Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych1)

 Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 229
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2012 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1-6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór formularza administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

  2) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić administracyjny dokument towarzyszący;

  3) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności sposób obiegu i terminy przekazywania kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego, dokumentowania procedury w przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego, sposób prowadzenia ewidencji administracyjnych dokumentów towarzyszących oraz szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać ewidencja, sposób potwierdzania odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę, warunki wykorzystywania duplikatów administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a także sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku importu wyrobów akcyzowych;

  4) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, sposób prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakres danych, które powinna zawierać ewidencja;

  5) sposób postępowania w przypadku nieotrzymania administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

  6) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy;

  7) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;

  8) wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

  9) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 229
2009.07.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

  2) odbiorca - podmiot dokonujący odbioru wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

   a) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec lub niezarejestrowany handlowiec,

   b) w przypadku przemieszczania wyłącznie na terytorium kraju - podmiot prowadzący skład podatkowy,

   c) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego na podstawie świadectwa zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297) - siły zbrojne, instytucje lub organizacje wymienione w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy;

  3) (uchylony)

  4) dostawca - podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

  5) odbierający - podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

  6) graniczny urząd celny - urząd celny na terytorium kraju lub na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej;

  7) urząd celny importu - urząd celny, w którym dopuszczono do obrotu wyroby akcyzowe, przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego.

Rozdział 2

Dokumentowanie i stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych

§ 3. 1. Wzór formularza administracyjnego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z tym że dopuszcza się również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego administracyjnego dokumentu towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (Dz. Urz. WE L 276 z 19.09.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 192).

2. Formularz administracyjnego dokumentu towarzyszącego stosuje się przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy niezależnie od stosowanego środka transportu.

3. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w administracyjnym dokumencie towarzyszącym nie wypełnia się rubryk 12, 13 i 14.

§ 4. 1. Administracyjny dokument towarzyszący składa się z pięciu kart.

2. Przeznaczenie kart 1-4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego określone jest w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

3. Karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest przeznaczona dla naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego wysyłającego.

§ 5. 1. W przypadku zastąpienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez dokument handlowy, dane wskazane w tym dokumencie, odpowiadające danym, jakie są wymagane dla administracyjnego dokumentu towarzyszącego, należy opatrzyć numerem odpowiadającym numerowi właściwej rubryki administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

2. Dokument handlowy powinien zawierać w widocznym miejscu napis: "DOKUMENT HANDLOWY TOWARZYSZĄCY WYROBOM AKCYZOWYM PRZEMIESZCZANYM W PROCEDURZE ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY".

§ 6. Ewidencję administracyjnych dokumentów towarzyszących, zwaną dalej "ewidencją", należy prowadzić w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

§ 7. 1. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania, karty ewidencji należy przeszyć, a strony ponumerować i opatrzyć pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego handlowca. Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego wysyłającego, składu podatkowego odbiorcy lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, a w razie potrzeby należy je opisać w rubryce "uwagi".

§ 8. 1. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:

  1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

  2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

  3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;

  4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie wydruku.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 229
2009.07.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Ewidencja prowadzona przez wysyłającego zawiera:

  1) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, określonego we wzorze formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1;

  2) dane odbiorcy;

  3) ilość i nazwę wysłanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

  4) określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

  5) datę wysyłki wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego;

  6) datę odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę;

  7) informacje o ewentualnym zniszczeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

  8) informacje o wykorzystaniu duplikatów lub kopii administracyjnego dokumentu towarzyszącego albo dokumentów, o których mowa w § 27.

2. Ewidencja prowadzona przez odbiorcę, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b, z wyłączeniem niezarejestrowanego handlowca, zawiera:

  1) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, określonego we wzorze formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1;

  2) dane wysyłającego;

  3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

  4) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

  5) datę odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę;

  6) informacje o ewentualnym zniszczeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

  7) informacje o wykorzystaniu duplikatów lub kopii administracyjnego dokumentu towarzyszącego albo dokumentów, o których mowa w § 27.

3. Ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego przemieszcza się importowane wyroby akcyzowe zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zawiera:

  1) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, określonego we wzorze formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1;

  2) dane importera;

  3) wskazanie urzędu celnego importu;

  4) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

  5) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

  6) datę odbioru wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym;

  7) informacje o ewentualnym zniszczeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

  8) informacje o wykorzystaniu duplikatów lub kopii administracyjnego dokumentu towarzyszącego albo dokumentów, o których mowa w § 27.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku zastąpienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez dokument handlowy.

