Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.09.2019 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1790

Na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych:

  1) oznaczonych kodami CN:

   a) od 2710 12 11 do 2710 12 90 - olejów lekkich i preparatów oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527), zwanymi dalej "biokomponentami",

   b) od 2710 19 11 do 2710 19 29 - olejów średnich oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami,

   c) od 2710 19 31 do 2710 19 68 - olejów ciężkich oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami

  - zwanych dalej "paliwami ciekłymi";

  2) wyrobów węglowych;

  3) niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;

  4) określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;

  5) piwa objętego pozycją CN 2203 00;

  6) objętych pozycjami CN:

   a) 2204 - win ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, moszczu gronowego innego niż ten objęty pozycją CN 2009,

   b) 2205 - wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron aromatyzowanych roślinami lub substancjami aromatycznymi,

   c) 2206 00 - pozostałych napojów fermentowanych (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanek napojów fermentowanych oraz mieszanek napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych

  - zwanych dalej "wyrobami winiarskimi";

  7) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10.

§ 2. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przyjęcia do magazynu wyrobów akcyzowych wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 12 11 do 2710 12 90 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 68 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%,

  4) wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,04%,

  5) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie - 0,1%,

  6) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10 - 0,04%

- ilości przyjętych wyrobów akcyzowych.

§ 3. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przeładunku wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 12 11 do 2710 12 90 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 68 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%,

  4) wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,04%,

  5) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie - 0,1%,

  6) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10 - 0,04%

- ilości przyjętych wyrobów akcyzowych.

§ 4. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie magazynowania wyrobów akcyzowych wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 12 11 do 2710 12 90 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,0015%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,0014%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 68 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,0006%,

  4) wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,0006%,

  5) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie - 0,0015%,

  6) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10 - 0,0006%

- sumy dziennych pozostałości wyrobów akcyzowych obliczonej na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.

§ 5. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie wydania wyrobów akcyzowych z magazynu wynoszą dla:

  1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 12 11 do 2710 12 90 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,1%,

  2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,08%,

  3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 68 oraz bez względu na kod CN ich mieszanin z biokomponentami - 0,04%,

  4) wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich - 0,04%,

  5) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie - 0,1%,

  6) monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10 - 0,04%

- ilości wydanych wyrobów akcyzowych.

§ 6. 1. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przemieszczania paliw ciekłych, monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10 oraz wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, wynoszą dla:

  1) cystern samochodowych - 0,1% ilości wysłanej;

  2) cystern kolejowych - 0,5% ilości wysłanej;

  3) statków morskich i innych jednostek pływających - 0,5% ilości wysłanej;

  4) innych naczyń służących do przemieszczania - 0,04% ilości wysłanej za każdy dzień przemieszczania, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przemieszczania paliw ciekłych, monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierających 96,5% lub więcej masy estrów (FAMAE) oznaczonych kodem CN 3826 00 10 albo wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

2. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie przemieszczania paliw ciekłych rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym wynosi 0,06% ilości wysłanej.

3. W przypadku przelania wyrobów akcyzowych wymienionych w ust. 1 do innych naczyń w czasie ich przemieszczania dopuszczalny ubytek wynosi 0,2% ilości przelanej.

§ 7. 1. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie przemieszczania wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie wynosi 1% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.

2. W przypadku przelania wyrobów akcyzowych wymienionych w ust. 1 do innych naczyń w czasie przemieszczania dopuszczalny ubytek wynosi 0,2% ilości przelanej.

§ 8. 1. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie przemieszczania wyrobów węglowych na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym wynosi 2% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.

2. W przypadku przeładunku w czasie przemieszczania, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalny ubytek wynosi 1% ilości przeładowanej.

§ 9. 1. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie magazynowania piwa w butelkach lub puszkach wynosi 0,02% ilości wydanej z magazynu.

2. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie wydania piwa z magazynu wynosi 0,3% ilości wydanej.

3. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przyjęcia piwa do magazynu wynoszą:

  1) 0,3% ilości ustalonej w legalizowanym naczyniu służącym do transportu;

  2) 0,5% ilości przyjętej w zbiorniku odbiorcy.

4. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przemieszczania piwa wynoszą dla:

  1) cystern - 0,2% ilości wysłanej;

  2) butelek lub puszek - 0,04% ilości piwa pobranego do przemieszczania ustalonej na podstawie dokumentu przewozu.

5. W przypadku przelania piwa do innych naczyń w czasie przemieszczania, o którym mowa w ust. 4, dopuszczalny ubytek piwa wynosi 0,3% ilości przelanej.

§ 10. 1. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie magazynowania wyrobów winiarskich w butelkach (stłuczka magazynowa) lub w innych opakowaniach jednostkowych wynosi 0,03% ilości wydanej z magazynu.

2. Dopuszczalny ubytek powstający w czasie wydania wyrobów winiarskich z magazynu wynosi 0,3% ilości wydanej z magazynu.

3. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przyjęcia wyrobów winiarskich do magazynu wynoszą:

  1) 0,3% ilości ustalonej w legalizowanym naczyniu służącym do transportu;

  2) 0,5% ilości przyjętej w zbiorniku odbiorcy.

4. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przemieszczania wyrobów winiarskich wynoszą dla:

  1) cystern - 0,2% ilości wysłanej;

  2) butelek lub innych opakowań jednostkowych - 0,04% ilości wyrobów winiarskich pobranych do przemieszczania ustalonej na podstawie dokumentu przewozu.

5. W przypadku przelania wyrobów winiarskich do innych naczyń w czasie przemieszczania, o którym mowa w ust. 4, dopuszczalny ubytek wynosi 0,3% ilości przelanej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2019 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.12.2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2181 oraz z 2018 r. poz. 1484), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697 i 2511 oraz z 2019 r. poz. 1520).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60