Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.06.2006 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.06.2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2006 r. nr 116, poz. 783
Dz. U. z 2008 r. nr 23, poz. 135
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2011 r.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 i nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. nr 45, poz. 319 i nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, a także tryb postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, w tym:

  1) sposób i tryb sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, sposób i tryb dokonywania zmian w tych planach;

  2) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych;

  3) sposób ustalania nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych i nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych;

  4) szczegółowy sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu oraz szczegółowy sposób i terminy ustalania zaliczkowych wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych oraz połowy zysku gospodarstw pomocniczych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

  2) państwowej jednostce budżetowej - rozumie się przez to jednostkę budżetową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy;

  3) samorządowej jednostce budżetowej - rozumie się przez to jednostkę budżetową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dział II

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych

Rozdział 1

Sposób i tryb sporządzania planów finansowych

§ 3. 1. Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom bezpośrednio podległych państwowych jednostek budżetowych, w terminie określonym w art. 125 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w szczegółowości:

  1) dochody - dział, rozdział, paragraf;

  2) wydatki - dział, rozdział oraz kategorie (grupy) wydatków określone w art. 106 ust. 1 ustawy.

2. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów finansowych swoich jednostek oraz jednostek im podległych i niezwłocznie przekazują jednostkom podległym projekty tych planów.

3. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych są sporządzane w szczegółowości część, dział, rozdział i paragraf.

4. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez kierowników tych jednostek, są przekazywane dysponentowi części budżetowej w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości mogą być ustalone przez tych ministrów w szczegółowości większej niż określona w ust. 3.

§ 4. 1. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, w terminie określonym w art. 185 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w szczegółowości:

  1) dochody - dział, rozdział, paragraf;

  2) wydatki - nie mniejszej niż dział, rozdział, kategorie (grupy) wydatków określone w art. 106 ust. 1 ustawy.

2. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych tych jednostek.

3. Projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

4. Projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników tych jednostek, są przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5. 1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych łącznie z projektami planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych przekazywane są zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej.

4. Projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych samorządowych jednostek budżetowych:

  1) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej,

  2) zweryfikowane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w trybie i terminie określonych w § 6 ust. 3

- stanowią podstawę gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

5. Plany finansowe dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.

6. Plany finansowe dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych utworzonych w ciągu roku budżetowego ujmowane są w uchwale budżetowej na najbliższej sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ich utworzenia.

§ 6. 1. Dysponenci części budżetowych weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, informują, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, kierowników jednostek im podległych o wprowadzonych przez dysponenta części budżetowej zmianach.

3. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych:

  1) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 3 ust. 1,

  2) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej,

  3) zweryfikowane, odpowiednio przez dysponentów części budżetowych albo zarządy jednostek samorządu terytorialnego, w trybie i w terminie określonym w § 6

- stanowią podstawę gospodarki finansowej odpowiednio państwowej i samorządowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy lub uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w ustawie budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek oraz jednostek im podległych i niezwłocznie przekazują jednostkom podległym ich plany.

2. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek.

§ 9. 1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych gromadzących dochody ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy - opracowują, odrębne dla każdego ze źródeł tych dochodów, plany finansowe dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na okres, w którym dochody te będą wydatkowane, z uwzględnieniem rozliczeń z budżetem.

2. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1, sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1, stanowią prognozę gromadzonych dochodów własnych i plan wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.

4. Z dochodów własnych jednostki budżetowej mogą być dokonywane wydatki do wysokości posiadanych środków.

Rozdział 2

Sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych

§ 10. 1. Minister Finansów zawiadamia dysponentów części budżetowych o podjętych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów decyzjach wprowadzających zmiany w wydatkach budżetu państwa.

2. Dysponenci części budżetowych zawiadamiają w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zmian w planach finansowych, kierowników państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, o zmianach w ich planach finansowych, wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach dokonanych przez dysponenta.

3. Zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wydatki w szczegółowości układu wykonawczego i stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych.

4. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, wprowadzają zmiany w planach finansowych swoich jednostek oraz jednostek im podległych i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, informują o wprowadzonych zmianach podległe jednostki.

§ 11. 1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą dokonywać zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych oraz planach dochodów własnych tych jednostek, w obrębie jednego rozdziału, na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych.

2. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą upoważnić kierowników jednostek im podległych do dokonywania przeniesień wydatków w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych.

3. Kierownicy jednostek podległych kierownikom państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, informują niezwłocznie tych kierowników o dokonanych przeniesieniach.

4. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, uwzględniają w planach jednostek im podległych przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 3.

5. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1, zawiadamiają, w terminach ustalonych przez dysponentów części budżetowych, o zmianach dokonanych w planach finansowych swoich jednostek i jednostek podległych.

§ 12. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o zmianach planu dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

3. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

4. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają zarząd o dokonanych zmianach.

Rozdział 3

Tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych

§ 13. 1. Państwowe jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe obowiązane są:

  1) prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu państwa oraz gromadzonych dochodów własnych;

  2) pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat;

  3) prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz dochodów własnych według części, działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji;

  4) terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług;

  5) terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji;

  6) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach.

2. Czynności egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie podejmuje się, jeżeli należność nie przewyższa kosztów wysłania upomnienia.

3. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych będący organami podatkowymi obowiązani są do ustalania i pobierania dochodów z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochody budżetu państwa powinny być zaliczane na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej, która prowadzi wymiar lub pobór i ewidencję danej należności.

§ 14. 1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych prowadzą ewidencję wydatków - uwzględniając klasyfikację paragrafów wydatków, określoną w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokości poniesionych wydatków oraz ich zgodności z planem finansowym.

2. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych prowadzą dodatkową ewidencję wydatków - uwzględniając szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o której mowa w art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy - umożliwiającą ustalenie wysokości poniesionych wydatków na cele strukturalne, w tym ze środków funduszy strukturalnych.

§ 15. 1. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.

2. Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów.

3. Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

4. Państwowe jednostki budżetowe mogą udzielać zaliczek wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

§ 16. 1. Państwowe jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

2. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, otrzymane przez państwowe jednostki budżetowe od innych jednostek organizacyjnych są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi dokonywanie operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa.

§ 17. 1. Państwowe jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem poczty obowiązane są do przekazania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący dochodów. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość przekazywania gotówki do banku, z zachowaniem terminów, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących wpłat pobranych dochodów budżetowych do budżetu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki.

3. Wpłaty należne państwowej jednostce budżetowej, dokonane na jej niewłaściwy rachunek bankowy, państwowa jednostka budżetowa przekazuje na właściwy rachunek we własnym zakresie.

§ 18. 1. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.

2. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, państwowa jednostka budżetowa zalicza nadpłaty na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności - zwraca je uprawnionej osobie.

3. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

4. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i głównego księgowego państwowej jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem § 36.

5. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wypłacenia zwracanej kwoty. Jeżeli w jednostce dokonującej zwrotu nadpłaty jest dowód przychodowy, w wyniku realizacji którego powstała nadpłata, na dowodzie tym należy zamieścić adnotację o dokonanym zwrocie, ze wskazaniem daty i pozycji zaksięgowania zwrotu.

6. Oprocentowanie nadpłat należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Oprocentowanie nadpłat podatków zaliczanych na zaległość podatkową powiększa dochody budżetowe z tytułu odsetek od tych zaległości.

8. Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki budżetowe jednostki dokonującej zwrotu nadpłaty.

§ 19. 1. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa.

§ 20. 1. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, powiększa ich wartość, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, z zastrzeżeniem § 21.

2. Depozyty państwowych jednostek budżetowych w postaci środków pieniężnych, składane w związku z postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia w wypadku konieczności zachowania konkretnych egzemplarzy środków pieniężnych jednostki te przekazują do przechowania bankom w postaci depozytu zamkniętego.

3. Postanowienia ust. 1 dotyczą środków finansowych przekazanych państwowym jednostkom budżetowym przez Agencję Mienia Wojskowego na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na inwestycje i modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

§ 21. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe i państwowe zakłady budżetowe stanowi dochody budżetu państwa.

§ 22. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych stanowią dochody dochodów własnych, a koszty prowadzenia rachunku bankowego są wydatkiem dochodów własnych.

