Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania » Baliwat Guernsey »  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w ...

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych,
podpisana w Londynie dnia 8.10.2013 r.

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1341

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 8 października 2013 r. w Londynie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

A

BALIWATEM GUERNSEY

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

niektórych kategorii dochodów osób fizycznych

Rzeczpospolita Polska oraz Baliwat Guernsey,

pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

niektórych kategorii dochodów osób fizycznych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 

Zakres podmiotowy

Niniejsza Umowa dotyczy osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2 

Podatki, których dotyczy Umowa

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków:

  a) w Guernsey, do podatku dochodowego;

  b) w Polsce, do podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy, obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron informują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie podatkowym.

Artykuł 3 

Definicje

1. Dla celów niniejszej Umowy, o ile nie zostało inaczej zdefiniowane:

  a) określenia "Umawiająca się Strona" oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Guernsey; określenie "Umawiające się Strony" oznacza Polskę oraz Guernsey;

  b) określenie "Guernsey" oznacza Baliwat Guernsey, a użyte w znaczeniu geograficznym, oznacza Guernsey, Alderney i Herm, włączając morze terytorialne przyległe do tych wysp, zgodnie z prawem międzynarodowym;

  c) określenie "Polska" oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

  d) określenie "właściwy organ" oznacza

   (i) w przypadku Guernsey, Dyrektora Podatku Dochodowego lub jego delegata, oraz

   (ii) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

  e) określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

  f) określenie "obywatel" w odniesieniu do Umawiającej się Strony oznacza każdą osobę fizyczną mającą narodowość lub obywatelstwo tej Umawiającej się Strony;

  g) określenie "osoba" obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Umawiającej się Strony dla celów podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Umawiającej się Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 4 

Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony" oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tej Umawiającej się Strony podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce stałego pobytu, siedzibę lub miejsce zamieszkania, miejsce zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również Umawiającą się Stronę oraz każdą jej jednostkę terytorialną lub władzę lokalną. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu na terytorium tej Umawiającej się Strony tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych na terytorium tej Umawiającej się Strony.

2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas jej status określa się według następujących zasad:

  a) uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, gdzie ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Strony, z którą ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

  b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, na terytorium której Umawiającej się Strony osoba posiada ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania na terytorium żadnej z Umawiających się Stron, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, w której zazwyczaj przebywa;

  c) jeżeli osoba ta przebywa zazwyczaj na terytorium obu Umawiających się Stron lub nie przebywa zazwyczaj na terytorium żadnej z nich, wówczas uważa się, że ta osoba ma miejsce zamieszkania tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, której jest obywatelem;

  d) jeżeli osoba ta jest obywatelem obu Umawiających się Stron lub nie jest obywatelem żadnej z nich, właściwe organy Umawiających się Stron podejmą starania w celu rozstrzygnięcia sprawy w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1, osoba niebędąca osobą fizyczną ma siedzibę na terytorium obu Umawiających się Stron, wówczas taką osobę uważa się za posiadającą siedzibę tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się miejsce faktycznego zarządu tej osoby.

Artykuł 5 

Dochody z pracy

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 6, 8 i 9, pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony w związku z wykonywaniem pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony, chyba że praca wykonywana jest na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony w związku z wykonywaniem pracy najemnej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej Strony, jeżeli:

  a) odbiorca wynagrodzenia przebywa na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i

  b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; i

  c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez stałą placówkę prowadzenia działalności gospodarczej, którą pracodawca posiada na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; i

  d) praca najemna nie obejmuje wyłącznie lub głównie wynajmowania siły roboczej pracownika.

3. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego, eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, może być opodatkowane na terytorium tej Umawiającej się Strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Artykuł 6 

Wynagrodzenia dyrektorów

Wynagrodzenia oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony z tytułu członkostwa w zarządzie, w radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium pierwszej wymienionej Umawiającej się Strony.

Artykuł 7 

Artyści i sportowcy

1. Bez względu na postanowienia artykułu 5, dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w tym charakterze, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być opodatkowany na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

2. Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca, lecz innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia artykułu 5, może być opodatkowany na terytorium tej Umawiającej się Strony, na terytorium której działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Artykuł 8

Emerytury i renty

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 9 ustęp 2, emerytury, renty i inne podobne świadczenia (włączając płatności o charakterze zryczałtowanym), powstające na terytorium Umawiającej się Strony oraz wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ze względu na uprzednie zatrudnienie lub samozatrudnienie oraz płatności dokonywane zgodnie z postanowieniami przepisów o ubezpieczeniu społecznym, mogą być opodatkowane na terytorium pierwszej wymienionej Strony.

