Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

 Dz. U. z 2009 r. nr 222, poz. 1761

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.08.2011 r.

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

    2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres 2010 r., za który składana jest informacja.

2. Do rozliczeń za poszczególne kwartały 2010 r. mogą być również stosowane wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. nr 201, poz. 1665 oraz z 2007 r. nr 47, poz. 311).

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podatników, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz do podatników składających informacje podsumowujące za okresy miesięczne.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. nr 201, poz. 1665 oraz z 2007 r. nr 47, poz. 311).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1

VAT-UE. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE/A. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/A. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/A. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/B. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

VAT-UE/B. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UE/B. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

VAT-UE/C. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

VAT-UE/C. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
VAT-UE/C. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Załącznik nr 2

VAT-UEK. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60