Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 241

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.09.2010 r.

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń:

   a) na prowadzenie składu podatkowego,

   b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec,

   c) na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec,

   d) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

   e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

   f) wyprowadzenia;

  2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa do właściwego naczelnika urzędu celnego odpowiednio wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

8. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, natomiast dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 3. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

  1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

  3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;

  4) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

  5) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

  6) zaświadczenie wydane przez:

   a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz cłem,

   b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  7) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

  8) oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

  9) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  10) oświadczenie wnioskodawcy, że miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;

  11) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

  12) szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym; w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", należy również wskazać pojemność magazynową;

  13) projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego;

  14) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;

  15) w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność oświadczenie, w którym, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy, zadeklaruje on osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 2, pkt 5-8 i pkt 10-15.

§ 4. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3, wnioskodawca będący rolnikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1199, z 2007 r. nr 35, poz. 217 i nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. nr 3, poz. 11), zwanej dalej "ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych", dołącza:

  1) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

  2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie został wykreślony z rejestru rolników w ciągu ostatnich trzech lat ze względu na naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

  3) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 i pkt 10 oraz pkt 12-14; dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dołącza się, jeżeli rolnikowi został nadany statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje grupa producentów rolnych, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, należy dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

§ 5. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów, sposobu zabezpieczenia tego miejsca oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego.

§ 6. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż o 30 dni.

3. Jeżeli zabezpieczenie akcyzowe nie zostanie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie określonym na podstawie ust. 2, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

§ 7. 1. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia.

2. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Przepisy § 3 oraz § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 6-8 oraz pkt 14.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 4, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, pkt 7 i pkt 8 oraz w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu lub pomieszczeniu więcej niż jednego składu podatkowego.

§ 9. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzącego skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przeprowadza kontrolę składu podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec, na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący oraz zezwolenie wyprowadzenia

§ 10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, oprócz planu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 5-9 stosuje się odpowiednio.

§ 11. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 6 i § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, oprócz oświadczenia, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 6, § 7 i § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 6, § 7 i § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 14. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia, oprócz pisemnej zgody, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 7 i § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.2)

_______________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25.02.1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179).

2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1.03.2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. nr 35, poz. 312 i nr 167, poz.1749, z 2005 r. nr 36, poz. 321 i nr 132, poz. 1115 oraz z 2006 r. nr 245, poz. 1783), które traci moc z dniem 1.03.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).

Załącznik nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Załącznik nr 2

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny

Załącznik nr 3

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec

Załącznik nr 4

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec

Załącznik nr 5

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Załącznik nr 6

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Załącznik nr 7

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia
Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60