Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pakiet antykryzysowy z 2013 r. »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

 Dz. U. z 2015 r. poz. 167
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1854

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291 oraz z 2015 r. poz. 150) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej "ustawą";

  2) wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

  3) wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 ustawy;

  4) wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środki Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, składanego przez marszałka województwa dysponentowi Funduszu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

  5) wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy, oraz termin jego przekazania dysponentowi Funduszu;

  6) termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy;

  7) termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, a także wzór tej informacji.

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, zapotrzebowanie na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy.

2. Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy:

  1) zwraca na rachunek Funduszu, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na te cele;

  2) przekazuje marszałkowi województwa wykaz, o którym mowa w art. 11 ustawy, zawierający potwierdzenia, własnoręcznym podpisem, otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem.

§ 8. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięczną informację o wykorzystaniu środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

2. Informację sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Informacja może być sporządzona i przekazana wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy integralność jej treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Wzór informacji jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349), które traci moc z dniem 1.02.2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19.12.2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 150).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 167
2016.09.27
zmieniony przez
2017.10.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1854
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wniosek o przyznanie świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczeń
Załącznik nr 2

Umowa o wypłatę świadczeń

Umowa o wypłatę świadczeń

Umowa o wypłatę świadczeń

Umowa o wypłatę świadczeń

Umowa o wypłatę świadczeń
Załącznik nr 3

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu)

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu)
Załącznik nr 4

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Załącznik nr 5

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.)

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.)
Załącznik nr 6

Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60