypadku braku sprawozdań w danym roku budżetowym, odpowiednio dane, o których mowa w pkt 1 i 2 lit. a i b; dane te należy wykazać w § "nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą" w sprawozdaniu Rb-27 i w § "nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków" w sprawozdaniu Rb-28.

12. Dopuszcza się, aby w przypadkach, gdy prawidłowo sporządzony plan finansowy placówki zawiera pozycje, które nie są wyszczególnione w załącznikach nr 8 i 13 do rozporządzenia, dysponent główny wprowadził do formularzy sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL dodatkowe pozycje klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 19

Sprawozdanie Rb-FM półroczne/roczne o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

§ 36. 1. Państwowa jednostka budżetowa posiadająca wyodrębniony rachunek funduszu motywacyjnego sporządza sprawozdanie z przepływu środków na tym rachunku, wykazując:

  1) w wierszu 1 - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku okresu sprawozdawczego;

  2) w wierszu 2 - wpływy środków pieniężnych z części dochodów budżetu państwa na fundusz motywacyjny;

  3) w wierszu 3 - wydatkowane środki z funduszu motywacyjnego;

  4) w wierszu 4 - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych.

Rozdział 20

Sprawozdanie Rb-ZUS półroczne/roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 37. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza, uwzględniając w części C odpowiednio określenia, o których mowa w § 11, 12, 19 i 20 załącznika nr 34 do rozporządzenia.

Rozdział 20a

Sprawozdanie Rb-FUS miesięczne z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

§ 37a. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

Rozdział 20b

Sprawozdanie Rb-FER miesięczne z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

§ 37b. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

Rozdział 21

Sprawozdania budżetowe z rozliczenia środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

§ 38. 1. Pożyczkobiorcy - kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji - sporządzają i przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania:

  1) Rb-23 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

  2) Rb-28 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Sprawozdanie Rb-23 PRF sporządza się w zakresie danych dotyczących rachunków bankowych otwartych dla potrzeb operacji pieniężnych dotyczących prefinansowania, w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa, programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności, wykazując:

  1) w wierszu 11 - kwotę środków finansowych otrzymanych od początku realizacji programu/projektu do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

  2) w wierszu 12 - kwotę środków otrzymanych od początku bieżącego roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

  3) w wierszu 13 - kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów od początku realizacji programu/projektu;

  4) w wierszu 14 - kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów w bieżącym roku budżetowym;

  5) w wierszu 15 - kwotę wydatkowanych środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu;

  6) w wierszu 16 - kwotę wydatkowanych środków w bieżącym roku budżetowym;

  7) w wierszu 17 - stan środków na rachunku bankowym.

3. Sprawozdanie Rb-28 PRF sporządza się zgodnie z treścią formularza w zakresie wydatków poniesionych ze środków na prefinansowanie i zaciągniętych zobowiązań - odrębnie dla każdego programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf (sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach), wykazując:

  1) w kolumnie 3 - symbol programu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub symbol projektu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności;

  2) w kolumnie 4 - numer umowy pożyczki;

  3) w kolumnach 5-7 - odpowiednią dla danego wydatku klasyfikację budżetową;

  4) w kolumnie 8 - plan wydatkowania środków na prefinansowanie w całym okresie realizacji programu lub projektu;

  5) w kolumnie 9 - plan wydatkowania środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym;

  6) w kolumnie 10 - wydatkowanie środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu;

  7) w kolumnie 11 - wydatkowanie środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym;

  8) w kolumnie 12 - wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania związane z realizacją zadań finansowanych ze środków na prefinansowanie, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

  9) w kolumnie 13 - te zobowiązania spośród wykazanych w kolumnie 12, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są przedawnione ani umorzone.

4. Jako symbole programów/projektów wykazywane w kolumnie 3 sprawozdania Rb-28 PRF przyjmuje się pierwsze litery nazw programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, np. symbol SPOWKP - dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, symbol SPORZL - dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, symbol SPOT - dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport itp., lub projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

5. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wykazanych danych w sprawozdaniu należy stosować odpowiednie liczby kontrolne; liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce "paragraf" z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

Rozdział 22

Ustalanie kompletności oraz prawidłowości sprawozdań łącznych

§ 39. 1. Dla ustalenia kompletności sprawozdań łącznych sporządza się następujące zestawienia kwot:

  1) według działów - dla sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-50, na odrębnych odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

  2) według rozdziałów (wiersze L i S) - dla sprawozdań Rb-30 i (wiersze H i N) - dla sprawozdań Rb-31, na odrębnych odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

  3) według symboli poszczególnych funduszy celowych (wiersze L i S) - na odrębnym formularzu sprawozdania Rb-33,

  4) według symboli identyfikujących źródło powstania dochodów własnych (wiersze L i S) - na odrębnym formularzu sprawozdania Rb-34,

  5) według poszczególnych umów pożyczki, zestawienie zbiorczych kwot w zakresie danych dotyczących kolumn: 8-13 - na odrębnym formularzu Rb-28 PRF,

przy czym zestawienia kwot wymienionych w pkt 1-5 należy podsumować.

2. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych w sprawozdaniach łącznych należy stosować odpowiednie liczby kontrolne:

  1) dla sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-34 oraz Rb-50 - liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce "paragraf" z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału;

  2) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31 i Rb-33 - liczby kontrolne stanowią po stronie "Przychody" i "Koszty i inne obciążenia"/"Wydatki" sumę symboli odpowiednio: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz działu, rozdziału, paragrafów; liczby kontrolne zamieszcza się w rubryce "paragraf" w wierszu "H" dla przychodów (obok "Razem" z wyrównaniem prawostronnym) w wierszu "N" dla kosztów i innych obciążeń lub wydatków (obok "Razem" z wyrównaniem prawostronnym).

3. Przyjmuje się następujące symbole, umieszczane w rubryce 7 sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-33:

  1) 100 - dla zakładów budżetowych;

  2) 400 - dla gospodarstw pomocniczych;

  3) 300 - dla funduszy celowych.

§ 39a. Korekty danych dotyczących poprzednich (zamkniętych) okresów sprawozdawczych, z zastrzeżeniem § 18, 21 i 21c, uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzonych za bieżący okres sprawozdawczy. Łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

Rozdział 23

Struktury zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych

§ 40. 1. Dane ze sprawozdań łącznych: Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28PRF, Rb-50, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34 dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów na nośnikach elektronicznych (dyskietka 3 1/2" lub poczta elektroniczna) w postaci zbiorów typu baza danych lub tekstowych, bez sum zbiorczych i pozycji kontrolnych.

2. Struktura zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych jest następująca:

  1) nazwa zbioru

  Zxnnrrmc, gdzie:

  x - rodzaj sprawozdania

   D - dla dochodów ew. dotacji,

   W - dla wydatków,

   P - dla sprawozdań Rb-30, 31, 33, 34,

   F - dla sprawozdania Rb-28 PRF,

   nn - nr sprawozdania, np. 27, 28, 30,

   rr - rok sprawozdawczy,

   mc - miesiąc sprawozdawczy,

   przykłady nazw zbiorów:

   dla sprawozdań Rb-27 za marzec roku 2001 - ZD270103,

   dla sprawozdań Rb-30 za czerwiec roku 2001 - ZP300106;

  2) zbiór (plik) może być przedstawiony jako:

   a) baza danych (dbf),

   b) zbiór tekstowy (txt),

   o stałej długości pól (patrz pkt 3) w rekordzie, bez "separatorów" między polami w zbiorze tekstowym;

