Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.03.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2021 r.

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) jednostka - jednostkę sektora finansów publicznych;

  2) jednostka samorządu terytorialnego - również związki jednostek samorządu terytorialnego;

  3) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego;

  4) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - zarząd powiatu, zarząd województwa oraz zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego, a także wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

  5) dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  6) rok budżetowy - rok kalendarzowy;

  7) koniec okresu sprawozdawczego - ostatni dzień pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego kwartału kalendarzowego lub roku budżetowego, jak również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji jednostki;

  8) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  9) bezpieczny podpis elektroniczny - bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662).

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

  1) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi dla celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są: ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:

  1) część A - Zobowiązania według tytułów dłużnych;

  2) część B - Poręczenia i gwarancje;

  3) część C - Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego;

  4) część D - Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych;

  5) część E - Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;

  6) część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania.

1a. W sprawozdaniu Rb-Z część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania wypełniają wyłącznie jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne za czwarty kwartał roku budżetowego.

2. Sprawozdanie Rb-UZ składa się z następujących części:

  1) część A - Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej;

  2) część B - Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej;

  3) część C - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

3. Sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:

  1) część A - Należności oraz wybrane aktywa finansowe;

  2) część B - Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

4. Sprawozdanie Rb-ZN składa się z następujących części:

  1) część A - Zobowiązania według tytułów dłużnych;

  2) część B - Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

§ 4. 1. W ramach sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN wprowadza się następujące rodzaje sprawozdań:

  1) sprawozdanie jednostkowe - sporządzane przez kierownika jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki;

  2) sprawozdanie łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - sporządzane przez jednostki nadzorujące, w szczególności dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych oraz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;

  3) sprawozdanie zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, według rodzaju jednostki, zwane dalej "sprawozdaniem zbiorczym" - sporządzane przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju, z tym że przez sprawozdania zbiorcze należy również rozumieć sprawozdania sporządzane na podstawie otrzymanych sprawozdań łącznych lub zbiorczych.

2. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego własne sprawozdanie jednostkowe obejmuje swym zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

§ 5. 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, o których mowa w ust. 2, sporządzają sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych.

2. Samorządowe jednostki organizacyjne realizujące bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami sporządzają sprawozdania jednostkowe, a następnie przekazują sprawozdania przewodniczącym zarządu jednostek samorządu terytorialnego.

3. Sprawozdania Rb-ZN stanowią dla dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, podstawę do sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N w zakresie odpowiednio zobowiązań lub należności Skarbu Państwa.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez:

  1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Rb-Z, Rb-N,

  2) dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej - Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN

  - w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa;

  3) przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN,

  4) kierowników jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym kierowników samorządowych zakładów budżetowych - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN

  - w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

  5) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie operacji finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN;

  6) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie operacji finansowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN;

  7) kierowników jednostek w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN.

2. Jednostki sporządzają tylko te rodzaje sprawozdań oraz w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zaciągać określone zobowiązania lub posiadać należności.

3. Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

§ 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza się odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Jednostki sporządzają i przekazują sprawozdania jednostkowe, łączne oraz zbiorcze odbiorcom tych sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzenie sprawozdań łącznych lub zbiorczych.

2. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:

  1) budżetu państwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  3) jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Regionalne izby obrachunkowe na podstawie sprawozdań łącznych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie zbiorcze i przekazują je do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminach określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

4. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań łącznych, o których mowa w ust. 3, w terminach określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, które przekazują je jako organ założycielski lub nadzorujący, regionalne izby obrachunkowe sporządzają i przekazują sprawozdania zbiorcze do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminach określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał - w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 105 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 40 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał - w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz Rb-ZN są sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.

2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.

3. Formularze sprawozdań w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl.

3a. Jednostki mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.

4. Pliki sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-UN przekazywanych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej powinny być zgodne ze strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i zamieszczonymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 4, wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

6. Sprawozdania w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 4, są przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów.

6a. Jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.

7. Minister Finansów, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, może udostępnić aplikacje, z wykorzystaniem których jednostki będą mogły przekazywać Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w określonym zakresie, sprawozdania z zakresu operacji finansowych Skarbu Państwa.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Kwoty w sprawozdaniach wykazuje się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

2. Sprawozdania sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-ZN sporządza się według stanu na koniec pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego kwartału roku budżetowego, zaś Rb-UZ i Rb-UN według stanu na koniec roku budżetowego.

3. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

4. Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

5. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji - za ostatni znany okres. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia błędnego numeru identyfikacyjnego REGON w sprawozdaniu Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego jednostka sporządza korektę sprawozdania z tego tytułu, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego, za które zostało sporządzone to sprawozdanie, nie upłynęło 6 miesięcy.

6. Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Jednostki te mogą również kontrolować merytoryczną prawidłowość złożonych sprawozdań.

7. Kierownicy jednostek sporządzających sprawozdania, w których stwierdzono nieprawidłowości w toku sprawdzania, o którym mowa w ust. 6, dokonują ich korekty przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych.