§ 23. 1. Państwowa jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie z terminami wprowadzonymi przepisami o zamówieniach publicznych. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. Jednostki budżetowe, których zobowiązania zostały potrącone w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazują kwoty objęte potrąceniem na rachunek bankowy urzędu skarbowego, który tego potrącenia dokonał, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w sprawie potrącenia.

4. Wpłacie, o której mowa w ust. 3, podlega kwota, która została potrącona w wyniku realizacji postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 4

Sposób ustalania nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych

§ 24. 1. Państwowa jednostka budżetowa, w terminie do dnia 5 lutego roku następującego po roku budżetowym, dokonuje wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stanem środków dochodów własnych na dzień 31 grudnia a wysokością 1/6 planowanych na dany rok budżetowy, za który dokonywana jest wpłata, wydatków finansowanych z dochodów własnych.

2. Wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla każdego ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-3, 8 i 10 ustawy.

3. Przy ustalaniu wysokości wpłaty, o której mowa w ust. 1, w ramach planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych, uwzględnia się plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia.

§ 25. 1. Państwowe jednostki budżetowe, które uzyskują dochody własne:

  1) ze szkoleń, które na mocy odrębnych ustaw są prowadzone i rozliczane w semestrach niepokrywających się z rokiem budżetowym,

  2) z wpisów i wpłat związanych z prowadzeniem postępowań odwoławczych,

  3) z opłat za egzaminy, których terminy przeprowadzenia nie pokrywają się z rokiem budżetowym

- ustalając nadwyżkę dochodów własnych, pomniejszają stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia odpowiednio o otrzymane wpłaty uczestników szkoleń lub uczestników egzaminów, a także o wpisy i wpłaty z tytułu postępowań odwoławczych.

2. Otrzymane wpłaty uczestników szkoleń, wpłaty osób przystępujących do egzaminów lub wpłaty z tytułu postępowań odwoławczych przeznaczone są odpowiednio na finansowanie wydatków dotyczących szkoleń, finansowanie wydatków dotyczących egzaminów lub zwrot wniesionych opłat egzaminacyjnych w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, a także postępowań odwoławczych, ponoszonych w roku następnym.

§ 26. Jeżeli w uchwale, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, przewidziany jest obowiązek ustalenia nadwyżki środków obrotowych - samorządowa jednostka budżetowa, w terminie do dnia 5 lutego roku następującego po roku budżetowym, dokonuje wpłaty tej nadwyżki na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 27. Rozliczenia dochodów własnych jednostki budżetowej z budżetem państwa lub budżetem jednostki samorządu terytorialnego są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział III

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 28. 1. Planowane dochody i wydatki jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przedstawicielstw wojskowych i zespołów łącznikowych, zwanych dalej "placówkami", są wyszczególnione w układzie wykonawczym dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, zwanego dalej "dysponentem głównym".

2. Dysponent główny opracowuje dla podległych placówek:

  1) projekty planów finansowych na następny rok budżetowy, zgodnie z projektem ustawy budżetowej i do dnia 30 grudnia przekazuje kierownikom placówek;

  2) plany finansowe placówek, na podstawie kwot wynikających z układu wykonawczego jego budżetu i w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej przekazuje kierownikom placówek.

3. Dysponent główny, uwzględniając specyfikę działania i wielkość niektórych placówek, może opracować dla nich harmonogram realizacji dochodów i wydatków. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków placówki dysponent główny przekazuje kierownikowi placówki w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzgodnionego z Ministrem Finansów harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dysponenta.

4. Szczegółowość planów, o których mowa w ust. 2, określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5. Plan finansowy środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji placówek, opracowany przez kierownika placówki w szczegółowości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zatwierdza dysponent główny, któremu podlega placówka, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Plan, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę gospodarowania środkami przeznaczonymi na finansowanie inwestycji placówki.

7. Dysponent główny opracowuje łączny plan finansowy środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji wszystkich placówek, o których mowa w ust. 5.

8. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe placówek podległych Ministrowi Obrony Narodowej mogą być opracowywane przez dysponenta wskazanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 29. 1. Dysponent główny może dokonać zmian w planach finansowych placówek w ramach uprawnień określonych w ustawie. O dokonanych zmianach dysponent główny zawiadamia kierownika placówki.