  3) struktura zbiorów:

   a) dla sprawozdań Rb-24

Nazwa pola
Typ pola
Długość pola
Uwagi
Izba Numeryczny
2
symbol izby
RACH Znakowy
5
symbol pozycji z kol. 4
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 5
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 6
KW3 Numeryczny
16
kwota z kol. 7
KW4 Numeryczny
16
kwota z kol. 8
KW5 Numeryczny
16
kwota z kol. 9

   b) dla sprawozdań Rb-27

Nazwa pola
Typ pola
Długość pola
Uwagi
CZ Numeryczny
2
symbol części z rubr.1
WOJ Numeryczny
2
symbol woj. z rubr.2
DZ Numeryczny
3
symbol działu
ROZ Numeryczny
5
symbol rozdziału
PAR Numeryczny
4
symbol paragrafu
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 6
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 7
KW3 Numeryczny
16
kwota z kol. 8
KW4 Numeryczny
16
kwota z kol. 9
KW5 Numeryczny
16
kwota z kol. 10
KW6 Numeryczny
16
kwota z kol. 11
KW7 Numeryczny
16
kwota z kol. 12
KW8 Numeryczny
16
kwota z kol. 13

   c) dla sprawozdań Rb-28

Nazwa pola
Typ pola
Długość pola
Uwagi
CZ Numeryczny
2
symbol części z rubr.1
WOJ Numeryczny
2
symbol woj. z rubr.2
DZ Numeryczny
3
symbol działu
ROZ Numeryczny
5
symbol rozdziału
PAR Numeryczny
4
symbol paragrafu
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 6
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 7
KW3 Numeryczny
16
kwota z kol. 8
KW4 Numeryczny
16
kwota z kol. 9
KW5 Numeryczny
16
kwota z kol. 10
KW6 Numeryczny
16
kwota z kol. 11
KW7 Numeryczny
16
kwota z kol. 12

   d) dla sprawozdań Rb-28NW

Nazwa pola
Typ pola
Długość pola
Uwagi
CZ Numeryczny
2
symbol części z rubr. 1
WOJ Numeryczny
2
symbol woj. z rubr.2
DZ Numeryczny
3
symbol działu
ROZ Numeryczny
5
symbol rozdziału
PAR Numeryczny
4
symbol paragrafu
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 6
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 7

   e) dla sprawozdań Rb-50

Nazwa pola
Typ pola
Długość pola
Uwagi
CZ Numeryczny
2
symbol części z rubr.8
WOJ Numeryczny
2
symbol woj. z rubr.2
DZ Numeryczny
3
symbol działu
ROZ Numeryczny
5
symbol rozdziału
PAR Numeryczny
4
symbol paragrafu
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 12
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 13

   f) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-33

Nazwa pola
Typ pola
Długość pola
Uwagi
CZ Numeryczny
2
symbol części z rubr.8
WOJ Numeryczny
2
symbol woj. z rubr.1
RTT Numeryczny
3
symbol typu środka z rubr.7
DZ Numeryczny
3
symbol działu
ROZ Numeryczny
5
symbol rozdziału
KOD Znakowy
1
symbol pozycji - kol. 11
PAR Numeryczny
4
symbol z kol. 12 (par/symbol) 
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 13
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 14

   g) dla sprawozdania Rb-34

Nazwa pola Typ pola
Długość pola
Uwagi
CZ Numeryczny
2
symbol części z rubr.7
WOJ Numeryczny
2
symbol woj. z rubr.1
SYMB Znakowy
1
symbol identyfikujący źródło powstania dochodów z rubr. 8
DZ Numeryczny
3
symbol działu
ROZ Numeryczny
5
symbol rozdziału
KOD Znakowy
1
symbol pozycji - kol. 9
PAR Numeryczny
4
symbol z kol. 12
KW1 Numeryczny
16
kwota z kol. 13
KW2 Numeryczny
16
kwota z kol. 14

poz. K150 i P150 wypełnia się tylko raz dla danego źródła dochodów własnych, wpisując w pola DZ i ROZ cyfrę 0, a w pola KW1, KW2 łączną kwotę dla danego źródła dochodów

   h) dla sprawozdania Rb-28 PRF

Nazwa pola Typ pola Długość pola Uwagi
CZ Numeryczny
2
Symbol części z rubr. 1
WOJ Numeryczny
2
Symbol woj. z rubr. 2
SYMBPRG Znakowy
6
Symbol programu lub projektu z rubr. 3
NRUPOZ Znakowy
40
Numer umowy pożyczki z kol. 4 Pierwsze 6 znaków jest zarezerwowane na symbol programu (projektu). Jeżeli symbol programu (projektu) składa się z mniejszej liczby znaków niż 6, to należy uzupełnić go spacjami do 6 pozycji włącznie.
DZ Numeryczny
3
Symbol działu z kol. 5
ROZ Numeryczny
5
Symbol rozdziału z kol. 6
PAR Numeryczny
4
Symbol paragrafu z kol. 7
KW1 Numeryczny
16
Kwota z kol. 8
KW2 Numeryczny
16
Kwota z kol. 9
KW3 Numeryczny
16
Kwota z kol. 10
KW4 Numeryczny
16
Kwota z kol. 11
KW5 Numeryczny
16
Kwota z kol. 12
KW6 Numeryczny
16
Kwota z kol. 13

3. Dane ze sprawozdań łącznych Rb-Z i Rb-N dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów - Departamentu Długu Publicznego, na nośnikach elektronicznych (dyskietka 3 1/2" lub poczta elektroniczna) w postaci zbiorów typu baza danych.

  1) struktura zbiorów sprawozdania Rb-Z o nazwie:

  RBZkrr, gdzie:

   k - oznacza cyfrę kwartału, za który sporządzane jest sprawozdanie,

   rr - oznacza dwie cyfry roku sprawozdawczego,

   jest następująca:

Lp. Nazwa pola Typ Liczba znaków Opis pola Uwagi
1 REGON Znakowe 9 Identyfikator REGON wg GUS Wprowadzać z początkowymi zerami
2 WK Znakowe 2   Niewypełniane
3 PK Znakowe 2   Niewypełniane
4 GK Znakowe 2   Niewypełniane
5 GT Znakowe 1   Niewypełniane
6 PT Znakowe 2 Oznaczenie typu grupy jednostek sprawozdawczych 10 - jednostki budżet.
20 - zakłady budżet.
30 - gospodar. pom.
40 - fundusze celowe
99 - zbiorczo
7 ROK Znakowe 2 Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego  
8 KWARTAL Znakowe 1 Cyfra kwartału  
9 DAT_SKW Data 8 Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)   
10 UWAGI Memo 10 Uwagi o zaistniałych błędach  
11 E2 Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki - kwota zadłużenia OGÓŁEM  
12 E2KO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - OGÓŁEM  
13 E2KF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - sektor finansów publicznych  
14 E2KR Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa I  
15 E2KP Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - Skarb Państwa  
16 E2KS Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa II  
17 E2KU Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa III  
18 E2KC Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - bank centralny  
19 E2KK Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - banki komercyjne  
20 E2ZO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - OGÓŁEM  
21 E2ZZ Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
22 E2ZF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  
23 E21 Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe - kwota zadłużenia OGÓŁEM  
24 E21KO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - OGÓŁEM  
25 E21KF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - sektor finansów publicznych  
26 E21KR Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa I  
27 E21KP Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa  
28 E21KS Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa II  
29 E21KU Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa III  
30 E21KC Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - bank centralny  
31 E21KK Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - banki komercyjne  
32 E21ZO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - OGÓŁEM  
33 E21ZZ Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
34 E21ZF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  
35 E4 Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania - kwota zadłużenia OGÓŁEM  
36 E4KO Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - OGÓŁEM  
37 E4KF Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - sektor finansów publicznych  
38 E4KR Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa I  
39 E4KP Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - Skarb Państwa  
40 E4KS Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa II  
41 E4KU Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa III  
42 E4KC Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - bank centralny  
43 E4KK Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (krajowe) - banki komercyjne  
44 E4ZO Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - OGÓŁEM  
45 E4ZZ Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
46 E4ZF Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) -międzynarodowe instytucje finansowe  
47 E41 Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zadłużenia OGÓŁEM  
48 E41KO Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - OGÓŁEM  
49 E41KF Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - sektor finansów publicznych  
50 E41KR Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa I  
51 E41KP Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - Skarb Państwa  
52 E41KS Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa II  
53 E41KU Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa III  
54 E41KC Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - bank centralny  
55 E41KK Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - banki komercyjne  
56 E41ZO Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - OGÓŁEM  
57 E41ZZ Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
58 E41ZF Numeryczne 15 Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  

  2) struktura zbiorów sprawozdania Rb-N o nazwie: RBNkrr, gdzie:

   k - oznacza cyfrę kwartału, za który sporządzane jest sprawozdanie,

   rr - oznacza dwie cyfry roku sprawozdawczego,

   jest następująca:

Lp. Nazwa pola Typ Liczba znaków Opis pola Uwagi
1 REGON Znakowe 9 Identyfikator REGON wg GUS Wprowadzać z początkowymi zerami
2 WK Znakowe 2   Niewypełniane
3 PK Znakowe 2   Niewypełniane
4 GK Znakowe 2   Niewypełniane
5 GT Znakowe 1   Niewypełniane
6 PT Znakowe 2 Oznaczenie typu grupy jednostek sprawozdawczych 10 - jednostki budż.
20 - zakłady budż.
30 - gospodar. pom.
40 - fundusze celowe
99 - zbiorczo
7 ROK Znakowe 2 Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego  
8 KWARTAL Znakowe 1 Cyfra kwartału  
9 DAT_SKW Data 8 Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)   
10 UWAGI Memo 10 Uwagi o zaistniałych błędach  
11 N2 Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki - kwota OGÓŁEM  
12 N2KO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - OGÓŁEM  
13 N2KF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - sektor finansów publicznych  
14 N2KR Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa I  
15 N2KP Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - Skarb Państwa  
16 N2KS Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa II  
17 N2KU Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa III  
18 N2KC Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - bank centralny  
19 N2KK Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (krajowe) - banki komercyjne  
20 N2ZO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - OGÓŁEM  
21 N2ZZ Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
22 N2ZF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  
23 N21 Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe - kwota OGÓŁEM  
24 N21KO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - OGÓŁEM  
25 N21KF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - sektor finansów publicznych  
26 N21KR Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa I  
27 N21KP Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa  
28 N21KS Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa II  
29 N21KU Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa III  
30 N21KC Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - bank centralny  
31 N21KK Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - banki komercyjne  
32 N21ZO Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - OGÓŁEM  
33 N21ZZ Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
34 N21ZF Numeryczne 15 Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  
35 N4 Numeryczne 15 Wymagalne należności - kwota OGÓŁEM  
36 N4KO Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - OGÓŁEM  
37 N4KF Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - sektor finansów publicznych  
38 N4KR Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - grupa I  
39 N4KP Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - Skarb Państwa  
40 N4KS Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - grupa II  
41 N4KU Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - grupa III  
42 N4KC Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - bank centralny  
43 N4KK Numeryczne 15 Wymagalne należności (krajowe) - banki komercyjne  
44 N4ZO Numeryczne 15 Wymagalne należności (zagraniczne) - OGÓŁEM  
45 N4ZZ Numeryczne 15 Wymagalne należności (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
46 N4ZF Numeryczne 15 Wymagalne należności (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  
47 N41 Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług - kwota OGÓŁEM  
48 N41KO Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - OGÓŁEM  
49 N41KF Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - sektor finansów publicznych  
50 N41KR Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa I  
51 N41KP Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - Skarb Państwa  
52 N41KS Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa II  
53 N41KU Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa III  
54 N41KC Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - bank centralny  
55 N41KK Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - banki komercyjne  
56 N41ZO Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - OGÓŁEM  
57 N41ZZ Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - rządy i agendy rządowe innych państw  
58 N41ZF Numeryczne 15 Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe  

Załącznik nr 34

Instrukcja

sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 2. 1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

  1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z § 3 ust. 1 - oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepis § 10 ust. 4 załącznika nr 33 do rozporządzenia;

  2) dochodów jednostki budżetowej - zgodnie z § 3 ust. 2;

  3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;

  5) dotacji celowych z funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.

3. Jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, w sposób następujący:

  1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

  2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

  3) w kolumnie "Potrącenia" ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";

  4) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - subkonto dochodów;

  5) w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";

  6) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się za pomocą wskaźników, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym;

  7) w odpowiednich kolumnach "Saldo końcowe" wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych;

  8) w kolumnie "Należności pozostałe do zapłaty" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" oraz kwotami wykazanymi w kolumnach "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" i "Potrącenia" z uwzględnieniem nadpłat;

  9) w kolumnie "Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu; w przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki, różnicę - pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania - wykazuje się w kolumnie "Skutki obniżenia górnych stawek..." sprawozdań dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego;

  10) w kolumnie "Skutki udzielonych ulg i zwolnień..." wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień;

  11) w kolumnie "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" w zakresie:

   a) umorzeń zaległości podatkowych - wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy umorzeń w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy. Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności. Wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrem przypisów i odpisów;

   b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z decyzji organu podatkowego, zarówno w zakresie bieżących, jak i zaległych należności. W przypadku podjęcia przez organ podatkowy decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku, bądź zaległości podatkowej, skutki finansowe wynikające z tych decyzji powinny być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja. Wykazane kwoty nie muszą wynikać z rejestrów przypisów i odpisów.

  W kolumnach tych wykazuje się również skutki umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy, udzielanych w trybie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. nr 249, poz. 2104); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organu II instancji.

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych, należnych, wykonanych i otrzymanych oraz należności pozostałych do zapłaty i nadpłat, z zastrzeżeniem ust. 5. Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego - subkonto dochodów.

3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się następująco:

  1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

  2) w kolumnie "Należności" - należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

  3) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy;

  4) w kolumnie "Dochody otrzymane" - kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym;

  5) w kolumnach "Saldo końcowe" - odpowiednio: należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, wykazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujący sposób:

  1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach; kwoty planowanych dochodów powinny być zgodne w zakresie:

   a) subwencji ogólnej - z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i jej poszczególnych części,

   b) dotacji celowych z budżetu państwa - z decyzjami dysponentów części budżetowych o przyznanych kwotach dotacji celowych;

  2) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazane kwoty powinny być zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministra Finansów oraz kwotami dotacji celowych, przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6;

  3) w kolumnie "Dochody otrzymane" - kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

5. Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie "Należności" należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego - subkonto dochodów.

6. W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 lutego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

§ 4. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

  1) jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych;

  2) jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok - wypełniają kolumny: "Plan (po zmianach)", "Należności", "Potrącenia", "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", "Dochody otrzymane", "Saldo końcowe";

  3) gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok - wypełniają kolumny: "Plan (po zmianach)", "Należności", "Potrącenia", "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", "Dochody otrzymane", "Saldo końcowe", "Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy", "Skutki udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień...", "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy".

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 5. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. W sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania:

  1) w kolumnie "Plan" wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie;

  2) w kolumnie "Należności" wykazuje się salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów, z uwzględnieniem § 3 ust. 5; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

  3) w kolumnie "Dochody wykonane ogółem" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej;

  4) w kolumnie "Dochody przekazane" wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu za 4 kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;

  5) w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone);

  6) jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny "Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego".

2. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

  1) "Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego" wykazują dochody wykonane, należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów;

  2) "Dochody przekazane" wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację; w sprawozdaniu za 4 kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. W danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ wykazuje się w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego, na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu

§ 7. 1. W sprawozdaniach z wykonania dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie "Wykonanie", dotyczące:

  1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-27 o dochodach budżetowych w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";

  2) dochodów z tytułu:

   a) podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,

   b) podatku od czynności cywilnoprawnych

  - wykazuje się w wysokości pomniejszonej o dokonane przez urząd skarbowy potrącenia na fundusz motywacyjny z tytułu odpisu od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;

  3) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kwoty poszczególnych dochodów, wykazane w kolumnie "Wykonanie", powinny być zgodne z sumą odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie "Dochody wykonane" (wpływy minus zwroty)", odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

3. Kwoty, dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg, zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy - wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania, powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 8. 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania sporządza się następująco:

  1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych wydatkach;

  2) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się dane dotyczące zaangażowania planu wydatków budżetowych roku bieżącego na podstawie obrotów wynikających ze strony Ma konta 998;

  3) w kolumnie "Wydatki wykonane" wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego;

  4) w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

  5) w kolumnie "Zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym;

  6) w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego" wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.

3. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznanie rachunku - jako liczbę ujemną.

4. Pojęcie wydatków majątkowych określa art. 106 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

§ 9. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków budżetowych, w tym o wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

§ 10. 1. W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

  1) dochody:

   a) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie "Plan (po zmianach)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

   b) w kolumnie "Wykonanie" - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych;

  2) wydatki - powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych;

  3) nadwyżka/deficyt - stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem;

  4) finansowanie - stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem jednostki samorządu terytorialnego, której wysokość powinna zapewnić pokrycie kwoty deficytu, w przypadku jego wystąpienia;

  5) dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego;

  6) dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu:

   a) kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - zawierają łączne kwoty zobowiązań dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

   b) spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku - powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

   c) nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł - wykazuje się w wysokości środków faktycznie osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł, również kwotę zaangażowaną na pokrycie deficytu;

  7) dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

2. (uchylony)

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 11. 1. W części A sprawozdania Rb-Z należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według tytułów dłużnych (układ przedmiotowy) oraz wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku informacji co do obrotu na rynku wtórnym wykazuje się odpowiednio pierwotnego nabywcę lub zbywcę.

3. W sprawozdaniu Rb-Z, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zobowiązania długoterminowe, przy czym przez pojęcie "zobowiązania długoterminowe" rozumie się zadłużenie, którego pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok. Poprzez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin, wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić, niezależnie od harmonogramu spłat.

