Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 443

Na podstawie art. 105b ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

    1) upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

    2) oświadczenia o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia (Dz. U. poz. 2272), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik nr 1

UPR-1 Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

UPR-1 Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

UPR-1 Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

Załącznik nr 2

UPR-2 Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

UPR-2 Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

UPR-2 Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60