§ 10. 1. Ewidencja dokumentów handlowych, na podstawie których wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zawiera:

  1) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały nabyte;

  2) dane podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego;

  3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

  4) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

  5) datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

2. Ewidencja dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, zawiera:

  1) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu, potwierdzającego odbiór wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej;

  2) dane wysyłającego;

  3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

  4) określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

  5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

3. W zakresie sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 6-8 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. W przypadku wysyłającego:

  1) karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, jest przesyłana faksem do właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3, a następnie, w terminie 3 dni od dnia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, jej oryginał jest dostarczany temu naczelnikowi urzędu celnego;

  2) karty 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego są dołączane do przemieszczanych wyrobów akcyzowych;

  3) karta 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w składzie podatkowym wysyłającego i dołączana do ewidencji.

2. Karty 1 i 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez wysyłającego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego.

§ 12. 1. W przypadku odbiorcy:

  1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbiorcy i dołączana do ewidencji;

  2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów przez odbiorcę oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę, jest niezwłocznie przesyłana faksem do wysyłającego; dodatkowo oryginał karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest przekazywany do wysyłającego najpóźniej:

   a) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego,

   b) w terminie 15 dni od dnia, w którym wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę - w przypadku wyrobów akcyzowych wysyłanych ze składu podatkowego na terytorium kraju;

  3) karta 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest niezwłocznie przekazywana przez odbiorcę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w pkt 2.

2. Opieczętowanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, urzędowymi pieczęciami administracyjnego dokumentu towarzyszącego zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę powinno nastąpić na kartach 2, 3 i 4 tego dokumentu.

3. Karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinna być przechowywana przez odbiorcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały przez niego odebrane.

§ 13. 1. W przypadku eksportu ze składu podatkowego na terytorium kraju, połączonego z przewozem wyrobów akcyzowych przez terytorium Wspólnoty Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, jako miejsce przeznaczenia, należy podać graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego wyroby akcyzowe zostaną wyprowadzone poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

2. W przypadku gdy wyroby akcyzowe są przemieszczane do granicznego urzędu celnego na terytorium kraju, urząd ten potwierdza eksport na karcie 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

§ 14. 1. W przypadku gdy wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do granicznego urzędu celnego na terytorium kraju, karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u naczelnika granicznego urzędu celnego, karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu dokonania eksportu, jest przekazywana do wysyłającego, a karta 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego - do właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3, w terminie 7 dni, licząc od dnia potwierdzenia eksportu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu dokonania eksportu, może być niezwłocznie przesłana faksem do wysyłającego.

3. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3, nie otrzyma karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w terminie jednego miesiąca od dnia wysłania tych wyrobów przez wysyłającego, zawiadamia o tym, w ciągu 3 dni po upływie tego terminu, naczelnika granicznego urzędu celnego na terytorium kraju.

§ 15. 1. W przypadku gdy wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego w państwie członkowskim do granicznego urzędu celnego na terytorium kraju w celu dokonania eksportu, karta 2 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u naczelnika granicznego urzędu celnego, a karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu dokonania eksportu, jest przekazywana do wysyłającego, w terminie 7 dni, licząc od dnia potwierdzenia eksportu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu dokonania eksportu, może być niezwłocznie przesłana faksem do wysyłającego.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 229
2009.07.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzenie do składu podatkowego importowanych wyrobów akcyzowych następuje na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy, złożony do naczelnika urzędu celnego importu, jednocześnie ze zgłoszeniem tych wyrobów do procedury dopuszczenia do obrotu. We wniosku należy wskazać rodzaj i wysokość zabezpieczenia akcyzowego.

2. Importowane wyroby akcyzowe mogą być objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzone do składu podatkowego tylko po uprzednim zapłaceniu należności celnych przywozowych oraz podatku od towarów i usług, związanych z importem tych wyrobów.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 229
2009.07.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. W przypadku przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z urzędu celnego importu do składu podatkowego:

  1) karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w urzędzie celnym importu;

  2) karta 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 3 dni od dnia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z urzędu celnego importu, jest przesyłana naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego;

  3) karty 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego są załączane do przemieszczanych wyrobów akcyzowych.

2. Po dostarczeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego:

  1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w składzie podatkowym i dołączana do ewidencji;

  2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dołączana do ewidencji; dodatkowo kopia karty 3 jest przekazywana do urzędu celnego importu najpóźniej w terminie 15 dni od dnia, w którym wyroby akcyzowe zostały odebrane w składzie podatkowym;

  3) karta 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest niezwłocznie przekazywana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Opieczętowanie urzędowymi pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy, powinno nastąpić na kartach 2, 3 i 4 tego dokumentu.