4. Według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty, względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, do ustalenia zapadalności brana jest pod uwagę data spłaty ostatniej raty.

5. Do określenia wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych, o których mowa w § 12 ust. 1, stosuje się rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. 1. W układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania wynikające z następujących tytułów dłużnych:

  1) papiery wartościowe - rozumiane jako wartość zobowiązań jednostki wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Kategoria ta nie obejmuje papierów udziałowych oraz praw pochodnych;

  2) kredyty i pożyczki - rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. Do pożyczek należy również zaliczać zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem papierów udziałowych. Z przedmiotowej kategorii wyłączone są kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia pożyczki (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług;

  3) przyjęte depozyty - rozumiane jako zobowiązania wynikające z przyjętych na rachunek jednostki depozytów, które ujmowane są w planach finansowych tych jednostek oraz są środkiem finansowania np. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki. Do depozytów nie należy zaliczać depozytów mających charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów), gdyż nie służą finansowaniu deficytu ani długu jednostki. Przyjęte depozyty pojawiają się przede wszystkim w sektorze bankowym;

  4) wymagalne zobowiązania - rozumiane jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie podlega wykazaniu w wierszu E4.

2. W układzie podmiotowym prezentowane są zobowiązania wobec następujących wierzycieli:

  1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych, w tym wobec:

   a) grupy I obejmującej organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej,

   b) grupy II obejmującej państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych), jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

   c) grupy III obejmującej jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

   d) grupy IV obejmującej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

  2) banku centralnego - rozumianego jako Narodowy Bank Polski;

  3) banków - rozumianych jako banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych);

  4) pozostałych krajowych instytucji finansowych - rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania rynkowych transakcji finansowych z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego. W szczególności do tej grupy podmiotów zalicza się fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) przedsiębiorstw niefinansowych - rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób (bez względu na wymiar etatu), grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje (z wyjątkiem agencji państwowych);

  6) gospodarstw domowych - rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług (osoby fizyczne). Do tego sektora zaliczane są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu) oraz rolnicy indywidualni, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu). Kategoria ta obejmuje również osoby fizyczne zatrudnione w jednostce sporządzającej sprawozdanie;

  7) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych - rozumianych jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe; instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych;

  8) wierzycieli zagranicznych - rozumianych jako nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

  9) podmiotów należących do strefy euro - rozumianych jako nierezydenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro;

  10) pozostałych podmiotów zagranicznych - rozumianych jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9.

§ 13. W części A w zestawieniu Zobowiązania według tytułów dłużnych sprawozdania Rb-Z wykazuje się:

  1) w wierszu E Zobowiązania według tytułów dłużnych - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E1, E2, E3 i E4;

  2) w wierszu E1 papiery wartościowe - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E1.1 i E1.2;

  3) w wierszu E1.1 krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. zobowiązań o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż rok;

  4) w wierszu E1.2 długoterminowe - wartość długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. zobowiązań o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok;

  5) w wierszu E2 kredyty i pożyczki - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E2.1 i E2.2;

  6) w wierszu E2.1 krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie;

  7) w wierszu E2.2 długoterminowe - wartość długoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok;

  8) w wierszu E3 przyjęte depozyty - wartość nominalną zobowiązań, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3;

  9) w wierszu E4 wymagalne zobowiązania - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E4.1 i E4.2;

  10) w wierszu E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług - wartość zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług;

  11) w wierszu E4.2 pozostałe - wartość zobowiązań wymagalnych z tytułu innych niż usługi i dostawy towarów;

  12) w kolumnie 2 - kwota zadłużenia ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  13) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i 9-14;

  14) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 5-8;

  15) w kolumnie 5 - grupa I - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy I, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  16) w kolumnie 6 - grupa II - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy II, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  17) w kolumnie 7 - grupa III - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy III, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  18) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy IV, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  19) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec Narodowego Banku Polskiego;

  20) w kolumnie 10 - banki - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec banków, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3;

  21) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4;

  22) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;

  23) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6;

  24) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 7;

  25) w kolumnie 15 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  26) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9;

  27) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10.

§ 14. 1. W części B, w zestawieniu Poręczenia i gwarancje - należy wykazać m.in. potencjalne zobowiązania ciążące na jednostce z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji, jak również zobowiązania wymagalne, które jednostka udzielająca poręczenia (gwarancji) musi spłacić za dłużnika (tj. beneficjenta umowy poręczenia lub gwarancji) w przypadku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji).

2. W zestawieniu wykazuje się:

  1) w wierszu F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji rozumianą jako kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją);

  2) w wierszu F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wartość nominalną rozumianą jako kwotę wymagalnych zobowiązań - świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności;

  3) w wierszu F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wartość nominalną poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym, obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych;

  4) w kolumnie 2 - kwota zobowiązań ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 8;

  5) w kolumnie 3 - podmioty sektora finansów publicznych - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4-7;

  6) w kolumnie 4 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy I;

  7) w kolumnie 5 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy II;

  8) w kolumnie 6 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy III;

  9) w kolumnie 7 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy IV;

  10) w kolumnie 8 - pozostałe podmioty - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec innych podmiotów niż wymienionych w kolumnach 4-7.

§ 15. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji rozumie się wartość nominalną niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych z tego tytułu, z tym że wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta) należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

§ 16. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego.

§ 17. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją wyrażonego w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 18. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją, których wartość jest nieoznaczona, przyjmuje się prognozowaną wartość zobowiązania z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

§ 18a. W części C sprawozdania Rb-Z dotyczącej uzupełniających danych o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wykazuje się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych z budżetu państwa lub z innych źródeł w podziale na: współfinansowanie (udział własny) i na pokrycie wydatków unijnych.

§ 18b. 1. W części D sprawozdania Rb-Z dotyczącej uzupełniających danych o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), nie wykazuje się zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych.

2. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania, wynikającego z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), przyjmuje się wartość zobowiązań pomniejszoną o kwoty spłacone do końca danego okresu sprawozdawczego.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

§ 19. 1. W części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych (zwanych dalej należnościami) jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy).

2. W sprawozdaniu Rb-N, w pozycjach odnoszących się do należności według poszczególnych tytułów, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie "należności długoterminowe" rozumie się należności, których pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok. Poprzez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin, wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić, niezależnie od harmonogramu spłat.

3. Według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się należności na podstawie terminu ostatecznej zapłaty, względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli należność spłacana jest w ratach, do ustalenia zapadalności brana jest pod uwagę data spłaty ostatniej raty.

4. Do obliczenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

5. Wartość należności należy wykazywać z pominięciem odpisów aktualizujących (wartość brutto). W przypadku upadłości dłużnika wartość należności należy wykazywać w sprawozdaniach do momentu wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

6. Sprawozdanie Rb-N nie dotyczy środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). W związku z powyższym nie należy ujmować w nim należności zfśs ani stanu środków na rachunku zfśs.

§ 20. 1. W układzie przedmiotowym prezentowane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wynikające z następujących tytułów:

  1) papiery wartościowe - rozumiane jako wartość należności jednostki wynikających z nabytych papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego (m.in. bony, obligacje, certyfikaty depozytowe oraz skrypty dłużne), czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Kategoria ta nie obejmuje papierów udziałowych oraz praw pochodnych;

  2) pożyczki - rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem papierów udziałowych. Z kategorii tej wyłączone są również udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia pożyczki (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług;

  3) gotówka - rozumiana jako stan gotówki w kasie jednostki;

  4) depozyty - rozumiane jako wartość należności wynikających ze złożonych depozytów. W tej kategorii mieszczą się przede wszystkim depozyty jednostki złożone w bankach (na żądanie oraz terminowe). Ponadto do kategorii tej zalicza się także depozyty mające charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów); w związku z powyższym należy również wykazywać ten typ depozytów;

  5) wymagalne należności - rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzowana (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), należność przestaje być wymagalna i nie podlega wykazaniu w wierszu N4;

  6) pozostałe należności - rozumiane jako należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania.