2. Kierownik placówki może dokonać zmian w planie finansowym wydatków placówki w zakresie określonym w upoważnieniu otrzymanym od dysponenta głównego.

§ 30. 1. Dysponent główny przekazuje z rachunku bieżącego wydatków do placówek środki pieniężne na wykonanie wydatków budżetowych zaplanowanych w planach finansowych placówek, a placówki przekazują środki pieniężne uzyskane z tytułu wykonania dochodów budżetowych placówek, na polecenie dysponenta głównego, na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego, przy uwzględnieniu ust. 2.

2. Dysponent główny może pozostawić w placówce środki budżetowe pochodzące z wykonanych dochodów budżetowych i sfinansować z tych środków pieniężnych wydatki budżetowe placówki lub przekazać te środki do innej podległej temu dysponentowi placówki na sfinansowanie wydatków budżetowych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) dysponent główny równowartość środków pieniężnych wykorzystanych na finansowanie wydatków budżetowych przekazuje z rachunku bieżącego wydatków, ze środków zaplanowanych w swoim budżecie na finansowanie wydatków budżetowych placówek, na rachunek bieżący dochodów, w ramach realizacji dochodów budżetu państwa;

2) kierownik placówki wykazuje wykonane dochody budżetowe i wykonane wydatki budżetowe, o których mowa w ust. 2, oraz rozlicza środki pieniężne z wykonanych dochodów budżetowych pozostawionych w placówce na pokrycie wykonywanych wydatków budżetowych w sprawozdaniach budżetowych, o których mowa w przepisach odrębnych.

4. Dysponent główny może pozostawić w placówce środki pieniężne pozostałe w wyniku niewykonania planowanych w roku budżetowym wydatków na sfinansowanie planowanych wydatków budżetowych następnego roku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4:

  1) dysponent główny równowartość niewykorzystanych środków pieniężnych przekazuje na rachunek bieżący budżetu państwa z rachunku bieżącego wydatków;

  2) kierownik placówki wykazuje niewykorzystane środki pieniężne w sprawozdaniach budżetowych placówki na koniec roku.

§ 31. Do czasu otrzymania przez placówkę planu finansowego, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2:

  1) dysponent główny przekazuje środki odpowiednio do kwot przyjętych w projekcie planu placówki;

  2) wydatki placówki są ponoszone w granicach kwot określonych przez dysponenta głównego.

§ 32. 1. Dysponent główny może wyposażyć placówkę w stałą zaliczkę, która jest przeznaczona na zapewnienie wydatków budżetowych w stanie wyższej konieczności lub w przypadku braku środków budżetowych dla zapewnienia ciągłości działania placówki.

2. Stała zaliczka tworzona jest w wysokości określonej przez dysponenta głównego.

3. Dysponent główny może zmienić wysokość stałej zaliczki poprzez jej zwiększenie lub poprzez jej przeznaczenie na:

  1) pokrycie bieżących wydatków placówki;

  2) przekazanie na stałą zaliczkę innej placówki;

  3) pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z różnicy kursowej;

  4) finansowanie inwestycji placówki.

§ 33. 1. Placówka zleca obsługę rachunków bankowych na zasadach obowiązujących w kraju będącym siedzibą placówki przy uwzględnieniu wysokości kosztów obsługi i wiarygodności banku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zależności od miejscowych warunków politycznych i gospodarczych kierownik placówki, za zgodą dysponenta głównego, może w odmienny sposób przechowywać środki finansowe oraz prowadzić gospodarkę finansową bez wykorzystania rachunków bankowych lub z wykorzystaniem rachunków bankowych w ograniczonym zakresie albo z wykorzystaniem rachunków terminowych dla przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.

§ 34. 1. Kierownicy placówek przekazują dysponentowi głównemu do zatwierdzenia plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, w podziale na źródła określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone w szczegółowości, o której mowa w § 9 ust. 2.

2. W zależności od potrzeb wskazanych przez dysponenta głównego środki pieniężne dochodów własnych gromadzone ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, mogą być przekazywane na rachunek dochodów własnych do innej placówki podległej temu dysponentowi.

§ 35. Placówki realizujące dochody budżetowe, stosując przepisy § 13 ust. 1-3, uwzględniają warunki gospodarcze i polityczne oraz przepisy prawa miejscowego, a także konwencji i protokołu dyplomatycznego.