7a. W przypadku gdy korekta, o której mowa w ust. 5, dotycząca sprawozdania Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego nie dotyczy części F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania, jednostki sporządzające sprawozdanie zbiorcze lub łączne przekazują korekty tych sprawozdań bez wypełniania części F.

8. W przypadku wystąpienia korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 5, właściwa regionalna izba obrachunkowa będąca odbiorcą sprawozdań sporządza korektę sprawozdania zbiorczego w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymała te korekty od jednostek samorządu terytorialnego.

9. Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 9 do rozporządzenia. Do sporządzania sprawozdań Rb-ZN stosuje się zasady określone w instrukcji dla sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

§ 11. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2010 r.

2. Do sprawozdań za IV kwartał 2009 r. oraz rok budżetowy 2009 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 113, poz. 770) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781, z 2007 r. nr 14, poz. 88, z 2008 r. nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 261).

3. Kierownicy państwowych zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dysponenci gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych prowadzonych w formie rachunku bankowego oraz kierownicy zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy przekazują sprawozdania Rb-N i Rb-Z za okresy sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, a kierownicy funduszy celowych posiadających osobowość prawną również sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN, do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 113, poz. 770) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781, z 2007 r. nr 14, poz. 88, z 2008 r. nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 261), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1706).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19.03.2010 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Rb-UZ. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-UZ. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Rb-UZ. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Załącznik nr 3

Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załącznik nr 4

RB-UN. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Załącznik nr 5

Rb-ZN. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Rb-ZN. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Załącznik nr 6

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Załącznik nr 8

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek

Istniejące wersje czasowe zał. nr 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 43, poz. 247
2013.12.04
zmieniony przez
2014.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 9

 
Instrukcja sporządzania sprawozdań

Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

§ 1. 1. W części A sprawozdania Rb-Z należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według tytułów dłużnych (układ przedmiotowy) oraz wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku informacji co do obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym wykazuje się odpowiednio pierwotnego nabywcę.

3. W sprawozdaniu Rb-Z, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zobowiązania długoterminowe, przy czym przez pojęcie "zobowiązania długoterminowe" rozumie się zadłużenie, którego pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok. Przez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin, wynikający z umowy, do końca którego dłużnik zobowiązał się spłacić dane zobowiązanie, niezależnie od harmonogramu spłat.

4. Według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli zobowiązanie jest spłacane w ratach, do ustalenia zapadalności jest brana pod uwagę data spłaty ostatniej raty.

5. Do określenia wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych, o których mowa w § 2 ust. 1, stosuje się rozporządzenie wydane na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

§ 2. 1. W układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy, wynikające z tytułów dłużnych:

  1) papiery wartościowe - rozumiane jako zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Kategoria ta nie obejmuje papierów udziałowych oraz praw pochodnych;

  2) kredyty i pożyczki - rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty), umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy (tzw. leasing finansowy), a także z umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Do pożyczek należy również zaliczać zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych. Do kredytów i pożyczek nie zalicza się zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów nienazwanych, powstających w wyniku bezpośredniego udzielenia przez dostawców lub producentów odroczenia terminu zapłaty za transakcje dotyczące usług, wyrobów i robót (tzw. kredyt handlowy);

  3) przyjęte depozyty - rozumiane jako zobowiązania wynikające z depozytów przyjętych na rachunek jednostki, które są ujmowane w planach finansowych tych jednostek oraz są środkiem finansowania, np. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki. Do depozytów nie należy zaliczać depozytów mających charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów), gdyż depozyty tego typu nie służą sfinansowaniu deficytu ani długu jednostki i w związku z tym nie należy wykazywać depozytów tego typu. Przyjęte depozyty stanowią zobowiązania finansowe głównie instytucji sektora bankowego, ale także pojawiają się w innych sektorach, np. w ramach lokowania przez jednostki wolnych środków u Ministra Finansów;

  4) wymagalne zobowiązania - rozumiane jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. faktur niezapłaconych w terminie), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie wykazuje się go w wierszu E4. W przypadku gdy termin spłaty zrestrukturyzowanego zobowiązania wykracza poza jeden rok, licząc od pierwotnego terminu płatności, takie zobowiązanie może spełniać przesłanki umowy nienazwanej kwalifikowanej do kategorii kredyty i pożyczki. Zobowiązanie staje się wymagalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie.

2. W układzie podmiotowym prezentowane są zobowiązania wobec następujących wierzycieli:

  1) jednostek należących do sektora finansów publicznych, w tym wobec:

   a) grupy I, obejmującej organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem funduszy wskazanych w grupie IV,

   b) grupy II, obejmującej agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów i uczelnie medyczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe oraz inne państwowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego,

   c) grupy III, obejmującej jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego,

   d) grupy IV, obejmującej Zakład Ubezpieczeń Społecznych i fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

  2) banku centralnego - rozumianego jako Narodowy Bank Polski;

  3) banków - rozumianych jako banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych);

  4) pozostałych krajowych instytucji finansowych - rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe (przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji finansowych), z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego. Do tej grupy podmiotów zalicza się w szczególności fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) przedsiębiorstw niefinansowych - rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest produkcja dóbr i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób, grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą, agencje (z wyjątkiem agencji wykonawczych). Przy obliczaniu zatrudnienia uwzględnia się etaty w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy na koniec danego okresu sprawozdawczego. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat przynależności kontrahenta do danej grupy wierzycieli dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;