2. W układzie podmiotowym prezentowane są należności oraz wybrane aktywa finansowe od następujących dłużników:

  1) podmioty należące do sektora finansów publicznych:

   a) grupa I obejmująca organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej,

   b) grupa II obejmująca państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych), jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

   c) grupa III obejmująca jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

   d) grupa IV obejmująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

  2) bank centralny - rozumiany jako Narodowy Bank Polski;

  3) banki - rozumiane jako banki mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych);

  4) pozostałe krajowe instytucje finansowe - rozumiane jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania rynkowych transakcji finansowych z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego;

  5) przedsiębiorstwa niefinansowe - rozumiane jako jednostki, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób (bez względu na wymiar etatu), grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje (z wyjątkiem agencji państwowych);

  6) gospodarstwa domowe - rozumiane jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług (osoby fizyczne). Do tego sektora zaliczane są: osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu) oraz rolnicy indywidualni, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu). Kategoria ta obejmuje również osoby fizyczne zatrudnione w jednostce sporządzającej sprawozdanie;

  7) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - rozumiane jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe; instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne i zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych;

  8) dłużnicy zagraniczni - rozumiani jako nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

  9) podmioty należące do strefy euro - rozumiane jako nierezydenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro;

  10) pozostałe podmioty zagraniczne - rozumiane jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9.

§ 20a. W Części A w zestawieniu Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazuje się:

  1) w wierszu N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach od N1 do N5;

  2) w wierszu N1 papiery wartościowe - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N1.1 i N1.2;

  3) w wierszu N1.1 krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych należności z tytułu nabytych papierów wartościowych o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż rok;

  4) w wierszu N1.2 długoterminowe - wartość długoterminowych należności z tytułu emisji papierów wartościowych o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok;

  5) w wierszu N2 pożyczki - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N2.1 i N2.2;

  6) w wierszu N2.1 krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych należności z tytułu udzielonych pożyczek o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok lub podlegających spłacie na żądanie;

  7) w wierszu N2.2 długoterminowe - wartość długoterminowych należności wynikających z udzielonych pożyczek o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok;

  8) w wierszu N3 gotówka i depozyty - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N3.1, N3.2 i N3.3;

  9) w wierszu N3.1 - wartość nominalna gotówki w kasie jednostki wg stanu na dzień sprawozdawczy, wykazana wobec grupy podmiotów, do której należy jednostka;

  10) w wierszu N3.2 - wartość depozytów na żądanie, tj. przede wszystkim środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które w każdej chwili mogą być zamienione na gotówkę w całości lub części bez znaczących ograniczeń, głównie dotyczy to sald na rachunku bieżącym jednostki. W tej kategorii mieszczą się również wszelkie depozyty złożone w postaci np. kaucji, bez wskazanego terminu zwrotu;

  11) w wierszu N3.3 - wartość depozytów terminowych, tj. środków zgromadzonych na lokatach bankowych, które nie mogą być oddane bezzwłocznie do dyspozycji jednostki, gdyż przeważnie ustanawiane są na stały okres lub objęte są okresowym terminem wypowiedzenia. Ponadto, przedterminowe wycofanie środków jest obarczone zazwyczaj utratą całości lub części odsetek. Ta kategoria obejmuje również depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów;

  12) w wierszu N4 należności wymagalne - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2;

  13) w wierszu N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług - wartość należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów;

  14) w wierszu N4.2 - pozostałe - wartość należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług;

  15) w wierszu N5 pozostałe należności - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2 i N5.3;

  16) w wierszu N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - wartość pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług;

  17) w wierszu N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - łączna wartość należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;

  18) w wierszu N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej - wartość należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2;

  19) w kolumnie 2 - kwota należności ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  20) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i 9-14;

  21) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 5-8;

  22) w kolumnie 5 - grupa I - wartość należności według tytułów od podmiotów zaliczonych do grupy I, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  23) w kolumnie 6 - grupa II - wartość należności według tytułów od podmiotów zaliczonych do grupy II, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  24) w kolumnie 7 - grupa III - wartość należności według tytułów od podmiotów zaliczonych do grupy III, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  25) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość należności według tytułów od podmiotów zaliczonych do grupy IV, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  26) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość należności według tytułów od Narodowego Banku Polskiego;

  27) w kolumnie 10 - banki - wartość należności według tytułów od banków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3;

  28) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość należności według tytułów od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 4;

  29) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość należności według tytułów od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 5;

  30) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość należności według tytułów od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 6;

  31) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość należności według tytułów od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 7;

  32) w kolumnie 15 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  33) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość należności według tytułów od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 9;

  34) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość należności według tytułów od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 10.

§ 20b. 1. W części B w zestawieniu Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-N - należy wykazać należności jednostki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, które powstały w wyniku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji).

2. W zestawieniu wykazuje się:

  1) w wierszu B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - wartość należności głównej na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji rozumianą jako kwotę, którą beneficjent zobowiązany jest zwrócić poręczycielowi (gwarantowi) w wyniku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji). W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją);

  2) w wierszu B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - wartość należnych odsetek ustawowych na koniec okresu sprawozdawczego od należności niespłaconych w terminie przez beneficjenta udzielonego poręczenia (gwarancji);

  3) w wierszu B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) - wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych środków przez jednostki sektora finansów publicznych - tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych - obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji;

  4) w wierszu B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę sektora finansów publicznych kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę sektora finansów publicznych za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej;

  5) w kolumnie 2 - kwota należności ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 8;

  6) w kolumnie 3 - podmioty sektora finansów publicznych - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4-7;

  7) w kolumnie 4 - grupa I - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy I;

  8) w kolumnie 5 - grupa II - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy II;

  9) w kolumnie 6 - grupa III - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy III;

  10) w kolumnie 7 - grupa IV - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy IV;

  11) w kolumnie 8 - pozostałe podmioty - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od innych podmiotów niż wskazane w kolumnach 4-7.

Rozdział 7a

Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

§ 20c. 1. W części A sprawozdania Rb-UZ w zestawieniu Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej należy wykazać wartość księgową zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy).

2. Przez wartość księgową rozumie się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.

3. W zestawieniu wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - kwota zadłużenia ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  2) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i 9-14;

  3) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 5-8;

  4) w kolumnie 5 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  5) w kolumnie 6 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  6) w kolumnie 7 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  7) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  8) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec Narodowego Banku Polskiego;

  9) w kolumnie 10 - banki - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec banków, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3;

  10) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4;

  11) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;

  12) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6;

  13) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 7;

  14) w kolumnie 15 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  15) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9;

  16) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10.

§ 20d. 1. W części B sprawozdania Rb-UZ w zestawieniu Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według wartości nominalnej należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, w podziale na waluty danego zobowiązania (układ kolumn).

2. Wartość zobowiązań w walutach innych niż złoty polski należy wykazać w walucie polskiej poprzez przeliczenie zobowiązania według średniego kursu NBP dla poszczególnych walut obcych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

3. Łączne kwoty zawarte w przedmiotowym zestawieniu powinny odpowiadać wartościom zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z w części A za IV kwartał analogicznego roku.

4. W zestawieniu wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3-7;

  2) w kolumnie 3 - PLZ - wartość nominalną zobowiązań w złotym polskim;

  3) w kolumnie 4 - EUR - wartość nominalną zobowiązań w euro przeliczoną na złoty polski;

  4) w kolumnie 5 - USD - wartość nominalną zobowiązań w dolarze amerykańskim przeliczoną na złoty polski;

  5) w kolumnie 6 - CHF - wartość nominalną zobowiązań we franku szwajcarskim przeliczoną na złoty polski;

  6) w kolumnie 7 - pozostałe waluty - wartość nominalną zobowiązań w pozostałych walutach przeliczoną na złoty polski;

  7) w wierszu B - Zobowiązania ogółem - sumę wartości wykazanych w wierszach B1 i B2;

  8) w wierszu B1 - papiery wartościowe - łączną wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1;

  9) w wierszu B2 - kredyty i pożyczki - łączną wartość zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.

§ 20e. 1. Część C sprawozdania - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych składa się z następujących zestawień:

  1) C1 papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego;

  2) C2 papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego;

  3) C3 kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego;

  4) C4 kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Poprzez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić. W przypadku aneksowania umów za pierwotny termin spłaty zobowiązania uznaje się nowy termin wynikający z aneksu.

3. Poprzez pozostały termin zapadalności należy rozumieć termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

4. W zestawieniach według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, do ustalenia zapadalności brana jest pod uwagę data spłaty ostatniej raty.

5. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat.

6. Łączne kwoty zawarte w zestawieniach powinny odpowiadać wartościom zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z w części A za IV kwartał analogicznego roku (kol. 2 C1 = kol. 2 C2 = wiersz E1 Rb-Z; kol. 2 C3 = kol. 2 C4 = wiersz E2 Rb-Z).