§ 36. W placówkach podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i księgowego placówki.

§ 37. Pracownicy placówek mogą otrzymywać, na podstawie odrębnych przepisów, zaliczki na koszty leczenia oraz zaliczki na poczet wynagrodzenia przed wyjazdami na urlopy wypoczynkowe.

Dział IV

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych

Rozdział 1

Sposób i tryb sporządzania planów finansowych

§ 38. 1. Kierownicy państwowych zakładów budżetowych przekazują informacje w trybie i w terminach wynikających z przepisów, na podstawie których opracowuje się materiały do projektu ustawy budżetowej, określające przychody własne i dotacje oraz wydatki stanowiące koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń, zwane dalej "wydatkami".

2. Dysponenci części budżetowych, po uchwaleniu projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów, w terminie do dnia 25 października, przekazują kierownikom podległych państwowych zakładów budżetowych, informacje o kwotach przychodów i wydatków ujętych w zestawieniu zawartym w projekcie ustawy budżetowej.

3. Kierownik państwowego zakładu budżetowego, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, opracowuje i przekazuje właściwemu dysponentowi części budżetowej projekt planu finansowego na następny rok budżetowy, w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. W przypadku gdy do dnia 1 stycznia roku budżetowego nie zostanie uchwalona ustawa budżetowa, podstawą gospodarki finansowej państwowego zakładu budżetowego jest projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 3.

§ 39. 1. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają projekty planów finansowych i przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie umożliwiającym ujęcie ich planów przychodów i wydatków, obejmujących wydatki stanowiące koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń, zwane dalej "wydatkami", w projekcie uchwały budżetowej.

2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego weryfikuje otrzymane projekty w trybie i terminie określonym w § 6 ust. 3.

3. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę gospodarki finansowej od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

§ 40. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe państwowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

§ 41. 1. Dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

2. Zakłady budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji.

§ 42. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od właściwego dysponenta części budżetowej, informacji o kwotach przychodów i wydatków zakładu, kierownik państwowego zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy zakładu, celem zapewnienia jego zgodności z ustawą budżetową.

§ 43. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od zarządu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kwotach przychodów i wydatków zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, kierownik samorządowego zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

§ 44. Zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 2

Sposób i tryb dokonywania zmian planów finansowych

§ 45. 1. Kierownik zakładu budżetowego może dokonywać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 24 ust. 10 ustawy.

2. Inne niż wymienione w ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian odpowiednio w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

3. W przypadku realizowania przez zakład budżetowy niższych od zaplanowanych przychodów, realizacja odpowiednio niższych wydatków następuje bez konieczności dokonywania zmian planu finansowego.

4. Nie wymaga dokonywania zmian planu finansowego zakładu budżetowego realizacja planu wydatków, polegająca na przeniesieniach pomiędzy paragrafami, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych prawem.

5. Zasady kształtowania wynagrodzeń zakładu budżetowego regulują odrębne przepisy.

§ 46. Pobrane wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem należnego podatku od towarów i usług, są przekazywane przez zakład budżetowy na dochody budżetu państwa.

Rozdział 3

Sposób i terminy ustalania nadwyżki, zaliczkowych wpłat i rocznych rozliczeń

§ 47. Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 48. 1. Planowany stan środków obrotowych czyli aktywa bieżące netto działalności zakładu budżetowego na koniec roku nie mogą przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zastrzeżeniem § 50.

2. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu budżetowego, z zastrzeżeniem § 41.

3. W celu ustalenia wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych do planowanego i faktycznego stanu środków obrotowych zakładu budżetowego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.

§ 49. 1. Zakład budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

2. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych są przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

6. Przepis ust. 4 ma zastosowanie również do zakładów budżetowych, których plany finansowe nie przewidują wpłaty do budżetu.

§ 50. W przypadku gdy rozliczenia zakładu budżetowego pod nazwą "Wojskowe Misje Pokojowe" z Organizacją Narodów Zjednoczonych dokonane zostaną w II półroczu roku budżetowego - planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać 1/2 planowanych na następny rok budżetowy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 51. 1. Dysponent części budżetowej przekazuje państwowym zakładom budżetowym dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 4 i 5 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań.