  6) gospodarstw domowych - rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tego sektora zaliczane są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni, szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego okresu sprawozdawczego. Kategoria ta obejmuje również zobowiązania wobec osób fizycznych zatrudnionych w jednostce sporządzającej sprawozdanie. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat przynależności do danej grupy wierzycieli dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;

  7) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych - rozumianych jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych;

  8) wierzycieli zagranicznych - rozumianych jako nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

  9) podmiotów należących do strefy euro - rozumianych jako nierezydenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro;

  10) pozostałych podmiotów zagranicznych - rozumianych jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9.

§ 3. W części A Zobowiązania według tytułów dłużnych sprawozdania Rb-Z wykazuje się:

  1) w wierszu E. Zobowiązania według tytułów dłużnych - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E1, E2, E3 i E4;

  2) w wierszu E1. papiery wartościowe - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E1.1 i E1.2;

  3) w wierszu E1.1. krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. zobowiązań o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż rok;

  4) w wierszu E1.2. długoterminowe - wartość długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. zobowiązań o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok;

  5) w wierszu E2. kredyty i pożyczki - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E2.1 i E2.2;

  6) w wierszu E2.1. krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie;

  7) w wierszu E2.2. długoterminowe - wartość długoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok;

  8) w wierszu E3. przyjęte depozyty - wartość nominalną zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

  9) w wierszu E4. wymagalne zobowiązania - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E4.1 i E4.2;

  10) w wierszu E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług - wartość zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług;

  11) w wierszu E4.2. pozostałe - wartość zobowiązań wymagalnych z tytułu innego niż usługi i dostawy towarów;

  12) w kolumnie 2 - Kwota zadłużenia ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  13) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i od 9 do 14;

  14) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

  15) w kolumnie 5 - grupa I - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  16) w kolumnie 6 - grupa II - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  17) w kolumnie 7 - grupa III - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  18) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  19) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec Narodowego Banku Polskiego;

  20) w kolumnie 10 - banki - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec banków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

  21) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

  22) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;

  23) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

  24) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7;

  25) w kolumnie 15 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  26) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9;

  27) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10.

§ 4. 1. W części B Poręczenia i gwarancje należy wykazać m.in. niewymagalne (potencjalne) zobowiązania ciążące na jednostce z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji, jak również zobowiązania wymagalne, które jednostka udzielająca poręczenia (gwarancji) musi spłacić za dłużnika (tj. beneficjenta umowy poręczenia lub gwarancji) w przypadku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji).

2. W części B wykazuje się:

  1) w wierszu F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wartość nominalną niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji rozumianą jako oszacowana kwota, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją);

  2) w wierszu F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wartość nominalną rozumianą jako kwotę wymagalnych zobowiązań - świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności;

  3) w wierszu F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wartość nominalną poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego, obejmującą łączną wysokość świadczenia głównego oraz świadczeń ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych;

  4) w kolumnie 2 - Kwota zobowiązań ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 8;

  5) w kolumnie 3 - podmioty sektora finansów publicznych - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 4 do 7;

  6) w kolumnie 4 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  7) w kolumnie 5 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  8) w kolumnie 6 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  9) w kolumnie 7 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  10) w kolumnie 8 - pozostałe podmioty - wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec podmiotów innych niż wymienione w kolumnach od 4 do 7.

§ 5. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji rozumie się wartość nominalną niewymagalnych (potencjalnych) oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań jednostek z tego tytułu.

§ 6. Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego.

§ 7. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją, wyrażonego w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 8. 1. W części C sprawozdania Rb-Z dotyczącej uzupełniających danych o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego wykazuje się kwoty wyłączeń z ograniczeń długu i spłaty zobowiązań określonych w art. 170*) ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), a także kwoty zobowiązań dodawanych zgodnie z art. 244 ustawy.

__________________
*) Art. 170 utracił moc z dniem 31.12.2013 r. na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1.01.2010 r.

2. Część C sprawozdania Rb-Z składa się z następujących zestawień:

  1) C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  2) C2. Dodatkowe dane uzupełniające.

3. W zestawieniu C1 sprawozdania Rb-Z dotyczącym kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykazuje się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych z budżetu państwa lub z innych źródeł oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych jako zobowiązania z innych źródeł, w tym na współfinansowanie (udział własny).

4. W zestawieniu C2 sprawozdania Rb-Z dotyczącym dodatkowych danych uzupełniających wykazuje się:

  1) w wierszu 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym - wykup papierów wartościowych, spłatę kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

  2) w wierszu 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego - kwotę przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb-Z;

  3) w wierszu 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym - wykup obligacji nominowanych w walutach obcych, wyemitowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych przed wejściem w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 2010 r., z wyłączeniem odsetek od tych obligacji, w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

  4) w wierszu 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym - kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty i wykupu, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

5. Dane wykazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wierszach 1 i 3 w zestawieniu C2 dotyczące planu powinny być zgodne z planem uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego. Dane po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami wynikającymi z ewidencji księgowej za dany okres sprawozdawczy.