4. Karty 2 i 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez podmiot prowadzący skład podatkowy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do jego składu podatkowego.

§ 18. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, do których stosuje się stawkę akcyzy inną niż stawka zerowa, ich objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentów handlowych następuje w momencie wprowadzenia na terytorium kraju.

§ 19. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i nieotrzymania przez wysyłającego karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, w terminie jednego miesiąca od dnia wysłania tych wyrobów, wysyłający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po upływie tego terminu, zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 20. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych i nieotrzymania przez wysyłającego potwierdzonej przez odbiorcę karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia wysłania tych wyrobów, wysyłający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po upływie tego terminu, zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 21. Przepisy § 19 i 20 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego na terytorium kraju i nieotrzymania przez wysyłającego karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.

§ 22. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, poza potwierdzeniem jej przez odbiorcę, powinna być również potwierdzona przez właściwe władze na terytorium państwa członkowskiego, gdy jest to zgodne z ustawodawstwem tego państwa.

§ 23. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych potwierdzona przez odbiorcę karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego może być niezwłocznie przesłana faksem do wysyłającego, gdy jest to zgodne z ustawodawstwem państwa członkowskiego przeznaczenia.

§ 24. 1. W przypadku zaginięcia administracyjnego dokumentu towarzyszącego podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec i niezarejestrowany handlowiec jest obowiązany poinformować o tym naczelnika urzędu celnego właściwego odpowiednio ze względu na miejsce:

  1) prowadzenia składu podatkowego wysyłającego;

  2) prowadzenia składu podatkowego odbiorcy;

  3) odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca;

  4) w którym wyroby akcyzowe są odbierane przez niezarejestrowanego handlowca.

2. W przypadku zniszczenia administracyjnego dokumentu towarzyszącego podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec i niezarejestrowany handlowiec jest obowiązany przekazać taki dokument do właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1.

§ 25. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia administracyjnego dokumentu towarzyszącego, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 tego dokumentu.

2. W przypadku wykorzystania duplikatów kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3, na wniosek wysyłającego, po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w duplikatach z danymi zawartymi w karcie 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 7 dni, opieczętowuje duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego urzędowymi pieczęciami.

3. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny zawierać napis "DUPLIKAT".

§ 26. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane kopie karty 2 lub 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzone odpowiednio przez:

  1) naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego odbiorcy;

  2) naczelnika granicznego urzędu celnego na terytorium kraju nadzorującego faktyczne wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej;

  3) władze celne lub podatkowe właściwe dla odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia;

  4) władze celne lub podatkowe na terytorium państwa członkowskiego nadzorujące faktyczne wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.

§ 27. W przypadku braku możliwości udokumentowania zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego albo na podstawie ich duplikatów, o których mowa w § 25, lub kopii, o których mowa w § 26, jako dowód zakończenia procedury mogą również służyć inne dokumenty potwierdzone przez organy, o których mowa w § 26.

§ 28. 1. W przypadku dostarczenia do składu podatkowego na terytorium kraju wyrobów akcyzowych innych niż zamówione, podmiot prowadzący skład podatkowy może odesłać je do wysyłającego, za jego zgodą, wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

2. Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie nowego administracyjnego dokumentu towarzyszącego, do którego dołącza się kopię karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały błędnie przekazane do składu podatkowego.

§ 29. 1. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę nadwyżki wyrobów akcyzowych, niezwłocznie informuje on wysyłającego oraz składa adnotację na administracyjnym dokumencie towarzyszącym, zgodnie z instrukcją wypełniania tego dokumentu zawartą w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

2. Podmiot prowadzący skład podatkowy może odesłać nadwyżkę wyrobów akcyzowych wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy; przepis § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 30. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę ubytków wyrobów akcyzowych, składa on adnotację na administracyjnym dokumencie towarzyszącym, zgodnie z instrukcją wypełniania tego dokumentu zawartą w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

§ 31. Wyroby akcyzowe wysyłane ze składu podatkowego na terytorium kraju i przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie mogą być dostarczone do innego miejsca przeznaczenia, niż wskazane w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, bez dokonania zmiany, o której mowa w § 32.

§ 32. 1. W przypadku zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych tylko wysyłający, który wystawił administracyjny dokument towarzyszący, może wprowadzić zmiany w tym dokumencie, wskazując nowego odbiorcę lub nowe miejsce przeznaczenia. Informacja o zmianach jest przekazywana przez wysyłającego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w § 4 ust. 3.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w dniu dokonania zmiany miejsca przeznaczenia w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, przez przesłanie faksem karty 1 tego dokumentu.