2. Kierownik państwowego zakładu budżetowego przekazuje właściwemu dysponentowi części budżetowej, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez tego dysponenta.

3. Dysponent części budżetowej, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami, w wysokości i terminie określonych w art. 145 ust. 1 ustawy.

4. Państwowe zakłady budżetowe otrzymujące dotacje przedmiotowe na zadania realizowane na rzecz rolnictwa dokonują rozliczenia z budżetem w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy.

§ 52. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje samorządowym zakładom budżetowym dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 4 i 6 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań.

2. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego przekazuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez ten zarząd.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w wysokości i terminie określonych w art. 145 ust. 1 ustawy.

§ 53. Jeżeli zakład budżetowy nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, organ, który powołał ten zakład, wydaje decyzję o jego likwidacji nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 54. 1. Zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Z rachunku zakładu budżetowego można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

3. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody zakładu budżetowego.

4. Decyzja o likwidacji zakładu budżetowego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku oraz przekazania środków finansowych, pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, na dochody budżetu odpowiednio państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dział V

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych

Rozdział 1

Sposób i tryb opracowywania planów finansowych i dokonywania zmian w tych planach

§ 55. 1. Kierownik gospodarstwa pomocniczego w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji określonych w:

  1) art. 125 ustawy - dla gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej,

  2) art. 185 ust. 1 ustawy - dla gospodarstwa pomocniczego samorządowej jednostki budżetowej

- opracowuje i przekazuje projekt planu finansowego jednostce budżetowej.

2. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3. Kierownik gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, opracowuje plan finansowy gospodarstwa, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, informacji, o której mowa w art. 128 ust. 3 ustawy, i niezwłocznie przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi tej jednostki budżetowej.

4. Kierownik gospodarstwa pomocniczego samorządowej jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, opracowuje plan finansowy gospodarstwa, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, informacji, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy, i niezwłocznie przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi tej jednostki budżetowej.

§ 56. 1. Kierownik gospodarstwa pomocniczego - w zakresie udzielonego przez kierownika jednostki budżetowej upoważnienia - może dokonać zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 26 ust. 8 ustawy. O dokonanych zmianach kierownik gospodarstwa pomocniczego informuje niezwłocznie kierownika jednostki budżetowej.

2. Inne niż wymienione w ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane przez kierownika jednostki budżetowej, tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

3. W przypadku realizowania przez gospodarstwo pomocnicze niższych od zaplanowanych przychodów, realizacja odpowiednio niższych wydatków, stanowiących koszty działalności gospodarstwa pomocniczego, następuje bez konieczności dokonywania zmian planu finansowego.

4. Nie wymaga dokonywania zmian planu finansowego gospodarstwa pomocniczego realizacja planu wydatków, polegająca na przeniesieniach pomiędzy paragrafami, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych prawem.

5. Zasady kształtowania wynagrodzeń gospodarstwa pomocniczego regulują odrębne przepisy.

§ 57. 1. Kierownik państwowej jednostki budżetowej przekazuje gospodarstwom pomocniczym państwowej jednostki budżetowej dotacje, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań.

2. Kierownik gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej przekazuje kierownikowi jednostki budżetowej, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie z wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez tego kierownika, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Kierownik państwowej jednostki budżetowej, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa, w wysokości i terminie określonym w art. 145 ust. 1 ustawy.

4. Gospodarstwu pomocniczemu samorządowej jednostki budżetowej dotacje, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, przekazuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

5. Gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, otrzymujące dotacje przedmiotowe na zadania realizowane na rzecz rolnictwa, dokonują rozliczenia z budżetem w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy.

§ 58. Pobrane wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem należnego podatku od towarów i usług, są przekazywane przez gospodarstwo pomocnicze na dochody budżetu państwa.

Rozdział 2

Sposób i terminy ustalania zaliczkowych wpłat oraz rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

§ 59. Rozliczenia gospodarstwa pomocniczego z budżetem są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności gospodarstwa pomocniczego określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 60. 1. Gospodarstwo pomocnicze, po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych obciążeń określonych przepisami, wpłaca do budżetu, za pośrednictwem jednostki budżetowej, połowę osiągniętego zysku.