§ 9. 1. W części D sprawozdania Rb-Z dotyczącej danych o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych wykazuje się w wierszach A i B krótkoterminowe zobowiązania według wartości nominalnej wynikające z umów nienazwanych dotyczących zrestrukturyzowanych lub przejętych przez instytucje finansowe kredytów handlowych, przez które rozumie się krótkoterminowe zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia przez dostawców lub producentów odroczenia terminu zapłaty za transakcje dotyczące usług, wyrobów i robót budowlanych. Są to zobowiązania, które nie są wykazywane w części A.

2. Kredyt handlowy uważa się za przejęty od dostawcy (producenta) przez bank czy inną instytucję finansową wtedy, gdy są spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1) jednostka nie jest już zobowiązana z tego tytułu do dokonywania płatności na rzecz dostawcy;

  2) instytucja finansowa w przypadku niedokonania płatności przez jednostkę nie ma ani bezpośrednich, ani pośrednich roszczeń w stosunku do dostawcy.

3. Kredyt handlowy uważa się za zrestrukturyzowany wtedy, gdy jest podpisywana nowa umowa (zmiana umowy pierwotnej) pomiędzy stronami zmieniająca główne cechy ekonomiczne istniejącego zobowiązania do zapłaty o odroczonym terminie, do których należy zaliczyć oprocentowanie lub czas spłaty zobowiązań, ale które nie są ograniczone jedynie do prostego wydłużenia pierwotnego terminu spłaty, w tym uzgodnienia bez dodatkowych odsetek, czy dyskonta, nowego harmonogramu spłat, nieprzekraczającego jednego roku liczonego od pierwotnego terminu spłaty.

§ 10. 1. W części E sprawozdania Rb-Z dotyczącej zobowiązań z tytułu odsetek (naliczonych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego) jednostki posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, powinny wykazać zobowiązania z tytułu odsetek w podziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (takich jak kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery wartościowe, przyjęte depozyty) oraz od zobowiązań wymagalnych.

2. Naliczone odsetki powinny uwzględniać odsetki naliczone od początku danego okresu odsetkowego do dnia, na który sporządza się sprawozdanie, włącznie. W przypadku zobowiązań wymagalnych powinno się uwzględniać odsetki naliczone od dnia, kiedy powstało zobowiązanie wymagalne, do dnia, na który sporządza się sprawozdanie, włącznie.

§ 11. 1. Część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania - jest wypełniana tylko za IV kwartał w ramach sprawozdań zbiorczych i łącznych. W części tej wykazuje się numer identyfikacyjny REGON, nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

2. W sprawozdaniu zbiorczym albo łącznym sporządzanym na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych albo łącznych numery identyfikacyjne REGON jednostek wpisuje się w grupach według sprawozdań łącznych lub zbiorczych (podobnie w przypadku sprawozdania łącznego sporządzanego na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych).

3. W przypadku sprawozdania zbiorczego lub łącznego sporządzanego na podstawie sprawozdań jednostkowych w pierwszej kolejności pod liczbą początkową 1 wykazuje się numer identyfikacyjny REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie zbiorcze lub łączne, a następnie w danej pozycji pod numerami 1.1, 1.2, 1.3 numery identyfikacyjne REGON jednostek, których sprawozdania obejmuje sprawozdanie łączne lub zbiorcze, z tym że numer identyfikacyjny REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie łączne jest wpisywany ponownie jako pierwszy. Przy sprawozdaniach łącznych oznacza to, że numer REGON jednostki sporządzającej jest wykazywany dwa lub trzy razy, jako jednostki nadzorującej oraz jako jednostki, której sprawozdanie jednostkowe jest włączone do sprawozdania łącznego, czyli pod numerami 1, 1.1 oraz 1.2. W przypadku nieposiadania przez daną jednostkę numeru identyfikacyjnego REGON jednostka sporządzająca sprawozdanie zbiorcze lub łączne wpisuje jej nazwę.

4. W przypadku sprawozdania zbiorczego sporządzanego na podstawie sprawozdań zbiorczych, jednostkowych lub łącznych w pierwszej kolejności pod liczbą początkową 1 wykazuje się numer identyfikacyjny REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie zbiorcze, natomiast pod liczbami początkowymi 2, 3 itd. wykazuje się numer identyfikacyjny REGON jednostki, która sporządziła i przekazała sprawozdania zbiorcze, jednostkowe lub łączne do odbiorcy sprawozdania zbiorczego. Następnie w pozycjach 2.1, 2.2, 2.3, ..., 3.1, 3.2, 3.3 itd. wykazuje się numery identyfikacyjne REGON jednostek, których sprawozdania jednostkowe obejmuje sprawozdanie zbiorcze lub łączne, złożone przez jednostkę wykazaną odpowiednio pod liczbą początkową 2, 3 itd. Dodatkowo, w przypadku sprawozdań łącznych ust. 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku nieposiadania przez daną jednostkę numeru identyfikacyjnego REGON jednostka sporządzająca sprawozdanie zbiorcze wpisuje jej nazwę.

