Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

 Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 361
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 426
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 521

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług;

  2) wzór stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

  3) niezbędne dane, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.

§ 2. Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 361
2013.04.01
zmieniony przez
2014.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 426
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 521
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy, powinien zawierać co najmniej:

  1) napis: "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH", a pod nim: "TAX FREE FOR TOURISTS";

  2) numer dokumentu;

  3) dane sprzedawcy:

   a) nazwę,

   b) adres,

   c) NIP;

  4) nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

  5) nazwisko i imię podróżnego;

  6) adres podróżnego:

   a) kraj,

   b) miejscowość,

   c) nazwę ulicy,

   d) numer domu, lokalu;

  7) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

  8) nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

  9) podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;

  10) informację: "Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).";

  11) (uchylony)

  12) napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i pieczęć "Polska-Cło";

  13) miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

  14) formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:

   a) zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w kwocie ........................ zł ......... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,

   b) nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;

  15) miejsce na uwagi urzędowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz. U. poz. 838), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 332)

Załącznik nr 1

Wzór znaku do oznaczania punktów sprzedaży towarów, informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług

Wzór znaku do oznaczania punktów sprzedaży towarów, informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług

Opis:

Znak wykonany jest w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 140 x 120 mm.

Tło: kolor biały.

Ramka: kolor zielony; szerokość 5 mm.

Litery: kolor czarny; wysokość liter w wyrazach "ZWROT VAT" i "TAX FREE" - 15 mm, a w wyrazach "DLA PODRÓŻNYCH" i "FOR TOURISTS" - 7 mm.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 361
2014.04.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 426
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 521
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wzór stempla potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej na dokumencie będącym podstawą do zwrotu podróżnym podatku od towarów i usług

Stempel ma kształt prostokąta o wymiarach 47 × 25 mm.

W górnej części stempla znajduje się nazwa urzędu celno-skarbowego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Pod nazwą urzędu celno-skarbowego umieszczony jest sześciocyfrowy kod identyfikacyjny oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, na obszarze właściwości którego znajduje się dany punkt potwierdzeń wywozu, a obok niego czterocyfrowy numer stempla.

Przed numerem kodu identyfikacyjnego oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, po numerze tego kodu, a także przed numerem stempla i po numerze stempla umieszczona jest gwiazdka.

Wysokość liter i cyfr znajdujących się w górnej części stempla wynosi 3 mm.

W centralnej części stempla umieszczone są: pięciocyfrowy numer, zmieniający się przy każdorazowym przystawieniu stempla, oraz datownik - w układzie RR-MM-DD (dwucyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia). Wysokość cyfr w tej części stempla wynosi 3,5 mm.

W dolnej części stempla znajduje się napis "VAT-ZWROT", którego litery mają 4 mm wysokości. Przed tym napisem, a także po nim umieszczony jest krzyżyk.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60