§ 20f. 1. W zestawieniu C1 papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego - należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pierwotny termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach 2-13;

  2) w wierszu 2 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - banki - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec banków, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3-5. Wartość tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto, wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C2;

  2) w kolumnie 3 - (0;1> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1;5> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - pow. 5 - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 20g. 1. W zestawieniu C2 papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego - należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pozostały termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach 2-13;

  2) w wierszu 2 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - banki - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec banków, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3-5. Wartość tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C1;

  2) w kolumnie 3 - (0;1> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1;5> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - pow. 5 - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 20h. 1. W zestawieniu C3 kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego - należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pierwotny termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach 2-13;

  2) w wierszu 2 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - banki - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3-5. Wartość ta jest tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto, wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C4;

  2) w kolumnie 3 - (0;1> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1;5> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - pow. 5 - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 20i. 1. W zestawieniu C4 kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego - należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pozostały termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach 2-13;

  2) w wierszu 2 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - banki - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3-5. Wartość ta jest tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto, wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C3;

  2) w kolumnie 3 - (0;1> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1;5> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - pow. 5 - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

Rozdział 7b

Sprawozdanie Rb-UN roczne uzupełniające o stanie należności

§ 20j. 1. W sprawozdaniu Rb-UN należy wykazać wartość księgową należności jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu papierów wartościowych, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, wobec grup dłużników (układ podmiotowy).

2. Przez wartość księgową rozumie się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.

3. W zestawieniu wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - kwota należności ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  2) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i 9-14;

  3) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 5-8;

  4) w kolumnie 5 - grupa I - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  5) w kolumnie 6 - grupa II - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  6) w kolumnie 7 - grupa III - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  7) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  8) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od Narodowego Banku Polskiego;

  9) w kolumnie 10 - banki - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od banków, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 3;

  10) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 4;

  11) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 5;

  12) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 6;

  13) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 7;

  14) w kolumnie 15 - ogółem dłużnicy zagraniczni - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  15) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 9;

  16) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 10.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 21. 1. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla:

  1) dotacji;

  2) wydatków.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się w kolumnie:

  1) "Plan (po zmianach)" - wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji;

  2) "Wykonanie" - kwoty otrzymanych dotacji; w sprawozdaniu za 4 kwartały po uwzględnieniu zwrotów dokonanych do 15 lutego roku następującego po roku budżetowym.

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w kolumnie:

  1) "Plan (po zmianach)" - planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - finansowane z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

  2) "Wykonanie" - wykonane w danym roku wydatki z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2; w przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na finansowanie których otrzymują dotacje przeznaczone na zwrot wydatków, to dane dotyczące wydatków innych niż określone powyżej wykazuje się w danych uzupełniających.

5. Jednostki organizacyjne, bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, sporządzają sprawozdanie jednostkowe w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

6. Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

7. W przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, to sprawozdania sporządzają jednostki przekazujące i otrzymujące dotacje.

§ 22. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje.

Rozdział 9

Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

§ 23. 1. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się, z uwzględnieniem § 39 załącznika nr 33 do rozporządzenia, odpowiednio dla:

  1) zakładów budżetowych - Rb-30 - zgodnie z zasadami określonymi w § 22 załącznika nr 33 do rozporządzenia;

  2) gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-31 - zgodnie z zasadami określonymi w § 23 i § 24 załącznika nr 33 do rozporządzenia;

  3) funduszy celowych - Rb-33 - zgodnie z zasadami określonymi w § 25 ust. 1, 3-7 załącznika nr 33 do rozporządzenia, przyjmując symbole określone w ust. 2;

  4) dochodów własnych - Rb-34 - zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 1, 4-6 załącznika nr 33 do rozporządzenia.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące poszczególne fundusze celowe dla funduszy celowych dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

  1) 307 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych;

  2) 311 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  3) 322 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  4) 323 - Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  5) 324 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  6) 325 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  7) 321 - Fundusz Socjalny Wsi; może być dysponowany do czasu wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku tego Funduszu i do tego czasu powinien być włączany do sprawozdawczości budżetowej gmin.

3. Nadania symbolu nowemu funduszowi dokonuje Minister Finansów na wniosek dysponenta funduszu.

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

§ 24. W sprawozdaniach jednostkowych rocznych wykazuje się stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie dowodów bankowych, zgodnych z zapisami w księgowości banku.

Rozdział 11

Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

§ 25. 1. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach zbiorczych zarówno o dochodach, jak i wydatkach budżetowych należy stosować liczby kontrolne obliczane jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie "Paragraf" w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

2. Dla sprawozdań Rb-30, Rb-31 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów oraz symboli:

  1) 100 - dla zakładów budżetowych,

  2) 400 - dla gospodarstw pomocniczych,

a dla funduszy celowych (sprawozdanie Rb-33) stosuje się symbole zgodne z § 23 ust. 2. W przypadku sprawozdania Rb-34 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów.

3. Dla ustalenia kompletności sprawozdań zbiorczych sporządza się zestawienia zbiorcze według działów.

4. Składane komplety sprawozdań powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

§ 26. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 12

Struktura zbiorów sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej

§ 27. 1. Pliki sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne ze strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i zamieszczonymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

2. Sprawozdanie w formie elektronicznej należy przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów.

Załącznik nr 35

Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

§ 1. 1. Sprawozdanie sporządzają jednostki sektora finansów publicznych (podsektora rządowego i samorządowego).

2. Jednostka sektora finansów publicznych sporządza sprawozdanie z wydatków poniesionych z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki na realizację celu (projektu, działania, zadania) - wyszczególnionego w kolumnie 2 sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia.

3. Krajowe środki publiczne będące w dyspozycji jednostki to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

4. Do krajowych środków publicznych nie zalicza się środków pochodzących z Unii Europejskiej (takich jak np.: środki funduszy przedakcesyjnych - PHARE, ISPA i SAPARD, środki funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki poakcesyjne - Transition Facility, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego).

§ 2. 1. W sprawozdaniu w kolumnie 2 "Klasyfikacja wydatków strukturalnych" podane są obszary tematyczne (np. I. BADANIA i ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, III. TRANSPORT itp.) oraz kody z tematami priorytetowymi (np. 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych, 16 Kolej, 23 Drogi regionalne, lokalne itp.) Klasyfikacji kategorii interwencji funduszy, określające wydatki strukturalne.

2. Wydatki strukturalne - to wydatki poniesione w związku z realizacją celu (projektu, działania, zadania) - określonego i opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 209, poz. 1511).

3. Do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka powinna przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym. Nie uwzględnia się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą zostać odzyskane (zwrócone jednostce zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi), np. podatek od towarów i usług (VAT).

4. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE jednostka nie wykazuje wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Powinna natomiast wykazać wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe).

5. W celu wyeliminowania wielokrotnego liczenia tych samych wydatków przez różne jednostki należy sporządzić sprawozdanie skonsolidowane, tj. bez uwzględnienia przepływów środków finansowych:

  1) wewnętrznych (w ramach jednostki i podległych jej jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych);

  2) wewnątrzsektorowych (pomiędzy jednostkami sektora).

Dla przykładu:

  1) przekazanie środków finansowych na realizację zadania jednostce organizacyjnej lub nadzorowanej jest przepływem środków finansowych wewnątrz jednostki, a nie wydatkiem związanym z realizacją zadania. Wydatek z tych środków wykaże w sprawozdaniu jednostkowym jednostka organizacyjna, która realizuje zadanie;

  2) przekazanie środków finansowych na zadanie realizowane przez inną jednostkę sektora jest przepływem środków finansowych pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych. Wydatek ten powinien być wykazany wyłącznie przez jednostkę, która realizowała dane zadanie.

6. W przypadku przekazania środków finansowych przez jednostkę sektora finansów publicznych na zadanie realizowane przez jednostkę niezaliczoną do sektora, przepływ środków jest wydatkiem jednostki przekazującej środki, który należy wykazać w sprawozdaniu.

7. Jednostka, przy której utworzone są: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, jak również fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej, sporządza sprawozdanie łączne/zbiorcze, tj. obejmujące wydatki jednostki i wydatki poniesione przez wyżej wymienione podmioty.

§ 3. W celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym jednostka powinna prowadzić dodatkową ewidencję wydatków strukturalnych - stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020) i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. nr 116, poz. 783). Prowadzenie tej ewidencji umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne.