5. W przypadku sprawozdania łącznego sporządzanego na podstawie sprawozdań łącznych i jednostkowych pod liczbą początkową 1 wykazuje się numer identyfikacyjny REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie łączne, jak również w pozycji pod numerem 1.1 jako jednostki objętej sprawozdaniem łącznym, natomiast pod liczbami początkowymi 2, 3 itd. wykazuje się numer REGON jednostki, która sporządziła i przekazała sprawozdania jednostkowe lub łączne do odbiorcy sprawozdania łącznego. Następnie w pozycjach 2.1, 2.2, 2.3, ..., 3.1, 3.2, 3.3 itd. wykazuje się numery identyfikacyjne REGON jednostek, których sprawozdania jednostkowe obejmuje sprawozdanie łączne, złożone przez jednostkę, której numer identyfikacyjny REGON wykazano odpowiednio pod liczbą początkową 2, 3 itd.; postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2. Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

§ 12. 1. W części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych, zwanych dalej "należnościami", jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy).

2. W sprawozdaniu Rb-N, w pozycjach odnoszących się do należności według poszczególnych tytułów, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie "należności długoterminowe" rozumie się należności, których pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok. Przez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin, wynikający z umowy, do końca którego dłużnik zobowiązał się spłacić dane zobowiązanie, niezależnie od harmonogramu spłat.

3. Według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się należności na podstawie terminu ostatecznej zapłaty względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli należność jest spłacana w ratach, do ustalenia zapadalności jest brana pod uwagę data spłaty ostatniej raty.

4. Do obliczenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy. Do wartości nominalnej należności nie należy doliczać odsetek, opłaty prolongacyjnej i innych należności ubocznych.

5. Wartości należności nie należy pomniejszać o odpis aktualizujący. Należność wykazuje się do momentu wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru, chyba że dług został przejęty przez następcę prawnego dłużnika.

6. W przypadku upadłości dłużnika wartość należności należy wykazywać w sprawozdaniach do momentu wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie.

7. Sprawozdanie Rb-N nie dotyczy środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W związku z powyższym nie należy ujmować w nim należności ZFŚS ani stanu środków na rachunku ZFŚS.

8. Sprawozdanie Rb-N nie dotyczy środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych. W związku z powyższym nie należy ujmować w nim stanu środków na rachunku tego typu.

§ 13. 1. W układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z następujących tytułów:

  1) papiery wartościowe - rozumiane jako wartość należności jednostki wynikających z nabytych papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego (m.in. bony, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne), czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Kategoria ta nie obejmuje papierów udziałowych oraz praw pochodnych;

  2) pożyczki - rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem papierów udziałowych. Z kategorii tej są natomiast wyłączone udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług o terminie spłaty nieprzekraczającym roku;

  3) gotówka - rozumiana jako stan gotówki w kasie jednostki wraz z pogotowiem kasowym. Wartość tych aktywów finansowych należy zaprezentować w grupie jednostek, do której należy jednostka sporządzająca sprawozdanie;

  4) depozyty - rozumiane jako wartość należności wynikających ze złożonych depozytów. Do depozytów zalicza się przede wszystkim depozyty złożone w banku. W przypadku takich depozytów wykazuje się stan środków zdeponowanych w banku, w kolumnie 10 (banki) albo jeżeli rachunek bankowy jest prowadzony przez Narodowy Bank Polski w kolumnie 9 (bank centralny). Natomiast wolne środki przekazane przez jednostkę sektora finansów publicznych w depozyt lub w zarządzanie Ministrowi Finansów wykazuje się w kolumnie 5 (grupa I). Depozyty mające charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów) są również objęte tą kategorią, w związku z tym należy wykazywać ten typ depozytów, jeżeli jednostka sporządzająca sprawozdanie złożyła taki depozyt w innym podmiocie. Depozyty, o których mowa powyżej, wpłacone na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym) nie powinny być wykazywane. W kategorii depozyty jednostka nie wykazuje środków znajdujących się na rachunku bankowym na koniec IV kwartału, otrzymanych od innej jednostki lub na rzecz innej jednostki, które będzie zobowiązana zwrócić w wyniku rozliczenia w następnym kwartale, z uwzględnieniem okresu przejściowego, np. dotacji. Takie środki wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału. Jednostka nie wykazuje również środków, które otrzymała na rachunek, a które dotyczą wykonania zobowiązań przyszłego okresu sprawozdawczego - kwartału następnego roku budżetowego. Takie środki jako depozyt wykazuje jednostka, która przekazała te środki np. na wynagrodzenia dla pracowników innej jednostki ponoszone w następnym okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale roku budżetowego. Państwowe jednostki budżetowe nie wykazują w kategorii depozyt środków znajdujących się na rachunkach bieżących prowadzonych w ramach obsługi budżetu państwa. Środki te są wykazywane jedynie w ramach centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przez dysponenta tego rachunku;

  5) wymagalne należności - rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzowana (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), należność przestaje być wymagalna i nie podlega wykazaniu w wierszu N4.

