Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

 Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 704
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1731

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:

  1) państwowych jednostek budżetowych;

  2) państwowych funduszy celowych;

  3) agencji wykonawczych;

  4) instytucji gospodarki budżetowej;

  5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  2) dysponentach środków budżetu państwa - rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów*) wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

  3) kierownikach jednostek - rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

  4) państwowych osobach prawnych - rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;

  5) placówce zagranicznej - rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

_____________________
*) Obecnie: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6.10.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2020.07.11
zmieniony przez
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Określa się następujące rodzaje sprawozdań:

  1) Rb-BZ1 - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) Rb-BZ2 - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:

  1) w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;

  2) w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:

   a) dysponenci państwowych funduszy celowych,

   b) kierownicy agencji wykonawczych,

   c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,

   d) właściwe organy państwowych osób prawnych.

§ 4. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:

  1) w zakresie planu według ustawy budżetowej - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;

  2) w zakresie planu po zmianach - w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;

  3) w zakresie wykonania - w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.

§ 5. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:

  1) jednostkowe - przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;

  2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.

2. Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2020.07.11
zmieniony przez
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. (uchylony)

2. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.

§ 9. 1. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

2. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.

4. Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2020.07.11
zmieniony przez
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

§ 12. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.

3. Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2017.07.15
zmieniony przez
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.

2. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

3. Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.

4. Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.

5. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 14. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 16. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2012.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2017.07.15
zmieniony przez
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2020.07.11
zmieniony przez
2021.06.17
zmieniony przez
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
RB-BZ1 Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym

RB-BZ1 Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12....roku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2020.07.11
zmieniony przez
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
RB-BZ2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym

Rb-BZ2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 298, poz. 1766
2018.09.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1793
2019.02.01
zmieniony przez
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 704
2020.07.11
zmieniony przez
2021.09.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1731
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Terminy przekazywania sprawozdania rocznego oraz odbiorcy sprawozdań

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego
nie później niż*

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 19 lutego

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

do 28 lutego

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 11 marca

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych**

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 12 marca

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 12 marca

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 12 marca

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Załącznik nr 4

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań za rok 2012

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż

Sprawozdania półroczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

20 dni

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

25 dni

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

30 dni

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych*

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

35 dni

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

40 dni

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

40 dni

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

40 dni

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

Sprawozdania roczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 15 lutego

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

do 20 lutego

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 25 lutego

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych**

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 15 marca

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 15 marca

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 15 marca

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów-komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 35 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60