§ 4. Wydatki państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wykazują zarządy państwowych funduszy celowych, bez przepływów wewnątrzsektorowych, tj. do innych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 5. Wydatki ze środków Funduszu Pracy wykazuje w sprawozdaniu dysponent środków, bez uwzględnienia przepływów wewnątrzsektorowych. Środki Funduszu Pracy przekazane przez dysponenta na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa i powiatu na finansowanie zadań realizowanych przez ich jednostki organizacyjne (WUP, PUP) wykazują jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań ww. jednostek, wydatkujących te środki.

§ 6. 1. Zasady kwalifikowania wydatków określają:

  1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 2, str. 3);

  2) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. WE L 371 z 27.12.2006). 2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie tylko do wydatków ponoszonych na zadania realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, nie dotyczą pozostałych wydatków, ponoszonych na zadania realizowane wyłącznie ze środków krajowych.

§ 7. Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane sporządzają sprawozdania Rb-WS, które przekazują w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie łączne/zbiorcze.

§ 8. Sprawozdanie Rb-WS powinno być sporządzone na obowiązującym formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce: Finanse Publiczne -> Budżet państwa -> Klasyfikacja wydatków strukturalnych, którego wzór stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia.

§ 9. Jednostki obowiązane do sporządzenia sprawozdania (łącznego/zbiorczego) przekazują sprawozdanie do Ministerstwa Finansów - Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa w formie dokumentu i formie elektronicznej na adres podany na stronie internetowej, o której mowa w § 8 - w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Załącznik nr 36

Instrukcja

sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego

§ 1. 1. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego jest sprawozdaniem o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzenia jest ewidencja księgowa bilansowa oraz pozabilansowa (zaangażowanie).

2. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego składa się z tabeli: "Zobowiązania z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego".

3. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej, lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka zobowiązana jest do niezwłocznego sporządzenia oraz przekazania do jednostki nadrzędnej korekty sprawozdań, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

§ 2. 1. W sprawozdaniu Rb-Z-PPP należy wykazać wartość zobowiązań i wydatków (zaciągniętych lub poniesionych i planowanych) wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego w podziale na:

  1) wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego na koniec okresu sprawozdawczego - rozumianą jako kwotę łącznych niewymagalnych zobowiązań podmiotu publicznego, znaną na koniec okresu sprawozdawczego, z tytułu zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego, do końca obowiązywania tych umów,

  2) łączną wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - rozumianą jako kwotę łącznych niewymagalnych zobowiązań podmiotu publicznego, szacowanych do realizacji do końca bieżącego roku budżetowego,

  3) wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego na koniec okresu sprawozdawczego - rozumianą jako kwotę łącznych wymagalnych zobowiązań podmiotu publicznego, znanych na koniec okresu sprawozdawczego,

  4) wartość wydatków wynikających z zobowiązań dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki) - rozumianą jako kwotę łącznych wydatków podmiotu publicznego, dokonanych na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w okresie sprawozdawczym,

  5) wartość łącznych wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki) - rozumianą jako kwotę łącznych wydatków wynikających z zobowiązań podmiotu publicznego, dokonanych na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego od początku jej obowiązywania do końca okresu sprawozdawczego,

  6) wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny okres sprawozdawczy (wydatki) - rozumianą jako kwotę łącznych wydatków podmiotu publicznego, planowanych do poniesienia na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w następnym okresie sprawozdawczym,

  7) wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny rok budżetowy (wydatki) - rozumianą jako kwotę łącznych wydatków podmiotu publicznego, planowanych do poniesienia na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w następnym roku budżetowym,

  8) wartość nominalną zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaciągniętych w danym okresie sprawozdawczym - rozumianą jako kwotę łącznych zobowiązań podmiotu publicznego, znanych na koniec okresu sprawozdawczego wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawartych w danym okresie sprawozdawczym (przyrost zobowiązań z tytułu umów ppp), do końca obowiązywania tych umów,

  9) wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do zaciągnięcia w następnym roku budżetowym - rozumianą jako kwotę łącznych zobowiązań podmiotu publicznego, wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do podpisania w następnym roku budżetowym (planowany przyrost zobowiązań z tytułu umów ppp w następnym roku budżetowym),

  10) wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaliczanych do długu sektora finansów publicznych - rozumianą jako łączną kwotę zobowiązań podmiotu publicznego, wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaliczonych przez podmiot publiczny, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, do długu sektora finansów publicznych

- jednostki wobec partnera prywatnego krajowego lub zagranicznego.

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego obejmują zarówno zobowiązania wynikające z obowiązku wniesienia tzw. wkładu własnego do przedsięwzięcia ppp, jak i wypłaty wynagrodzenia dla partnera prywatnego (oba pojęcia zostały zdefiniowane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym), których termin realizacji jeszcze nie upłynął. Wymagalne zobowiązania rozumiane są jako wartość wszystkich bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone. Kategoria ta nie obejmuje odsetek za zwłokę od ww. zobowiązań.

3. Sposób zaliczania zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu sektora finansów publicznych określa decyzja EUROSTAT nr 18/204 z dnia 11 lutego 2004 r. Zobowiązania z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego nie są zgodnie z decyzją EUROSTAT nr 18/204 z dnia 11 lutego 2004 r. zaliczane do długu sektora finansów publicznych, jeżeli partner prywatny przejmie na siebie "ryzyko związane z budową" oraz co najmniej jedno z następujących ryzyk "ryzyko popytu" i "ryzyko dostępności". Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ich podział oraz wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.

§ 3. W układzie podmiotowym prezentowane są zobowiązania wobec następujących partnerów prywatnych, z którymi zostały zawarte umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym:

  1) partnerzy prywatni krajowi:

   a) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

   b) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw,

   c) kościoły lub inne związki wyznaniowe, w rozumieniu przepisów o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

  2) partnerzy prywatni zagraniczni, jeżeli są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełniają warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej:

   a) podmioty zagraniczne strefy euro - rozumiane jako podmioty mające siedzibę lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania (nierezydenci) w państwie członkowskim UE, w którym jednostką płatniczą jest waluta euro,

   b) inne podmioty zagraniczne - rozumiane jako osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

§ 4. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego jest przekazywane w terminie 31 dni po zakończeniu kwartału do Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.

Załącznik nr 37

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące sprawozdania
Jednostki otrzymujące oryginały sprawozdań
Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)
Jednostki otrzymujące kopie sprawozdań (do wiadomości)
1
2
3
4
5
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
10 dni2)
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
15 dni2)
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 dni2)
 
- dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa
28 dni2)
 
2) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa - urzędy skarbowe - izby skarbowe
12 dni2)
 
- izby skarbowe - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
18 dni2)
 
3) Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów - Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
18 dni2)
 
4) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 - izby celne - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
12 dni2)
 
5) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)3) - urzędy skarbowe - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
16 dni
 
6) Rb-23PRF - kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 dni
- Instytucja Zarządzająca Programem
- właściwy dysponent główny
- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 dni
- Instytucja Zarządzająca Programem
7) Rb-28PRF - kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 dni
- Instytucja Zarządzająca Programem
- właściwy dysponent główny
- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 dni
- Instytucja Zarządzająca Programem
8) Rb-FUS - Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki
25 dni
- Ministerstwo Finansów - Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych
9) Rb-FER - Prezes KRUS - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki
25 dni
- Ministerstwo Finansów - Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych
B. Sprawozdania kwartalne
1) Rb-50 - dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa (za II i IV kwartał)
30 dni4)
 
2) Rb-71 - dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 dni5)
 
3) Rb-70 - kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - kierownicy jednostek budżetowych, przy których utworzone zostały gospodarstwa
6 dni
 
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
10 dni
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
16 dni
 
- kierownicy państwowych zakładów budżetowych i rektorzy uczelni publicznych - dysponenci główni środków budżetu państwa
16 dni
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej - Zakład w Radomiu
28 dni
 
4) Rb-Z, Rb-N - kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone
10 dni za I, II, III kw.
22 stycznia za IV kw.
 
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
12 dni za I, II, III kw.
26 stycznia za IV kw.
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
15 dni za I, II, III kw.
4 lutego za IV kw.
 
- kierownicy państwowych zakładów budżetowych - dysponenci główni środków budżetu państwa
15 dni za I, II, III kw.
4 lutego
za IV kw.
 
- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - dysponenci główni środków budżetu państwa
20 dni za I, II, III kw.
8 lutego
za IV kw.
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa
30 dni za I, II, III kw.
14 lutego
za IV kw.
 
5) Rb-23PL, Rb-27 PL, Rb-28 PL, Rb-34 - kierownicy placówek - dysponenci główni środków budżetu państwa
15 dni za I, II i III kwartał
39 dni za IV kw.
 