2. Do ustalenia wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.

3. Decyzję o przeznaczeniu pozostałej w gospodarstwie pomocniczym części zysku podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

4. Decyzje o sposobie wykorzystania części zysku gospodarstwa pomocniczego, przekazanego do jednostki budżetowej na dofinansowanie inwestycji tej jednostki budżetowej, w tym w zakresie inwestycji gospodarstwa pomocniczego, podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

§ 61. 1. Gospodarstwo pomocnicze, którego plan finansowy przewiduje wpłatę zysku do budżetu, dokonuje zaliczkowych wpłat do budżetu, na rachunek bieżący dochodów jednostki budżetowej, co kwartał w wysokości wynikającej z faktycznie osiągniętego zysku, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a za IV kwartał zaliczkowo, w wysokości 50% wpłaty za III kwartał, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zaliczkowych wpłat za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w terminie 20 dni od zakończenia każdego kwartału, a za IV kwartał - w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Ostatecznej rocznej wpłaty z zysku do budżetu, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się w ciągu 15 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego przez jednostkę budżetową lub odpowiednio zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

4. Nadpłacona kwota zaliczkowych wpłat z zysku do budżetu podlega zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia przez kierownika gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej wniosku o ich zwrot.

§ 62. 1. Kierownik jednostki budżetowej może utworzyć więcej niż jedno gospodarstwo pomocnicze.

2. Gospodarstwo pomocnicze posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Z rachunku gospodarstwa pomocniczego można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na rachunku.

4. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2, stanowią przychody gospodarstwa pomocniczego.

5. Decyzja o likwidacji gospodarstwa pomocniczego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku gospodarstwa oraz przekazania środków finansowych pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych na rachunek dochodów budżetu za pośrednictwem jednostki budżetowej.

§ 63. Jeżeli gospodarstwo pomocnicze nie spełnia warunków samofinansowania określonych w art. 26 ust. 2 ustawy lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, kierownik jednostki budżetowej likwiduje je, po uprzednim uzyskaniu zgody organu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 64. Uprawnienia i obowiązki przypisane kierownikom gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może zastrzec dla siebie.

Dział VI

Tryb postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną

§ 65. 1. Likwidacja jednostki budżetowej dokonana w celu jej przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji jednostki budżetowej sporządzany jest bilans.

2. Organ podejmujący decyzję, o której mowa w ust. 1, określa formę organizacyjno-prawną nowej jednostki.

§ 66. 1. W przypadku przekształcenia jednostki budżetowej należy przeprowadzić likwidację gospodarstwa pomocniczego tej jednostki budżetowej i likwidację jej rachunków dochodów własnych.

2. Likwidacja rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej polega na spłaceniu zobowiązań zaciągniętych z tytułu dochodów własnych, przekazaniu pozostałych środków na rachunek dochodów budżetowych, zamknięciu rachunku bankowego.

3. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego polega na zamknięciu rachunku bankowego oraz ustaleniu i przejęciu przez jednostkę budżetową należności, zobowiązań i środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym.

§ 67. Nowo tworzona jednostka organizacyjna nie może przejąć należności przekształconej jednostki budżetowej, które na mocy odrębnych przepisów stanowią dochody budżetu państwa lub dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 68. Decyzja o przekształceniu zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenia należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu.

§ 69. 1. Likwidacja zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji zakładu budżetowego sporządzany jest bilans.

2. Organ podejmujący decyzję, o której mowa w ust. 1, określa formę organizacyjno-prawną nowej jednostki.

§ 70. Decyzja o przekształceniu gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w inną formę organizacyjno-prawną wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenia należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego przydzielonego gospodarstwu pomocniczemu.

§ 71. 1. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w celu jego przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji gospodarstwa pomocniczego sporządzany jest bilans.

2. Organ podejmujący decyzję, o której mowa w ust. 1, określa formę organizacyjno-prawną nowej jednostki.

Dział VII

Przepis końcowy

§ 72. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.*)

_______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.01.2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005 r. nr 23, poz. 190).

Załącznik nr 1

Dochody budżetowe

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Wydatki budżetowe

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

Środki na działalność inwestycyjną

Kliknij, aby powiększyć obraz

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60