  W przypadku gdy termin spłaty zrestrukturyzowanej należności wykracza poza jeden rok, licząc od pierwotnego terminu spłaty, taka należność może spełniać przesłanki umowy nienazwanej podobnej w skutkach ekonomicznych do umowy pożyczki lub kredytu i być zakwalifikowana do kategorii pożyczki. Należność staje się wymagalna w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie;

  6) pozostałe należności - rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

2. W układzie podmiotowym prezentowane są należności od następujących dłużników:

  1) jednostek należących do sektora finansów publicznych, w tym wobec:

   a) grupy I, obejmującej organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem funduszy wskazanych w grupie IV,

   b) grupy II, obejmującej agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów i uczelnie medyczne, państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego,

   c) grupy III, obejmującej jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego,

   d) grupy IV, obejmującej Zakład Ubezpieczeń Społecznych i fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

  2) banku centralnego - rozumianego jako Narodowy Bank Polski;

  3) banków - rozumianych jako banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych);

  4) pozostałych krajowych instytucji finansowych - rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji finansowych, z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego. W szczególności do tej grupy podmiotów zalicza się fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) przedsiębiorstw niefinansowych - rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest produkcja dóbr i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób, grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą, agencje (z wyjątkiem agencji wykonawczych). Przy obliczaniu zatrudnienia uwzględnia się etaty w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy na koniec danego okresu sprawozdawczego. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat przynależności do danej grupy dłużników dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;

  6) gospodarstw domowych - rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tego sektora zaliczane są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu). Do przyporządkowania sektorowego jest brany stan zatrudnienia występujący na koniec danego okresu sprawozdawczego. Kategoria ta obejmuje również należności od osób fizycznych zatrudnionych w jednostce sporządzającej sprawozdanie. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat przynależności do danej grupy dłużników dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;

  7) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych - rozumianych jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe, instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych;

  8) dłużników zagranicznych - rozumianych jako nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

  9) podmiotów należących do strefy euro - rozumianych jako nierezydenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro;

  10) pozostałych podmiotów zagranicznych - rozumianych jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9.

§ 14. W części A Należności oraz wybrane aktywa finansowe sprawozdania Rb-N wykazuje się:

  1) w wierszu N1. papiery wartościowe - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N1.1 i N1.2;

  2) w wierszu N1.1. krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych należności z tytułu nabytych papierów wartościowych o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż rok;

  3) w wierszu N1.2. długoterminowe - wartość długoterminowych należności z tytułu emisji papierów wartościowych o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok;

  4) w wierszu N2. pożyczki - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N2.1 i N2.2;

  5) w wierszu N2.1. krótkoterminowe - wartość krótkoterminowych należności z tytułu udzielonych pożyczek o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok lub podlegających spłacie na żądanie;

  6) w wierszu N2.2. długoterminowe - wartość długoterminowych należności wynikających z udzielonych pożyczek o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok;

  7) w wierszu N3. gotówka i depozyty - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N3.1, N3.2 i N3.3;

  8) w wierszu N3.1 - wartość nominalną gotówki w kasie jednostki według stanu na dzień sprawozdawczy, wykazaną wobec grupy podmiotów, do której należy jednostka. Tą kategorią nie są objęte środki finansowe zdeponowane na rachunkach bankowych;

  9) w wierszu N3.2 - wartość depozytów na żądanie, tj. przede wszystkim środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które w każdej chwili mogą być zamienione na gotówkę w całości lub w części bez znaczących ograniczeń; głównie dotyczy to sald na rachunku bieżącym jednostki. W tej kategorii mieszczą się również wszelkie depozyty, złożone przez jednostkę, której dotyczy sprawozdanie, w postaci np. kaucji, bez wskazanego terminu zwrotu. Jeżeli środki znajdują się na rachunku bankowym, należy je wykazać wyłącznie w kolumnie 10 - banki, lub jeżeli rachunek bankowy jest prowadzony przez NBP w kolumnie 9 - bank centralny;

  10) w wierszu N3.3 - wartość depozytów terminowych, tj. przede wszystkim środków zgromadzonych na terminowych lokatach bankowych, które nie mogą być oddane bezzwłocznie do dyspozycji jednostki, gdyż przeważnie są ustanawiane na stały okres lub są objęte okresowym terminem wypowiedzenia. Ponadto, przedterminowe wycofanie środków jest obarczone zazwyczaj utratą całości lub części odsetek. Jeżeli środki znajdują się na rachunku bankowym, należy je wykazać wyłącznie w kolumnie 10 - banki, lub jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest przez NBP w kolumnie 9 - bank centralny. Ta kategoria obejmuje również depozyty złożone przez jednostkę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów;

  11) w wierszu N4. należności wymagalne - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2;

  12) w wierszu N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów;

  13) w wierszu N4.2 - pozostałe - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług;

  14) w wierszu N5. pozostałe należności - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2 i N5.3;

  15) w wierszu N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług - wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług;