6) Rb-34 - dysponenci dochodów własnych jednostek budżetowych - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
15 dni za I, II i III kw.
31 stycznia za IV kw.
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - kierownicy placówek - dysponenci główni środków budżetu państwa
22 dni za I, II i III kw.
8 lutego za IV kw.
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
28 dni za I, II i III kw.
20 lutego za IV kw.
 
C. Sprawozdania półroczne
1) Rb-30 - kierownicy państwowych zakładów budżetowych - dysponenci główni środków budżetu państwa
20 dni
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
28 dni
 
2) Rb-31 - kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone
15 dni
 
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
18 dni
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
22 dni
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
28 dni
 
3) Rb-33 - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
28 dni
 
4) Rb-40 - dysponenci państwowych funduszy celowych (posiadających osobowość prawną) - ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe
28 dni
 
- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe (posiadające osobowość prawną) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
31 dni
 
- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa6)
31 dni
 
5) Rb-FM - dysponenci środków funduszy motywacyjnych - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
20 dni
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
22 dni
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
28 dni
 
6) Rb-ZUS - Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
45 dni
 
D. Sprawozdania roczne
1) Rb-237), Rb-23B, Rb-27, Rb-287), Rb-28NW - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
31 stycznia
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
8 lutego
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 lutego
NIK/
delegatura NIK
- dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
2 marca
NIK/
delegatura NIK
2) Rb-23PL - dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
28 lutego
NIK/
delegatura NIK
3) Rb-23PRF - kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 stycznia
- Instytucja Zarządzająca Programem
- właściwy dysponent główny
- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 stycznia
- Instytucja Zarządzająca Programem
4) Rb-28PRF - kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 stycznia
- Instytucja Zarządzająca Programem
- właściwy dysponent główny
- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 stycznia
- Instytucja Zarządzająca Programem
5) Rb-24, Rb-27 - urzędy skarbowe - izby skarbowe
4 lutego
 
- izby skarbowe - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
18 lutego
 
6) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 - izby celne - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
8 lutego
 
7) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa) - urzędy skarbowe - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
14 lutego
 
8) Rb-27 (z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) - Ministerstwo Finansów - Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
20 lutego
 
- Ministerstwo Finansów - Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
20 lutego
 
9) Rb-308) - kierownicy państwowych zakładów budżetowych - dysponenci główni środków budżetu państwa
31 stycznia
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
24 lutego
NIK/
delegatura NIK
10) Rb-318) - kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone
31 stycznia
 
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
6 lutego
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
12 lutego
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
24 lutego
NIK/
delegatura NIK
11) Rb-33 - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
15 marca
NIK/
delegatura NIK
12) Rb-40 - dysponenci państwowych funduszy celowych (posiadających osobowość prawną) - ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe
30 marca
 
- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe (posiadające osobowość prawną) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
5 kwietnia
NIK/
delegatura NIK
- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa6)
30 marca
NIK/
delegatura NIK
13) Rb-FM - dysponenci środków funduszy motywacyjnych - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa
28 lutego
 
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa
5 marca
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
15 marca
NIK/
delegatura NIK
14) Rb-ZUS - Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa
5 kwietnia
NIK/
delegatura NIK
15) Rb-UZ - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - dysponenci główni środków budżetu państwa
8 lutego
 
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów - Departament Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa
14 lutego
 

________________
1) W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.
3) Sprawozdania za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.
4) Sprawozdania za IV kwartał o 35 dni później.
5) Sprawozdanie za IV kwartał w wersji ostatecznej do dnia 21 marca roku następnego.
6) Po uzgodnieniu z ministrem nadzorującym fundusz.
7) Dla dysponentów środków budżetu państwa, którzy przekazali dotacje, i ich dysponentów nadrzędnych, termin złożenia sprawozdania o 20 dni później.
8) Jednostki, które otrzymały dotacje, termin złożenia sprawozdania o 20 dni później.

Załącznik nr 38

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§ 1. Terminy sporządzania i obieg sprawozdań:

Rodzaj 
sprawozdania 
Jednostki przekazujące sprawozdania 
Jednostki otrzymujące sprawozdanie 
Forma przekazania sprawozdania 
Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż 
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-27S, Rb-28S  - jednostki budżetowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
10 dni1)
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego  - regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych  za marzec
- 24 kwietnia

za czerwiec
- 24 lipca

za wrzesień
- 24 października

za grudzień
- 22 stycznia 
  - regionalne izby obrachunkowe  - Ministerstwo Finansów  plik bazy danych  za marzec
- 2 maja

za czerwiec
- 2 sierpnia

za wrzesień
- 2 listopada

za grudzień
- 30 stycznia
B. Sprawozdania kwartalne (za 1, 2, 3 kwartały): 
1) Rb-NDS  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
24 dni 
  - regionalne izby obrachunkowe  - Ministerstwo Finansów 
 
plik bazy danych 
32 dni 
2) Rb-Z, Rb-N  - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe 
 
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego  dokument

 

10 dni 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik
bazy danych

 

24 dni 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
32 dni 
3) Rb-27ZZ  - jednostki bezpośrednio realizujące zadania  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
8 dni 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- dysponenci główni przekazujący dotacje  dokument 
12 dni 
    - regionalne izby obrachunkowe 
 
dokument (do wiadomości) 
12 dni 
4) Rb-50  - jednostki bezpośrednio realizujące zadania  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
10 dni 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- dysponenci główni przekazujący dotacje  dokument 
15 dni 
    - regionalne izby obrachunkowe 
 
dokument (do wiadomości) 
15 dni 
C. Sprawozdania kwartalne (za 2 kwartały):
1) Rb-34  - jednostki budżetowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
10 dni 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
24 dni 
  - regionalne izby obrachunkowe  - Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
32 dni 
D. Sprawozdanie kwartalne (za 4 kwartały):  
1) Rb-34  - jednostki budżetowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 
2) Rb-NDS  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 
3) Rb-Z, Rb-N  - jednostki budżetowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe 
 
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego  dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 
4) Rb-27ZZ  - jednostki bezpośrednio realizujące zadania 
 
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego  dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- dysponenci główni przekazujący dotacje 
 
dokument 
10 lutego 
    - regionalne izby obrachunkowe  dokument (do wiadomości) 
10 lutego 
5) Rb-50  - jednostki bezpośrednio realizujące zadania 
 
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego  dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- dysponenci główni przekazujący dotacje  dokument 
20 lutego 
    - regionalne izby obrachunkowe 
 
dokument (do wiadomości) 
20 lutego 
    - delegatury NIK  dokument (do wiadomości) 
 
20 lutego 
E. Sprawozdania półroczne 
1) Rb-PDP  - wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
24 dni 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  dokument i plik bazy danych 
32 dni 
2) Rb-30  - zakłady budżetowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
10 dni 

 

  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
24 dni 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
32 dni 
3) Rb-31  - gospodarstwa pomocnicze 
 
- jednostki budżetowe  dokument 
10 dni 
  - jednostka budżetowa  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego  dokument 
15 dni 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
24 dni 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
32 dni 
4) Rb-33  - fundusze celowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
10 dni 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
24 dni 

 

  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
32 dni 
F. Sprawozdania roczne   
1) Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST  - jednostki budżetowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 
  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 
2) Rb-PDP  - wójt (burmistrz, prezydent miasta)  - regionalne izby obrachunkowe 
 
dokument i plik bazy danych 
25 lutego 
  - regionalne izby obrachunkowe  - Ministerstwo Finansów 
 
dokument i plik bazy danych 
8 marca 
3) Rb-30  - zakłady budżetowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 

 

  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 
4) Rb-31  - gospodarstwa pomocnicze 
 
- jednostki budżetowe  dokument 
31 stycznia 
  - jednostka budżetowa  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
15 lutego 

 

  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 

 

  - regionalne izby obrachunkowe 
 
- Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 
5) Rb-33  - fundusze celowe  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
dokument 
31 stycznia 
  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego  - regionalne izby obrachunkowe

 

dokument i plik bazy danych 
25 lutego 

 

  - regionalne izby obrachunkowe  - Ministerstwo Finansów 
 
plik bazy danych 
8 marca 
6) Rb-UZ, Rb-UN  - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 
 
- regionalne izby obrachunkowe  dokument i plik bazy danych 
25 lutego 
  - regionalne izby obrachunkowe  - Ministerstwo Finansów  plik bazy danych 
8 marca 

1) Sprawozdania miesięczne za styczeń i grudzień - o 8 dni później.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60