Artykuł 9 

Funkcje publiczne

1.       a) Pensje, płace oraz inne podobne świadczenia wypłacane przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tej Umawiającej się Strony, jej jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony.

  b) Jednakże, takie pensje, płace oraz inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli usługi te są świadczone na terytorium tej Umawiającej się Strony przez osobę, która ma miejsce zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony i która:

   (i) jest obywatelem tej Umawiającej się Strony; lub

   (ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2.       a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane lub pochodzące z funduszy utworzonych przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tej Umawiającej się Strony, jej jednostki terytorialnej lub organu władzy lokalnej, podlegają podatkowaniu tylko na terytorium tej Umawiającej się Strony.

  b) Jednakże, takie emerytury, renty i inne podobne świadczenia, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli osoba fizyczna ma tam miejsce zamieszkania i jest obywatelem tej Strony.

3. Postanowienia artykułów 5, 6, 7 oraz 8 mają zastosowanie do pensji, płac, emerytur, rent i innych podobnych świadczeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiającą się Stronę, jej jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej.

Artykuł 10 

Studenci

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma lub miał bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Umawiającej się Strony miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i który przebywa na terytorium pierwszej wymienionej Strony wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlegają opodatkowaniu na terytorium tej Umawiającej się Strony, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza terytorium tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 11

Unikanie podwójnego opodatkowania

Podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

  a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, wówczas pierwsza wymieniona Umawiająca się Strona zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

  b) Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony jest zwolniony z opodatkowania na tym terytorium, wówczas ta Umawiająca się Strona może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód.

Artykuł 12

Równe traktowanie

1. Obywatele Umawiającej się Strony nie mogą być poddani na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, jakim są lub mogą być poddani w takich samych okolicznościach obywatele drugiej Umawiającej się Strony, w szczególności w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje się, bez względu na postanowienia artykułu 1, również do osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium jednej lub obu Umawiających się Stron.

2. Żadne postanowienie zawarte w niniejszym artykule nie może być rozumiane jako zobowiązujące którąkolwiek Umawiającą się Stronę do przyznania osobom niemającym miejsca zamieszkania na terytorium tej Umawiającej się Strony jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obniżek podatkowych, jakie ta Umawiająca się Strona przyznaje osobom mającym miejsce zamieszkania na jej terytorium.

3. Bez względu na postanowienia artykułu 2, postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie do wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Artykuł 13

Procedura wzajemnego porozumiewania się

1. Jeżeli osoba fizyczna jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Stron powodują lub spowodują jej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Stron, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, w której ma ona miejsce zamieszkania. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i jeżeli nie może sam spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Strony tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową. Osiągnięte w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Stron.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Umową.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w celu stosowania niniejszej Umowy.

Artykuł 14

Członkowie misji dyplomatycznych i konsularnych

Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają przywilejów podatkowych przysługujących członkom misji dyplomatycznych i konsularnych na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych.

Artykuł 15

Wejście w życie

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzeniu, zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron pisemnie notyfikuje drugiej Stronie zakończenie wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po dacie otrzymania późniejszej z not.

2. Od daty wejścia w życie, niniejsza Umowa będzie obowiązywać w odniesieniu do podatków pobranych za jakikolwiek rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, niniejsza Umowa pozostaje w mocy wyłącznie wówczas, gdy pozostaje w mocy Umowa sporządzona dnia 6 grudnia 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1050).

Artykuł 16

Wypowiedzenie

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiającą się Stronę. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę o wypowiedzeniu na co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie dwóch lat od dnia, w którym weszła ona w życie.

2. W takim przypadku, niniejsza Umowa utraci moc w odniesieniu do podatków pobranych za jakikolwiek rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym przekazano notę.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 1, niniejsza Umowa będzie wypowiedziana bez przekazania noty, z dniem wypowiedzenia Umowy sporządzonej dnia 6 grudnia 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 08 października 2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W IMIENIU
BALIWATU GUERNSEY

(podpis pominięto)

(podpis pominięto)

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

  - została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 

  - jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

  - będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 4 lipca 2014 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60