Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Rachunkowość

  Rachunkowość budżetowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny - bieżąca
 Dz. U. z 2014 r. poz. 119

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

   a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

   b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,

   c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych",

   d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

   e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,

   f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,

   g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,

   h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

   i) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

   j) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;

  2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;

  3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) placówka - jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) samorządowa jednostka budżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

  3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku;

  4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku;

  5) dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

  6) klasyfikacja budżetowa - klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

  7) klasyfikacja wydatków strukturalnych - klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

  8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy - ostatni dzień okresu sprawozdawczego, dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji;

  9) państwa członkowskie EFTA - państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

  1) Rb-23 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) Rb-23A - sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) Rb-23B - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) Rb-23PL - sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) Rb-24 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) Rb-27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) Rb-27PL - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) Rb-27UE - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

  12) Rb-28 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  13) Rb-28PL - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  14) Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

  15) Rb-28 Programy WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  16) Rb-28UE - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

  17) Rb-28UE WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

  18) Rb-28NW - sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  19) Rb-28NW Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

  20) Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

  21) Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

  22) Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

  23) Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

  24) Rb-33 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

  25) Rb-34PL - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

  26) Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

  27) Rb-35 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

  28) Rb-40 - sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej /instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

  29) Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

  30) Rb-70 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

  31) Rb-WSa - sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

  32) Rb-WSb - sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

  33) Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

  34) Rb-Z-PPP - sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

  35) Rb-FUS - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

  36) Rb-FER - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:

  1) w zakresie budżetu państwa:

   a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70,

   b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek, realizujący wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej - Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR,

   c) kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL i Rb-28PL,

   d) kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych - sprawozdania wymienione w lit. c i Rb-34PL,

   e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NW i Rb-28NW Programy,

   f) dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-33 i Rb-40,

   g) właściwy organ agencji wykonawczej - Rb-35 i Rb-40,

   h) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - Rb-40,

   i) dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50,

   j) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe - Rb-24 i Rb-27,

   k) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe - Rb-23A, Rb-23B i Rb-27,

   l) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ i Rb-50,

   m) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Rb-33, Rb-40 i Rb-FUS,

   n) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-33, Rb-40 i Rb-FER;

  2) w zakresie budżetu środków europejskich:

   a) dysponent części 87 - Rb-27UE,

   b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich - Rb-28UE i Rb-28UE WPR;

  3) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

   a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-50 i Rb-ST,

   b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50,

   c) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa - Rb-27,

   d) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,

   e) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-34S,

   f) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NWS;

  4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych - kierownicy uczelni publicznych - Rb-70;

  5) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rb-WSa:

   a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) - jednostkowe,

   b) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego - skonsolidowane zbiorcze;

  6) w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek - Rb-WSb:

   a) kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych - jednostkowe,

   b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych - na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego - skonsolidowane łączne;

  7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów - Rb-Z-PPP.

Rozdział 4

Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

  1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

  2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

§ 6. 1. Sprawozdania:

  1) jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ewidencji księgowej;

  2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez:

   a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych, którzy posiadają jednostki podległe - na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

   b) dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

   c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

  3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

  4) skonsolidowane zbiorcze i łączne - są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 5 i 6, po wyeliminowaniu przepływów środków finansowych wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

  1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

   a) sprawozdań organów podatkowych,

   b) danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

   c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

   d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

  2) roczne sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.

3. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na koniec okresu sprawozdawczego, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.

§ 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

§ 8. 1. Dane wykazywane w sprawozdaniach:

  1) jednostkowych - wyraża się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, w których dane wyraża się w walucie, w jakiej jest prowadzona rachunkowość;

  2) łącznych i zbiorczych - wyraża się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, w którym dane wyraża się w złotych;

  3) skonsolidowanych zbiorczych i łącznych - wyraża się w tysiącach złotych, z wyjątkiem sprawozdań dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzających sprawozdania skonsolidowane łączne, w których dane wyraża się w złotych i groszach.

2. Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-40, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w tysiącach złotych.

§ 9. 1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości przekazanych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

6. W przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów nieprawidłowości w sprawozdaniach dysponent środków budżetu państwa, który przekazał sprawozdania, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 10. Sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1.

§ 11. 1. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego dla dysponentów przekazujących dotacje, sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i sprawozdania Rb-27 urzędów skarbowych jako organów podatkowych w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 12. 1. Sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego.

2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50, do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.