§ 33. W przypadku powstania lub stwierdzenia na terytorium kraju ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez terytorium Wspólnoty Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nieskutkującego zakończeniem tej procedury, naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce powstania lub stwierdzenia ubytków składa adnotację na administracyjnym dokumencie towarzyszącym, zgodnie z instrukcją wypełniania tego dokumentu zawartą w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

§ 34. Przepisy § 35 i 36 mogą być stosowane również w przypadku przeładunku wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, jeżeli przeładunek ten polega na zmianie środka transportu, a przeładowane wyroby akcyzowe są w całości przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do jednego miejsca odbioru wskazanego w administracyjnym dokumencie towarzyszącym wystawionym wcześniej przez wysyłającego.

Rozdział 3

Warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

§ 35. 1. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dokonywany poza składem podatkowym, powinien w każdym przypadku odbywać się w obecności lub za wiedzą naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku.

2. W przypadku przeładunku, o którym mowa w ust. 1, w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, należy wskazać informacje dotyczące przeładunku - zgodnie z instrukcją wypełniania tego dokumentu zawartą w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

§ 36. 1. Jeżeli wyroby akcyzowe, przemieszczane na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej niż jeden środek transportu, oryginał administracyjnego dokumentu towarzyszącego należy dołączyć do ostatniej partii tych wyrobów, zaś do pozostałych - jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku.

2. Na oryginale administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz na każdej jego kopii powinna zostać zawarta dodatkowa informacja na temat danej partii wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazwy, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów.

3. Na oryginale administracyjnego dokumentu towarzyszącego, oprócz danych dotyczących ostatniej partii wysyłanych wyrobów, należy dodatkowo umieszczać informacje na temat ilości wszystkich pozostałych partii wyrobów akcyzowych, środków transportu, którymi wyroby te są przemieszczane, przewoźników oraz zamknięć celnych. Jeżeli brak jest miejsca w odpowiednich rubrykach administracyjnego dokumentu towarzyszącego, należy sporządzić załącznik do tego dokumentu i zawrzeć w nim wszystkie wymagane dane, dokonując jednocześnie adnotacji o sporządzonym załączniku na oryginale administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

4. Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego administracyjnego dokumentu towarzyszącego więcej niż jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór całości przesyłki na oryginale oraz na każdej z kopii administracyjnego dokumentu towarzyszącego, dołączonych do przemieszczanych wyrobów.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy

§ 37. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

  2) dokumenty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju lub na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.

§ 38. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

  2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

§ 39. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy;

  2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.

§ 40. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy, ostemplowuje pieczęcią urzędu oraz dziurkuje każdy dokument potwierdzający:

  1) odbiór wyrobów akcyzowych przez odbiorcę albo ich wyprowadzenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy;

  2) zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy;

  3) dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy.

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca niezwłocznie uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku.

Rozdział 5

Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą

§ 41. Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że dopuszcza się również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216).

§ 42. 1. W przypadku zastąpienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez dokument handlowy, dane zawarte w dokumencie handlowym powinny być opatrzone numerem odpowiadającym numerowi właściwej rubryki w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

2. Dokument handlowy powinien zawierać w widocznym miejscu napis: "UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY DO CELÓW KONTROLI (WYROBY AKCYZOWE)".

§ 43. 1. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart.

2. Jeżeli wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej:

  1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u dostawcy;

  2) karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych wyrobów akcyzowych.

3. Karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez dostawcę przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane.

4. W przypadku odbioru przez odbierającego wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona:

  1) karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbierającego;

  2) karta 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego, jest przez niego przekazywana do dostawcy w państwie członkowskim.

5. Karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinna być przechowywana przez odbierającego przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały otrzymane.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 44. Dotychczasowe, wydrukowane i niewykorzystane wzory formularzy administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego mogą być stosowane po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.2)

______________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25.02.1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179, z późn. zm.).
2) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.04.2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. nr 81, poz. 744 i nr 170, poz. 1790 oraz z 2005 r. nr 94, poz. 792) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. nr 89, poz. 849, nr 181, poz. 1876 i nr 248, poz. 2493 oraz z 2005 r. nr 96, poz. 813, nr 106, poz. 896 i nr 132, poz. 1114), które tracą moc z dniem 1.03.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).

Załącznik nr 1

Administracyjny dokument towarzyszący

Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący
Administracyjny dokument towarzyszący

Załącznik nr 2

Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji

Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji
Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji
Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji
Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji
Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji
Uproszczony dokument towarzyszący. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60