  16) w wierszu N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - łączną wartość bezspornych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Wypełniają jedynie jednostki, dla których te tytuły stanowią źródło dochodów. Wszelkie inne należności z tych tytułów, powstałe wskutek rozliczeń, w tym nadpłat na rzecz jednostki, która jest jedynie ich płatnikiem, należy wykazać w wierszu N5.3;

  17) w wierszu N5.3. z tytułów innych niż wymienione powyżej - wartość bezspornych należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2;

  18) w kolumnie 2 - kwota należności ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  19) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i od 9 do 14;

  20) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

  21) w kolumnie 5 - grupa I - wartość należności według tytułów wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  22) w kolumnie 6 - grupa II - wartość należności według tytułów wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  23) w kolumnie 7 - grupa III - wartość należności według tytułów wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  24) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość należności według tytułów wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  25) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość należności według tytułów wobec Narodowego Banku Polskiego;

  26) w kolumnie 10 - banki - wartość należności według tytułów wobec banków, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3;

  27) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 4;

  28) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 5;

  29) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 6;

  30) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 7;

  31) w kolumnie 15 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  32) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 9;

  33) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 10.

§ 15. 1. W części B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji sprawozdania Rb-N należy wykazać należności jednostki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, które powstały w wyniku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji).

2. W części B wykazuje się:

  1) w wierszu B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - wartość należności głównej na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji rozumianą jako kwotę, którą beneficjent jest zobowiązany zwrócić poręczycielowi (gwarantowi) w wyniku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji). W przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją);

  2) w wierszu B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - wartość należnych odsetek ustawowych na koniec okresu sprawozdawczego od należności niespłaconych w terminie przez beneficjenta udzielonego poręczenia (gwarancji);

  3) w wierszu B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) - wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego, za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych środków przez jednostki sektora finansów publicznych tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych - obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (świadczenia głównego i świadczeń ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji;

  4) w wierszu B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - kwotę odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego, od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody), która oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę sektora finansów publicznych kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę sektora finansów publicznych za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej;

  5) w kolumnie 2 - kwota należności ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 8;

  6) w kolumnie 3 - podmioty sektora finansów publicznych - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 4 do 7;

  7) w kolumnie 4 - grupa I - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  8) w kolumnie 5 - grupa II - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  9) w kolumnie 6 - grupa III - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  10) w kolumnie 7 - grupa IV - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  11) w kolumnie 8 - pozostałe podmioty - wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów innych niż wskazane w kolumnach od 4 do 7.

Rozdział 3. Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

§ 16. 1. W części A sprawozdania Rb-UZ Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej należy wykazać wartość księgową zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy).

2. Przez wartość księgową rozumie się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.

3. W części A wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - Kwota zadłużenia ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  2) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i od 9 do 14;

  3) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

  4) w kolumnie 5 - grupa I - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  5) w kolumnie 6 - grupa II - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  6) w kolumnie 7 - grupa III - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  7) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  8) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec Narodowego Banku Polskiego;

  9) w kolumnie 10 - banki - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec banków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

  10) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

  11) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;

  12) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

  13) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7;

  14) w kolumnie 15 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  15) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9;

  16) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10.

§ 17. 1. W części B sprawozdania Rb-UZ Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, w podziale na waluty danego zobowiązania (układ kolumn).

2. Wartość zobowiązań w walutach innych niż złoty polski należy wykazać w walucie polskiej, przeliczając zobowiązania według średniego kursu NBP dla poszczególnych walut obcych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy, z wyjątkiem zobowiązań wykazywanych w kolumnie 8 - Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej, które przelicza się według średniej arytmetycznej średnich kursów danej waluty ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze danego roku budżetowego; średnie arytmetyczne walut obcych za dany rok budżetowy dostępne będą na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

3. Łączne kwoty zawarte w części B powinny odpowiadać wartościom zobowiązań przyjętych dla wyliczenia zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z w części A za IV kwartał roku analogicznego.

4. W części B wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 7;

  2) w kolumnie 3 - PLN - wartość nominalną zobowiązań w złotych polskich;

  3) w kolumnie 4 - EUR - wartość nominalną zobowiązań w euro przeliczoną na złote polskie;

  4) w kolumnie 5 - USD - wartość nominalną zobowiązań w dolarze amerykańskim przeliczoną na złote polskie;

  5) w kolumnie 6 - CHF - wartość nominalną zobowiązań we franku szwajcarskim przeliczoną na złote polskie;

  6) w kolumnie 7 - Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP - wartość nominalną zobowiązań w pozostałych walutach przeliczoną na złote polskie według średniego kursu NBP;

  7) w kolumnie 8 - Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej - wartość nominalną zobowiązań w pozostałych walutach przeliczoną na złote polskie według średniej arytmetycznej, określonej w ust. 2;

  8) w wierszu B - Zobowiązania ogółem - sumę wartości wykazanych w wierszach B1-B4;

  9) w wierszu B1 - papiery wartościowe - łączną wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

  10) w wierszu B2 - kredyty i pożyczki - łączną wartość zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

  11) w wierszu B3 - przyjęte depozyty - łączną wartość zobowiązań wynikających z przyjętych depozytów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

  12) w wierszu B4 - wymagalne zobowiązania - łączną wartość zobowiązań wynikających z wymagalnych zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.