3. Kierownicy jednostek przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13. 1. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL, Rb-WSa i Rb-WSb sporządza się w formie pisemnej.

2. Dane ze sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL właściwy dysponent części budżetowej wprowadza do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 14. 1. Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego).

2. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie wymienionej w § 11 ust. 2.

4. W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Bank w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych.

5. Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formularzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

§ 15. Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie:

  1) budżetu państwa - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 37 do rozporządzenia;

  2) budżetu środków europejskich - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 38 do rozporządzenia;

  3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia;

  4) wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 40 do rozporządzenia;

  5) zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego - określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 41 do rozporządzenia.

§ 16. Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.

§ 17. 1. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:

  1) budżetu państwa - określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;

  2) budżetu środków europejskich - określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;

  3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego - określa załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Termin przekazywania sprawozdań określony dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia ma zastosowanie do przekazywania własnych sprawozdań jednostkowych dysponentów drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

§ 18. 1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS i Rb-FER sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.

2. Sprawozdania urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się narastająco od początku roku do końca miesiąca marca, czerwca i września.

3. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9 dnia roboczego następującego po roku budżetowym.

4. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.

5. Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartały roku budżetowego.

6. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-WSa, Rb-WSb i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2014.

2. Sprawozdania za: grudzień 2013 r., IV kwartały 2013 r. i rok 2013 sporządza się i przekazuje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

3. Do sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 ma zastosowanie przepis § 3 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 39 do rozporządzenia.

4. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień 2013 r., mają zastosowanie terminy określone w załącznikach nr 42 i 44 do rozporządzenia.

5. Minister Finansów nie sporządza za rok 2013 sprawozdania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia wymienionego w § 21. Do sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za rok 2013 mają zastosowanie przepisy § 12 załącznika nr 37 do rozporządzenia.

6. Sprawozdanie za IV kwartały 2013 r. z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty sprawozdania sporządza się według wzoru zawartego w załączniku nr 28 do rozporządzenia i w terminie określonym w załączniku nr 42 do rozporządzenia.

§ 20. Dysponent Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sporządza:

  1) sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2013 r. oraz za okresy sprawozdawcze roku 2014 i przekazuje za pośrednictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminach określonych w załączniku nr 42 do rozporządzenia;

  2) sprawozdanie Rb-33 po raz pierwszy za I kwartał 2015 r.

§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103).

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.01.2014 r.

Załącznik nr 1

Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych

Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych
Załącznik nr 2

Rb-23A sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rb-23A sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin
Załącznik nr 3

Rb-23B sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rb-23B sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rb-23B sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin
Załącznik nr 4

Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki

Rb-23PL. Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki
Załącznik nr 5

Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych

Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych
Załącznik nr 6

Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Załącznik nr 7

Rb-27PL sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki

Rb-27PL sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki
Załącznik nr 8

Rb-27UE sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich

Rb-27UE sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich
Załącznik nr 9

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 10

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Załącznik nr 11

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu
Załącznik nr 12

Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa

Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Załącznik nr 13

Rb-28PL sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

Rb-28PL sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki
Załącznik nr 14

Rb-28 programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28 programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28 programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28 programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
Załącznik nr 15

Rb-28 programy WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28 programy WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
Załącznik nr 16

Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
Załącznik nr 17

Rb-28UE WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Rb-28UE WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
Załącznik nr 18

Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
Załącznik nr 19

Rb-28NW programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

Rb-28NW programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

Rb-28NW programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

Rb-28NW programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
Załącznik nr 20

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 21

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
Załącznik nr 22

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 23

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Załącznik nr 24

Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego
Załącznik nr 25

Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych

Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 26

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 27

Rb-35 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

Rb-35 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej
Załącznik nr 28

Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na....... rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego/ agencji wykonawczej/ instytucji gospodarki budżetowej/ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rb-40. Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na....... rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego/ agencji wykonawczej/ instytucji gospodarki budżetowej/ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Załącznik nr 29

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Załącznik nr 30

Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Załącznik nr 31

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 32

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek

Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek
Załącznik nr 33

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 34

Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Załącznik nr 35

Rb-FUS sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rb-FUS sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Załącznik nr 36

Rb-FER sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

Rb-FER sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego
Załącznik nr 37

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa
Załącznik nr 38

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich
Załącznik nr 39

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Załącznik nr 40

Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych
Załącznik nr 41

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Załącznik nr 42

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa
Załącznik nr 43

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich
Załącznik nr 44

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60