Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.03.1999 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.03.1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 1999 r. nr 30, poz. 290

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 i nr 134, poz. 646, z 1994 r. nr 1, poz. 2, nr 43, poz. 163, nr 80, poz. 368, nr 87, poz. 406, nr 90, poz. 419, nr 113, poz. 547, nr 123, poz. 602 i nr 127, poz. 627, z 1995 r. nr 5, poz. 25, nr 86, poz. 433, nr 96, poz. 478, nr 133, poz. 654 i nr 142, poz. 704, z 1996 r. nr 25, poz. 113, nr 34, poz. 146, nr 90, poz. 405, nr 137, poz. 639 i nr 147, poz. 686, z 1997 r. nr 9, poz. 44, nr 28, poz. 153, nr 79, poz. 484, nr 96, poz. 592, nr 107, poz. 685, nr 118, poz. 754, nr 121, poz. 770, nr 123, poz. 776 i 777, nr 137,poz. 926, nr 139, poz. 932-934, nr 140, poz. 939 i nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. nr 60, poz. 383, nr 108, poz. 685, nr 117, poz. 756, nr 137, poz. 887, nr 144, poz. 931 i nr 162, poz. 1112 i 1121) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określa się:

  1) w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej innej niż działalność wymieniona w art. 240 § 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133, poz. 654, z 1996 r. nr 5, poz. 32, nr 24, poz. 110 i nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 111, poz. 723 i nr 121, poz. 769 i 770) - w wysokości obliczonej w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z poniższą tabelą:

  kwota rocznego przychodu


  górna wysokość składki rocznej

  ponad

  do


  1 000 000 zł

  0,4 %

  1 000 000 zł

  3 000 000 zł

  4 000 zł + 0,3 % nadwyżki ponad 1 000 000 zł

  3 000 000 zł


  10 000 zł + 0,1 % nadwyżki ponad 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 30 000 zł

  2) w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych innych niż wymienione w pkt 1 - w wysokości 170 zł miesięcznie,

  3) w przypadku składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej - w wysokości 30 zł miesięcznie.

2. W przypadku organizacji spółdzielczych zarejestrowanych w ciągu roku podatkowego górną granicę składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oblicza się zgodnie z ust. 1 i z uwzględnieniem kwoty faktycznie osiągniętego przychodu w danym roku.

3. Górna granica składek, określona w ust. 1, dotyczy tylko składek na rzecz organizacji, do których przynależność spółdzielni nie jest obowiązkowa.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60