§ 18. 1. Część C sprawozdania - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych składa się z następujących zestawień:

  1) C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego;

  2) C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego;

  3) C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego;

  4) C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Przez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin wynikający z umowy, do końca którego dłużnik zobowiązał się spłacić zobowiązanie z danego tytułu dłużnego. W przypadku zmiany umów za pierwotny termin spłaty zobowiązania uznaje się nowy termin wynikający ze zmian umowy.

3. Przez pozostały termin zapadalności należy rozumieć termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, za który jest sporządzane sprawozdanie.

4. W zestawieniach według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli zobowiązanie jest spłacane w ratach, do ustalenia zapadalności jest brana pod uwagę tylko data spłaty ostatniej raty.

5. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności są brane pod uwagę daty spłaty poszczególnych rat. Oznacza to, że na potrzeby tego zestawienia każdą ratę należy traktować jak odrębny tytuł dłużny.

6. Łączne kwoty zawarte w zestawieniach powinny odpowiadać wartościom zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z w części A za IV kwartał roku analogicznego (kol. 2 C1 = kol. 2 C2 = wiersz E1 Rb-Z; kol. 2 C3 = kol. 2 C4 = wiersz E2 Rb-Z).

§ 19. 1. W zestawieniu C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego - należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pierwotny termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - Łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

  2) w wierszu 2 - Grupa I - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - Grupa II - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - Grupa III - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - Grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - Bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - Banki - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec banków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - Pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - Przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - Gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - Podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - Pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 5. Jest to wartość tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C2;

  2) w kolumnie 3 - (0,1> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest równy rokowi bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1,5> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - powyżej 5 - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 20. 1. W zestawieniu C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pozostały termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - Łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

  2) w wierszu 2 - Grupa I - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - Grupa II - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - Grupa III - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - Grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - Bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - Banki - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec banków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - Pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - Przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - Gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - Podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - Pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 5. Jest to wartość tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C1;

  2) w kolumnie 3 - (0,1> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest równy rokowi bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1,5> - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - powyżej 5 - wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 21. 1. W zestawieniu C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pierwotny termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - Łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

  2) w wierszu 2 - Grupa I - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - Grupa II - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - Grupa III - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - Grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - Bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - Banki - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - Pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - Przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - Gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - Podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - Pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 5. Wartość ta jest tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C4;

  2) w kolumnie 3 - (0,1> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest równy rokowi bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1,5> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - powyżej 5 - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 22. 1. W zestawieniu C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pozostały termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

  1) w wierszu 1 - Łącznie - sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

  2) w wierszu 2 - Grupa I - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  3) w wierszu 3 - Grupa II - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  4) w wierszu 4 - Grupa III - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  5) w wierszu 5 - Grupa IV - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  6) w wierszu 6 - Bank centralny - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Narodowego Banku Polskiego;

  7) w wierszu 7 - Banki - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

  8) w wierszu 8 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4;

  9) w wierszu 9 - Przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;

  10) w wierszu 10 - Gospodarstwa domowe - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

  11) w wierszu 11 - Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7;

  12) w wierszu 12 - Podmioty należące do strefy euro - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9;

  13) w wierszu 13 - Pozostałe podmioty zagraniczne - wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - łącznie - sumę wartości wykazanych w kolumnie od 3 do 5. Wartość ta jest tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C3;

  2) w kolumnie 3 - (0,1> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest równy rokowi bądź krótszy od jednego roku;

  3) w kolumnie 4 - (1,5> - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

  4) w kolumnie 5 - powyżej 5 - wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

Rozdział 4. Sprawozdanie Rb-UN roczne uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

§ 23. 1. W sprawozdaniu Rb-UN należy wykazać wartość księgową należności jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu papierów wartościowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, wobec grup dłużników (układ podmiotowy).

2. Przez wartość księgową rozumie się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.

3. W zestawieniu wykazuje się:

  1) w kolumnie 2 - kwota należności ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

  2) w kolumnie 3 - ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i od 9 do 14;

  3) w kolumnie 4 - sektor finansów publicznych ogółem - sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

  4) w kolumnie 5 - grupa I - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od jednostek zaliczonych do grupy I, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a;

  5) w kolumnie 6 - grupa II - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od jednostek zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b;

  6) w kolumnie 7 - grupa III - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od jednostek zaliczonych do grupy III, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c;

  7) w kolumnie 8 - grupa IV - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od jednostek zaliczonych do grupy IV, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. d;

  8) w kolumnie 9 - bank centralny - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od Narodowego Banku Polskiego;

  9) w kolumnie 10 - banki - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od banków, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3;

  10) w kolumnie 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 4;

  11) w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 5;

  12) w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 6;

  13) w kolumnie 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 7;

  14) w kolumnie 15 - ogółem dłużnicy zagraniczni - sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

  15) w kolumnie 16 - podmioty należące do strefy euro - wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 9;

  16) w kolumnie 17 - pozostałe podmioty zagraniczne - wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 10.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60